CN8 / NC8 - 2021 33 CN8 / NC8 - 2021 - SL 35

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 34
MILA, ORGANSKA POVR҆INSKO AKTIVNA SREDSTVA, PRALNI PREPARATI, MAZALNI PREPARATI, UMETNI VOSKI, PRIPRAVLJENI VOSKI, PREPARATI ZA LO҆ńĆENJE ALI ńĆI҆ńĆENJE, SVEńĆE IN PODOBNI PROIZVODI, PASTE ZA MODELIRANJE IN ‚ÄěZOBARSKI VOSKI‚Äú TER ZOBARSKI PREPARATI NA OSNOVI MAVCA

34.01 Milo; organski povrŇ°insko aktivni proizvodi in preparati, ki se uporabljajo kot milo, v obliki palińćic, kolutov, litih ali oblikovanih kosov, ki vsebujejo milo ali ne; organski povrŇ°insko aktivni proizvodi in preparati za umivanje koŇĺe, v obliki tekońćine ali kreme, pakirani v embalaŇĺi za prodajo na drobno, ki vsebujejo milo ali ne; papir, vata, polst in netkan tekstil, impregnirani ali premazani z milom ali detergentom    
Milo in organski povrŇ°insko aktivni proizvodi in preparati v palińćicah, kolutih, litih ali oblikovanih kosih ter papir, vata, polst in netkan tekstil, impregnirani ali premazani z milom ali detergentom    
za toaletno uporabo (vkljuńćno proizvodi z zdravilnimi substancami) 3401 11 00  
drugo 3401 19 00  
Milo v drugih oblikah    
kosmińći, listińći, zrna ali praŇ°ki 3401 20 10  
drugo 3401 20 90  
Organski povrŇ°insko aktivni proizvodi in preparati za umivanje koŇĺe, v obliki tekońćine ali kreme, pakirani v embalaŇĺi za prodajo na drobno, ki vsebujejo milo ali ne 3401 30 00  
34.02 Organske povrŇ°insko aktivne snovi (razen mil); povrŇ°insko aktivni preparati, preparati za pranje (vkljuńćno pomoŇĺni preparati za pranje) in preparati za ńćiŇ°ńćenje, ki vsebujejo milo ali ne, razen tistih iz tarifne Ň°tevilke¬†3401    
Organske povrŇ°insko aktivne snovi, pripravljene ali nepripravljene za prodajo na drobno    
anionska    
vodna raztopina, ki vsebuje 30¬†mas.¬†% ali veńć, vendar ne veńć kot 50¬†mas.¬†% dinatrijevega alkil[oksidi(benzensulfonata)] 3402 11 10  
drugo 3402 11 90  
kationska 3402 12 00  
neionogena 3402 13 00  
druga 3402 19 00  
Preparati, pripravljeni za prodajo na drobno    
povrŇ°insko aktivni preparati 3402 20 20  
pralni preparati in ńćistilni preparati 3402 20 90  
Drugo    
povrŇ°insko aktivni preparati 3402 90 10  
pralni preparati in ńćistilni preparati 3402 90 90  
34.03 Mazalni preparati (vkljuńćno rezalna olja, preparati za popuŇ°ńćanje vijakov in matic, preparati zoper rjo in korozijo ter preparati za lońćevanje kalupov na osnovi mazalnih sredstev) ter preparati, ki se uporabljajo za pooljitev in maŇ°ńćenje tekstilnih materialov, usnja, krzna ali drugih materialov, toda brez preparatov, ki kot osnovne sestavine vsebujejo 70¬†mas.¬†% ali veńć olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov    
Ki vsebujejo olja iz nafte ali olja iz bituminoznih mineralov    
preparati za obdelavo tekstilnih materialov, usnja, krzna ali drugih materialov 3403 11 00  
drugo    
ki vsebujejo nad 70¬†mas.¬†% olj iz nafte ali olj, pridobljenih iz bituminoznih mineralov, ki pa niso temeljna sestavina 3403 19 10  
maziva z vsebnostjo ogljika bioloŇ°kega izvora najmanj 25 mas. % in ki so najmanj 60-odstotno biorazgradljiva 3403 19 20  
drugo 3403 19 80  
Drugo    
preparati za obdelavo tekstilnih materialov, usnja, krzna in drugih materialov 3403 91 00  
drugo 3403 99 00  
34.04 Umetni voski in pripravljeni voski    
Iz polioksietilena (polietilenglikola) 3404 20 00  
Drugo 3404 90 00  
34.05 LoŇ°ńćila in kreme za obutev, pohiŇ°tvo, tla, karoserije, steklo ali kovine, paste in praŇ°ki za ńćiŇ°ńćenje in podobni preparati (ne glede na to, ali so v obliki papirja, vate, polsti, netkanega tekstila, celińćastih materialov, iz plastike ali gume, impregnirani ali premazani s takimi preparati), razen voskov iz tarifne Ň°tevilke¬†3404    
LoŇ°ńćila, kreme in podobni preparati za obutev in usnje 3405 10 00  
LoŇ°ńćila, kreme in podobni preparati za vzdrŇĺevanje lesenega pohiŇ°tva, tal in drugih lesenih predmetov 3405 20 00  
LoŇ°ńćila in podobni preparati za karoserije, razen loŇ°ńćil za kovine 3405 30 00  
Paste, praŇ°ki in drugi preparati za ńćiŇ°ńćenje 3405 40 00  
Drugo    
loŇ°ńćila za kovine 3405 90 10  
drugo 3405 90 90  
34.06 Sveńće, vseh vrst in podobni izdelki 3406 00 00  
34.07 Mase za modeliranje, vkljuńćno mase pripravljene za otroŇ°ko igro; ti. ‚Äězobarski voski‚Äú ali ‚Äězmesi za zobne odtise‚Äú v kompletih, pakiranjih za prodajo na drobno, v ploŇ°ńćicah, podkvicah, palińćicah in podobno; drugi preparati, ki se uporabljajo v zobarstvu, na osnovi mavca (Ňĺganega mavca ali kalcijevega sulfata) 3407 00 00  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.