CN8 / NC8 - 2022 27 CN8 / NC8 - 2022 - EL 29

CN8 / NC8 - 2022 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28
ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ Ή ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ

I. ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
28.01 Φθόριο, χλώριο, βρώμιο και ιώδιο    
Χλώριο 2801 10 00  
Ιώδιο 2801 20 00  
Φθόριο. Βρώμιο    
Φθόριο 2801 30 10  
Βρώμιο 2801 30 90  
28.02 Θείο εξαχνωμένο ή από κατακρήμνιση. Θείο κολλοειδές 2802 00 00  
28.03 Άνθρακας (αιθάλες από άνθρακα και άλλες μορφές άνθρακα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού) 2803 00 00  
28.04 Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία μη μεταλλικά    
Υδρογόνο 2804 10 00 (MTQ)
Ευγενή αέρια    
Αργό 2804 21 00 (MTQ)
Άλλα    
Ήλιον 2804 29 10 (MTQ)
Άλλα 2804 29 90 (MTQ)
Άζωτο 2804 30 00 (MTQ)
Οξυγόνο 2804 40 00 (MTQ)
Βόριο. Τελλούριο    
Βόριο 2804 50 10  
Τελλούριο 2804 50 90  
Πυρίτιο    
Που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 99,99 % πυρίτιο 2804 61 00  
Άλλο 2804 69 00  
Φωσφόρος    
Ερυθρός φωσφόρος 2804 70 10  
Άλλο 2804 70 90  
Αρσενικό 2804 80 00  
Σελήνιο 2804 90 00  
28.05 Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύττριο, έστω και αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους. Υδράργυρος    
Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών    
Νάτριο 2805 11 00  
Ασβέστιο 2805 12 00  
Άλλα    
Στρόντιο και βάριο 2805 19 10  
Άλλα 2805 19 90  
Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύττριο, έστω και αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους    
Αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους 2805 30 10  
Άλλα    
Καθαρότητας 95 % και άνω κατά βάρος    
Δημήτριο, λανθάνιο, πρασεοδύμιο, νεοδύμιο και σαμάριο 2805 30 20  
Ευρώπιο, γαδολίνιο, τέρβιο, δυσπρόσιο, όλμιο, έρβιο, θούλιο, υττέρβιο, λουτέσιο και ύττριο 2805 30 30  
Σκάνδιο 2805 30 40  
Άλλα 2805 30 80  
Υδράργυρος    
Σε νταμιτζάνες με καθαρό περιεχόμενο 34,5 kg (βάρος standard) και του οποίου η αξία fob, κατά νταμιτζάνα, δεν υπερβαίνει τα 224 € 2805 40 10  
Άλλος 2805 40 90  
II. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ    
28.06 Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ). Χλωριοθειικό οξύ    
Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ) 2806 10 00  
Χλωριοθειικό οξύ 2806 20 00  
28.07 Θειικό οξύ. Θειικό οξύ ατμίζον 2807 00 00  
28.08 Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα 2808 00 00  
28.09 Διφωσφορικό πεντοξείδιο. Φωσφορικό οξύ. Πολυφωσφορικά οξέα, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης    
Διφωσφορικό πεντοξείδιο 2809 10 00 (KPP)
Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα 2809 20 00 (KPP)
28.10 Βορικά οξείδια. Βορικά οξέα    
Τριοξείδιο του διβορίου 2810 00 10  
Άλλα 2810 00 90  
28.11 Άλλα ανόργανα οξέα και άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη μεταλλικών στοιχείων    
Άλλα ανόργανα οξέα    
Υδροφθόριο (υδροφθορικό οξύ) 2811 11 00  
Υδροκυάνιο (υδροκυανικό οξύ) 2811 12 00  
Άλλα    
Υδροβρώμιο (υδροβρωμικό οξύ) 2811 19 10  
Άλλα 2811 19 80  
Άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη μεταλλικών στοιχείων    
Διοξείδιο του άνθρακα 2811 21 00  
Διοξείδιο του πυριτίου 2811 22 00  
Άλλα    
Διοξείδιο του θείου 2811 29 05  
Τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης). Διαρσενικό τριοξείδιο (αρσενικώδης ανυδρίτης) 2811 29 10  
Οξείδια του αζώτου 2811 29 30  
Άλλα 2811 29 90  
III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΟΞΥΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ Ή ΘΕΙΩΜΕΝΑ ΤΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ    
28.12 Αλογονούχα και οξυαλογονούχα των μη μεταλλικών στοιχείων    
Χλωριούχα και οξυχλωριούχα    
Καρβονυλοχλωρίδιο (φωσγένιο) 2812 11 00  
Οξυχλωρίδιο του φωσφόρου 2812 12 00  
Τριχλωρίδιο του φωσφόρου 2812 13 00  
Πενταχλωρίδιο του φωσφόρου 2812 14 00  
Μονοχλωριούχο θείο 2812 15 00  
Διχλωριούχο θείο 2812 16 00  
Χλωριούχο θειονύλιο 2812 17 00  
Άλλα    
Φωσφόρου 2812 19 10  
Άλλα 2812 19 90  
Άλλα 2812 90 00  
28.13 Θειούχα των μη μεταλλικών στοιχείων. Τριθειούχος φωσφόρος του εμπορίου    
Διθειούχος άνθρακας 2813 10 00  
Άλλα    
Θειούχα του φωσφόρου, στα οποία περιλαμβάνονται και ο τριθειούχος φωσφόρος εμπορίου 2813 90 10  
Άλλα 2813 90 90  
IV. ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΑ, ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ    
28.14 Αμμωνία άνυδρη ή σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία)    
Αμμωνία άνυδρη 2814 10 00  
Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία) 2814 20 00  
28.15 Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα). Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα). Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου    
Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα)    
Στερεό 2815 11 00  
Σε υδατικό διάλυμα (αλισίβα καυστικής σόδας) 2815 12 00 (KSH)
Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα) 2815 20 00 (KPH)
Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου 2815 30 00  
28.16 Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου. Οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια του στροντίου ή του βαρίου    
Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου 2816 10 00  
Οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια του στροντίου ή του βαρίου 2816 40 00  
28.17 Οξείδιο του ψευδαργύρου. Υπεροξείδιο του ψευδαργύρου 2817 00 00  
28.18 Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μη. Οξείδιο του αργιλίου. Yδροξείδιο του αργιλίου    
Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μη    
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε οξείδιο του αργιλίου 98,5 % ή περισσότερο    
Με λιγότερο από το 50 % του συνολικού βάρους να αποτελείται από σωματίδια μεγέθους ανώτερου των 10 mm 2818 10 11  
Με 50 % ή περισσότερο του συνολικού βάρους να αποτελείται από σωματίδια μεγέθους ανώτερου των 10 mm 2818 10 19  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε οξείδιο του αργιλίου κατώτερης του 98,5 %    
Με λιγότερο από το 50 % του συνολικού βάρους να αποτελείται από σωματίδια μεγέθους ανώτερου των 10 mm 2818 10 91  
Με 50 % ή περισσότερο του συνολικού βάρους να αποτελείται από σωματίδια μεγέθους ανώτερου των 10 mm 2818 10 99  
Οξείδιο του αργιλίου άλλο από το τεχνητό κορούνδιο 2818 20 00  
Υδροξείδιο του αργιλίου 2818 30 00  
28.19 Οξείδια και υδροξείδια του χρωμίου    
Τριοξείδιο του χρωμίου 2819 10 00  
Άλλα    
Διοξείδιο του χρωμίου 2819 90 10  
Άλλα 2819 90 90  
28.20 Οξείδια του μαγγανίου    
Διοξείδιο του μαγγανίου 2820 10 00  
Άλλα    
Οξείδιο του μαγγανίου που περιέχει, κατά βάρος, 77 % ή περισσότερο μαγγάνιο 2820 90 10  
Άλλα 2820 90 90  
28.21 Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου. Χρωστικές γαίες που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο ενωμένο σίδηρο, που υπολογίζεται σε Fe2O3    
Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου 2821 10 00  
Χρωστικές γαίες 2821 20 00  
28.22 Οξείδια και υδροξείδια του κοβαλτίου. Οξείδια του κοβαλτίου του εμπορίου 2822 00 00  
28.23 Οξείδια του τιτανίου 2823 00 00  
28.24 Οξείδια του μολύβδου. Μίνιο και κοκκινοκίτρινο μίνιο    
Μονοξείδιο του μολύβδου (λιθάργυρος, massicot) 2824 10 00  
Άλλα 2824 90 00  
28.25 Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Άλλες ανόργανες βάσεις. Άλλα οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια μετάλλων    
Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους 2825 10 00  
Οξείδιο και υδροξείδιο του λιθίου 2825 20 00  
Οξείδια και υδροξείδια του βαναδίου 2825 30 00  
Οξείδια και υδροξείδια του νικελίου 2825 40 00  
Οξείδια και υδροξείδια του χαλκού 2825 50 00  
Οξείδια του γερμανίου και διοξείδιο του ζιρκονίου 2825 60 00  
Οξείδια και υδροξείδια του μολυβδαινίου 2825 70 00  
Οξείδια του αντιμονίου 2825 80 00  
Άλλα    
Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του ασβεστίου    
Υδροξείδιο του ασβεστίου, με καθαρότητα, κατά βάρος, 98 % ή περισσότερο επί του ξηρού προϊόντος, με μορφή σωματιδίων, των οποίων: - όχι περισσότερο από 1 %, κατά βάρος, έχει μέγεθος που υπερβαίνει τα 75 μικρόμετρα και - όχι περισσότερο από 4 %, κατά βάρος, έχει μέγεθος κατώτερο από 1,3 μικρόμετρα 2825 90 11  
Άλλα 2825 90 19  
Οξείδιο και υδροξείδιο του βηρυλλίου 2825 90 20  
Οξείδια και υδροξείδια του βολφραμίου 2825 90 40  
Οξείδιο του καδμίου 2825 90 60  
Άλλα 2825 90 85  
V. ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΛΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ    
28.26 Φθοριούχα. Φθοριοπυριτικά, φθοριαργιλικά και άλλα σύμπλοκα άλατα του φθορίου    
Φθοριούχα    
Αργιλίου 2826 12 00  
Άλλα    
Αμμωνίου ή νατρίου 2826 19 10  
Άλλα 2826 19 90  
Εξαφθοριαργιλικό του νατρίου (συνθετικός κρυόλιθος) 2826 30 00  
Άλλα    
Εξαφθοριοζιρκονικό του δικαλίου 2826 90 10  
Άλλα 2826 90 80  
28.27 Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωμιούχα και οξυβρωμιούχα. Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα    
Χλωριούχο αμμωνίου 2827 10 00  
Χλωριούχο ασβεστίου 2827 20 00  
Άλλα χλωριούχα    
Μαγνησίου 2827 31 00  
Αργιλίου 2827 32 00  
Νικελίου 2827 35 00  
Άλλα    
Κασσιτέρου 2827 39 10  
Σιδήρου 2827 39 20  
Κοβαλτίου 2827 39 30  
Άλλα 2827 39 85  
Οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα    
Χαλκού 2827 41 00  
Άλλα    
Μολύβδου 2827 49 10  
Άλλα 2827 49 90  
Βρωμιούχα και οξυβρωμιούχα    
Βρωμιούχα νατρίου ή καλίου 2827 51 00  
Άλλα 2827 59 00  
Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα 2827 60 00  
28.28 Υποχλωριώδη. Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου. Χλωριώδη. Υποβρωμιώδη    
Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου και άλλα υποχλωριώδη του ασβεστίου 2828 10 00  
Άλλα 2828 90 00  
28.29 Χλωρικά και υπερχλωρικά. Βρωμικά και υπερβρωμικά. Ιωδικά και υπεριωδικά    
Χλωρικά    
Νατρίου 2829 11 00  
Άλλα 2829 19 00  
Άλλα    
Υπερχλωρικά 2829 90 10  
Βρωμικά άλατα καλίου ή νατρίου 2829 90 40  
Άλλα 2829 90 80  
28.30 Θειούχα. Πολυθειούχα, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης    
Θειούχο νατρίου 2830 10 00  
Άλλα    
Θειούχα ασβεστίου, αντιμονίου ή σιδήρου 2830 90 11  
Άλλα 2830 90 85  
28.31 Διθειώδη και όξινα θειώδη    
Νατρίου 2831 10 00  
Άλλα 2831 90 00  
28.32 Θειώδη. Θειοθειικά    
Θειώδη του νατρίου 2832 10 00  
Άλλα θειώδη 2832 20 00  
Θειοθειικά 2832 30 00  
28.33 Θειικά. Στυπτηρίες. Υπεροξοθειικά (υπερθειικά)    
Θειικά του νατρίου    
Θειικό του δινατρίου 2833 11 00  
Άλλα 2833 19 00  
Άλλα θειικά    
Μαγνησίου 2833 21 00  
Αργιλίου 2833 22 00  
Νικελίου 2833 24 00  
Χαλκού 2833 25 00  
Βαρίου 2833 27 00  
Άλλα    
Καδμίου, χρωμίου, ψευδαργύρου 2833 29 20  
Κοβαλτίου, τιτανίου 2833 29 30  
Μολύβδου 2833 29 60  
Άλλα 2833 29 80  
Στυπτηρίες 2833 30 00  
Υπεροξοθειικά (υπερθειικά) 2833 40 00  
28.34 Νιτρώδη. Νιτρικά    
Νιτρώδη 2834 10 00  
Νιτρικά    
Καλίου 2834 21 00  
Άλλα    
Βαρίου, βηρυλλίου, καδμίου, κοβαλτίου, νικελίου, μολύβδου 2834 29 20  
Χαλκού 2834 29 40  
Άλλα 2834 29 80  
28.35 Φωσφινικά (υποφωσφορώδη), φωσφονικά (φωσφορώδη) και φωσφορικά. Πολυφωσφορικά, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης    
Φωσφινικά (υποφωσφορώδη) και φωσφονικά (φωσφορώδη) 2835 10 00  
Φωσφορικά    
Μονο- ή δινατρίου 2835 22 00  
Καλίου 2835 24 00  
Υδρογονοορθοφωσφορικό του ασβεστίου (φωσφορικό διασβέστιο) 2835 25 00  
Άλλα φωσφορικά του ασβεστίου 2835 26 00  
Άλλα    
Τριαμμωνίου 2835 29 10  
Τρινατρίου 2835 29 30  
Άλλα 2835 29 90  
Πολυφωσφορικά    
Τριφωσφορικό του νατρίου (τριπολυφωσφορικό του νατρίου) 2835 31 00  
Άλλα 2835 39 00  
28.36 Ανθρακικά, υπεροξοανθρακικά (υπερανθρακικά). Ανθρακικό του αμμωνίου του εμπορίου που περιέχει καρβαμιδικό του αμμωνίου    
Ανθρακικό του δινατρίου 2836 20 00  
Υδρογονοανθρακικό (διτανθρακικό) του νατρίου 2836 30 00  
Ανθρακικά του καλίου 2836 40 00  
Ανθρακικό του ασβεστίου 2836 50 00  
Ανθρακικό του βαρίου 2836 60 00  
Άλλα    
Ανθρακικά του λιθίου 2836 91 00  
Ανθρακικό του στροντίου 2836 92 00  
Άλλα    
Ανθρακικά    
Μαγνησίου, χαλκού 2836 99 11  
Άλλα 2836 99 17  
Υπεροξοανθρακικά (υπερανθρακικά) 2836 99 90  
28.37 Κυανιούχα, οξυκυανιούχα και σύμπλοκα κυανιούχα    
Κυανιούχα και οξυκυανιούχα    
Νατρίου 2837 11 00  
Άλλα 2837 19 00  
Κυανιούχα σύμπλοκα 2837 20 00  
28.39 Πυριτικά. Πυριτικά των αλκαλικών μετάλλων του εμπορίου    
Νατρίου    
Μεταπυριτικά 2839 11 00  
Άλλα 2839 19 00  
Άλλα 2839 90 00  
28.40 Βορικά. Υπεροξοβορικά (υπερβορικά)    
Τετραβορικό του δινατρίου (βόρακας εξευγενισμένος)    
Άνυδρο 2840 11 00  
Άλλα    
Τετραβορικό του δινατρίου, πεντένυδρο 2840 19 10  
Άλλα 2840 19 90  
Άλλα βορικά    
Βορικά του νατρίου, άνυδρα 2840 20 10  
Άλλα 2840 20 90  
Υπεροξοβορικά (υπερβορικά) 2840 30 00  
28.41 Άλατα των οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών οξέων    
Διχρωμικό του νατρίου 2841 30 00  
Άλλα χρωμικά και διχρωμικά. Υπεροξοχρωμικά 2841 50 00  
Μαγγανιώδη, μαγγανικά και υπερμαγγανικά    
Yπερμαγγανικό κάλιο 2841 61 00  
Άλλα 2841 69 00  
Μολυβδαινικά 2841 70 00  
Βολφραμικά 2841 80 00  
Άλλα    
Ψευδαργυρικά, βαναδικά 2841 90 30  
Άλλα 2841 90 85  
28.42 Άλλα άλατα των ανόργανων οξέων ή υπεροξοοξέων, με εξαίρεση τα αζωτίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αργιλοπυριτικά καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης), άλλα από τα αζωτίδια    
Πυριτικά διπλά ή σύμπλοκα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αργιλοπυριτικά καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης 2842 10 00  
Άλλα    
Άλατα απλά, διπλά ή σύμπλοκα των οξέων του σεληνίου ή του τελλουρίου 2842 90 10  
Άλλα 2842 90 80  
VI. ΔΙΑΦΟΡΑ    
28.43 Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση. Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές πολυτίμων μετάλλων, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης. Αμαλγάματα πολυτίμων μετάλλων    
Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση    
Αργύρου 2843 10 10  
Άλλα 2843 10 90  
Ενώσεις αργύρου    
Νιτρικός άργυρος 2843 21 00  
Άλλα 2843 29 00  
Ενώσεις χρυσού 2843 30 00 (GRM)
Άλλες ενώσεις. Αμαλγάματα    
Αμαλγάματα 2843 90 10  
Άλλα 2843 90 90 (GRM)
28.44 Ραδιενεργά χημικά στοιχεία και ραδιενεργά ισότοπα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χημικά στοιχεία και ισότοπα σχάσιμα και γόνιμα) και οι ενώσεις τους. Μείγματα και κατάλοιπα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά    
Ουράνιο φυσικό και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν φυσικό ουράνιο ή ενώσεις φυσικού ουρανίου    
Ουράνιο φυσικό    
Ακατέργαστο· απορρίμματα και θραύσματα (Ευρατόμ) 2844 10 10 (KUR)
Κατεργασμένο (Ευρατόμ) 2844 10 30 (KUR)
Σιδηροουράνιο 2844 10 50 (KUR)
Άλλα (Ευρατόμ) 2844 10 90 (KUR)
Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 και οι ενώσεις του. Πλουτώνιο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235, πλουτώνιο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών    
Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 ή ενώσεις των προϊόντων αυτών    
Σιδηροουράνιο 2844 20 25 (gi)
Άλλα (Ευρατόμ) 2844 20 35 (gi)
Πλουτώνιο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν πλουτώνιο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών    
Μείγματα ουρανίου και πλουτωνίου    
Σιδηροουράνιο 2844 20 51 (gi)
Άλλα (Ευρατόμ) 2844 20 59 (gi)
Άλλα 2844 20 99 (gi)
Ουράνιο φτωχό σε U 235 και οι ενώσεις του. Θόριο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο φτωχό σε U 235, θόριο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών    
Ουράνιο φτωχό σε U 235. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο φτωχό σε U 235 ή ενώσεις του προϊόντος αυτού    
Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις 2844 30 11  
Άλλα 2844 30 19  
Θόριο. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν θόριο ή ενώσεις του προϊόντος αυτού    
Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις 2844 30 51  
Άλλα    
Ακατέργαστα· απορρίμματα και θραύσματα (Ευρατόμ) 2844 30 55  
Κατεργασμένα    
Ράβδοι, γωνίες, σχήματα και είδη με καθορισμένη μορφή, σύρματα, πλάκες, φύλλα (Ευρατόμ) 2844 30 61  
Άλλα (Ευρατόμ) 2844 30 69  
Ενώσεις ουρανίου φτωχού σε U 235, ενώσεις θορίου, έστω και αναμειγμένες μεταξύ τους    
Θορίου ή ουρανίου φτωχού σε U 235, έστω και αναμεμειγμένων μεταξύ τους (Ευρατόμ), με εξαίρεση τα άλατα θορίου 2844 30 91  
Άλλες 2844 30 99  
Ραδιενεργά στοιχεία και ισότοπα και ενώσεις ραδιενεργές άλλες από εκείνες των διακρίσεων 284410, 284420 ή 284430. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία, ισότοπα ή ενώσεις. Ραδιενεργά κατάλοιπα    
Τρίτιο και οι ενώσεις του.Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν τρίτιο ή τις ενώσεις του    
Τεχνητό ραδιενεργό ισότοπο (Ευρατόμ). Ενώσεις τεχνητού ραδιενεργού ισοτόπου (Ευρατόμ) 2844 41 10 New  
Άλλα 2844 41 90 New  
Ακτίνιο-225, ακτίνιο-227, καλιφόρνιο-253, κιούριο-240, κιούριο-241, κιούριο-242, κιούριο-243, κιούριο-244, αϊνστάνιο-253, αϊνστάνιο-254, γαδολίνιο-148, πολώνιο-208, πολώνιο-209, πολώνιο-210, ράδιο-223, ουράνιο-230 ή ουράνιο-232, και οι ενώσεις τους. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία ή τις ενώσεις    
Τεχνητά ραδιενεργά ισότοπα (Ευρατόμ). Ενώσεις τεχνητών ραδιενεργών ισοτόπων (Ευρατόμ) 2844 42 10 New  
Άλλα 2844 42 90 New  
Άλλα ραδιενεργά στοιχεία, ισότοπα και ενώσεις. Άλλα κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν αυτά τα στοιχεία, τα ισότοπα ή τις ενώσεις    
Ουράνιο αποκτηθέν από U 233 και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα και ενώσεις αποκτηθείσες από U 233 ή ενώσεις του προϊόντος αυτού 2844 43 10 New  
Τεχνητά ραδιενεργά ισότοπα (Ευρατόμ). Ενώσεις τεχνητών ραδιενεργών ισοτόπων (Ευρατόμ) 2844 43 20 New  
Άλλα 2844 43 80 New  
Ραδιενεργά κατάλοιπα 2844 44 00 New  
Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα), φθαρμένα λόγω χρήσεως (ακτινοβολημένα), των πυρηνικών αντιδραστήρων (Ευρατόμ) 2844 50 00 (gi)
28.45 Ισότοπα άλλα από εκείνα της κλάσης 2844. Ανόργανες ή οργανικές ενώσεις τους, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης    
Βαρύ ύδωρ (οξείδιο του δευτερίου) (Ευρατόμ) 2845 10 00  
Βόριο εμπλουτισμένο με βόριο-10 και τις ενώσεις του 2845 20 00 New  
Λίθιο εμπλουτισμένο με λίθιο-6 και τις ενώσεις του 2845 30 00 New  
Ήλιο-3 2845 40 00 New  
Άλλα    
Δευτέριο και άλλες ενώσεις του δευτερίου. Υδρογόνο και οι ενώσεις του, εμπλουτισμένα σε δευτέριο. Μείγματα και διαλύματα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά (Ευρατόμ) 2845 90 10  
Άλλα 2845 90 90 Update  
28.46 Ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, των μετάλλων των σπανίων γαιών, του υττρίου ή του σκανδίου ή των μειγμάτων των μετάλλων αυτών    
Ενώσεις του δημητρίου 2846 10 00  
Άλλα    
Ενώσεις του λανθανίου, του πρασεοδυμίου, του νεοδυμίου ή του σαμαρίου 2846 90 10  
Ενώσεις του ευρωπίου, του γαδολινίου, του τερβίου, του δυσπροσίου, του ολμίου, του ερβίου, του θουλίου, του υττερβίου, του λουτεσίου ή του υττρίου 2846 90 20  
Ενώσεις του σκανδίου 2846 90 30  
Ενώσεις ή μείγματα μετάλλων 2846 90 90  
28.47 Υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυγονούχο ύδωρ), έστω και αν έχει στερεοποιηθεί με ουρία 2847 00 00 (KHO)
28.49 Καρβίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης    
Ασβεστίου 2849 10 00  
Πυριτίου 2849 20 00  
Άλλα    
Βορίου 2849 90 10  
Βολφραμίου 2849 90 30  
Αργιλίου, χρωμίου, μολυβδαινίου, βαναδίου, τανταλίου, τιτανίου 2849 90 50  
Άλλα 2849 90 90  
28.50 Υδρίδια, νιτρίδια, αζωτίδια, πυριτίδια και βορίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης, άλλα από τις ενώσεις που αποτελούν επίσης καρβίδια της κλάσης 2849    
Υδρίδια, νιτρίδια 2850 00 20  
Αζωτίδια, πυριτίδια 2850 00 60  
Βορίδια 2850 00 90  
28.52 Ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές υδραργύρου, εκτός από τα αμαλγάματα    
Καθορισμένης χημικής σύστασης 2852 10 00  
Άλλα 2852 90 00  
28.53 Φωσφορούχα, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης, με εξαίρεση τα σιδηροφωσφίδια· άλλες ανόργανες ενώσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται και το αποσταγμένο νερό, το νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας)· υγροποιημένος αέρας (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο υγροποιημένος αέρας από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί τα ευγενή αέρια)· συμπιεσμένος αέρας· αμαλγάματα, εκτός των αμαλγαμάτων των πολύτιμων μετάλλων.    
Χλωρίδιο του κυανογενίου (χλωροκυάνιο) 2853 10 00  
Άλλα    
Αποσταγμένο νερό, νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας 2853 90 10  
Υγροποιημένος αέρας (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο υγροποιημένος αέρας από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί τα ευγενή αέρια). Συμπιεσμένος αέρας 2853 90 30  
Άλλα 2853 90 90  


Copyright © Conex 2022 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.