CN8 / NC8 - 2020 11 CN8 / NC8 - 2020 - BG 13

CN8 / NC8 - 2020 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 12
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ; РАЗНИ ВИДОВЕ СЕМЕНА, СЕМЕНА ЗА ПОСЕВ И ПЛОДОВЕ; ИНДУСТРИАЛНИ ИЛИ МЕДИЦИНСКИ РАСТЕНИЯ; СЛАМА И ФУРАЖИ

12.01 Семена от соя, дори натрошени    
За посев 1201 10 00  
Други 1201 90 00  
12.02 Фъстъци непечени, нито претърпели друга топлинна обработка, дори обелени или натрошени    
За посев 1202 30 00  
Други    
С черупки 1202 41 00  
Без черупки, дори натрошени 1202 42 00  
12.03 Копра 1203 00 00  
12.04 Семена от лен, дори натрошени    
За посев 1204 00 10  
Други 1204 00 90  
12.05 Семена от репица или рапица, дори натрошени    
Семена от репица или рапица с ниско съдържание на ерукова киселина    
За посев 1205 10 10  
Други 1205 10 90  
Други 1205 90 00  
12.06 Семена от слънчоглед, дори натрошени    
За посев 1206 00 10  
Други    
Обелен; необелен шарен слънчоглед 1206 00 91  
Други 1206 00 99  
12.07 Други маслодайни семена и плодове, дори натрошени    
Палмистови орехи или ядки 1207 10 00  
Семена от памук    
За посев 1207 21 00  
Други 1207 29 00  
Рициново семе 1207 30 00  
Семена от сусам    
За посев 1207 40 10  
Други 1207 40 90  
Семена от синап    
За посев 1207 50 10  
Други 1207 50 90  
Семена от шафранка (Carthamus tinctorius) 1207 60 00  
Семена от пъпеш 1207 70 00  
Други    
Семена от мак    
За посев 1207 91 10  
Други 1207 91 90  
Други    
За посев 1207 99 20  
Други    
Конопено семе 1207 99 91  
Други 1207 99 96  
12.08 Брашна от маслодайни семена или плодове, различни от синапеното    
От семена от соя 1208 10 00  
Други 1208 90 00  
12.09 Семена, плодове и спори, за посев    
Семена от захарно цвекло 1209 10 00  
Фуражни семена    
Семена от люцерна (alfalfa) 1209 21 00  
Семена от детелина (Trifolium spp.)    
Виолетова детелина (Trifolium pratense L.) 1209 22 10  
Друга 1209 22 80  
Семена от власатка    
Ливадна власатка (Festuca pratensis Huds.) 1209 23 11  
Червена власатка (Festuca rubra L.) 1209 23 15  
Друга 1209 23 80  
Семена от ливадна метлица (Poa pratensis L.) 1209 24 00  
Семена от райграс (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)    
Италиански райграс (Lolium multiflorum Lam.) 1209 25 10  
Английски райграс (Lolium perenne L.) 1209 25 90  
Други    
От кощрява; фий; семена от видовете Poa palustris L. и Poa trivialis L.; главица (Dactylis glomerata L.); полска (степна) трева (Agrostides) 1209 29 45  
Семена от вълчи боб 1209 29 50  
Семена от фуражно цвекло (Beta vulgaris var. alba) 1209 29 60  
Други 1209 29 80  
Семена от тревни растения, използвани главно за техните цветове 1209 30 00  
Други    
Зеленчукови семена    
Семена от салатно цвекло или „червено цвекло“ (Beta vulgaris var. conditiva) 1209 91 30  
Други 1209 91 80  
Други    
Горски семена 1209 99 10  
Други    
Семена от растения, използвани главно за техните цветове, различни от упоменатите в подпозиция 120930 1209 99 91  
Други 1209 99 99  
12.10 Шишарки от хмел, пресни или сушени, дори надробени, смлени или под формата на гранули; прах от хмел    
Шишарки от хмел, нераздробени, нито смлени, нито под формата на гранули 1210 10 00  
Шишарки от хмел, надробени, смлени или под формата на гранули; прах от хмел    
Шишарки от хмел, надробени, смлени или под формата на гранули, обогатени с прах от хмел; прах от хмел 1210 20 10  
Други 1210 20 90  
12.11 Растения, части от растения, семена и плодове от видовете, използвани главно в парфюмерията, медицината или като средство за унищожаване на насекомите, паразитите или други подобни, пресни, охладени, замразени или сушени, дори нарязани, натрошени или под формата на прах    
Корени от женшен 1211 20 00  
Листа от кока 1211 30 00  
Макова слама 1211 40 00  
Ефедра 1211 50 00  
Други    
Бакла от вида tonka 1211 90 30  
Други 1211 90 86  
12.12 Рожкови, водорасли, захарно цвекло и захарна тръстика, пресни, охладени, замразени или сушени, дори на прах; ядки и костилки от плодове и други растителни продукти (включително непечените корени от цикория от вида Cichorium intybus sativum), служещи главно за консумация от човека, неупоменати, нито включени другаде    
Водорасли    
Годни за консумация от човека 1212 21 00  
Други 1212 29 00  
Други    
Захарно цвекло    
Сушено, дори на прах 1212 91 20  
Друго 1212 91 80  
Рожкови 1212 92 00  
Захарна тръстика 1212 93 00  
Корени от цикория 1212 94 00  
Други    
Семена от рожкови    
Неолющени, нито натрошени, нито смлени 1212 99 41  
Други 1212 99 49  
Други 1212 99 95  
12.13 Слама, шума и плява от необработени житни растения, дори нарязани, смлени, пресовани или агломерирани под формата на гранули 1213 00 00  
12.14 Фуражни цвекла, репи, фуражни корени, сено, люцерна, еспарзета, детелина, фуражно зеле, фий, вълчи боб и подобни фуражни култури, дори агломерирани под формата на гранули    
Брашна и агломерати от люцерна 1214 10 00  
Други    
Фуражни цвекла, репи и други фуражни корени 1214 90 10  
Други 1214 90 90  


Copyright © Conex 2020 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.