CN8 / NC8 - 2022 23 CN8 / NC8 - 2022 - EL 25

CN8 / NC8 - 2022 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24
ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΣΠΝΟΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΥΣΗ. ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΝΙΚΟΤΙΝΗ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ

24.01 Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού    
Καπνά χωρίς αφαίρεση των μίσχων    
Καπνά light air cured 2401 10 35  
Καπνά sun cured ανατολικού τύπου 2401 10 60  
Καπνά dark air cured 2401 10 70  
Καπνά flue cured 2401 10 85  
Άλλα 2401 10 95  
Καπνά με μερική ή ολική αφαίρεση των μίσχων    
Καπνά light air cured 2401 20 35  
Καπνά sun cured ανατολικού τύπου 2401 20 60  
Καπνά dark air cured 2401 20 70  
Καπνά flue cured 2401 20 85  
Άλλα 2401 20 95  
Απορρίμματα καπνού 2401 30 00  
24.02 Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού    
Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα) και πουράκια, που περιέχουν καπνό 2402 10 00 (100)
Τσιγάρα που περιέχουν καπνό    
Που περιέχουν γαρίφαλο 2402 20 10 (100)
Άλλα 2402 20 90 (100)
Άλλα 2402 90 00  
24.03 Άλλα καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί. Καπνά «ομογενοποιημένα» ή «ανασχηματισμένα». Εκχυλίσματα και βάμματα καπνού    
Καπνός για κάπνισμα, έστω και αν περιέχει υποκατάστατα του καπνού σε οποιαδήποτε αναλογία    
Καπνός ναργιλέ που αναφέρεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του κεφαλαίου αυτού 2403 11 00  
Άλλα    
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 500 g 2403 19 10  
Άλλα 2403 19 90  
Άλλα    
Καπνά «ομογενοποιημένα» ή «ανασχηματισμένα» 2403 91 00 Update  
Άλλα    
Καπνός για μάσημα και ταμπάκος (καπνός που λαμβάνεται από τη μύτη) 2403 99 10  
Άλλα 2403 99 90 Update  
24.04 Προϊόντα που περιέχουν καπνό, ανασχηματισμένο καπνό, νικοτίνη ή υποκατάστατα καπνού ή νικοτίνης, προοριζόμενα για εισπνοή χωρίς καύση. Άλλα προϊόντα που περιέχουν νικοτίνη και προορίζονται για την πρόσληψη νικοτίνης από το ανθρώπινο σώμα    
Προϊόντα προοριζόμενα για εισπνοή χωρίς καύση    
Που περιέχουν καπνό ή ανασχηματισμένο καπνό 2404 11 00 New  
Άλλα, που περιέχουν νικοτίνη 2404 12 00 New  
Άλλα    
Που περιέχουν υποκατάστατα καπνού 2404 19 10 New  
Άλλα 2404 19 90 New  
Άλλα    
Για χρήση από το στόμα    
Νικοτινούχα προϊόντα που προορίζονται για τη διευκόλυνση της διακοπής της χρήσης καπνού 2404 91 10 New  
Άλλα 2404 91 90 New  
Για διαδερμική εφαρμογή 2404 92 00 New  
Άλλα 2404 99 00 New  


Copyright © Conex 2022 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.