CN8 / NC8 - 2022 33 CN8 / NC8 - 2022 - HR 35

CN8 / NC8 - 2022 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 34
SAPUN, ORGANSKA POVRŠINSKI AKTIVNA SREDSTVA, PRIPRAVCI ZA PRANJE, PRIPRAVCI ZA PODMAZIVANJE, UMJETNI VOSKOVI, PRIPREMLJENI VOSKOVI, PRIPRAVCI ZA POLIRANJE ILI RIBANJE, SVIJEĆE I SLIČNI PROIZVODI, PASTE ZA MODELIRANJE, „ZUBARSKI VOSKOVI” TE ZUBARSKI PRIPRAVCI NA OSNOVI SADRE

34.01 Sapun; organski površinski aktivni proizvodi i pripravci koje se rabi kao sapun, u obliku štapića, koluta, lijevanih ili oblikovanih komada, neovisno sadrže li sapun ili ne; organski površinski aktivni proizvodi i pripravci za pranje kože, u obliku tekućine ili kreme i pripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju, neovisno sadrže li sapun ili ne; papir, vata, pust i netkani materijali, impregnirani, premazani ili prekriveni sapunom ili deterdžentom    
sapun i organski površinski aktivni proizvodi i pripravci, obliku štapića, koluta, lijevanih ili oblikovanih komada te papir, vata, pust i netkani tekstilni materijali, impregnirani ili premazani sapunom ili deterdžentom    
za toaletnu uporabu (uključujući proizvode s ljekovitim tvarima) 3401 11 00  
ostalo 3401 19 00  
sapun u ostalim oblicima    
ljuskice, listići, granule ili prah 3401 20 10  
ostalo 3401 20 90  
organski površinski aktivni proizvodi i pripravci za pranje kože, u obliku tekućine ili kreme i pripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju, neovisno sadrže li sapun ili ne 3401 30 00  
34.02 Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna); površinski aktivni pripravci, pripravci za pranje (uključujući pomoćne pripravke za pranje) i pripravci za čišćenje, neovisno sadrže li sapun ili ne, osim onih iz tarifnog broja 3401    
anionska organska površinski aktivna sredstva, neovisno jesu li pripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju ili ne    
linearne alkilbenzen sulfonske kiseline i njihove soli 3402 31 00 New  
ostalo    
vodena otopina s masenim udjelom dinatrijevog alkil [oksidi(benzensulfonat)] 30 % ili većim, ali ne većim od 50 % 3402 39 10 New  
ostalo 3402 39 90 New  
ostala organska površinski aktivna sredstva, neovisno jesu li pripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju ili ne    
kationska 3402 41 00 New  
neionska 3402 42 00 New  
ostalo 3402 49 00 New  
pripravci pripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju    
površinski aktivni pripravci 3402 50 10 New  
pripravci za pranje i pripravci za čišćenje 3402 50 90 New  
ostalo    
površinski aktivni pripravci 3402 90 10  
pripravci za pranje, pomoćni pripravci za pranje i pripravci za čišćenje 3402 90 90  
34.03 Pripravci za podmazivanje (uključujući rezna ulja, pripravke za otpuštanje vijaka ili matica, pripravke protiv hrđe ili korozije i pripravke za odvajanje kalupa, na osnovi sredstava za podmazivanje) i pripravci vrsta koje se rabi za nauljivanje ili mašćenje tekstilnih materijala, kože, krzna ili drugih materijala, ali isključujući pripravke s masenim udjelom naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, kao osnovnim sastojcima, 70 % ili većim    
koji sadrže naftna ulja ili ulja dobivena od bitumenskih minerala    
pripravci za obradu tekstila, kože, krzna ili drugog materijala 3403 11 00  
ostalo    
s masenim udjelom naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala 70 % ili većim, ali ne kao osnovnim sastojcima 3403 19 10  
maziva s masenim udjelom ugljika na biološkoj osnovi od najmanje 25 % koja su biorazgradiva na razini od najmanje 60 % 3403 19 20  
ostalo 3403 19 80  
ostalo    
pripravci za obradu tekstila, kože, krzna ili drugog materijala 3403 91 00  
ostalo 3403 99 00  
34.04 Umjetni voskovi i pripremljeni voskovi    
od poli(oksietilena)(polietilen glikola) 3404 20 00  
ostalo 3404 90 00  
34.05 Politure i laštila, za obuću, pokućstvo, podove, karoserije, staklo ili kovine, paste i praškovi za ribanje te slični pripravci (neovisno jesu li u obliku papira, vate, pusta, netkanih materijala, celularne plastične mase ili celularne gume, impregniranih ili prevučenih takvim pripravcima, ili ne), osim voskova iz tarifnog broja 3404    
politure, laštila i slični pripravci za obuću i kožu 3405 10 00  
politure, laštila i slični pripravci za održavanje drvenog pokućstva, podova i ostale drvenarije 3405 20 00  
politure i slični pripravci za karoserije, osim politura za kovine 3405 30 00  
paste, praškovi i ostali pripravci za ribanje 3405 40 00  
ostalo    
za poliranje kovina 3405 90 10  
ostalo 3405 90 90  
34.06 Svijeće, svjećice i slično 3406 00 00  
34.07 Mase za modeliranje, uključujući one pripremljene za zabavu djece; pripravci poznati kao „zubarski vosak” ili „smjese za zubne otiske”, pripravljeni u setovima, u pakiranjima za pojedinačnu prodaju ili u obliku pločica, potkovica, štapića i sličnim oblicima; ostali pripravci za uporabu u zubarstvu na osnovi sadre (pečene sadre ili kalcijevog sulfata) 3407 00 00  


Copyright © Conex 2022 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.