CN8 / NC8 - 2022 74 CN8 / NC8 - 2022 - EL 76

CN8 / NC8 - 2022 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 75
ΝΙΚΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΙΚΕΛΙΟ

75.01 Θειούχα συμπήγματα νικελίου, συντήγματα (sinters) οξειδίων του νικελίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του νικελίου    
Θειούχα συμπήγματα νικελίου 7501 10 00  
Συντήγματα (sinters) οξειδίων του νικελίου και άλλων ενδιαμέσων προϊόντων της μεταλλουργίας του νικελίου 7501 20 00  
75.02 Νικέλιο σε ακατέργαστη μορφή    
Νικέλιο όχι σε κράμα 7502 10 00  
Κράματα νικελίου 7502 20 00  
75.03 Απορρίμματα και θραύσματα νικελίου    
Από νικέλιο αμιγές 7503 00 10  
Από κράματα νικελίου 7503 00 90  
75.04 Σκόνες και ψήγματα νικελίου 7504 00 00  
75.05 Ράβδοι, είδη καθορισμένης μορφής και σύρματα, από νικέλιο    
Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής    
Από νικέλιο όχι σε κράμα 7505 11 00  
Από κράματα νικελίου 7505 12 00  
Σύρματα    
Από νικέλιο όχι σε κράμα 7505 21 00  
Από κράματα νικελίου 7505 22 00  
75.06 Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από νικέλιο    
Από νικέλιο όχι σε κράμα 7506 10 00  
Από κράματα νικελίου 7506 20 00  
75.07 Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από νικέλιο    
Σωλήνες κάθε είδους    
Από νικέλιο όχι σε κράμα 7507 11 00  
Από κράματα νικελίου 7507 12 00  
Εξαρτήματα σωληνώσεων 7507 20 00  
75.08 Άλλα τεχνουργήματα από νικέλιο    
Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και δικτυωτά, από σύρματα νικελίου 7508 10 00  
Άλλα 7508 90 00  


Copyright © Conex 2022 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.