CN8 / NC8 - 2020 35 CN8 / NC8 - 2020 - BG 37

CN8 / NC8 - 2020 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 36
БАРУТИ И ЕКСПЛОЗИВИ; ПИРОТЕХНИЧЕСКИ АРТИКУЛИ; КИБРИТИ; ПИРОФОРНИ СПЛАВИ; ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

36.01 Барути 3601 00 00  
36.02 Експлозиви, различни от барутите 3602 00 00  
36.03 Бикфордови фитили; детонаторни фитили; ударни или детонаторни капсули; възпламенители; електрически детонатори    
Бикфордови фитили 3603 00 20  
Детонаторни фитили 3603 00 30  
Ударни капачки 3603 00 40  
Детониращи капачки 3603 00 50  
Възпламенители 3603 00 60  
Електрически детонатори 3603 00 80  
36.04 Артикули за фойерверки, сигнални ракети, ракети срещу градушка, сигнални огньове и други пиротехнически артикули    
Артикули за фойерверки 3604 10 00  
Други 3604 90 00  
36.05 Кибрити, различни от пиротехническите артикули от № 3604 3605 00 00  
36.06 Фероцерий и други пирофорни сплави под всякакви форми; артикули от възпламенителни материали, упоменати в забележка 2 от настоящата глава    
Течни горива и горива от втечнени газове от вида на използваните за запалки, представени в съдове със съдържание, непревишаващо 300 cm³ 3606 10 00  
Други    
Фероцерий и други пирофорни сплави под всякакви форми 3606 90 10  
Други 3606 90 90  


Copyright © Conex 2020 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.