CN8 / NC8 - 2023 29 CN8 / NC8 - 2023 - CS 31

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 30
FARMACEUTICKÉ VÝROBKY

30.01 Ĺ˝lázy a jinĂ© orgány k organoterapeutickĂ˝m účelĹŻm, sušenĂ©, tĂ©Ĺľ v prášku; vĂ˝taĹľky ze Ĺľláz nebo jinĂ˝ch orgánĹŻ nebo z jejich vĂ˝měškĹŻ k organoterapeutickĂ˝m účelĹŻm; heparin a jeho soli; jinĂ© lidskĂ© nebo ĹľivoÄŤišnĂ© látky pĹ™ipravenĂ© k terapeutickĂ˝m nebo profylaktickĂ˝m účelĹŻm, jinde neuvedenĂ© ani nezahrnutĂ©    
VĂ˝taĹľky ze Ĺľláz nebo jinĂ˝ch orgánĹŻ nebo z jejich vĂ˝měškĹŻ    
LidskĂ©ho pĹŻvodu 3001 20 10  
OstatnĂ­ 3001 20 90  
OstatnĂ­    
LidskĂ©ho pĹŻvodu 3001 90 20  
OstatnĂ­    
Heparin a jeho soli 3001 90 91  
OstatnĂ­ 3001 90 98  
30.02 Lidská krev; zvĂ­Ĺ™ecĂ­ krev pĹ™ipravená k terapeutickĂ˝m, profylaktickĂ˝m nebo diagnostickĂ˝m účelĹŻm; antisĂ©ra, ostatnĂ­ krevnĂ­ sloĹľky a imunologickĂ© vĂ˝robky, tĂ©Ĺľ modifikovanĂ© nebo zĂ­skanĂ© biotechnologickĂ˝mi procesy; oÄŤkovacĂ­ látky, toxiny, kultury mikroorganismĹŻ (kromÄ› kvasinek) a podobnĂ© vĂ˝robky; buněčnĂ© kultury, tĂ©Ĺľ modifikovanĂ©    
AntisĂ©ra, ostatnĂ­ krevnĂ­ sloĹľky a imunologickĂ© vĂ˝robky, tĂ©Ĺľ modifikovanĂ© nebo zĂ­skanĂ© biotechnologickĂ˝mi procesy    
AntisĂ©ra a jinĂ© krevnĂ­ sloĹľky 3002 12 00  
ImunologickĂ© vĂ˝robky, nesmíšenĂ©, kterĂ© nejsou v odměřenĂ˝ch dávkách nebo upravenĂ© ve formÄ› nebo v balenĂ­ pro drobnĂ˝ prodej 3002 13 00  
ImunologickĂ© vĂ˝robky, smíšenĂ©, kterĂ© nejsou v odměřenĂ˝ch dávkách nebo upravenĂ© ve formÄ› nebo v balenĂ­ pro drobnĂ˝ prodej 3002 14 00  
ImunologickĂ© vĂ˝robky, v odměřenĂ˝ch dávkách nebo upravenĂ© ve formÄ› nebo v balenĂ­ pro drobnĂ˝ prodej 3002 15 00  
OÄŤkovacĂ­ látky, toxiny, kultury mikroorganismĹŻ (kromÄ› kvasinek) a podobnĂ© vĂ˝robky    
OÄŤkovacĂ­ látky pro humánnĂ­ lĂ©kaĹ™stvĂ­    
Očkovací látky proti koronavirům podobným SARS (druh SARS-CoV) 3002 41 10 (PCE)
OstatnĂ­ 3002 41 90  
OÄŤkovacĂ­ látky pro veterinárnĂ­ lĂ©kaĹ™stvĂ­ 3002 42 00  
OstatnĂ­ 3002 49 00  
BuněčnĂ© kultury, tĂ©Ĺľ modifikovanĂ©    
Přípravky pro buněčnou terapii 3002 51 00  
OstatnĂ­ 3002 59 00  
OstatnĂ­    
Lidská krev 3002 90 10  
ZvĂ­Ĺ™ecĂ­ krev pĹ™ipravená k terapeutickĂ˝m, profylaktickĂ˝m nebo diagnostickĂ˝m účelĹŻm 3002 90 30  
30.03 LĂ©ky (kromÄ› zboží ÄŤĂ­sel 3002, 3005 nebo 3006) sestávajĂ­cĂ­ ze dvou nebo vĂ­ce sloĹľek smĂ­chanĂ˝ch k terapeutickĂ˝m nebo profylaktickĂ˝m účelĹŻm, kterĂ© nejsou v odměřenĂ˝ch dávkách nebo upravenĂ© ve formÄ› nebo v balenĂ­ pro drobnĂ˝ prodej    
ObsahujĂ­cĂ­ peniciliny nebo jejich deriváty se strukturou penicilanovĂ© kyseliny nebo streptomyciny nebo jejich deriváty 3003 10 00  
OstatnĂ­, obsahujĂ­cĂ­ antibiotika 3003 20 00  
OstatnĂ­, obsahujĂ­cĂ­ hormony nebo jinĂ© vĂ˝robky ÄŤĂ­sla 2937    
ObsahujĂ­cĂ­ inzulin 3003 31 00  
OstatnĂ­ 3003 39 00  
OstatnĂ­, obsahujĂ­cĂ­ alkaloidy nebo jejich deriváty    
ObsahujĂ­cĂ­ efedrin nebo jeho soli 3003 41 00  
ObsahujĂ­cĂ­ pseudoefedrin (INN) nebo jeho soli 3003 42 00  
ObsahujĂ­cĂ­ norefedrin nebo jeho soli 3003 43 00  
OstatnĂ­ 3003 49 00  
OstatnĂ­, obsahujĂ­cĂ­ účinnĂ© látky proti malárii popsanĂ© v poznámce k poloĹľkám 2 tĂ©to kapitoly 3003 60 00  
OstatnĂ­ 3003 90 00  
30.04 LĂ©ky (kromÄ› zboží ÄŤĂ­sel 3002, 3005 nebo 3006) sestávajĂ­cĂ­ ze smíšenĂ˝ch nebo nesmíšenĂ˝ch vĂ˝robkĹŻ k terapeutickĂ˝m nebo profylaktickĂ˝m účelĹŻm, v odměřenĂ˝ch dávkách (vÄŤetnÄ› tÄ›ch, kterĂ© jsou ve formÄ› transdermálnĂ­ch aplikaÄŤnĂ­ch systĂ©mĹŻ) nebo upravenĂ© ve formÄ› nebo v balenĂ­ pro drobnĂ˝ prodej    
ObsahujĂ­cĂ­ peniciliny nebo jejich deriváty se strukturou penicilanovĂ© kyseliny nebo streptomyciny nebo jejich deriváty 3004 10 00  
OstatnĂ­, obsahujĂ­cĂ­ antibiotika 3004 20 00  
OstatnĂ­, obsahujĂ­cĂ­ hormony nebo jinĂ© vĂ˝robky ÄŤĂ­sla 2937    
ObsahujĂ­cĂ­ inzulin 3004 31 00  
ObsahujĂ­cĂ­ kortikosteroidnĂ­ hormony, jejich deriváty nebo strukturnĂ­ analoga 3004 32 00  
OstatnĂ­ 3004 39 00  
OstatnĂ­, obsahujĂ­cĂ­ alkaloidy nebo jejich deriváty    
ObsahujĂ­cĂ­ efedrin nebo jeho soli 3004 41 00  
ObsahujĂ­cĂ­ pseudoefedrin (INN) nebo jeho soli 3004 42 00  
ObsahujĂ­cĂ­ norefedrin nebo jeho soli 3004 43 00  
OstatnĂ­ 3004 49 00  
OstatnĂ­, obsahujĂ­cĂ­ vitaminy nebo jinĂ© vĂ˝robky ÄŤĂ­sla 2936 3004 50 00  
OstatnĂ­, obsahujĂ­cĂ­ účinnĂ© látky proti malárii popsanĂ© v poznámce k poloĹľkám 2 tĂ©to kapitoly 3004 60 00  
OstatnĂ­ 3004 90 00  
30.05 Vata, gáza, obinadla a podobnĂ© vĂ˝robky (například obvazy, náplasti, zábaly), impregnovanĂ© nebo potaĹľenĂ© farmaceutickĂ˝mi látkami nebo upravenĂ© ve formÄ› nebo v balenĂ­ pro drobnĂ˝ prodej k lĂ©ÄŤebnĂ˝m a chirurgickĂ˝m účelĹŻm a pro účely zubnĂ­ho nebo veterinárnĂ­ho lĂ©kaĹ™stvĂ­    
AdhezĂ­vnĂ­ obvazy a jinĂ© vĂ˝robky s adhezĂ­vnĂ­ vrstvou 3005 10 00  
OstatnĂ­    
Vata a vĂ˝robky z vaty 3005 90 10  
OstatnĂ­    
Z textilnĂ­ch materiálĹŻ    
Gáza a vĂ˝robky z gázy 3005 90 31  
OstatnĂ­ 3005 90 50  
OstatnĂ­ 3005 90 99  
30.06 FarmaceutickĂ© zboží specifikovanĂ© v poznámce 4 k tĂ©to kapitole    
SterilnĂ­ chirurgickĂ˝ katgut, podobnĂ© sterilnĂ­ šicĂ­ materiály (vÄŤetnÄ› sterilnĂ­ch absorbovatelnĂ˝ch nitĂ­ pro chirurgii nebo zubnĂ­ lĂ©kaĹ™stvĂ­) a sterilnĂ­ tkaninovĂ© náplasti k chirurgickĂ©mu uzavĂ­ránĂ­ ran; sterilnĂ­ laminaria a sterilnĂ­ laminárnĂ­ tampony; sterilnĂ­ absorbovatelnĂ© prostĹ™edky k zastavenĂ­ krvácenĂ­ pro chirurgii nebo zubnĂ­ lĂ©kaĹ™stvĂ­; sterilnĂ­ adhĂ©znĂ­ bariĂ©ry pro chirurgii nebo zubnĂ­ lĂ©kaĹ™stvĂ­, tĂ©Ĺľ absorbovatelnĂ©    
SterilnĂ­ chirurgickĂ˝ katgut 3006 10 10  
SterilnĂ­ adhĂ©znĂ­ bariĂ©ry pro chirurgii nebo zubnĂ­ lĂ©kaĹ™stvĂ­, tĂ©Ĺľ absorbovatelnĂ© 3006 10 30  
OstatnĂ­ 3006 10 90  
KontrastnĂ­ prostĹ™edky pro rentgenová vyšetĹ™enĂ­; diagnostickĂ© reagencie urÄŤenĂ© k podávánĂ­ pacientĹŻm 3006 30 00  
ZubnĂ­ cementy a jinĂ© zubnĂ­ vĂ˝plnÄ›; kostnĂ­ rekonstrukÄŤnĂ­ cementy 3006 40 00  
Brašny a krabice s prvnĂ­ pomocĂ­ 3006 50 00  
ChemickĂ© antikoncepÄŤnĂ­ přípravky na bázi hormonĹŻ, jinĂ˝ch vĂ˝robkĹŻ ÄŤĂ­sla 2937 nebo spermicidĹŻ 3006 60 00  
GelovĂ© přípravky urÄŤenĂ© pro pouĹľitĂ­ v humánnĂ­m nebo veterinárnĂ­m lĂ©kaĹ™stvĂ­ jako lubrikant na části tÄ›la pĹ™i chirurgickĂ˝ch operacĂ­ch nebo lĂ©kaĹ™skĂ˝ch prohlĂ­dkách nebo jako spojovacĂ­ prostĹ™edek mezi tÄ›lem a lĂ©kaĹ™skĂ˝mi nástroji 3006 70 00  
OstatnĂ­    
ZařízenĂ­ rozpoznatelná pro stomickĂ© pouĹľitĂ­ 3006 91 00  
FarmaceutickĂ˝ odpad 3006 92 00  
Placeba a soupravy pro zaslepená (nebo dvojitÄ› zaslepená) klinická hodnocenĂ­ pro uznanĂ© klinickĂ© hodnocenĂ­, v odměřenĂ˝ch dávkách 3006 93 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.