CN8 / NC8 - 2022 09 CN8 / NC8 - 2022 - EL 11

CN8 / NC8 - 2022 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

10.01 Σιτάρι και σμιγάδι    
Σιτάρι σκληρό    
Για σπορά 1001 11 00  
Άλλο 1001 19 00  
Άλλα    
Για σπορά    
Όλυρα 1001 91 10  
Σιτάρι μαλακό και σμιγάδι 1001 91 20  
Άλλα 1001 91 90  
Άλλα 1001 99 00  
10.02 Σίκαλη    
Για σπορά 1002 10 00  
Άλλη 1002 90 00  
10.03 Κριθάρι    
Για σπορά 1003 10 00  
Άλλο 1003 90 00  
10.04 Βρώμη    
Για σπορά 1004 10 00  
Άλλη 1004 90 00  
10.05 Καλαμπόκι    
Για σπορά    
Υβρίδιο    
Υβρίδιο τριών σειρών 1005 10 13  
Υβρίδιο απλό 1005 10 15  
Άλλο 1005 10 18  
Άλλο 1005 10 90  
Άλλο 1005 90 00  
10.06 Ρύζι    
Ρύζι με το φλοιό του (ρύζι paddy)    
Που προορίζεται για σπορά 1006 10 10  
Άλλο    
Σε κόκκους στρογγυλούς 1006 10 30  
Σε κόκκους μεσαίους 1006 10 50  
Σε κόκκους μακρούς    
Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3 1006 10 71  
Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3 1006 10 79  
Ρύζι αποφλοιωμένο (ρύζι cargo ή ρύζι brun)    
Επεξεργασμένο με βραστό νερό (parboiled)    
Σε κόκκους στρογγυλούς 1006 20 11  
Σε κόκκους μεσαίους 1006 20 13  
Σε κόκκους μακρούς    
Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3 1006 20 15  
Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3 1006 20 17  
Άλλο    
Σε κόκκους στρογγυλούς 1006 20 92  
Σε κόκκους μεσαίους 1006 20 94  
Σε κόκκους μακρούς    
Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3 1006 20 96  
Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3 1006 20 98  
Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο    
Ρύζι μισολευκασμένο    
Επεξεργασμένο με βραστό νερό (parboiled)    
Σε κόκκους στρογγυλούς 1006 30 21  
Σε κόκκους μεσαίους 1006 30 23  
Σε κόκκους μακρούς    
Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3 1006 30 25  
Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3 1006 30 27  
Άλλο    
Σε κόκκους στρογγυλούς 1006 30 42  
Σε κόκκους μεσαίους 1006 30 44  
Σε κόκκους μακρούς    
Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3 1006 30 46  
Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3 1006 30 48  
Ρύζι λευκασμένο    
Επεξεργασμένο με βραστό νερό (parboiled)    
Σε κόκκους στρογγυλούς 1006 30 61  
Σε κόκκους μεσαίους 1006 30 63  
Σε κόκκους μακρούς    
Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3 1006 30 65  
Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3 1006 30 67  
Άλλο    
Σε κόκκους στρογγυλούς 1006 30 92  
Σε κόκκους μεσαίους 1006 30 94  
Σε κόκκους μακρούς    
Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3 1006 30 96  
Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3 1006 30 98  
Ρύζι σε θραύσματα 1006 40 00  
10.07 Σόργο σε κόκκους    
Για σπορά    
Υβρίδιο που προορίζεται για σπορά 1007 10 10  
Άλλο 1007 10 90  
Άλλο 1007 90 00  
10.08 Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι), κεχρί και κεχρί το μακρό. Άλλα δημητριακά    
Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι) 1008 10 00  
Κεχρί    
Για σπορά 1008 21 00  
Άλλο 1008 29 00  
Κεχρί το μακρό 1008 30 00  
Fonio (Digitaria spp.) 1008 40 00  
Κινόα ή χηνοπόδιο (Chenopodium quinoa) 1008 50 00  
Τριτικάλ 1008 60 00  
Άλλα δημητριακά 1008 90 00  


Copyright © Conex 2022 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.