CN8 / NC8 - 2023 95 CN8 / NC8 - 2023 - BG 97

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 96
РАЗНИ ВИДОВЕ ИЗДЕЛИЯ

96.01 Обработени слонова кост, кости, черупки на костенурки, рога, корали, седеф и други животински материали за резбарство и изделия от тези материали (включително изделията, получени чрез отливане)    
Обработена слонова кост и изделия от нея 9601 10 00  
Други 9601 90 00  
96.02 Обработени растителни или минерални материали за резбарство и изделия от тези материали; отлети или резбовани изделия от восък, от парафин, от стеарин, от естествени гуми или от естествени смоли, от пасти за моделиране и други отляти или резбовани изделия, неупоменати, нито включени другаде; обработен невтвърден желатин, различен от този в № 3503, и изделия от невтвърден желатин 9602 00 00  
96.03 Метли и четки, дори представляващи части от машини, от апарати или от превозни средства, механични ръчни метли, различни от тези с двигател, четки и метлички от пера; готови глави за четкарски артикули; тампони и валяци за боядисване; чистачки от каучук или от аналогични меки материали    
Метли и метлички, състоящи се от клонки или други растителни материали на свързани снопове, със или без дръжка 9603 10 00 (PCE)
Четки за зъби, четки за бръснене, за коси, за мигли или за нокти и други четки за личен тоалет, включително тези, които представляват части от апарати    
Четки за зъби, включително четките за зъбни протези 9603 21 00 (PCE)
Други    
Четки за коса 9603 29 30 (PCE)
Други 9603 29 80  
Четчици и четки за рисуване, четки за писане и подобни четки за козметични цели    
Четки за рисуване и за писане 9603 30 10 (PCE)
Четки за гримиране 9603 30 90 (PCE)
Четки и четчици за боядисване, баданосване, лакиране или други подобни (различни от четките от подпозиция 960330); тампони и валяци за боядисване    
Четки за боядисване и баданосване, за лакиране и други подобни 9603 40 10 (PCE)
Бояджийски тампони и валяци 9603 40 90 (PCE)
Други четки, представляващи части от машини, апарати или превозни средства 9603 50 00  
Други    
Ръчни механични метли, различни от тези с двигател 9603 90 10 (PCE)
Други    
Четки и метли-четки за почистване на повърхности или за домакинството, включително четки за облекла или за обувки; четкарски изделия за ресане на животни 9603 90 91  
Други 9603 90 99  
96.04 Ръчни сита 9604 00 00  
96.05 Пътнически комплекти за личен тоалет, шиене или почистване на обувки или на облекла 9605 00 00  
96.06 Копчета и секретни копчета; форми за копчета и други части за копчета или за секретни копчета; заготовки за копчета    
Секретни копчета и техните части 9606 10 00  
Копчета    
От пластмаси, непокрити с текстилни материали 9606 21 00  
От неблагородни метали, непокрити с текстилни материали 9606 22 00  
Други 9606 29 00  
Форми за копчета и други части за копчета; заготовки за копчета 9606 30 00  
96.07 Ципове и техните части    
Ципове    
Със зъбци от неблагородни метали 9607 11 00 (MTR)
Други 9607 19 00 (MTR)
Части    
От неблагородни метали (включително лентите със зъбци от неблагородни метали) 9607 20 10  
Други 9607 20 90  
96.08 Химикалки; флумастери и маркери с филцов фитил или с други порьозни връхчета; автоматични писалки с пера и други автоматични писалки; дубликаторни писалки; автоматични моливи; държатели за писалки и моливи и подобни държатели; части за тези артикули (включително капачките и закачалките), с изключение на артикулите от № 9609    
Химикалки    
С течно мастило 9608 10 10 (PCE)
Други    
Със сменяем пълнител 9608 10 92 (PCE)
Други 9608 10 99 (PCE)
Флумастери и маркери с филцов фитил или с други порьозни връхчета 9608 20 00 (PCE)
Автоматични писалки с пера и други автоматични писалки 9608 30 00 (PCE)
Автоматични моливи 9608 40 00 (PCE)
Комплекти от артикули, включени най-малко в две от по-горе посочените подпозиции 9608 50 00  
Пълнители за химикалки, комплектувани с връхчетата им 9608 60 00 (PCE)
Други    
Писци за писане и върхове за писци 9608 91 00  
Други 9608 99 00  
96.09 Моливи (различни от моливите от № 9608), графити, пастели, въглени, тебешири за писане или рисуване и шивашки креди    
Моливи    
Обикновени, графитни 9609 10 10  
Други 9609 10 90  
Графити за моливи или за автоматични моливи 9609 20 00  
Други    
Пастели и въглени 9609 90 10  
Други 9609 90 90  
96.10 Плочи и дъски за писане или рисуване, дори с рамки 9610 00 00  
96.11 Ръчни датници, печати, номератори, клейма и подобни артикули (включително апарати за отпечатване на етикети); ръчни компостьори и ръчни печатарски комплекти, съдържащи компостьори 9611 00 00  
96.12 Ленти за пишещи машини и подобни ленти, напоени с мастило или обработени по друг начин с цел да оставят отпечатъци, дори навити на ролки или в пълнители; тампони за печат, дори напоени, със или без кутия    
Ленти    
От пластмаси 9612 10 10  
От синтетични или изкуствени влакна, с широчина, по-малка от 30 mm, запечатани в пластмасови или метални касети, от видовете, използвани за автоматичните пишещи машини, автоматичните машини за обработка на информация и други машини 9612 10 20  
Други 9612 10 80  
Тампони 9612 20 00  
96.13 Запалки и устройства за запалване (с изключение на устройствата за запалване от № 3603), дори механични или електрически, и техните части, различни от камъчетата и фитилите    
Газови джобни запалки за еднократна употреба 9613 10 00 (PCE)
Газови джобни запалки за многократно пълнене 9613 20 00 (PCE)
Други запалки и устройства за запалване 9613 80 00  
Части 9613 90 00  
96.14 Лули (включително главите за лули), цигарета за пури и за цигари, и техните части    
Заготовки за лули от дърво или от корени 9614 00 10  
Други 9614 00 90  
96.15 Гребени за ресане, гребени за фризури, шноли за коса и подобни артикули; фиби за коса; щипки за коса, ролки за коса и подобни артикули за фризури, различни от тези от № 8516, и техните части    
Гребени за ресане, гребени за фризури, шноли и подобни артикули    
От ебонит или от пластмаси 9615 11 00  
Други 9615 19 00  
Други 9615 90 00  
96.16 Тоалетни пулверизатори, техните части и глави; пухове и пухчета за пудра или за нанасяне на други козметични или тоалетни продукти    
Тоалетни пулверизатори, техните части и глави    
Тоалетни пулверизатори 9616 10 10  
Части и глави за тях 9616 10 90  
Пухове и пухчета за пудра или за нанасяне на други козметични или тоалетни продукти 9616 20 00  
96.17 Термоси и други сглобени изотермични съдове, чиято термоизолация се осигурява чрез вакуум, както и техните части (с изключение на стъклените ампули) 9617 00 00  
96.18 Манекени и подобни артикули; автомати и движещи се фигури за витрини 9618 00 00  
96.19 Дамски превръзки и хигиенни тампони, бебешки пелени и подобни артикули от какъвто и да е материал    
От вати от текстилни материали 9619 00 30  
От други текстилни материали    
Дамски превръзки, хигиенни тампони и подобни артикули 9619 00 40  
Пелени и подобни хигиенни артикули 9619 00 50  
От други материали    
Дамски превръзки, хигиенни тампони и подобни артикули    
Дамски превръзки 9619 00 71  
Хигиенни тампони 9619 00 75  
Други 9619 00 79  
Пелени и подобни хигиенни артикули    
Бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули 9619 00 81  
Други (например артикули за грижи за лица с инконтиненция) 9619 00 89  
96.20 Моноподи, стативи с два крака, триножници и подобни артикули    
От вида, използван за цифрови, фотографски или видео камери, кинокамери и прожекционни апарати; от вида, използван за други апарати от глава 90 9620 00 10  
Други    
От пластмаса или от алуминий 9620 00 91  
Други 9620 00 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.