CN8 / NC8 - 2020 80 CN8 / NC8 - 2020 - BG 82

CN8 / NC8 - 2020 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 81
ДРУГИ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; МЕТАЛОКЕРАМИКИ; ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ

81.01 Волфрам и изделия от волфрам, включително отпадъците и отломките    
Прахове 8101 10 00  
Други    
Необработен волфрам, включително прътите, получени само чрез синтероване 8101 94 00  
Телове 8101 96 00  
Отпадъци и отломки 8101 97 00  
Други    
Пръти, различни от тези, получени само чрез синтероване, профили, ламарини, ленти, листове и фолио 8101 99 10  
Други 8101 99 90  
81.02 Молибден и изделия от молибден, включително отпадъците и отломките    
Прахове 8102 10 00  
Други    
Необработен молибден, включително прътите, получени само чрез синтероване 8102 94 00  
Пръти, различни от тези, получени само чрез синтероване, профили, ламарини, ленти, листове и фолио 8102 95 00  
Телове 8102 96 00  
Отпадъци и отломки 8102 97 00  
Други 8102 99 00  
81.03 Тантал и изделия от тантал, включително отпадъците и отломките    
Необработен тантал, включително прътите, получени само чрез синтероване; прахове 8103 20 00  
Отпадъци и отломки 8103 30 00  
Други    
Пръти (различни от получените само чрез синтероване), профили, телове, ламарини, ленти, листове и фолио 8103 90 10  
Други 8103 90 90  
81.04 Магнезий и изделия от магнезий, включително отпадъците и отломките    
Необработен магнезий    
Съдържащ тегловно най-малко 99,8% магнезий 8104 11 00  
Други 8104 19 00  
Отпадъци и отломки 8104 20 00  
Стърготини, стружки и калибрирани гранули; прахове 8104 30 00  
Други 8104 90 00  
81.05 Кобалтов камък и други междинни продукти на кобалтовата металургия; кобалт и изделия от кобалт, включително отпадъците и отломките    
Кобалтов камък и други междинни продукти на кобалтовата металургия; необработен кобалт; прахове 8105 20 00  
Отпадъци и отломки 8105 30 00  
Други 8105 90 00  
81.06 Бисмут и изделия от бисмут, включително отпадъците и отломките    
Необработен бисмут; отпадъци и отломки; прахове 8106 00 10  
Други 8106 00 90  
81.07 Кадмий и изделия от кадмий, включително отпадъците и отломките    
Необработен кадмий; прахове 8107 20 00  
Отпадъци и отломки 8107 30 00  
Други 8107 90 00  
81.08 Титан и изделия от титан, включително отпадъците и отломките    
Необработен титан; прахове 8108 20 00  
Отпадъци и отломки 8108 30 00  
Други    
Пръти, профили и телове 8108 90 30  
Ламарини, ленти, листове и фолио 8108 90 50  
Тръби 8108 90 60  
Други 8108 90 90  
81.09 Цирконий и изделия от цирконий, включително отпадъците и отломките    
Необработен цирконий; прахове 8109 20 00  
Отпадъци и отломки 8109 30 00  
Други 8109 90 00  
81.10 Антимон и изделия от антимон, включително отпадъците и отломките    
Необработен антимон; прахове 8110 10 00  
Отпадъци и отломки 8110 20 00  
Други 8110 90 00  
81.11 Манган и изделия от манган, включително отпадъците и отломките    
Необработен манган; отпадъци и отломки; прахове    
Необработен манган; прахове 8111 00 11  
Отпадъци и отломки 8111 00 19  
Други 8111 00 90  
81.12 Берилий, хром, германий, ванадий, галий, хафний (целтий), индий, ниобий (колумбий), рений и талий, както и изделията от тези метали, включително отпадъците и отломките    
Берилий    
Необработен; прахове 8112 12 00  
Отпадъци и отломки 8112 13 00  
Други 8112 19 00  
Хром    
Необработен; прахове    
Хромни сплави, с тегловно съдържание на никел, повече от 10% 8112 21 10  
Други 8112 21 90  
Отпадъци и отломки 8112 22 00  
Други 8112 29 00  
Талий    
Необработен; прахове 8112 51 00  
Отпадъци и отломки 8112 52 00  
Други 8112 59 00  
Други    
Необработен; отпадъци и отломки; прахове    
Хафний (целтий) 8112 92 10  
Ниобий (колумбий); рений; галий; индий; ванадий; германий    
Отпадъци и отломки 8112 92 21  
Други    
Ниобий (колумбий), рений 8112 92 31  
Индий 8112 92 81  
Галий 8112 92 89  
Ванадий 8112 92 91  
Германий 8112 92 95  
Други    
Хафний (целтий); германий 8112 99 20  
Ниобий (колумбий), рений 8112 99 30  
Галий; индий; ванадий 8112 99 70  
81.13 Металокерамики и изделия от металокерамики, включително отпадъците и отломките    
В необработен вид 8113 00 20  
Отпадъци и отломки 8113 00 40  
Други 8113 00 90  


Copyright © Conex 2020 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.