CN8 / NC8 - 2023   CN8 / NC8 - 2023 - BG 02

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 1
ЖИВИ ЖИВОТНИ

01.01 Живи коне, магарета, мулета и катъри    
Коне    
Расови за разплод 0101 21 00 (PCE)
Други    
Предназначени за клане 0101 29 10 (PCE)
Други 0101 29 90 (PCE)
Магарета 0101 30 00 (PCE)
Други 0101 90 00 (PCE)
01.02 Живи животни от рода на едрия рогат добитък    
Домашни животни от рода на едрия рогат добитък    
Расови за разплод    
Юници (женски говеда, които никога не са се отелвали) 0102 21 10 (PCE)
Крави 0102 21 30 (PCE)
Други 0102 21 90 (PCE)
Други    
От подрода Bibos или от подрода Poephagus 0102 29 05 (PCE)
Други    
С тегло, непревишаващо 80 kg 0102 29 10 (PCE)
С тегло, превишаващо 80 kg, но непревишаващо 160 kg    
Предназначени за клане 0102 29 21 (PCE)
Други 0102 29 29 (PCE)
С тегло, превишаващо 160 kg, но непревишаващо 300 kg    
Предназначени за клане 0102 29 41 (PCE)
Други 0102 29 49 (PCE)
С тегло, превишаващо 300 kg    
Юници (женски говеда, които никога не са се отелвали)    
Предназначени за клане 0102 29 51 (PCE)
Други 0102 29 59 (PCE)
Крави    
Предназначени за клане 0102 29 61 (PCE)
Други 0102 29 69 (PCE)
Други    
Предназначени за клане 0102 29 91 (PCE)
Други 0102 29 99 (PCE)
Биволи    
Расови за разплод 0102 31 00 (PCE)
Други    
Домашни видове 0102 39 10 (PCE)
Други 0102 39 90 (PCE)
Други    
Расови за разплод 0102 90 20 (PCE)
Други    
Домашни видове 0102 90 91 (PCE)
Други 0102 90 99 (PCE)
01.03 Живи животни от рода на свинете    
Расови за разплод 0103 10 00 (PCE)
Други    
С тегло, по-малко от 50 kg    
Домашни видове 0103 91 10 (PCE)
Други 0103 91 90 (PCE)
С тегло, равно или по-голямо от 50 kg    
Домашни видове    
Женски свине, които са се опрасили поне един път, с минимално тегло 160 kg 0103 92 11 (PCE)
Други 0103 92 19 (PCE)
Други 0103 92 90 (PCE)
01.04 Живи животни от рода на овцете или козите    
От рода на овцете    
Расови за разплод 0104 10 10 (PCE)
Други    
Агнета (на възраст до 1 година) 0104 10 30 (PCE)
Други 0104 10 80 (PCE)
От рода на козите    
Расови за разплод 0104 20 10 (PCE)
Други 0104 20 90 (PCE)
01.05 Живи домашни птици (петли и кокошки от видовете Gallus domesticus, патици, гъски, пуйки и токачки)    
С тегло, непревишаващо 185 g    
Петли и кокошки от видовете Gallus domesticus    
Родителски и прародителски женски пилета    
Яйценосно направление 0105 11 11 (PCE)
Други 0105 11 19 (PCE)
Други    
Яйценосно направление 0105 11 91 (PCE)
Други 0105 11 99 (PCE)
Пуйки 0105 12 00 (PCE)
Патици 0105 13 00 (PCE)
Гъски 0105 14 00 (PCE)
Токачки 0105 15 00 (PCE)
Други    
Петли и кокошки от видовете Gallus domesticus 0105 94 00 (PCE)
Други    
Патици 0105 99 10 (PCE)
Гъски 0105 99 20 (PCE)
Пуйки 0105 99 30 (PCE)
Токачки 0105 99 50 (PCE)
01.06 Други живи животни    
Бозайници    
Примати 0106 11 00 (PCE)
Китове, делфини и морски свине (бозайници от разред Китоподобни /Cetacea/); ламантини и дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни /Sirenia/); тюлени, морски лъвове и моржове (бозайници от подразред Перконоги /Pinnipedia/) 0106 12 00 (PCE)
Камили и други животни от семейство камилови (Camelidae) 0106 13 00 (PCE)
Домашни и диви зайци    
Домашни зайци 0106 14 10 (PCE)
Други 0106 14 90  
Други 0106 19 00  
Влечуги (включително змиите и костенурките) 0106 20 00 (PCE)
Птици    
Грабливи птици 0106 31 00 (PCE)
Птици от разред Папагалоподобни (Psittaciformes), включително качулатите папагали, сенегалските папагали, дългоопашатите и огърличести папагали, папагалите ара и какаду 0106 32 00 (PCE)
Щрауси; ему (Dromaius novaehollandiae) 0106 33 00 (PCE)
Други    
Гълъби 0106 39 10 (PCE)
Други 0106 39 80  
Насекоми    
Пчели 0106 41 00  
Други 0106 49 00  
Други 0106 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.