CN8 / NC8 - 2021 24 CN8 / NC8 - 2021 - SV 26

CN8 / NC8 - 2021 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 25
SALT; SVAVEL; JORD OCH STEN; GIPS, KALK OCH CEMENT

25.01 Salt (inbegripet bordsalt och denaturerat salt) och ren natriumklorid, √§ven i vattenl√∂sning och √§ven med tillsats av klumpf√∂rebyggande medel eller flytmedel; havsvatten    
Havsvatten och saltmoderlut 2501 00 10  
Vanligt salt (inbegripet bordsalt och denaturerat salt) och ren natriumklorid, √§ven i vattenl√∂sning och √§ven med tillsats av klumpf√∂rebyggande medel eller flytmedel    
Avsedda f√∂r kemisk omvandling (separation av Na fr√•n Cl) f√∂r framst√§llning av andra produkter 2501 00 31  
Annat    
Denaturerat eller avsett f√∂r industriellt bruk (inbegripet raffinering) annat √§n konservering eller beredning av f√∂do√§mnen f√∂r m√§nniskor eller djur 2501 00 51  
Annat    
Salt l√§mpligt till m√§nniskof√∂da 2501 00 91  
Annat 2501 00 99  
25.02 Svavelkis och andra naturliga j√§rnsulfider, orostade 2502 00 00  
25.03 Svavel av alla slag, annat √§n sublimerat svavel, f√§llt svavel och kolloidalt svavel    
R√•svavel och oraffinerat svavel 2503 00 10  
Annat 2503 00 90  
25.04 Naturlig grafit    
I pulver eller flingor 2504 10 00  
Annan 2504 90 00  
25.05 Naturlig sand av alla slag, √§ven f√§rgad, annan √§n metallhaltig sand enligt kapitel¬†26    
Kvartssand 2505 10 00  
Annan 2505 90 00  
25.06 Kvarts (annan √§n naturlig sand); kvartsit, √§ven grovhuggen eller enkelt s√∂nderdelad, genom s√•gning eller p√• annat s√§tt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangul√§r form    
Kvarts 2506 10 00  
Kvartsit 2506 20 00  
25.07 Kaolin och andra kaolinartade leror, √§ven br√§nda    
Kaolin 2507 00 20  
Andra kaolinartade leror 2507 00 80  
25.08 Annan lera (med undantag av expanderade leror enligt nr¬†6806), andalusit, cyanit och sillimanit, √§ven br√§nda; mullit; chamotte och dinas    
Bentonit 2508 10 00  
Eldfast lera 2508 30 00  
Annan lera 2508 40 00  
Andalusit, cyanit och sillimanit 2508 50 00  
Mullit 2508 60 00  
Chamotte och dinas 2508 70 00  
25.09 Krita 2509 00 00  
25.10 Naturliga kalciumfosfater, naturliga aluminiumkalciumfosfater och fosfatkrita    
Omalen 2510 10 00  
Malen 2510 20 00  
25.11 Naturligt bariumsulfat (tungspat); naturligt bariumkarbonat (witherit), √§ven br√§nt, dock inte bariumoxid enligt nr¬†2816    
Naturligt bariumsulfat (tungspat) 2511 10 00  
Naturligt bariumkarbonat (witherit) 2511 20 00  
25.12 Kiseldioxidhaltiga fossilmj√∂l (t.ex. kiselgur, trippel och diatomit) och liknande kiseldioxidhaltiga jordarter, √§ven br√§nda, med en skrymdensitet av h√∂gst 1 2512 00 00  
25.13 Pimsten; sm√§rgel; naturlig korund, naturlig granat och andra naturliga slipmedel, √§ven v√§rmebehandlade    
Pimsten 2513 10 00  
Sm√§rgel, naturlig korund, naturlig granat och andra naturliga slipmedel 2513 20 00  
25.14 Skiffer, √§ven grovhuggen eller enkelt s√∂nderdelad, genom s√•gning eller p√• annat s√§tt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangul√§r form 2514 00 00  
25.15 Marmor, travertin, s√• kallad belgisk granit och annan monument- eller byggnadskalksten med en skrymdensitet av minst 2,5 samt alabaster, √§ven grovhuggna eller enkelt s√∂nderdelade, genom s√•gning eller p√• annat s√§tt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangul√§r form    
Marmor och travertin    
Obearbetade eller grovhuggna 2515 11 00  
Enkelt s√∂nderdelade, genom s√•gning eller p√• annat s√§tt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangul√§r form 2515 12 00  
S√• kallad belgisk granit och annan monument- eller byggnadskalksten; alabaster 2515 20 00  
25.16 Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monument- eller byggnadssten, √§ven grovhuggna eller enkelt s√∂nderdelade, genom s√•gning eller p√• annat s√§tt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangul√§r form    
Granit    
Obearbetad eller grovhuggen 2516 11 00  
Enkelt s√∂nderdelade, genom s√•gning eller p√• annat s√§tt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangul√§r form 2516 12 00  
Sandsten 2516 20 00  
Annan monument- eller byggnadssten 2516 90 00  
25.17 Sm√•sten, grus och krossad sten av s√•dana slag som vanligen anv√§nds f√∂r inblandning i betong eller f√∂r v√§gbyggen, banbyggen e.d., singel och flinta, √§ven v√§rmebehandlade; makadam av slagg eller liknande industriellt avfall, √§ven inneh√•llande s√•dana material som √§r n√§mnda i f√∂rsta delen av detta nummer; tj√§rmakadam; krosskorn, sk√§rv och pulver av stenarter enligt nr¬†2515 eller 2516, √§ven v√§rmebehandlade    
Sm√•sten, grus och krossad sten av s√•dana slag som vanligen anv√§nds f√∂r inblandning i betong eller f√∂r v√§gbyggen, banbyggen e.d., singel och flinta, √§ven v√§rmebehandlade    
Sm√•sten, grus, singel och flinta 2517 10 10  
Kalksten, dolomit och annan kalkartad sten, s√∂nderdelad eller krossad 2517 10 20  
Andra slag 2517 10 80  
Makadam av slagg eller liknande industriellt avfall, √§ven inneh√•llande s√•dana material som √§r n√§mnda i nr¬†251710 2517 20 00  
Tj√§rmakadam 2517 30 00  
Krosskorn, sk√§rv och pulver av stenarter enligt nr¬†2515 eller 2516, √§ven v√§rmebehandlade    
Av marmor 2517 41 00  
Andra slag 2517 49 00  
25.18 Dolomit, √§ven br√§nd eller sintrad, inbegripet dolomit som √§r grovhuggen eller enkelt s√∂nderdelad, genom s√•gning eller p√• annat s√§tt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangul√§r form; stampmassa av dolomit    
Obr√§nd eller icke sintrad dolomit 2518 10 00  
Br√§nd eller sintrad dolomit 2518 20 00  
Stampmassa av dolomit 2518 30 00  
25.19 Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit); sm√§lt magnesia; d√∂dbr√§nd (sintrad) magnesia, √§ven inneh√•llande sm√• m√§ngder av andra oxider, tillsatta f√∂re sintringen; annan magnesiumoxid, √§ven ren    
Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) 2519 10 00  
Andra slag    
Magnesiumoxid, annan √§n br√§nt naturligt magnesiumkarbonat 2519 90 10  
D√∂dbr√§nd (sintrad) magnesia 2519 90 30  
Andra 2519 90 90  
25.20 Gipssten; anhydrit; br√§nd gips, √§ven f√§rgad eller inneh√•llande sm√• m√§ngder acceleratorer eller f√∂rdr√∂jningsmedel    
Gipssten; anhydrit 2520 10 00  
Br√§nd gips 2520 20 00  
25.21 Kalksten med anv√§ndning som flussmedel; kalksten av s√•dana slag som vanligen anv√§nds f√∂r framst√§llning av kalk eller cement 2521 00 00  
25.22 Osl√§ckt kalk, sl√§ckt kalk och hydraulisk kalk, dock inte kalciumoxid och kalciumhydroxid enligt nr¬†2825    
Osl√§ckt kalk 2522 10 00  
Sl√§ckt kalk 2522 20 00  
Hydraulisk kalk 2522 30 00  
25.23 Portlandcement, aluminatcement, slaggcement och liknande hydraulisk cement, √§ven f√§rgade eller i form av klinker    
Cementklinker 2523 10 00  
Portlandcement    
Vit cement, √§ven artificiellt f√§rgad 2523 21 00  
Annan 2523 29 00  
Aluminatcement 2523 30 00  
Annan hydraulisk cement 2523 90 00  
25.24 Asbest    
Krokidolit 2524 10 00  
Annan 2524 90 00  
25.25 Glimmer, √§ven kluven; glimmeravfall    
Glimmer, obearbetad eller kluven till pl√•tglimmer eller bladglimmer 2525 10 00  
Glimmerpulver 2525 20 00  
Glimmeravfall 2525 30 00  
25.26 Talk (inbegripet naturlig steatit), √§ven grovhuggen eller enkelt s√∂nderdelad, genom s√•gning eller p√• annat s√§tt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangul√§r form    
Varken krossad eller pulveriserad 2526 10 00  
Krossad eller pulveriserad 2526 20 00  
25.28 Naturliga borater och koncentrat av s√•dana borater (√§ven br√§nda), med undantag av borater utvunna ur naturliga saltl√∂sningar; naturlig borsyra inneh√•llande h√∂gst 85¬†viktprocent H3BO3, ber√§knat p√• torrsubstansen 2528 00 00  
25.29 F√§ltspat; leucit; nefelin och nefelinsyenit; flusspat    
F√§ltspat 2529 10 00  
Flusspat    
Inneh√•llande h√∂gst 97¬†viktprocent kalciumfluorid 2529 21 00  
Inneh√•llande mer √§n 97¬†viktprocent kalciumfluorid 2529 22 00  
Leucit; nefelin och nefelinsyenit 2529 30 00  
25.30 Mineraliska √§mnen, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans    
Vermikulit, perlit och klorit, oexpanderade 2530 10 00  
Kieserit och epsomit (naturliga magnesiumsulfater) 2530 20 00  
Andra slag 2530 90 00  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.