CN8 / NC8 - 2020 28 CN8 / NC8 - 2020 - BG 30

CN8 / NC8 - 2020 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 29
ОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ

I. ВЪГЛЕВОДОРОДИ И ТЕХНИТЕ ХАЛОГЕНО-, СУЛФО-, НИТРО- ИЛИ НИТРОЗОПРОИЗВОДНИ    
29.01 Ациклени въглеводороди    
Наситени 2901 10 00  
Ненаситени    
Етилен 2901 21 00  
Пропен (пропилен) 2901 22 00  
Бутен (бутилен) и неговите изомери 2901 23 00  
Бута-1,3-диен и изопрен 2901 24 00  
Други 2901 29 00  
29.02 Циклени въглеводороди    
Циклани, циклени или циклотерпени    
Циклохексан 2902 11 00  
Други 2902 19 00  
Бензен 2902 20 00  
Толуен 2902 30 00  
Ксилени    
o-Ксилен 2902 41 00  
m-Ксилен 2902 42 00  
p-Ксилен 2902 43 00  
Смеси от изомери на ксилена 2902 44 00  
Стирен 2902 50 00  
Етилбензен 2902 60 00  
Кумен 2902 70 00  
Други 2902 90 00  
29.03 Халогенопроизводни на въглеводородите    
Наситени хлорни производни на ациклените въглеводороди    
Хлорoметан (метилхлорид) и хлорoетан (етилхлорид) 2903 11 00  
Дихлорoметан (метиленхлорид) 2903 12 00  
Хлороформ (трихлорометан) 2903 13 00  
Тетрахлорoметан 2903 14 00  
Етилен дихлорид (ISO) (1,2-дихлоретан) 2903 15 00  
Други 2903 19 00  
Ненаситени хлорни производни на ациклените въглеводороди    
Винилхлорид (хлороетилен) 2903 21 00  
Трихлорoетилен 2903 22 00  
Тетрахлорoетилен (перхлороетилен) 2903 23 00  
Други 2903 29 00  
Флуорни, бромни или йодни производни на ациклените въглеводороди    
Етилен дибромид (ISO) (1,2-дибромoетан) 2903 31 00  
Други    
Бромиди    
Бромoметан (метилбромид) 2903 39 11  
Дибромoметан 2903 39 15  
Други 2903 39 19  
Наситени флуориди    
Дифлуорометан 2903 39 21  
Трифлуорометан 2903 39 23  
Пентафлуороетан и 1,1,1-трифлуороетан 2903 39 24  
1,1-дифлуороетан 2903 39 25  
1,1,1,2-тетрафлуороетан 2903 39 26  
Пентафлуоропропани, хексафлуоропропани и хептафлуоропропани 2903 39 27  
Перфлуорирани наситени флуориди 2903 39 28  
Други наситени флуориди 2903 39 29  
Ненаситени флуориди    
2,3,3,3-тетрафлуоропропен 2903 39 31  
1,3,3,3-тетрафлуоропропен 2903 39 35  
Други ненаситени флуориди 2903 39 39  
Йодиди 2903 39 80  
Халогенопроизводни на ациклените въглеводороди, съдържащи най-малко два различни халогенни елемента    
Хлордифлуорoметан 2903 71 00  
Дихлортрифлуорoетани 2903 72 00  
Дихлорфлуорoетани 2903 73 00  
Хлордифлуорoетани 2903 74 00  
Дихлорпентафлуорoпропани 2903 75 00  
Бромохлородифлуорометан, бромотрифлуорометан и дибромотетрафлуороетани    
Бромохлородифлуорометан 2903 76 10  
Бромотрифлуорометан 2903 76 20  
Дибромотетрафлуооретани 2903 76 90  
Други, перхалогенирани, съдържащи само флуор и хлор    
Флуоротрихлорометан, дифлуородихлорометан, трифлуоротрихлороетани, тетрафлуородихлороетани и пентафлуорохлороетан 2903 77 60  
Други 2903 77 90  
Други перхалогенирани производни 2903 78 00  
Други    
Халогенирани, съдържащи само бром и хлор, флуор и хлор или флуор и бром 2903 79 30  
Други 2903 79 80  
Халогенопроизводни на цикланите, циклените или циклотерпените    
1,2,3,4,5,6-Хексахлороциклохексан (НСН (ISO)), включително линдан (ISO, INN) 2903 81 00  
Алдрин (ISO), хлордан (ISO) и хептахлор (ISO) 2903 82 00  
Мирекс (ISO) 2903 83 00  
Други    
1,2-Дибромо-4-(1,2-дибромоетил)циклохексан; тетрабромоциклооктани 2903 89 10  
Други 2903 89 80  
Халогенопроизводни на ароматните въглеводороди    
Хлоробензен, o-дихлоробензен и p-дихлоробензен 2903 91 00  
Хексахлоробензен (ISO) и DDT (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлоро-2,2-бис(p-хлорофенил)етан) 2903 92 00  
Пентахлоробензен (ISO) 2903 93 00  
Хексабромобифенили 2903 94 00  
Други    
2,3,4,5,6-Пентабромoетилбензен 2903 99 10  
Други 2903 99 80  
29.04 Сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на въглеводородите, дори халогенирани    
Производни, съдържащи само сулфогрупи, техните соли и етилови естери 2904 10 00  
Производни, съдържащи само нитро- или самонитрозогрупи 2904 20 00  
Перфлуорооктансулфонова киселина, нейните соли и перфлуорооктансулфонилфлуорид    
Перфлуорооктансулфонова киселина 2904 31 00  
Амониев перфлуорооктансулфонат 2904 32 00  
Литиев перфлуорооктансулфонат 2904 33 00  
Калиев перфлуорооктансулфонат 2904 34 00  
Други соли на перфлуорооктансулфонова киселина 2904 35 00  
Перфлуорооктансулфонилфлуорид 2904 36 00  
Други    
Трихлоронитрометан (хлоропикрин) 2904 91 00  
Други 2904 99 00  
II. АЛКОХОЛИ И ТЕХНИТЕ ХАЛОГЕНО-, СУЛФО-, НИТРО- ИЛИ НИТРОЗОПРОИЗВОДНИ    
29.05 Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни    
Наситени моноалкохоли    
Метанол (метилов алкохол) 2905 11 00  
Пропан-1-ол (пропилов алкохол) и пропан-2-ол (изопропилов алкохол) 2905 12 00  
Бутан-1-ол (n-бутилов алкохол) 2905 13 00  
Други бутилови алкохоли    
2-Метил-пропан-2-ол (третичен бутилов алкохол) 2905 14 10  
Други 2905 14 90  
Октанол (октилов алкохол) и неговите изомери    
Октан-2-ол 2905 16 20  
Други 2905 16 85  
Додекан-1-ол (лаурилов алкохол), хексадекан-1-ол (цетилов алкохол), октадекан-1-ол (стеарилов алкохол) 2905 17 00  
Други 2905 19 00  
Ненаситени моноалкохоли    
Ациклени терпенови алкохоли 2905 22 00  
Други    
Алилов алкохол 2905 29 10  
Други 2905 29 90  
Диоли    
Етиленгликол (етандиол) 2905 31 00  
Пропиленгликол (пропан-1,2-диол) 2905 32 00  
Други    
Бутан-1,3-диол 2905 39 20  
Бутан-1,4-диол    
Бутан-1,4-диол или тетраметиленгликол (1,4-бутандиол) със съдържание на въглерод с биологичен произход от 100 % по маса 2905 39 26  
Други 2905 39 28  
2,4,7,9-Тетраметилдек-5-ин-4,7-диол 2905 39 30  
Други 2905 39 95  
Други полиалкохоли    
2-Етил-2-(хидроксиметил)пропан-1,3-диол (триметилолпропан) 2905 41 00  
Пентаеритритол (пентаеритрит) 2905 42 00  
Манитол 2905 43 00  
D-Глюцитол (сорбитол)    
Във воден разтвор    
Съдържащ тегловно 2% или по-малко D-манитол, изчислен върху съдържанието на D-глюцитола 2905 44 11  
Друг 2905 44 19  
Друг    
Съдържащ тегловно 2% или по-малко D-манитол, изчислен върху съдържанието на D-глюцитола 2905 44 91  
Друг 2905 44 99  
Глицерол 2905 45 00  
Други 2905 49 00  
Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на ациклените алкохоли    
Етхлорвинол (INN) 2905 51 00  
Други    
2,2-Бис (бромметил) пропандиол 2905 59 91  
Други 2905 59 98  
29.06 Циклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни    
Цикланови, цикленови или циклотерпенови    
Ментол 2906 11 00  
Циклохексанол, метилциклохексаноли и диметилциклохексаноли 2906 12 00  
Стероли и инозитоли    
Стероли 2906 13 10  
Инозитоли 2906 13 90  
Други 2906 19 00  
Ароматни    
Бензилов алкохол 2906 21 00  
Други 2906 29 00  
III. ФЕНОЛИ И ФЕНОЛНИ АЛКОХОЛИ И ТЕХНИТЕ ХАЛОГЕНО-, СУЛФО-, НИТРО- ИЛИ НИТРОЗОПРОИЗВОДНИ    
29.07 Феноли; фенолни алкохоли    
Монофеноли    
Фенол (хидроксибензен) и неговите соли 2907 11 00  
Крезоли и техните соли 2907 12 00  
Октилфенол, нонилфенол и техните изомери; соли на тези продукти 2907 13 00  
Нафтоли и техните соли    
1-Нафтол 2907 15 10  
Други 2907 15 90  
Други    
Ксиленоли и техните соли 2907 19 10  
Други 2907 19 90  
Полифеноли; фенолни алкохоли    
Резорцинол и неговите соли 2907 21 00  
Хидрохинон (хинол) и неговите соли 2907 22 00  
4,4′-Изопропилидендифенол (бисфенол А, дифенилолпропан) и неговите соли 2907 23 00  
Други 2907 29 00  
29.08 Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на фенолите или на фенолните алкохоли    
Производни, съдържащи само халогенни заместители и техните соли    
Пентахлорофенол (ISO) 2908 11 00  
Други 2908 19 00  
Други    
Диносеб (ISO) и неговите соли 2908 91 00  
4,6-Динитро-o-крезол (DNOC (ISO)) и неговите соли 2908 92 00  
Други 2908 99 00  
IV. ЕТЕРИ, АЛКОХОЛНИ ПЕРОКСИДИ, ЕТЕРНИ ПЕРОКСИДИ, КЕТОННИ ПЕРОКСИДИ, ЕПОКСИДИ С ТРИ АТОМА В ПРЪСТЕНА, АЦЕТАЛИ И ХЕМИАЦЕТАЛИ И ТЕХНИТЕ ХАЛОГЕНО-, СУЛФО-, НИТРО- ИЛИ НИТРОЗОПРОИЗВОДНИ    
29.09 Етери, етер-алкохоли, етер-феноли, етер-алкохол-феноли, алкохолни пероксиди, етерни пероксиди, кетонни пероксиди (с определен или с неопределен химичен състав) и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни    
Ациклени етери и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни    
Диетилов етер (диетилов оксид) 2909 11 00  
Други    
Третичен-бутил етил етер (етил-третичен-бутил-етер, ЕТБЕ) 2909 19 10  
Други 2909 19 90  
Етери на цикланите, циклените или циклотерпените, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни 2909 20 00  
Ароматни етери и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни    
Дифенил етер (дифенил оксид) 2909 30 10  
Деривати, халогенирани само с бром    
Пентабромoдифенил етер; 1,2,4,5-тетрабромо-3,6-бис(пентабромофенокси)бензен 2909 30 31  
1,2-Бис(2,4,6-трибромoфенокси)етан, предназначен за производство на акрилонитрил-бутадиен-стирен (ABS) 2909 30 35  
Други 2909 30 38  
Други 2909 30 90  
Етер-алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни    
2,2′-Оксидиетанол (диетиленгликол, дигол) 2909 41 00  
Монобутилови етери на етиленгликола или на диетиленгликола 2909 43 00  
Други моноалкилови етери на етиленгликола или на диетиленгликола 2909 44 00  
Други    
2-(2-Хлорoетокси)етанол 2909 49 11  
Други 2909 49 80  
Етер-феноли, етер-алкохол-феноли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни 2909 50 00  
Алкохолни пероксиди, етерни пероксиди, кетонни пероксиди, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни 2909 60 00  
29.10 Епоксиди, епокси-алкохоли, епокси-феноли и епокси-етери с три атома в пръстена, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни    
Оксиран (етиленов оксид) 2910 10 00  
Метилоксиран (пропиленов оксид) 2910 20 00  
1-Хлорo-2,3-епоксипропан (епихлорoхидрин) 2910 30 00  
Диелдрин (ISO, INN) 2910 40 00  
Ендрин (ISO) 2910 50 00  
Други 2910 90 00  
29.11 Ацетали и полуацетали, дори съдържащи други кислородни функционални групи, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни 2911 00 00  
V. СЪЕДИНЕНИЯ С АЛДЕХИДНА ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА    
29.12 Алдехиди, дори съдържащи други кислородни функционални групи; циклени полимери на алдехидите; параформалдехид    
Ациклени алдехиди, несъдържащи други кислородни функционални групи    
Метанал (формалдехид) 2912 11 00  
Етанал (ацеталдехид) 2912 12 00  
Други 2912 19 00  
Циклени алдехиди, несъдържащи други кислородни функционални групи    
Бензалдехид (бензоен алдехид) 2912 21 00  
Други 2912 29 00  
Алкохолни алдехиди, етерни алдехиди, фенолни алдехиди и алдехиди, съдържащи други кислородни функционални групи    
Ванилин (4-хидрокси-3-метоксибензалдехид) 2912 41 00  
Етилванилин (3-етокси-4-хидроксибензалдехид) 2912 42 00  
Други 2912 49 00  
Циклени полимери на алдехидите 2912 50 00  
Параформалдехид 2912 60 00  
29.13 Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на продуктите от № 2912 2913 00 00  
VI. СЪЕДИНЕНИЯ С КЕТОННА ИЛИ ХИНОННА ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА    
29.14 Кетони и хинони, дори съдържащи други кислородни функционални групи, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни    
Ациклени кетони, несъдържащи други кислородни функционални групи    
Ацетон 2914 11 00  
Бутанон (метилетилкетон) 2914 12 00  
4-Метилпентан-2-он (метилизобутилкетон) 2914 13 00  
Други    
5-Метилхексан-2-он 2914 19 10  
Други 2914 19 90  
Кетони на цикланите, циклените или циклотерпените, несъдържащи други кислородни функционални групи    
Циклохексанон и метилциклохексанони 2914 22 00  
Йонони и метилйонони 2914 23 00  
Други 2914 29 00  
Ароматни кетони, несъдържащи други кислородни функционални групи    
Фенилацетон (фенилпропан-2-он) 2914 31 00  
Други 2914 39 00  
Алкохолни кетони и алдехидни кетони    
4-Хидрокси-4-метилпентан-2-он (диацетоналкохол) 2914 40 10  
Други 2914 40 90  
Фенолни кетони и кетони, съдържащи други кислородни функционални групи 2914 50 00  
Хинони    
Антрахинон 2914 61 00  
Коензим Q10 (убидекаренон (INN)) 2914 62 00  
Други    
1,4-Нафтохинон 2914 69 10  
Други 2914 69 80  
Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни    
Хлорoдекон (ISO) 2914 71 00  
Други 2914 79 00  
VII. КАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ, ТЕХНИТЕ АНХИДРИДИ, ХАЛОГЕНИДИ, ПЕРОКСИДИ И ПЕРОКСИКИСЕЛИНИ; ТЕХНИТЕ ХАЛОГЕНО-, СУЛФО, НИТРО- ИЛИ НИТРОЗОПРОИЗВОДНИ    
29.15 Наситени ациклени монокарбоксилни киселини, и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни    
Мравчена киселина, нейните соли и естери    
Мравчена киселина 2915 11 00  
Соли на мравчената киселина 2915 12 00  
Естери на мравчената киселина 2915 13 00  
Оцетна киселина и нейните соли; оцетен анхидрид    
Оцетна киселина 2915 21 00  
Оцетен анхидрид 2915 24 00  
Други 2915 29 00  
Естери на оцетната киселина    
Етилов ацетат 2915 31 00  
Винилов ацетат 2915 32 00  
n-Бутилов ацетат 2915 33 00  
Диносеб ацетат (ISO) 2915 36 00  
Други 2915 39 00  
Моно-, ди- или трихлороцетни киселини, техните соли и естери 2915 40 00  
Пропионова киселина, нейните соли и естери 2915 50 00  
Бутанови киселини, пентанови киселини, техните соли и естери    
Бутанови киселини, техните соли и естери    
Диизобутират на 1-изопропил-2,2-диметилтриметилена 2915 60 11  
Други 2915 60 19  
Пентанови киселини, техните соли и естери 2915 60 90  
Палмитинова киселина, стеаринова киселина, техните соли и естери    
Палмитинова киселина и нейните соли и естери 2915 70 40  
Стеаринова киселина и нейните соли и естери 2915 70 50  
Други    
Лауринова киселина и нейните соли и естери 2915 90 30  
Други 2915 90 70  
29.16 Ненаситени ациклени монокарбоксилни киселини и циклени монокарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни    
Ненаситени ациклени монокарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди, пероксикиселини и техните производни    
Акрилова киселина и нейните соли 2916 11 00  
Естери на акриловата киселина 2916 12 00  
Метакрилова киселина и нейните соли 2916 13 00  
Естери на метакриловата киселина 2916 14 00  
Олеинова, линолова или линоленова киселини, техните соли и естери 2916 15 00  
Бинапакрил (ISO) 2916 16 00  
Други    
Ундеценови киселини, техните соли и естери 2916 19 10  
Кротонова киселина 2916 19 40  
Други 2916 19 95  
Цикланови, цикленови или циклотерпенови монокарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди, пероксикиселини и техните производни 2916 20 00  
Ароматни монокарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди, пероксикиселини и техните производни    
Бензоена киселина, нейните соли и естери 2916 31 00  
Бензоилпероксид и бензоилхлорид 2916 32 00  
Фенилоцетна киселина и нейните соли 2916 34 00  
Други    
Естери на фенилоцетната киселина 2916 39 10  
Други 2916 39 90  
29.17 Поликарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни    
Ациклени поликарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди, пероксикиселини и техните производни    
Оксалова киселина, нейните соли и естери 2917 11 00  
Адипинова киселина, нейните соли и естери 2917 12 00  
Азелаинова киселина, себацинова киселина, техните соли и естери    
Себацинова киселина 2917 13 10  
Други 2917 13 90  
Малеинов анхидрид 2917 14 00  
Други    
Малонова киселина, нейните соли и естери 2917 19 10  
Етан-1,2-дикарбоксилна киселина или бутандиова киселина (янтарна (сукцинова) киселина) със съдържание на въглерод с биологичен произход от 100 % по маса 2917 19 20  
Други 2917 19 80  
Цикланови, цикленови или циклотерпенови поликарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди, пероксикиселини и техните производни 2917 20 00  
Ароматни поликарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди, пероксикиселини и техните производни    
Диоктилортофталати 2917 32 00  
Динонилов или дидецилов ортофталати 2917 33 00  
Други естери на ортофталовата киселина 2917 34 00  
Фталов анхидрид 2917 35 00  
Терефталова киселина и нейните соли 2917 36 00  
Диметилтерефталат 2917 37 00  
Други    
Естери или анхидриди на тетрабромoфталовата киселина; бензол-1,2,4-трикарбокси киселина; изофталоил дихлорид, с тегловно съдържание на терефталоил дихлорид, непревишаващо 0,8%; нафталин-1,4,5,8-тетракарбокси киселина; тетрахлорфталов анхидрид; натриев 3,5-бис(метоксикарбонил)бензолсулфонат 2917 39 20  
Други 2917 39 95  
29.18 Карбоксилни киселини, съдържащи допълнителни кислородни функционални групи и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни    
Карбоксилни киселини с алкохолна функционална група, но без друга кислородна функционална група, техните анхидриди, халогениди, пероксиди, пероксикиселини и техните производни    
Млечна киселина, нейните соли и естери 2918 11 00  
Винена киселина 2918 12 00  
Соли и естери на винената киселина 2918 13 00  
Лимонена киселина 2918 14 00  
Соли и естери на лимонената киселина 2918 15 00  
Глюконова киселина, нейните соли и естери 2918 16 00  
2,2-Дифенил-2-хидроксиоцетна киселина (бензилова киселина) 2918 17 00  
Хлоробензилат (ISO) 2918 18 00  
Други    
Холова киселина, 3-α,12-α-дихидрокси-5-β-холанова-24-киселина (деоксихолова киселина), техните соли и естери 2918 19 30  
2,2-Бис(хидроксиметил)пропионова киселина 2918 19 40  
Други 2918 19 98  
Карбоксилни киселини с фенолна функционална група, но без друга кислородна функционална група, техните анхидриди, халогениди, пероксиди, пероксикиселини и техните производни    
Салицилова киселина и нейните соли 2918 21 00  
o-Ацетилсалицилова киселина, нейните соли и естери 2918 22 00  
Други естери на салициловата киселина и техните соли 2918 23 00  
Други 2918 29 00  
Карбоксилни киселини с алдехидни или кетонни групи, но без други кислородни функционални групи, техните анхидриди, халогениди, пероксиди, пероксикиселини и техните производни 2918 30 00  
Други    
2,4,5-Т (ISO) (2,4,5-трихлорофеноксиоцетна киселина), нейните соли и естери 2918 91 00  
Други    
2,6-Диметоксибензоена киселина; дикамба (ISO); натриев феноксиацетат 2918 99 40  
Други 2918 99 90  
VIII. ЕСТЕРИ НА НЕОРГАНИЧНИТЕ КИСЕЛИНИ НА НЕМЕТАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И ТЕХНИТЕ СОЛИ, И ТЕХНИТЕ ХАЛОГЕНО-, СУЛФО-, НИТРО- ИЛИ НИТРОЗОПРОИЗВОДНИ    
29.19 Естери на фосфорната киселина и техните соли, включително лактофосфатите; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни    
Трис(2,3-дибромопропил) фосфат 2919 10 00  
Други 2919 90 00  
29.20 Естери на другите неорганични киселини на неметалните елементи (с изключение на естерите на халогеноводородите) и техните соли; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни    
Тиофосфорни естери (фосфоротиоати) и техните соли; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни    
Паратион (ISO) и паратион-метил (ISO) (метил-паратион) 2920 11 00  
Други 2920 19 00  
Фосфитни естери и техните соли; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни    
Диметилфосфит 2920 21 00  
Диетилфосфит 2920 22 00  
Триметилфосфит 2920 23 00  
Триетилфосфит 2920 24 00  
Други 2920 29 00  
Ендосулфан (ISO) 2920 30 00  
Други    
Естери на сярната киселина и естери на въглеродната киселина; техните соли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни 2920 90 10  
Други 2920 90 70  
IХ. СЪЕДИНЕНИЯ С АЗОТНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ГРУПИ    
29.21 Съединения с аминна функционална група    
Ациклени моноамини и техните производни; соли на тези продукти    
Моно-, ди- или триметиламин и техните соли 2921 11 00 (KMA)
2-(N,N-Диметиламино)етилхлорид хидрохлорид 2921 12 00  
2-(N,N-Диетиламино)етилхлорид хидрохлорид 2921 13 00  
2-(N,N-Диизопропиламино)етилхлорид хидрохлорид 2921 14 00  
Други    
1,1,3,3-Тетраметилбутиламин 2921 19 40  
Диетиламин и неговите соли 2921 19 50  
Други 2921 19 99  
Ациклени полиамини и техните производни; соли на тези продукти    
Етилендиамин и неговите соли 2921 21 00  
Хексаметилендиамин и неговите соли 2921 22 00  
Други 2921 29 00  
Моноамини и полиамини на цикланите, циклените или циклотерпените и техните производни; соли на тези продукти    
Циклохексиламин, циклохексилдиметиламин и техните соли 2921 30 10  
Циклохекс-1,3-илендиамин (1,3-диаминоциклохексан) 2921 30 91  
Други 2921 30 99  
Ароматни моноамини и техните производни; соли на тези продукти    
Анилин и неговите соли 2921 41 00  
Производни на анилина и техните соли 2921 42 00  
Толуидини и техните производни; соли на тези продукти 2921 43 00  
Дифениламин и неговите производни; соли на тези продукти 2921 44 00  
1-Нафтиламин (алфанафтиламин), 2-нафтиламин (бетанафтиламин) и техните производни; соли на тези продукти 2921 45 00  
Амфетамин (INN), бензфетамин (INN), дексамфетамин (INN), етиламфетамин (INN), фенкамфамин (INN), лефетамин (INN), левамфетамин (INN), мефенорекс (INN) и фентермин (INN); соли на тези продукти 2921 46 00  
Други 2921 49 00  
Ароматни полиамини и техните производни; соли на тези продукти    
o-, m-, p-Фенилендиамин, диаминотолуени и техните производни; соли на тези продукти    
o-, m-, p-Фенилендиамин, диаминотолуени и техните халогено-, сулфо-, нитро-, нитрозопроизводни; соли на тези продукти    
m-Фенилендиамин с чистота 99% или повече и съдържащ: - тегловно 1% или по-малко вода, - 200 mg/kg или по-малко о-фенилендиамин и - 450 mg/kg или по-малко р-фенилендиамин 2921 51 11  
Други 2921 51 19  
Други 2921 51 90  
Други    
m-Фениленбис (метиламин); 2,2′-дихлор-4,4′-метилендианилин; 4,4′-би-o-толуидин; 1,8-нафтилендиамин 2921 59 50  
Други 2921 59 90  
29.22 Аминосъединения с кислородни функционални групи    
Аминоалкохоли, различни от тези с повече от един вид кислородна функционална група, техните етери и естери; соли на тези продукти    
Моноетаноламин и неговите соли 2922 11 00  
Диетаноламин и неговите соли 2922 12 00  
Декстропропоксифен (INN) и неговите соли 2922 14 00  
Триетаноламин 2922 15 00  
Диетаноламониев перфлуорооктансулфонат 2922 16 00  
Метилдиетаноламин и етилдиетаноламин 2922 17 00  
2-(N,N-Диизопропиламино)етанол 2922 18 00  
Други 2922 19 00  
Аминонафтоли и други аминофеноли, различни от тези с повече от един вид кислородна функционална група, техните етери и естери; соли на тези продукти    
Аминохидроксинафталенсулфонови киселини и техните соли 2922 21 00  
Други 2922 29 00  
Аминоалдехиди, аминокетони и аминохинони, различни от тези с повече от един вид кислородна функционална група; соли на тези продукти    
Амфепрамон (INN), метадон (INN) и норметадон (INN); соли на тези продукти 2922 31 00  
Други 2922 39 00  
Аминокиселини, различни от тези с повече от един вид кислородна функционална група, и техните естери; соли на тези продукти    
Лизин и неговите естери; соли на тези продукти 2922 41 00  
Глутаминова киселина и нейните соли 2922 42 00  
Антранилова киселина и нейните соли 2922 43 00  
Тилидин (INN) и неговите соли 2922 44 00  
Други    
β-Аланин 2922 49 20  
Други 2922 49 85  
Аминоалкохолфеноли, фенолни аминокиселини и други аминосъединения с кислородни функционални групи 2922 50 00  
29.23 Кватернерни амониеви соли и хидроксиди; лецитини и други фосфоаминолипиди, с определен или неопределен химичен състав    
Холин и неговите соли 2923 10 00  
Лецитини и други фосфоаминолипиди 2923 20 00  
Тетраетиламониев перфлуорооктансулфонат 2923 30 00  
Дидецилдиметиламониев перфлуорооктансулфонат 2923 40 00  
Други 2923 90 00  
29.24 Съединения с карбоксиамидна функционална група; съединения на въглеродната киселина с амидна функционална група    
Ациклени амиди (включително ациклените карбамати) и техните производни; соли на тези продукти    
Мепробамат (INN) 2924 11 00  
Флуороацетамид (ISO), монокротофос (ISO) и фосфамидон (ISO) 2924 12 00  
Други 2924 19 00  
Циклени амиди (включително циклените карбамати) и техните производни; соли на тези продукти    
Уреини и техните производни; соли на тези продукти 2924 21 00  
2-Ацетамидобензоена киселина (N-ацетилантранилова киселина) и нейните соли 2924 23 00  
Етинамат (INN) 2924 24 00  
Алахлор (ISO) 2924 25 00  
Други    
Лидокаин (INN) 2924 29 10  
Други 2924 29 70  
29.25 Съединения с карбоксилимидна функционална група (включително захарина и неговите соли) или с иминна функционална група    
Имиди и техните производни; соли на тези продукти    
Захарин и неговите соли 2925 11 00  
Глутетимид (INN) 2925 12 00  
Други    
3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Октабром-N,N′-етилендифталимид; N,N′-етиленбис(4,5-дибромохексахидро-3,6-метанофталимид) 2925 19 20  
Други 2925 19 95  
Имини и техните производни; соли на тези продукти    
Хлорoдимеформ (ISO) 2925 21 00  
Други 2925 29 00  
29.26 Съединения с нитрилна функционална група    
Акрилонитрил 2926 10 00  
1-Цианогуанидин (дициандиамид) 2926 20 00  
Фенпропорекс (INN) и неговите соли; метадон (INN) междинен продукт (4-циано-2-диметиламино-4,4-дифенилбутан) 2926 30 00  
алфа-фенилацетоацетонитрил 2926 40 00  
Други    
Изофталонитрил 2926 90 20  
Други 2926 90 70  
29.27 Диазосъединения, азосъединения или азоксисъединения 2927 00 00  
29.28 Органични производни на хидразина или на хидроксиламина    
N,N-Бис(2-метоксиетил)хидроксиламин 2928 00 10  
Други 2928 00 90  
29.29 Съединения с други азотни функционални групи    
Изоцианати 2929 10 00  
Други 2929 90 00  
Х. ОРГАНОМИНЕРАЛНИ СЪЕДИНЕНИЯ, ХЕТЕРОЦИКЛЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ, НУКЛЕИНОВИ КИСЕЛИНИ И ТЕХНИТЕ СОЛИ И СУЛФОНАМИДИ    
29.30 Органични тиосъединения    
Тиокарбамати и дитиокарбамати 2930 20 00  
Тиурам моно-, ди- или тетрасулфиди 2930 30 00  
Метионин    
Метионин (INN) 2930 40 10  
Друг 2930 40 90  
2-(N,N-Диетиламино)етантиол 2930 60 00  
Бис(2-хидроксиетил)сулфид (тиодигликол (INN)) 2930 70 00  
Алдикарб (ISO), каптафол (ISO) и метамидофос (ISO) 2930 80 00  
Други    
Цистеин и цистин 2930 90 13  
Производни на цистеина и на цистина 2930 90 16  
DL-2-хидрокси-4-(метилтио) маслена киселина 2930 90 30  
2,2′-Тиодиетилбис[3-(3,5-ди-третичен-бутил-4-хидроксифенил)пропионат] 2930 90 40  
Смеси от изомери, съставени от 4-метил-2,6-бис(метилтио)-m-фенилендиамин и 2-метил-4,6-бис(метилтио)-m-фенилендиамин 2930 90 50  
Други 2930 90 98  
29.31 Други органоминерални съединения    
Тетраметил олово и тетраетил олово 2931 10 00  
Съединения на трибутилкалай 2931 20 00  
Други органофосфорни производни    
Диметилов метилфосфонат 2931 31 00  
Диметилов пропилфосфонат 2931 32 00  
Диетилов етилфосфонат 2931 33 00  
Натриев 3-(трихидроксилил)пропилов метилфосфонат 2931 34 00  
2,4,6-Трипропил-1,3,5,2,4,6-триоксатрифосфинан 2,4,6-триоксид 2931 35 00  
(5-Етил-2-метил-2-оксидо-1,3,2-диоксафосфинан-5-ил)метил метил метилфосфонат 2931 36 00  
Бис[(5-етил-2-метил-2-оксидо-1,3,2-диоксафосфинан-5-ил)метил] метилфосфонат 2931 37 00  
Сол на метилфосфоновата киселина и (аминоиминометил)карбамид (1 : 1) 2931 38 00  
Други    
Метилфосфоноил дифлуорид (метилфосфонов дифлуорид) 2931 39 20  
Метилфосфоноил дихлорид (метилфосфонов дихлорид) 2931 39 30  
Етидронова киселина (INN) (1-хидроксиетан-1,1-дифосфонова киселина) и неговите соли 2931 39 50  
(Нитрилотриметандиил)трис(фосфонова киселина), {етан-1,2-диилбис[нитрилобис(метилен)]}тетракис(фосфонова киселина), [(бис{2-[бис(фосфонометил)амино]етил}амино)метил] фосфонова киселина, {хексан-1,6- диилбис[нитрилобис(метилен)]}тетракис(фосфонова киселина), {[(2-хидроксиетил)имино]бис(метилен)}бис(фосфонова киселина), и [(бис{6-[бис(фосфонометил)амино]хексил}амино)метил]фосфонова киселина; соли на тези продукти 2931 39 60  
Други 2931 39 90  
Други 2931 90 00  
29.32 Хетероциклени съединения, съдържащи само кислородни хетероатоми    
Съединения, в чиято структура се съдържа некондензиран фуранов пръстен (хидрогениран или не)    
Тетрахидрофуран 2932 11 00  
2-Фуралдехид (фурфуралдехид) 2932 12 00  
Фурфурилов алкохол и тетрахидрофурфурилов алкохол 2932 13 00  
Сукралоза 2932 14 00  
Други 2932 19 00  
Лактони    
Фенолфталейн; 1-хидрокси-4-[1-(4-хидрокси-3-метоксикарбонил-1-нафтил)-3-оксо-1H,3Н-бензо[де]изохромин-1-ил]-6-октадецил-окси-2-нафтоена киселина; 3′-хлор-6′-циклохексиламиноспиро[изобензофуран-1(3Н),9′-ксантен]-3-он; 6′-(N-етил-р-толуидин)-2′-метилспиро[изобензофуран-1(3Н),9′-ксантен]-3-он; метил-6-докозилокси-1-хидрокси-4-[1-(4-хидрокси-3-метил-1-фенантрил)-3-оксо-1Н,3Н-нафто[1,8-cd]пиран-1-ил]нафтален-2-карбоксилат 2932 20 10  
гама-Бутиролактон 2932 20 20  
Други 2932 20 90  
Други    
Изосафрол 2932 91 00  
1-(1,3-Бензодиоксол-5-ил)пропан-2-он 2932 92 00  
Пиперонал 2932 93 00  
Сафрол 2932 94 00  
Тетрахидроканабиноли (всички изомери) 2932 95 00  
Други 2932 99 00  
29.33 Хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми    
Съединения, в чиято структура се съдържа некондензиран пиразолен пръстен (хидрогениран или не)    
Феназон (антипирин) и неговите производни    
Пропифеназон (INN) 2933 11 10  
Други 2933 11 90  
Други    
Фенилбутазон (INN) 2933 19 10  
Други 2933 19 90  
Съединения, в чиято структура се съдържа некондензиран имидазолов пръстен (хидрогениран или не)    
Хидантоин и неговите производни 2933 21 00  
Други    
Нафазолинов хидрохлорид (INNM) и нафазолинов нитрат (INNM); фентоламин (INN); толазолинов хидрохлорид (INNM) 2933 29 10  
Други 2933 29 90  
Съединения, в чиято структура се съдържа некондензиран пиридинов пръстен (хидрогениран или не)    
Пиридин и неговите соли 2933 31 00  
Пиперидин и неговите соли 2933 32 00  
Алфентанил (INN), анилеридин (INN), безитрамид (INN), бромазепам (INN), дифеноксин (INN), дифеноксилат (INN), дипипанон (INN), фентанил (INN), кетобемидон (INN), метилфенидат (INN), пентазоцин (INN), петидин (INN), петидин (INN) междинен продукт А, фенциклидин (INN) (PCP), феноперидин (INN), пипрадрол (INN), пиритрамид (INN), пропирам (INN) и тримеперидин (INN); соли на тези продукти 2933 33 00  
Други    
Ипрониазид (INN); кетобемидонов хидрохлорид (INNМ); пиридостигминов бромид (INN) 2933 39 10  
2,3,5,6-Тетрахлорoпиридин 2933 39 20  
3,6-Дихлорoпиридин-2-карбокси киселина 2933 39 25  
2-Хидроксиетиламониев-3,6-дихлорoпиридин-2-карбоксилат 2933 39 35  
2-Бутоксиетил(3,5,6-трихлорo-2-пиридилокси)ацетат 2933 39 40  
3,5-Дихлор-2,4,6-трифлуоoрпиридин 2933 39 45  
Флуороксипир (ISO), метилов естер 2933 39 50  
4-Метилпиридин 2933 39 55  
Други 2933 39 99  
Съединения, в чиято структура се съдържат само хинолинови или изохинолинови пръстени (хидрогенирани или не), без други кондензации    
Леворфанол (INN) и неговите соли 2933 41 00  
Други    
Халогенопроизводни на хинолина; производни на хинолинкарбоксилната киселина 2933 49 10  
Декстрометорфан (INN) и неговите соли 2933 49 30  
Други 2933 49 90  
Съединения, в чиято структура се съдържа пиримидинов (хидрогениран или не) или пиперазинов пръстен    
Малонилуреа (барбитурова киселина) и нейните соли 2933 52 00  
Алобарбитал (INN), амобарбитал (INN), барбитал (INN), буталбитал (INN), бутобарбитал, циклобарбитал (INN), метилфенобарбитал (INN), пентобарбитал (INN), фенобарбитал (INN), секбутабарбитал (INN), секобарбитал (INN) и винилбитал (INN); соли на тези продукти    
Фенобарбитал (INN), барбитал (INN) и техните соли 2933 53 10  
Други 2933 53 90  
Други производни на малонилуреа (барбитурова киселина); соли на тези продукти 2933 54 00  
Лопразолам (INN), меклокалон (INN), метакалон (INN) и зипепрол (INN); соли на тези продукти 2933 55 00  
Други    
Диазинон (ISO) 2933 59 10  
1,4-Диазабицикло[2.2.2]октан (триетилендиамин) 2933 59 20  
Други 2933 59 95  
Съединения, в чиято структура се съдържа некондензиран триазинов пръстен (хидрогениран или не)    
Меламин 2933 61 00  
Други    
Атразин (ISO); пропазин (ISO); симазин (ISO); хексахидро-1,3,5-тринитро-1,3,5-триазин (хексоген, триметилентринитроамин) 2933 69 10  
Метенамин (INN) (хексаметилентетрамин); 2,6-ди-третичен-бутил-4-[4,6-бис(октилтио)-1,3,5-триазин-2-иламино]фенол 2933 69 40  
Други 2933 69 80  
Лактами    
6-Хексанлактам (epsilon-капролактам) 2933 71 00  
Клобазам (INN) и метиприлон (INN) 2933 72 00  
Други лактами 2933 79 00  
Други    
Алпразолам (INN), камазепам (INN), хлордиазепоксид (INN), клоназепам (INN), клоразепат, делоразепам (INN), диазепам (INN), естазолам (INN), етиллофлазепат (INN), флудиазепам (INN), флунитразепам (INN), флуразепам (INN), халазепам (INN), лоразепам (INN), лорметазепам (INN), мазиндол (INN), медазепам (INN), мидазолам (INN), ниметазепам (INN), нитразепам (INN), нордазепам (INN), оксазепам (INN), пиназепам (INN), празепам (INN), пировалерон (INN), темазепам (INN), тетразепам (INN) и триазолам (INN); соли на тези продукти    
Хлордиазепоксид (INN) 2933 91 10  
Други 2933 91 90  
Азинфос-метил (ISO) 2933 92 00  
Други    
Индол, 3-метилиндол (скатол), 6-алил-6,7-дихидро-5Н-дибензо[c,e]азепин (азапетин), фениндамин (INN) и техните соли; имипраминов хидрохлорид (INNM) 2933 99 20  
2,4-Ди-третичен-бутил-6-(5-хлорoбензотриазол-2-ил)фенол 2933 99 50  
Други 2933 99 80  
29.34 Нуклеинови киселини и техните соли, с определен или неопределен химичен състав; други хетероциклени съединения    
Съединения, в чиято структура се съдържа некондензиран тиазолов пръстен (хидрогениран или не) 2934 10 00  
Съединения, в чиято структура се съдържат бензотиазолови пръстени (хидрогенирани или не), без други кондензации    
Ди(бензотиазол-2-ил) дисулфид; бензотиазол-2-тиол (меркаптобензотиазол) и неговите соли 2934 20 20  
Други 2934 20 80  
Съединения, в чиято структура се съдържат фенотиазинови пръстени (хидрогенирани или не), без други кондензации    
Тиетилперазин (INN); тиоридазин (INN) и неговите соли 2934 30 10  
Други 2934 30 90  
Други    
Аминорекс (INN), бротизолам (INN), клотиазепам (INN), клоксазолам (INN), декстроморамид (INN), халоксазолам (INN), кетазолам (INN), мезокарб (INN), оксазолам (INN), пемолин (INN), фендиметразин (INN), фенметразин (INN) и суфентанил (INN); соли на тези продукти 2934 91 00  
Други    
Хлорпротиксен (INN); теналидин (INN), неговите тартрати и малеати; фуразолидон (INN); 7-аминоцефалоспоранова киселина; соли и естери на (6R,7R)-3-ацетоксиметил-7-[(R)-2-формилокси-2-фенилацетамид]-8-оксо-5-тиа-1-азабицикло[4.2.0]окт-2-ен-2-карбокси киселина; 1-[2-(1,3-диоксан-2-ил)етил]-2-метилпиридинов бромид 2934 99 60  
Други 2934 99 90  
29.35 Сулфонамиди    
N-Метилперфлуорооктанов сулфонамид 2935 10 00  
N-Етилперфлуорооктанов сулфонамид 2935 20 00  
N-Етил-N-(2-хидроксиетил) перфлуорооктанов сулфонамид 2935 30 00  
N-(2-Хидроксиетил)-N-метилперфлуорооктанов сулфонамид 2935 40 00  
Други перфлуорооктанови сулфонамиди 2935 50 00  
Други    
3-{1-[7-(Хексадецилсулфониламино)-1Н-индол-3-ил]-3-оксо-1Н,3Н-нафто[1,8-cd]пиран-1-ил}-N,N-диметил-1Н-индол-7-сулфонамид; метозулам (ISO) 2935 90 30  
Други 2935 90 90  
ХI. ПРОВИТАМИНИ, ВИТАМИНИ И ХОРМОНИ    
29.36 Провитамини и витамини, естествени или възпроизведени чрез синтез (включително и естествените концентрати), както и техните производни, използвани главно като витамини, смесени или не помежду си, дори във всякакви разтвори    
Витамини и техните производни, несмесени    
Витамини A и техните производни 2936 21 00  
Витамин B1 и неговите производни 2936 22 00  
Витамин B2 и неговите производни 2936 23 00  
D- или DL-пантотенова киселина (витамин B3 или витамин B5) и техните производни 2936 24 00  
Витамин B6 и неговите производни 2936 25 00  
Витамин B12 и неговите производни 2936 26 00  
Витамин C и неговите производни 2936 27 00  
Витамин E и неговите производни 2936 28 00  
Други витамини и техните производни 2936 29 00  
Други, включително естествените концентрати 2936 90 00  
29.37 Хормони, простагландини, тромбоксани и левкотриени, естествени или възпроизведени чрез синтез; техните производни и структурни аналози, включително верижно модифицираните полипептиди, използвани главно като хормони    
Полипептидни хормони, протеинови хормони и гликопротеинови хормони, техните производни и структурни аналози    
Соматотропин, неговите производни и структурни аналози 2937 11 00 (GRM)
Инсулин и неговите соли 2937 12 00 (GRM)
Други 2937 19 00 (GRM)
Стероидни хормони, техните производни и структурни аналози    
Кортизон, хидрокортизон, преднизон (дехидрокортизон) и преднизолон (дехидрохидрокортизон) 2937 21 00 (GRM)
Халогенни производни на кортикостероидните хормони 2937 22 00 (GRM)
Естрогени и прогестогени 2937 23 00 (GRM)
Други 2937 29 00 (GRM)
Простагландини, тромбоксани и левкотриени, техните производни и структурни аналози 2937 50 00 (GRM)
Други 2937 90 00 (GRM)
ХII. ГЛИКОЗИДИ И АЛКАЛОИДИ, ЕСТЕСТВЕНИ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕДЕНИ ЧРЕЗ СИНТЕЗ, ТЕХНИТЕ СОЛИ, ЕТЕРИ, ЕСТЕРИ И ДРУГИ ПРОИЗВОДНИ    
29.38 Гликозиди, естествени или възпроизведени чрез синтез, техните соли, етери, естери и други производни    
Рутозид (рутин) и неговите производни 2938 10 00  
Други    
Гликозиди от дигиталис 2938 90 10  
Глициризинова киселина и глициризати 2938 90 30  
Други 2938 90 90  
29.39 Aлкалоиди, естествени или възпроизведени чрез синтез, техните соли, етери, естери и други производни    
Алкалоиди от опиум и техните производни; соли на тези продукти    
Концентрати от макова слама; бупренорфин (INN), кодеин, дихидрокодеин (INN), етилморфин, еторфин (INN), хероин, хидрокодон (INN), хидроморфон (INN), морфин, никоморфин (INN), оксикодон (INN), оксиморфон (INN), фолкодин (INN), тебакон (INN) и тебаин; соли на тези продукти 2939 11 00  
Други 2939 19 00  
Алкалоиди от цинхона и техните производни; соли на тези продукти 2939 20 00  
Кофеин и неговите соли 2939 30 00  
Ефедрини и техните соли    
Ефедрин и неговите соли 2939 41 00  
Псевдоефедрин (INN) и неговите соли 2939 42 00  
Катин (INN) и неговите соли 2939 43 00  
Норефедрин и неговите соли 2939 44 00  
Други 2939 49 00  
Теофилин и аминофилин (теофилинетилендиамин) и техните производни; соли на тези продукти    
Фенетилин (INN) и неговите соли 2939 51 00  
Други 2939 59 00  
Алкалоиди от моравото рогче по ръжта и техните производни; соли на тези продукти    
Ергометрин (INN) и неговите соли 2939 61 00  
Ерготамин (INN) и неговите соли 2939 62 00  
Лизергинова киселина и нейните соли 2939 63 00  
Други 2939 69 00  
Други, от растителен произход    
Кокаин, екгонин, левометамфетамин, метамфетамин (INN), рацемат на метамфетамина; соли, естери и други производни на тези продукти 2939 71 00  
Други    
Никотин и неговите соли, етери, естери и други производни 2939 79 10  
Други 2939 79 90  
Други 2939 80 00  
ХIII. ДРУГИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ    
29.40 Химически чисти захари, с изключение на захарозата, лактозата, малтозата, глюкозата и фруктозата (левулозата); захарни етери, ацетали и естери и техните соли, различни от продуктите от № 2937, 2938 или 2939 2940 00 00  
29.41 Антибиотици    
Пеницилини и техните производни със структурата на пеницилиновата киселина; соли на тези продукти 2941 10 00  
Стрептомицини и техните производни; соли на тези продукти    
Дихидрострептомицин, неговите соли, естери и хидрати 2941 20 30  
Други 2941 20 80  
Тетрациклини и техните производни; соли на тези продукти 2941 30 00  
Хлорамфеникол и неговите производни; соли на тези продукти 2941 40 00  
Еритромицин и неговите производни; соли на тези продукти 2941 50 00  
Други 2941 90 00  
29.42 Други органични съединения 2942 00 00  


Copyright © Conex 2020 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.