CN8 / NC8 - 2020 01 CN8 / NC8 - 2020 - BG 03

CN8 / NC8 - 2020 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 2
МЕСА И КАРАНТИИ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ

02.01 Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени    
Цели или половин трупове 0201 10 00  
Други необезкостени разфасовки    
Компенсирани четвъртинки 0201 20 20  
Предни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани 0201 20 30  
Задни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани 0201 20 50  
Други 0201 20 90  
Обезкостени 0201 30 00  
02.02 Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени    
Цели или половин трупове 0202 10 00  
Други необезкостени разфасовки    
Компенсирани четвъртинки 0202 20 10  
Предни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани 0202 20 30  
Задни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани 0202 20 50  
Други 0202 20 90  
Обезкостени    
Предни четвъртинки, цели или нарязани максимум на пет парчета, като всяка предна четвъртинка е замразена поотделно; „компенсирани“ четвъртинки, замразени на два блока, единият от които съдържа предната четвъртинка, цяла или нарязана на максимум пет парчета, а другият — задната четвъртинка без филето, в едно цяло парче 0202 30 10  
Разфасовки от предни четвъртинки и от гърди, наречени „австралийски“ 0202 30 50  
Други 0202 30 90  
02.03 Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени    
Пресни или охладени    
Цели или половин трупове    
От домашни свине 0203 11 10  
Други 0203 11 90  
Бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени    
От домашни свине    
Бутове и разфасовки от тях 0203 12 11  
Плешки и разфасовки от тях 0203 12 19  
Други 0203 12 90  
Други    
От домашни свине    
Предни части и разфасовки от тях 0203 19 11  
Котлети и разфасовки от тях 0203 19 13  
Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях 0203 19 15  
Други    
Обезкостени 0203 19 55  
Други 0203 19 59  
Други 0203 19 90  
Замразени    
Цели или половин трупове    
От домашни свине 0203 21 10  
Други 0203 21 90  
Бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени    
От домашни свине    
Бутове и разфасовки от тях 0203 22 11  
Плешки и разфасовки от тях 0203 22 19  
Други 0203 22 90  
Други    
От домашни свине    
Предни части и разфасовки от тях 0203 29 11  
Котлети и разфасовки от тях 0203 29 13  
Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях 0203 29 15  
Други    
Обезкостени 0203 29 55  
Други 0203 29 59  
Други 0203 29 90  
02.04 Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени    
Цели и половин трупове от агнета, пресни или охладени 0204 10 00  
Други меса от животни от рода на овцете, пресни или охладени    
Цели или половин трупове 0204 21 00  
Други необезкостени разфасовки    
Предна част или половин предна част 0204 22 10  
Карета и/или седло или половин каре и/или половин седло 0204 22 30  
Задна част и половин задна част 0204 22 50  
Други 0204 22 90  
Обезкостени 0204 23 00  
Цели и половин трупове от агнета, замразени 0204 30 00  
Други меса от животни от рода на овцете, замразени    
Цели или половин трупове 0204 41 00  
Други необезкостени разфасовки    
Предна част или половин предна част 0204 42 10  
Карета и/или седло или половин каре и/или половин седло 0204 42 30  
Задна част и половин задна част 0204 42 50  
Други 0204 42 90  
Обезкостени    
От агнета 0204 43 10  
Други 0204 43 90  
Меса от животни от рода на козите    
Пресни или охладени    
Цели или половин трупове 0204 50 11  
Предна част или половин предна част 0204 50 13  
Карета и/или седло или половин каре и/или половин седло 0204 50 15  
Задна част и половин задна част 0204 50 19  
Други    
Необезкостени разфасовки 0204 50 31  
Обезкостени разфасовки 0204 50 39  
Замразени    
Цели или половин трупове 0204 50 51  
Предна част или половин предна част 0204 50 53  
Карета и/или седло или половин каре и/или половин седло 0204 50 55  
Задна част и половин задна част 0204 50 59  
Други    
Необезкостени разфасовки 0204 50 71  
Обезкостени разфасовки 0204 50 79  
02.05 Меса от животни от рода на конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени    
Пресни или охладени 0205 00 20  
Замразени 0205 00 80  
02.06 Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени    
От животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени    
Предназначени за производство на фармацевтични препарати 0206 10 10  
Други    
Месести части от диафрагмата 0206 10 95  
Други 0206 10 98  
От животни от рода на едрия рогат добитък, замразени    
Езици 0206 21 00  
Черен дроб 0206 22 00  
Други    
Предназначени за производство на фармацевтични препарати 0206 29 10  
Други    
Месести части от диафрагмата 0206 29 91  
Други 0206 29 99  
От животни от рода на свинете, пресни или охладени 0206 30 00  
От животни от рода на свинете, замразени    
Черен дроб 0206 41 00  
Други 0206 49 00  
Други, пресни или охладени    
Предназначени за производство на фармацевтични препарати 0206 80 10  
Други    
От рода на конете, магаретата, мулетата или катърите 0206 80 91  
От рода на овцете или козите 0206 80 99  
Други, замразени    
Предназначени за производство на фармацевтични препарати 0206 90 10  
Други    
От рода на конете, магаретата, мулетата или катърите 0206 90 91  
От рода на овцете или козите 0206 90 99  
02.07 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени    
От петли и кокошки    
Неразфасовани, пресни или охладени    
Оскубани, без черва, с глави и крака, наречени „пилета 83 %“ 0207 11 10  
Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пилета 70 %“ 0207 11 30  
Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пилета 65 %“ или представени по друг начин 0207 11 90  
Неразфасовани, замразени    
Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пилета 70 %“ 0207 12 10  
Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пилета 65 %“ или представени по друг начин 0207 12 90  
Разфасовки и карантии, пресни или охладени    
Разфасовки    
Обезкостени 0207 13 10  
Необезкостени    
Половинки или четвъртинки 0207 13 20  
Цели крилца, дори без връхчетата 0207 13 30  
Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца 0207 13 40  
Гърди и разфасовки от тях 0207 13 50  
Бутчета и разфасовки от тях 0207 13 60  
Други 0207 13 70  
Карантии    
Черен дроб 0207 13 91  
Други 0207 13 99  
Разфасовки и карантии, замразени    
Разфасовки    
Обезкостени 0207 14 10  
Необезкостени    
Половинки или четвъртинки 0207 14 20  
Цели крилца, дори без връхчетата 0207 14 30  
Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца 0207 14 40  
Гърди и разфасовки от тях 0207 14 50  
Бутчета и разфасовки от тях 0207 14 60  
Други 0207 14 70  
Карантии    
Черен дроб 0207 14 91  
Други 0207 14 99  
От пуйки    
Неразфасовани, пресни или охладени    
Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пуйки 80 %“ 0207 24 10  
Оскубани, изкормени, без глави и без шийки, без крака, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пуйки 73 %“ или представени по друг начин 0207 24 90  
Неразфасовани, замразени    
Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пуйки 80 %“ 0207 25 10  
Оскубани, изкормени, без глави и без шийки, без крака, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пуйки 73 %“ или представени по друг начин 0207 25 90  
Разфасовки и карантии, пресни или охладени    
Разфасовки    
Обезкостени 0207 26 10  
Необезкостени    
Половинки или четвъртинки 0207 26 20  
Цели крилца, дори без връхчета 0207 26 30  
Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца 0207 26 40  
Гърди и разфасовки от тях 0207 26 50  
Бутчета и разфасовки от тях    
Кълки и разфасовки от тях 0207 26 60  
Други 0207 26 70  
Други 0207 26 80  
Карантии    
Черен дроб 0207 26 91  
Други 0207 26 99  
Разфасовки и карантии, замразени    
Разфасовки    
Обезкостени 0207 27 10  
Необезкостени    
Половинки или четвъртинки 0207 27 20  
Цели крилца, дори без връхчета 0207 27 30  
Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца 0207 27 40  
Гърди и разфасовки от тях 0207 27 50  
Бутчета и разфасовки от тях    
Кълки и разфасовки от тях 0207 27 60  
Други 0207 27 70  
Други 0207 27 80  
Карантии    
Черен дроб 0207 27 91  
Други 0207 27 99  
От патици    
Неразфасовани, пресни или охладени    
Оскубани, обезкървени, но неизкормени, с главите и краката, наречени „патици 85 %“ 0207 41 20  
Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „патици 70 %“ 0207 41 30  
Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „патици 63 %“ или представени по друг начин 0207 41 80  
Неразфасовани, замразени    
Оскубани, изкормени, без глави и без крака, с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „патици 70 %“ 0207 42 30  
Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „патици 63 %“ или представени по друг начин 0207 42 80  
Тлъст черен дроб, пресен или охладен 0207 43 00  
Други, пресни или охладени    
Разфасовки    
Обезкостени 0207 44 10  
Необезкостени    
Половинки или четвъртинки 0207 44 21  
Цели крилца, дори без връхчетата 0207 44 31  
Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца 0207 44 41  
Гърди и разфасовки от тях 0207 44 51  
Бутчета и разфасовки от тях 0207 44 61  
Разфасовки, наречени „палта“ 0207 44 71  
Други 0207 44 81  
Карантии    
Черен дроб, различен от тлъстия 0207 44 91  
Други 0207 44 99  
Други, замразени    
Разфасовки    
Обезкостени 0207 45 10  
Необезкостени    
Половинки или четвъртинки 0207 45 21  
Цели крилца, дори без връхчетата 0207 45 31  
Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца 0207 45 41  
Гърди и разфасовки от тях 0207 45 51  
Бутчета и разфасовки от тях 0207 45 61  
Разфасовки, наречени „палта“ 0207 45 71  
Други 0207 45 81  
Карантии    
Черен дроб    
Тлъст черен дроб 0207 45 93  
Друг 0207 45 95  
Други 0207 45 99  
От гъски    
Неразфасовани, пресни или охладени    
Оскубани, обезкървени, неизкормени, с глави и крака, наречени „гъски 82 %“ 0207 51 10  
Оскубани, изкормени, без глави и без крака, със или без сърца и воденички, наречени „гъски 75 %“ или представени по друг начин 0207 51 90  
Неразфасовани, замразени    
Оскубани, обезкървени, неизкормени, с глави и крака, наречени „гъски 82 %“ 0207 52 10  
Оскубани, изкормени, без глави и без крака, със или без сърца и воденички, наречени „гъски 75 %“ или представени по друг начин 0207 52 90  
Тлъст черен дроб, пресен или охладен 0207 53 00  
Други, пресни или охладени    
Разфасовки    
Обезкостени 0207 54 10  
Необезкостени    
Половинки или четвъртинки 0207 54 21  
Цели крилца, дори без връхчетата 0207 54 31  
Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца 0207 54 41  
Гърди и разфасовки от тях 0207 54 51  
Бутчета и разфасовки от тях 0207 54 61  
Разфасовки, наречени „палта“ 0207 54 71  
Други 0207 54 81  
Карантии    
Черен дроб, различен от тлъстия 0207 54 91  
Други 0207 54 99  
Други, замразени    
Разфасовки    
Обезкостени 0207 55 10  
Необезкостени    
Половинки или четвъртинки 0207 55 21  
Цели крилца, дори без връхчетата 0207 55 31  
Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца 0207 55 41  
Гърди и разфасовки от тях 0207 55 51  
Бутчета и разфасовки от тях 0207 55 61  
Разфасовки, наречени „палта“ 0207 55 71  
Други 0207 55 81  
Карантии    
Черен дроб    
Тлъст черен дроб 0207 55 93  
Друг 0207 55 95  
Други 0207 55 99  
От токачки    
Неразфасовани, пресни, охладени или замразени 0207 60 05  
Други, пресни, охладени или замразени    
Разфасовки    
Обезкостени 0207 60 10  
Необезкостени    
Половинки или четвъртинки 0207 60 21  
Цели крилца, дори без връхчетата 0207 60 31  
Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца 0207 60 41  
Гърди и разфасовки от тях 0207 60 51  
Бутчета и разфасовки от тях 0207 60 61  
Други 0207 60 81  
Карантии    
Черен дроб 0207 60 91  
Други 0207 60 99  
02.08 Други меса и карантии, годни за консумация, пресни, охладени или замразени    
От зайци    
От домашни зайци 0208 10 10  
Други 0208 10 90  
От примати 0208 30 00  
От китове, делфини и морски свине (бозайници от разред Китоподобни /Cetacea/); от ламантини и дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни /Sirenia/); от тюлени, морски лъвове и моржове (бозайници от подразред Перконоги /Pinnipedia/)    
Месо от китове 0208 40 10  
Месо от тюлен 0208 40 20  
Други 0208 40 80  
От влечуги (включително от змии и от морски костенурки) 0208 50 00  
От камили и други животни от семейство камилови (Camelidae) 0208 60 00  
Други    
От домашни гълъби 0208 90 10  
От дивеч, различен от зайците 0208 90 30  
От северен елен 0208 90 60  
Жабешки бутчета 0208 90 70  
Други 0208 90 98  
02.09 Сланина, с изключение на шарената сланина, свинско сало и мазнина от птици, неразтопени, нито по друг начин извлечени, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени    
От свине    
Сланина    
Прясна, охладена, замразена, осолена или в саламура 0209 10 11  
Сушена или пушена 0209 10 19  
Свинско сало 0209 10 90  
Други 0209 90 00  
02.10 Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии    
Меса от животни от рода на свинете    
Бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени    
От домашни свине    
Осолени или в саламура    
Бутове и разфасовки от тях 0210 11 11  
Плешки и разфасовки от тях 0210 11 19  
Сушени или пушени    
Бутове и разфасовки от тях 0210 11 31  
Плешки и разфасовки от тях 0210 11 39  
Други 0210 11 90  
Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях    
От домашни свине    
Осолени или в саламура 0210 12 11  
Сушени или пушени 0210 12 19  
Други 0210 12 90  
Други    
От домашни свине    
Осолени или в саламура    
Половинки бекон или три четвърти предна част 0210 19 10  
Три четвърти задна част или средна част 0210 19 20  
Предни части и разфасовки от тях 0210 19 30  
Котлети и разфасовки от тях 0210 19 40  
Други 0210 19 50  
Сушени или пушени    
Предни части и разфасовки от тях 0210 19 60  
Котлети и разфасовки от тях 0210 19 70  
Други    
Обезкостени 0210 19 81  
Други 0210 19 89  
Други 0210 19 90  
Меса от животни от рода на едрия рогат добитък    
Необезкостени 0210 20 10  
Обезкостени 0210 20 90  
Други, включително брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии    
От примати 0210 91 00  
От китове, делфини и морски свине (бозайници от разред Китоподобни /Cetacea/); от ламантини и дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни /Sirenia/); от тюлени, морски лъвове и моржове (бозайници от подразред Перконоги /Pinnipedia/)    
От китове, делфини и морски свине (бозайници от разред Китоподобни /Cetacea/); от ламантини и дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни /Sirenia/) 0210 92 10  
Други    
Меса 0210 92 91  
Карантии 0210 92 92  
Брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии 0210 92 99  
От влечуги (включително от змии и от морски костенурки) 0210 93 00  
Други    
Меса    
От коне, осолени или в саламура или изсушени 0210 99 10  
От рода на овцете и козите    
Необезкостени 0210 99 21  
Обезкостени 0210 99 29  
От северен елен 0210 99 31  
Други 0210 99 39  
Карантии    
От домашни свине    
Черен дроб 0210 99 41  
Други 0210 99 49  
От животни от рода на едрия рогат добитък    
Месести части от диафрагмата 0210 99 51  
Други 0210 99 59  
Други    
Черен дроб от домашни птици    
Тлъст черен дроб от гъски или от патици, осолен или в саламура 0210 99 71  
Друг 0210 99 79  
Други 0210 99 85  
Брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии 0210 99 90  


Copyright © Conex 2020 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.