CN8 / NC8 - 2020 39 CN8 / NC8 - 2020 - BG 41

CN8 / NC8 - 2020 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 40
КАУЧУК И КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ

40.01 Естествен каучук, балата, гутаперча, гуаюла, чикъл и аналогични естествени гуми в първични форми или на плочи, листове или ленти    
Латекс от естествен каучук, дори предвулканизиран 4001 10 00  
Естествен каучук под други форми    
Опушени листове 4001 21 00  
Технически специфицирани каучуци (TSNR) 4001 22 00  
Други 4001 29 00  
Балата, гутаперча, гуаюла, чикъл и аналогични естествени гуми 4001 30 00  
40.02 Синтетичен каучук и фактис за каучук, произведен от масла, в първични форми или на плочи, листове или ленти; смеси от продуктите от № 4001 с продукти от настоящата позиция, в първични форми или на плочи, листове или ленти    
Стирен-бутадиенов каучук (SBR); карбоксилиран стирен-бутадиенов каучук (XSBR)    
Латекс 4002 11 00  
Други    
Стирен-бутадиенов каучук, получен чрез емулсионна полимеризация (Е-SBR), под формата на топки 4002 19 10  
Стирен-бутадиен-стиренов блок съполимери, получени чрез полимеризация в разтвор (SBS, термопластични еластомери), под формата на гранули, трохи или прахове 4002 19 20  
Стирен-бутадиенов каучук (SBR), получен чрез полимеризация в разтвор (S-SBR), под формата на топки 4002 19 30  
Други 4002 19 90  
Бутадиенов каучук (BR) 4002 20 00  
Изобутен-изопренов (бутил) каучук (IIR); халогениран изобутен-изопренов каучук (CIIR или BIIR)    
Изобутен-изопренов (бутил) каучук (IIR) 4002 31 00  
Други 4002 39 00  
Хлоропренов (хлорбутадиенов) каучук (CR)    
Латекс 4002 41 00  
Други 4002 49 00  
Акрилнитрил-бутадиенов каучук (NBR)    
Латекс 4002 51 00  
Други 4002 59 00  
Изопренов каучук (IR) 4002 60 00  
Етилен-пропилен-диенов неспрегнат каучук (EPDM) 4002 70 00  
Смеси от продуктите от № 4001 с продукти от настоящата позиция 4002 80 00  
Други    
Латекс 4002 91 00  
Други    
Продукти, модифицирани чрез добавяне на пластмаси 4002 99 10  
Други 4002 99 90  
40.03 Регенериран каучук в първични форми или на плочи, листове или ленти 4003 00 00  
40.04 Отпадъци, остатъци и изрезки от невтвърден каучук, дори раздробени на прах или гранули 4004 00 00  
40.05 Невулканизирани каучукови смеси в първични форми или на плочи, листове или ленти    
Каучук с прибавка на сажди или силициев диоксид 4005 10 00  
Разтвори; дисперсии, различни от включените в подпозиция 400510 4005 20 00  
Други    
Плочи, листове и ленти 4005 91 00  
Други 4005 99 00  
40.06 Други форми (например пръчки, тръби, профили) и артикули (например дискове, шайби), от невулканизиран каучук    
Профили за поправка на гуми 4006 10 00  
Други 4006 90 00  
40.07 Нишки и въжета от вулканизиран каучук 4007 00 00  
40.08 Плочи, листове, ленти, пръчки и профили от вулканизиран невтвърден каучук    
От порест каучук    
Плочи, листове и ленти 4008 11 00  
Други 4008 19 00  
От непорест каучук    
Плочи, листове и ленти    
Подови настилки и изтривалки 4008 21 10 (MTK)
Други 4008 21 90  
Други 4008 29 00  
40.09 Тръби и маркучи от вулканизиран невтвърден каучук, дори с принадлежности (например свръзки, колена, муфи)    
Неподсилени, нито по друг начин комбинирани с други материали    
Без принадлежности 4009 11 00  
С принадлежности 4009 12 00  
Подсилени или по друг начин комбинирани само с метал    
Без принадлежности 4009 21 00  
С принадлежности 4009 22 00  
Подсилени или по друг начин комбинирани само с текстилни материали    
Без принадлежности 4009 31 00  
С принадлежности 4009 32 00  
Подсилени или по друг начин комбинирани с други материали    
Без принадлежности 4009 41 00  
С принадлежности 4009 42 00  
40.10 Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от вулканизиран каучук    
Транспортни ленти    
Подсилени само с метал 4010 11 00  
Подсилени само с текстилни материали 4010 12 00  
Други 4010 19 00  
Трансмисионни ремъци    
Безконечни трансмисионни ремъци с трапецовидно напречно сечение, с V-жлебове, с дължина на обиколката от външната страна, превишаваща 60 сm, но непревишаваща 180 сm 4010 31 00  
Безконечни трансмисионни ремъци с трапецовидно напречно сечение, различни от тези с V-жлебове, с дължина на обиколката от външната страна, превишаваща 60 сm, но непревишаваща 180 сm 4010 32 00  
Безконечни трансмисионни ремъци с трапецовидно напречно сечение, с V-жлебове, с дължина на обиколката от външната страна, превишаваща 180 сm, но непревишаваща 240 сm 4010 33 00  
Безконечни трансмисионни ремъци с трапецовидно напречно сечение, различни от тези с V-жлебове, с дължина на обиколката от външната страна, превишаваща 180 сm, но непревишаваща 240 сm 4010 34 00  
Безконечни ремъци за зъбни трансмисии (синхронни), с дължина на обиколката от външната страна, превишаваща 60 сm, но непревишаваща 150 сm 4010 35 00  
Безконечни ремъци за зъбни трансмисии (синхронни), с дължина на обиколката от външната страна, превишаваща 150 сm, но непревишаваща 198 сm 4010 36 00  
Други 4010 39 00  
40.11 Пневматични гуми от каучук, нови    
От видовете, използвани за пътнически автомобили (включително товарно-пътническите и състезателните автомобили) 4011 10 00 (PCE)
От видовете, използвани за автобуси или камиони    
С индекс на натоварване, по-малък или равен на 121 4011 20 10 (PCE)
С индекс на натоварване, по-голям от 121 4011 20 90 (PCE)
От видовете, използвани в авиацията 4011 30 00 (PCE)
От видовете, използвани за мотоциклети 4011 40 00 (PCE)
От видовете, използвани за велосипеди 4011 50 00 (PCE)
От видовете, използвани за селскостопански и лесовъдни превозни средства и съоръжения 4011 70 00 (PCE)
От видовете, използвани за строителни, миннодобивни и индустриални превозни средства и съоръжения 4011 80 00 (PCE)
Други 4011 90 00 (PCE)
40.12 Пневматични гуми от каучук, регенерирани или употребявани; бандажи, протектори за пневматични гуми и колани (предпазни ленти), от каучук    
Пневматични гуми, регенерирани    
От видовете, използвани за пътнически автомобили (включително товарно-пътническите и състезателни автомобили) 4012 11 00 (PCE)
От видовете, използвани за автобуси или камиони 4012 12 00 (PCE)
От видовете, използвани в авиацията 4012 13 00 (PCE)
Други 4012 19 00 (PCE)
Пневматични гуми, употребявани 4012 20 00 (PCE)
Други    
Бандажи, плътни или кухи (полуплътни) 4012 90 20  
Протектори за пневматични гуми 4012 90 30  
Колани (предпазни ленти) 4012 90 90  
40.13 Вътрешни гуми от каучук    
От видовете, използвани за пътнически автомобили (включително товарно-пътническите и състезателните автомобили), автобуси или камиони 4013 10 00 (PCE)
От видовете, използвани за велосипеди 4013 20 00 (PCE)
Други 4013 90 00 (PCE)
40.14 Хигиенни или фармацевтични артикули (включително биберони) от невтвърден вулканизиран каучук, дори с части от втвърден каучук    
Презервативи 4014 10 00  
Други 4014 90 00  
40.15 Облекла и принадлежности към тях (включително ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст), от вулканизиран невтвърден каучук, за всякакъв вид употреба    
Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст    
Хирургически 4015 11 00 (NPR)
Други 4015 19 00 (NPR)
Други 4015 90 00  
40.16 Други изделия от невтвърден вулканизиран каучук    
От порест каучук 4016 10 00  
Други    
Подови настилки и изтривалки 4016 91 00  
Гуми за изтриване 4016 92 00  
Уплътнители 4016 93 00  
Противоударни предпазители (кранци), дори надуваеми, за акостиране на кораби 4016 94 00  
Други надуваеми артикули 4016 95 00  
Други    
За превозните средства от № 8701 до 8705    
Части от каучук и метал 4016 99 52  
Други 4016 99 57  
Други    
Части от каучук и метал 4016 99 91  
Други 4016 99 97  
40.17 Втвърден каучук (например ебонит), във всякакви форми, включително отпадъци и остатъци; изделия от втвърден каучук 4017 00 00  


Copyright © Conex 2020 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.