CN8 / NC8 - 2022 71 CN8 / NC8 - 2022 - EL 73

CN8 / NC8 - 2022 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 72
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ

I. ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΟΚΚΩΝ Ή ΣΚΟΝΗΣ    
72.01 Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές    
Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά βάρος 0,5 % ή λιγότερο φωσφόρο    
Που περιέχουν κατά βάρος 0,4 % ή περισσότερο μαγγάνιο    
Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που δεν υπερβαίνει το 1 % 7201 10 11  
Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που υπερβαίνει το 1 % 7201 10 19  
Που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή ανώτερο του 0,1 % και κατώτερο του 0,4 % μαγγάνιο 7201 10 30  
Που περιέχουν κατά βάρος κατώτερο του 0,1 % μαγγάνιο 7201 10 90  
Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 0,5 % φωσφόρο 7201 20 00  
Ακατέργαστα κράματα χυτοσιδήρου, χυτοσίδηροι spiegel    
Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι σε κράμα που περιέχουν κατά βάρος από 0,3 % μέχρι και 1 % τιτάνιο και από 0,5 % μέχρι και 1 % βανάδιο 7201 50 10  
Άλλοι 7201 50 90  
72.02 Σιδηροκράματα    
Σιδηρομαγγάνιο    
Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 2 % άνθρακα    
Κράμα του οποίου οι κόκκοι έχουν μέγεθος που δεν υπερβαίνει τα 5 mm και περιεκτικότητα κατά βάρος σε μαγγάνιο που υπερβαίνει το 65 % 7202 11 20  
Άλλο 7202 11 80  
Άλλο 7202 19 00  
Σιδηροπυρίτιο    
Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 55 % πυρίτιο 7202 21 00  
Άλλα    
Που περιέχει κατά βάρος 4 % ή περισσότερο αλλά όχι πάνω από 10 % μαγνήσιο 7202 29 10  
Άλλα 7202 29 90  
Σιδηροπυριτιο-μαγγάνιο 7202 30 00  
Σιδηροχρώμιο    
Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4 % άνθρακα    
Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4 % αλλά όχι περισσότερο από 6 % άνθρακα 7202 41 10  
Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 6 % άνθρακα 7202 41 90  
Άλλο    
Που περιέχει κατά βάρος 0,05 % ή λιγότερο άνθρακα 7202 49 10  
Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,05 % αλλά όχι περισσότερο από 0,5 % άνθρακα 7202 49 50  
Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,5 % αλλά όχι περισσότερο από 4 % άνθρακα 7202 49 90  
Σιδηροπυριτιο-χρώμιο 7202 50 00  
Σιδηρονικέλιο 7202 60 00  
Σιδηρομολυβδαίνιο 7202 70 00  
Σιδηροβολφράμιο και σιδηροπυριτιο-βολφράμιο 7202 80 00  
Άλλα    
Σιδηροτιτάνιο και σιδηροπυριτιο-τιτάνιο 7202 91 00  
Σιδηροβανάδιο 7202 92 00  
Σιδηρονιόβιο 7202 93 00  
Άλλα    
Σιδηροφωσφορούχο 7202 99 10  
Σιδηροπυριτιο-μαγνήσιο 7202 99 30  
Άλλα 7202 99 80  
72.03 Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές. Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94 %, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές    
Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων 7203 10 00  
Άλλα 7203 90 00  
72.04 Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα (παλιοσίδερα). Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) από σίδηρο ή χάλυβα    
Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου 7204 10 00  
Απορρίμματα και θραύσματα χαλυβοκραμάτων    
Από ανοξείδωτους χάλυβες    
Που περιέχουν κατά βάρος 8 % ή περισσότερο νικέλιο 7204 21 10  
Άλλα 7204 21 90  
Άλλα 7204 29 00  
Απορρίμματα και θραύσματα από επικασσιτερωμένο σίδηρο ή χάλυβα 7204 30 00  
Άλλα απορρίμματα και θραύσματα    
Αποτορνεύματα, βοστρυχωτά αποκόμματα, αποκόμματα υπολείμματα αλέσματος, πριονίσματα, ρινίσματα και απορρίμματα από την αποτύπωση ή το κόψιμο σε σχήματα, έστω και σε δέματα    
Αποτορνεύματα, βοστρυχωτά αποκόμματα (ροκανίδια), αποκόμματα υπολείμματα αλέσματος, πριονίσματα και ρινίσματα 7204 41 10  
Απορρίμματα από την αποτύπωση ή το κόψιμο σε σχήματα    
Σε δέματα 7204 41 91  
Άλλα 7204 41 99  
Άλλα    
Κομματιασμένα 7204 49 10  
Άλλα    
Σε δέματα 7204 49 30  
Άλλα 7204 49 90  
Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) 7204 50 00  
72.05 Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα    
Κόκκοι 7205 10 00  
Σκόνες    
Από χαλυβοκράματα 7205 21 00  
Άλλες 7205 29 00  
II. ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΕΣ    
72.06 Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, με εξαίρεση τον σίδηρο της κλάσης 7203    
Πλινθώματα (τύποι) 7206 10 00  
Άλλα 7206 90 00  
72.07 Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες    
Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα    
Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους    
Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση    
Από χάλυβες από αποκοπή 7207 11 11  
Άλλα    
Πάχους μικρότερου ή ίσου των 130 mm 7207 11 14  
Πάχους μεγαλύτερου των 130 mm 7207 11 16  
Σφυρηλατημένα 7207 11 90  
Άλλα, με ορθογώνια εγκάρσια τομή    
Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση 7207 12 10  
Σφυρηλατημένα 7207 12 90  
Άλλα    
Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική    
Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση 7207 19 12  
Σφυρηλατημένα 7207 19 19  
Άλλα 7207 19 80  
Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα    
Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους    
Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση    
Από χάλυβες από αποκοπή 7207 20 11  
Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος    
0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 0,6 % άνθρακα 7207 20 15  
0,6 % ή περισσότερο άνθρακα 7207 20 17  
Σφυρηλατημένα 7207 20 19  
Άλλα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια    
Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση 7207 20 32  
Σφυρηλατημένα 7207 20 39  
Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική    
Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση 7207 20 52  
Σφυρηλατημένα 7207 20 59  
Άλλα 7207 20 80  
72.08 Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα    
Περιτυλιγμένα, που έχουν υποβληθεί απλώς σε θερμή έλαση, με ανάγλυφα σχέδια 7208 10 00  
Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς υποβληθεί σε θερμή έλαση, καθαρισμένα με οξύ    
Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο 7208 25 00  
Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm 7208 26 00  
Με πάχος κατώτερο των 3 mm 7208 27 00  
Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση    
Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm 7208 36 00  
Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm 7208 37 00  
Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm 7208 38 00  
Με πάχος κατώτερο των 3 mm 7208 39 00  
Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ανάγλυφα σχέδια 7208 40 00  
Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση    
Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm    
Με πάχος που υπερβαίνει τα 15 mm 7208 51 20  
Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 mm, με πλάτος    
2050 mm ή περισσότερο 7208 51 91  
Λιγότερο των 2050 mm 7208 51 98  
Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm    
Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1250 mm 7208 52 10  
Άλλα, με πλάτος    
2050 mm ή περισσότερο 7208 52 91  
Λιγότερο των 2050 mm 7208 52 99  
Πάχους 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm    
Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1250 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο 7208 53 10  
Άλλα 7208 53 90  
Με πάχος κατώτερο των 3 mm 7208 54 00  
Άλλα    
Διάτρητο 7208 90 20  
Άλλα 7208 90 80  
72.09 Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα    
Περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση    
Με πάχος 3 mm ή περισσότερο 7209 15 00  
Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm    
Με την ονομασία «μαγνητικά» 7209 16 10  
Άλλα 7209 16 90  
Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm    
Με την ονομασία «μαγνητικά» 7209 17 10  
Άλλα 7209 17 90  
Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm    
Με την ονομασία «μαγνητικά» 7209 18 10  
Άλλα    
Με πάχος 0,35 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 0,5 mm 7209 18 91  
Με πάχος λιγότερο των 0,35 mm 7209 18 99  
Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση    
Με πάχος 3 mm ή περισσότερο 7209 25 00  
Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm    
Με την ονομασία «μαγνητικά» 7209 26 10  
Άλλα 7209 26 90  
Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm    
Με την ονομασία «μαγνητικά» 7209 27 10  
Άλλα 7209 27 90  
Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm    
Με την ονομασία «μαγνητικά» 7209 28 10  
Άλλα 7209 28 90  
Άλλα    
Διάτρητο 7209 90 20  
Άλλα 7209 90 80  
72.10 Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα    
Επικασσιτερωμένα    
Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο 7210 11 00  
Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm    
Λευκοσίδηρος 7210 12 20  
Άλλα 7210 12 80  
Επιμολυβδωμένα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο μαυρισμένος σίδηρος 7210 20 00  
Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά 7210 30 00  
Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα    
Κυματοειδή 7210 41 00  
Άλλα 7210 49 00  
Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του χρωμίου 7210 50 00  
Επενδυμένα με αργίλιο    
Επενδυμένα με κράματα αργιλίου και ψευδαργύρου 7210 61 00  
Άλλα 7210 69 00  
Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστικές ύλες    
Λευκοσίδηρος βερνικωμένος. Προϊόντα επενδυμένα με οξείδια χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια χρωμίου, βερνικωμένα 7210 70 10  
Άλλα 7210 70 80  
Άλλα    
Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο 7210 90 30  
Επικασσιτερωμένα και τυπωτά 7210 90 40  
Άλλα 7210 90 80  
72.11 Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα    
Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση    
Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια 7211 13 00  
Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο 7211 14 00  
Άλλα 7211 19 00  
Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση    
Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα    
Με την ονομασία «μαγνητικά» 7211 23 20  
Άλλα    
Με πάχος 0,35 mm ή περισσότερο 7211 23 30  
Με πάχος κατώτερο των 0,35 mm 7211 23 80  
Άλλα 7211 29 00  
Άλλα    
Διάτρητο 7211 90 20  
Άλλα 7211 90 80  
72.12 Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα    
Επικασσιτερωμένα    
Λευκοσίδηρος, που έχει απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια 7212 10 10  
Άλλα 7212 10 90  
Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά 7212 20 00  
Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα 7212 30 00  
Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη    
Λευκοσίδηρος, απλώς βερνικωμένος. Προϊόντα, επενδυμένα με οξείδια χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια χρωμίου, βερνικωμένα 7212 40 20  
Άλλα 7212 40 80  
Αλλιώς επενδυμένα    
Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του χρωμίου 7212 50 20  
Επιχρωμιωμένα ή επινικελωμένα 7212 50 30  
Επιχαλκωμένα 7212 50 40  
Επενδυμένα με αργίλιο    
Επενδυμένα με κράματα αργιλίου-ψευδαργύρου 7212 50 61  
Άλλα 7212 50 69  
Άλλα 7212 50 90  
Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο 7212 60 00  
72.13 Χοντρόσυρμα (fil machine) από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες    
Που φέρει οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης 7213 10 00  
Από χάλυβες από αποκοπή 7213 20 00  
Άλλο    
Κυκλικής τομής με διάμετρο κατώτερη των 14 mm    
Για οπλισμό σκυροδέματος 7213 91 10  
Για πλέγμα επισώτρων 7213 91 20  
Άλλο    
Που περιέχει κατά βάρος 0,06 % άνθρακα ή λιγότερο 7213 91 41  
Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,06 % άνθρακα αλλά λιγότερο από 0,25 % 7213 91 49  
Που περιέχει κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 0,75 % άνθρακα 7213 91 70  
Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,75 % άνθρακα 7213 91 90  
Άλλο    
Που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα 7213 99 10  
Που περιέχει κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα 7213 99 90  
72.14 Ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση    
Σφυρηλατημένες 7214 10 00  
Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση 7214 20 00  
Από χάλυβες από αποκοπή 7214 30 00  
Άλλες    
Με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή    
Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα 7214 91 10  
Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα 7214 91 90  
Άλλες    
Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα    
Για οπλισμό σκυροδέματος 7214 99 10  
Κυκλικής τομής με διάμετρο    
Ίση ή ανώτερη των 80 mm 7214 99 31  
Κατώτερη των 80 mm 7214 99 39  
Άλλες 7214 99 50  
Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα    
Κυκλικής τομής με διάμετρο    
Ίση ή ανώτερη των 80 mm 7214 99 71  
Κατώτερη των 80 mm 7214 99 79  
Άλλες 7214 99 95  
72.15 Άλλες ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες    
Από χάλυβες από αποκοπή, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση 7215 10 00  
Άλλες, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση    
Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα    
Τομής ορθογωνίου 7215 50 11  
Άλλες 7215 50 19  
Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα 7215 50 80  
Άλλες 7215 90 00  
72.16 Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες    
Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, Ι ή Η, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 mm 7216 10 00  
Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή Τ, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 mm    
Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L 7216 21 00  
Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Τ 7216 22 00  
Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, Ι ή Η, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 mm ή περισσότερο    
Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U    
Με ύψος 80 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 mm 7216 31 10  
Με ύψος περισσότερο των 220 mm 7216 31 90  
Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Ι    
Με ύψος 80 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 mm    
Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών 7216 32 11  
Άλλα 7216 32 19  
Με ύψος περισσότερο των 220 mm    
Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών 7216 32 91  
Άλλα 7216 32 99  
Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Η    
Με ύψος 80 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 180 mm 7216 33 10  
Με ύψος περισσότερο των 180 mm 7216 33 90  
Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή Τ, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 mm ή περισσότερο    
Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L 7216 40 10  
Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Τ 7216 40 90  
Άλλα είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση    
Με εγκάρσια τομή που μπορεί να είναι εγγεγραμμένη σε ένα τετράγωνο του οποίου η πλευρά δεν υπερβαίνει τα 80 mm 7216 50 10  
Άλλα    
Πλατέα είδη με εξογκώματα 7216 50 91  
Άλλα 7216 50 99  
Είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση    
Που έχουν παρθεί από πλατέα προϊόντα που έχουν ελαθεί    
Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα C, L, U, Z, ωμέγα ή ανοικτού σωλήνα 7216 61 10  
Άλλα 7216 61 90  
Άλλα 7216 69 00  
Άλλα    
Που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση    
Λαμαρίνες με νευρώσεις 7216 91 10  
Άλλα 7216 91 80  
Άλλα 7216 99 00  
72.17 Σύρματα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες    
Μη επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα    
Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα    
Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0,8 mm 7217 10 10  
Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0,8 mm    
Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης 7217 10 31  
Άλλα 7217 10 39  
Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6 % άνθρακα 7217 10 50  
Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα 7217 10 90  
Επιψευδαργυρωμένα    
Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα    
Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0,8 mm 7217 20 10  
Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0,8 mm 7217 20 30  
Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6 % άνθρακα 7217 20 50  
Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα 7217 20 90  
Επενδυμένα με άλλα κοινά μέταλλα    
Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα    
Επιχαλκωμένα 7217 30 41  
Άλλα 7217 30 49  
Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6 % άνθρακα 7217 30 50  
Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα 7217 30 90  
Άλλα    
Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα 7217 90 20  
Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6 % άνθρακα 7217 90 50  
Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα 7217 90 90  
III. ΧΑΛΥΒΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ    
72.18 Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες    
Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές 7218 10 00  
Άλλα    
Με εγκάρσια τομή ορθογώνια όχι τετράγωνη    
Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο 7218 91 10  
Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 2,5 % νικέλιο 7218 91 80  
Άλλα    
Με εγκάρσια τομή τετράγωνη    
Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση 7218 99 11  
Σφυρηλατημένα 7218 99 19  
Άλλα    
Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση 7218 99 20  
Σφυρηλατημένα 7218 99 80  
72.19 Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο    
Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα    
Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm 7219 11 00  
Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm    
Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο 7219 12 10  
Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο 7219 12 90  
Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 4,75 mm    
Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο 7219 13 10  
Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο 7219 13 90  
Με πάχος κατώτερο των 3 mm    
Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο 7219 14 10  
Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο 7219 14 90  
Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα    
Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm    
Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο 7219 21 10  
Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο 7219 21 90  
Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm    
Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο 7219 22 10  
Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο 7219 22 90  
Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm 7219 23 00  
Με πάχος κατώτερο των 3 mm 7219 24 00  
Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση    
Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο 7219 31 00  
Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm    
Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο 7219 32 10  
Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο 7219 32 90  
Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm    
Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο 7219 33 10  
Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο 7219 33 90  
Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm    
Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο 7219 34 10  
Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο 7219 34 90  
Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm    
Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο 7219 35 10  
Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο 7219 35 90  
Άλλα    
Διάτρητο 7219 90 20  
Άλλα 7219 90 80  
72.20 Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm    
Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση    
Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο 7220 11 00  
Με πάχος κατώτερο των 4,75 mm 7220 12 00  
Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση    
Με πάχος 3 mm ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος    
2,5 % ή περισσότερο νικέλιο 7220 20 21  
Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο 7220 20 29  
Με πάχος που υπερβαίνει τα 0,35 mm αλλά κατώτερο των 3 mm, που περιέχουν κατά βάρος    
2,5 % ή περισσότερο νικέλιο 7220 20 41  
Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο 7220 20 49  
Με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,35 mm, που περιέχουν κατά βάρος    
2,5 % ή περισσότερο νικέλιο 7220 20 81  
Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο 7220 20 89  
Άλλα    
Διάτρητο 7220 90 20  
Άλλα 7220 90 80  
72.21 Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτους χάλυβες    
Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο 7221 00 10  
Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο 7221 00 90  
72.22 Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες    
Ράβδοι που έχουν απλώς ελαθεί ή εφελκυστεί σε θερμή κατάσταση    
Κυκλικής τομής    
Με διάμετρο 80 mm ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος    
2,5 % ή περισσότερο νικέλιο 7222 11 11  
Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο 7222 11 19  
Με διάμετρο μικρότερη από 80 mm, που περιέχουν κατά βάρος    
2,5 % ή περισσότερο νικέλιο 7222 11 81  
Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο 7222 11 89  
Άλλες    
Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο 7222 19 10  
Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο 7222 19 90  
Ράβδοι που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση    
Κυκλικής τομής    
Με διάμετρο 80 mm ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος    
2,5 % ή περισσότερο νικέλιο 7222 20 11  
Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο 7222 20 19  
Με διάμετρο 25 mm ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 80 mm, που περιέχουν κατά βάρος    
2,5 % ή περισσότερο νικέλιο 7222 20 21  
Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο 7222 20 29  
Με διάμετρο μικρότερη από 25 mm, που περιέχουν κατά βάρος    
2,5 % ή περισσότερο νικέλιο 7222 20 31  
Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο 7222 20 39  
Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος    
2,5 % ή περισσότερο νικέλιο 7222 20 81  
Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο 7222 20 89  
Άλλες ράβδοι    
Σφυρηλατημένοι, που περιέχουν κατά βάρος    
2,5 % ή περισσότερο νικέλιο 7222 30 51  
Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο 7222 30 91  
Άλλα 7222 30 97  
Είδη με καθορισμένη μορφή    
Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση 7222 40 10  
Που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση 7222 40 50  
Άλλα 7222 40 90  
72.23 Σύρματα από ανοξείδωτους χάλυβες    
Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο    
Που περιέχουν κατά βάρος 28 % έως και 31 % νικέλιο και 20 % έως και 22 % χρώμιο 7223 00 11  
Άλλα 7223 00 19  
Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο    
Που περιέχουν κατά βάρος 13 % έως και 25 % χρώμιο και 3,5 % έως και 6 % αργίλιο 7223 00 91  
Άλλα 7223 00 99  
IV. ΑΛΛΑ ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ. ΡΑΒΔΟΙ ΚΟΙΛΕΣ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ Ή ΑΠΟ ΟΧΙ ΣΕ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΕΣ    
72.24 Άλλα χαλυβοκράματα σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από άλλα χαλυβοκράματα    
Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές    
Από χάλυβα εργαλείων 7224 10 10  
Άλλες 7224 10 90  
Άλλα    
Από χάλυβα εργαλείων 7224 90 02  
Άλλα    
Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια    
Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση    
Και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους    
Από χάλυβες ταχείας κοπής 7224 90 03  
Που περιέχουν κατά βάρος 0,7 % ή λιγότερο άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από 0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο. Που περιέχουν κατά βάρος 0,0008 % ή περισσότερο βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο να προσεγγίζει την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 στοιχείο στ) του παρόντος κεφαλαίου 7224 90 05  
Άλλα 7224 90 07  
Άλλα 7224 90 14  
Σφυρηλατημένα 7224 90 18  
Άλλα    
Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση    
Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο 7224 90 31  
Άλλα 7224 90 38  
Σφυρηλατημένα 7224 90 90  
72.25 Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο    
Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικοί»    
Σε κόκκους καθορισμένης μορφής 7225 11 00  
Άλλα    
Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση 7225 19 10  
Που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση 7225 19 90  
Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα    
Από χάλυβα εργαλείων 7225 30 10  
Από χάλυβες ταχείας κοπής 7225 30 30  
Άλλα 7225 30 90  
Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα    
Από χάλυβα εργαλείων 7225 40 12  
Από χάλυβες ταχείας κοπής 7225 40 15  
Άλλα    
Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm 7225 40 40  
Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm 7225 40 60  
Με πάχος λιγότερο των 4,75 mm 7225 40 90  
Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση    
Από χάλυβες ταχείας κοπής 7225 50 20  
Άλλα 7225 50 80  
Άλλα    
Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά 7225 91 00  
Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα 7225 92 00  
Άλλα 7225 99 00  
72.26 Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος κατώτερο των 600 mm    
Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικοί»    
Σε κόκκους καθορισμένης μορφής 7226 11 00  
Άλλα    
Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση 7226 19 10  
Άλλα 7226 19 80  
Από χάλυβες ταχείας κοπής 7226 20 00  
Άλλα    
Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση    
Από χάλυβα εργαλείων 7226 91 20  
Άλλα    
Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο 7226 91 91  
Με πάχος λιγότερο των 4,75 mm 7226 91 99  
Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση 7226 92 00  
Άλλα    
Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά 7226 99 10  
Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα 7226 99 30  
Άλλα 7226 99 70  
72.27 Χοντρόσυρμα (fil machine) από άλλα χαλυβοκράματα    
Από χάλυβες ταχείας κοπής 7227 10 00  
Από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους 7227 20 00  
Άλλο    
Που περιέχει κατά βάρος 0,0008 % ή περισσότερο βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο να προσεγγίζει την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 στοιχείο στ) του παρόντος κεφαλαίου 7227 90 10  
Που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο 7227 90 50  
Άλλο 7227 90 95  
72.28 Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκράματα. Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από όχι σε κράμα χάλυβες    
Ράβδοι από χάλυβες ταχείας κοπής    
Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση· που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο 7228 10 20  
Σφυρηλατημένες 7228 10 50  
Άλλες 7228 10 90  
Ράβδοι από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους    
Ορθογώνιας τομής που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση στις τέσσερις πλευρές 7228 20 10  
Άλλες    
Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση· που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο 7228 20 91  
Άλλες 7228 20 99  
Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση    
Από χάλυβα εργαλείων 7228 30 20  
Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο    
Κυκλικής τομής με διάμετρο 80 mm ή περισσότερο 7228 30 41  
Άλλες 7228 30 49  
Άλλες    
Κυκλικής τομής, με διάμετρο    
80 mm ή περισσότερο 7228 30 61  
Λιγότερο από 80 mm 7228 30 69  
Τομής ορθογωνίου, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και στις τέσσερις επιφάνειες 7228 30 70  
Άλλες 7228 30 89  
Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί    
Από χάλυβα εργαλείων 7228 40 10  
Άλλες 7228 40 90  
Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση    
Από χάλυβα εργαλείων 7228 50 20  
Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο 7228 50 40  
Άλλες    
Κυκλικής τομής, με διάμετρο    
80 mm ή περισσότερο 7228 50 61  
Λιγότερο από 80 mm 7228 50 69  
Άλλες 7228 50 80  
Άλλες ράβδοι    
Από χάλυβα εργαλείων 7228 60 20  
Άλλες 7228 60 80  
Είδη με καθορισμένη μορφή    
Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση 7228 70 10  
Άλλα 7228 70 90  
Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις 7228 80 00  
72.29 Σύρματα από άλλα χαλυβοκράματα    
Από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους 7229 20 00  
Άλλα    
Από χάλυβες ταχείας κοπής 7229 90 20  
Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο 7229 90 50  
Άλλα 7229 90 90  


Copyright © Conex 2022 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.