CN8 / NC8 - 2023 31 CN8 / NC8 - 2023 - CS 33

CN8 / NC8 - 2023 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 32
TŇė√ćSELN√Č NEBO BARV√ćŇėSK√Č V√ĚTAŇĹKY; TANINY A JEJICH DERIV√ĀTY; BARVIVA, PIGMENTY A JIN√Č BARVIC√ć L√ĀTKY; N√ĀTńöROV√Č BARVY A LAKY; TMELY A JIN√Č N√ĀTńöROV√Č HMOTY; INKOUSTY

32.01 TŇô√≠seln√© v√ĹtaŇĺky rostlinn√©ho pŇĮvodu; taniny a jejich soli, ethery, estery a jin√© deriv√°ty    
Kebrańćov√Ĺ v√ĹtaŇĺek 3201 10 00  
Mim√≥zov√Ĺ v√ĹtaŇĺek 3201 20 00  
Ostatn√≠    
V√ĹtaŇĺek ze Ň°kumpy, v√ĹtaŇĺek z valonek, dubov√Ĺ nebo kaŇ°tanov√Ĺ v√ĹtaŇĺek 3201 90 20  
Ostatn√≠ 3201 90 90  
32.02 Syntetick√° organick√° tŇô√≠sliva; anorganick√° tŇô√≠sliva; tŇô√≠seln√© pŇô√≠pravky, t√©Ňĺ obsahuj√≠c√≠ pŇô√≠rodn√≠ tŇô√≠sliva; enzymatick√© pŇô√≠pravky pro pŇôedńćinńõn√≠    
Syntetick√° organick√° tŇô√≠sliva 3202 10 00  
Ostatn√≠ 3202 90 00  
32.03 Barviva rostlinn√©ho nebo ŇĺivońćiŇ°n√©ho pŇĮvodu (vńćetnńõ barvic√≠ch v√ĹtaŇĺkŇĮ, avŇ°ak kromńõ ńćerni ŇĺivońćiŇ°n√©ho pŇĮvodu), chemicky definovan√© i nedefinovan√©; pŇô√≠pravky zaloŇĺen√© na barvic√≠ l√°tce rostlinn√©ho nebo ŇĺivońćiŇ°n√©ho pŇĮvodu specifikovan√© pozn√°mkou¬†3 k t√©to kapitole    
Barviva rostlinn√©ho pŇĮvodu a pŇô√≠pravky na nich zaloŇĺen√© 3203 00 10  
Barviva ŇĺivońćiŇ°n√©ho pŇĮvodu a pŇô√≠pravky na nich zaloŇĺen√© 3203 00 90  
32.04 Syntetick√° organick√° barviva, chemicky definovan√° i nedefinovan√°; pŇô√≠pravky zaloŇĺen√© na syntetick√© organick√© barvic√≠ l√°tce specifikovan√© pozn√°mkou¬†3 k t√©to kapitole; syntetick√© organick√© v√Ĺrobky pouŇĺ√≠van√© jako fluorescenńćn√≠ zjasŇąuj√≠c√≠ prostŇôedky nebo jako luminofory, chemicky definovan√© i nedefinovan√©    
Syntetick√° organick√° barviva a pŇô√≠pravky na nich zaloŇĺen√© specifikovan√© pozn√°mkou¬†3 k t√©to kapitole    
Disperzn√≠ barviva a pŇô√≠pravky na nich zaloŇĺen√© 3204 11 00  
Kysel√° barviva, t√©Ňĺ metalizovan√° a pŇô√≠pravky na nich zaloŇĺen√©; moŇôidlov√° barviva a pŇô√≠pravky na nich zaloŇĺen√© 3204 12 00  
Z√°sadit√° barviva a pŇô√≠pravky na nich zaloŇĺen√© 3204 13 00  
PŇô√≠m√° barviva a pŇô√≠pravky na nich zaloŇĺen√© 3204 14 00  
Kypov√° barviva (vńćetnńõ tńõch, kter√° jsou v tomto stavu pouŇĺiteln√° jako pigmenty) a pŇô√≠pravky na nich zaloŇĺen√© 3204 15 00  
Reaktivn√≠ barviva a pŇô√≠pravky na nich zaloŇĺen√© 3204 16 00  
Pigmenty a pŇô√≠pravky na nich zaloŇĺen√© 3204 17 00  
Karotenoidn√≠ barviva a¬†pŇô√≠pravky na nich zaloŇĺen√© 3204 18 00  
Ostatn√≠, vńćetnńõ smńõs√≠ barviv dvou nebo v√≠ce poloŇĺek¬†320411 aŇĺ 320419 3204 19 00  
Syntetick√© organick√© v√Ĺrobky pouŇĺ√≠van√© jako fluorescenńćn√≠ zjasŇąuj√≠c√≠ prostŇôedky 3204 20 00  
Ostatn√≠ 3204 90 00  
32.05 Barevn√© laky; pŇô√≠pravky zaloŇĺen√© na barevn√Ĺch lac√≠ch specifikovan√© pozn√°mkou¬†3 k t√©to kapitole 3205 00 00  
32.06 Ostatn√≠ barviva; pŇô√≠pravky specifikovan√© pozn√°mkou¬†3 k t√©to kapitole, jin√© neŇĺ ńć√≠sel¬†3203, 3204 nebo 3205; anorganick√© v√Ĺrobky pouŇĺ√≠van√© jako luminofory, chemicky definovan√© i nedefinovan√©    
Pigmenty a pŇô√≠pravky na b√°zi oxidu titanińćit√©ho    
Obsahuj√≠c√≠ 80¬†% hmotnostn√≠ch nebo v√≠ce oxidu titanińćit√©ho pońć√≠t√°no v suŇ°inńõ 3206 11 00  
Ostatn√≠ 3206 19 00  
Pigmenty a pŇô√≠pravky na b√°zi slouńćenin chromu 3206 20 00  
Ostatn√≠ barviva a ostatn√≠ pŇô√≠pravky    
Ultramarin a pŇô√≠pravky na jeho b√°zi 3206 41 00  
Litopon a ostatn√≠ pigmenty a pŇô√≠pravky na b√°zi sulfidu zineńćnat√©ho 3206 42 00  
Ostatn√≠    
Magnetit 3206 49 10  
Ostatn√≠ 3206 49 70  
Anorganick√© v√Ĺrobky pouŇĺ√≠van√© jako luminofory 3206 50 00  
32.07 PŇôipraven√© pigmenty, pŇôipraven√° kalidla a pŇôipraven√© barvy, sklotvorn√© smalty a glazury, engoby, tekut√© listry a podobn√© pŇô√≠pravky pouŇĺ√≠van√© v keramick√©m prŇĮmyslu, smaltovn√°ch nebo skl√°rn√°ch; sklenńõn√© frity a jin√© sklo, ve formńõ pr√°Ň°ku, granul√≠, Ň°upinek nebo vlońćek    
PŇôipraven√© pigmenty, pŇôipraven√° kalidla, pŇôipraven√© barvy a podobn√© pŇô√≠pravky 3207 10 00  
Sklotvorn√© smalty a glazury, engoby a podobn√© pŇô√≠pravky    
Engoby 3207 20 10  
Ostatn√≠ 3207 20 90  
Tekut√© listry a podobn√© pŇô√≠pravky 3207 30 00  
Sklenńõn√© frity a jin√© sklo, ve formńõ pr√°Ň°ku, granul√≠, Ň°upinek nebo vlońćek    
Sklo ve formńõ vlońćek o d√©lce 0,1¬†mm nebo v√≠ce, avŇ°ak nepŇôesahuj√≠c√≠ 3,5¬†mm a o tlouŇ°Ň•ce 2¬†mikrometry nebo v√≠ce, avŇ°ak nepŇôesahuj√≠c√≠ 5¬†mikrometrŇĮ; sklo ve formńõ pr√°Ň°ku nebo granul√≠ obsahuj√≠c√≠ 99¬†% hmotnostn√≠ch nebo v√≠ce oxidu kŇôemińćit√©ho 3207 40 40  
Ostatn√≠ 3207 40 85  
32.08 N√°tńõrov√© barvy a laky (vńćetnńõ emailŇĮ a jemn√Ĺch lakŇĮ) zaloŇĺen√© na syntetick√Ĺch polymerech nebo chemicky modifikovan√Ĺch pŇô√≠rodn√≠ch polymerech, rozpt√Ĺlen√© nebo rozpuŇ°tńõn√© v nevodn√©m prostŇôed√≠; roztoky definovan√© v pozn√°mce¬†4 k t√©to kapitole    
Na b√°zi polyesterŇĮ    
Roztoky definovan√© v pozn√°mce¬†4 k t√©to kapitole 3208 10 10  
Ostatn√≠ 3208 10 90  
Na b√°zi akrylov√Ĺch nebo vinylov√Ĺch polymerŇĮ    
Roztoky definovan√© v pozn√°mce¬†4 k t√©to kapitole 3208 20 10  
Ostatn√≠ 3208 20 90  
Ostatn√≠    
Roztoky definovan√© v pozn√°mce¬†4 k t√©to kapitole    
Polyurethan z 2,2‚Ä≤-(terc-butylimino)diethanolu a 4,4‚Ä≤-methylendicyklohexyldiisokyan√°tu, ve formńõ N,N-dimethylacetamidov√©ho roztoku obsahuj√≠c√≠ho 48¬†% hmotnostn√≠ch nebo v√≠ce polymeru 3208 90 11  
Kopolymer p-kresolu a divinylbenzenu, ve formńõ N,N-dimethylacetamidov√©ho roztoku obsahuj√≠c√≠ho 48¬†% hmotnostn√≠ch nebo v√≠ce polymeru 3208 90 13  
Ostatn√≠ 3208 90 19  
Ostatn√≠    
Na b√°zi syntetick√Ĺch polymerŇĮ 3208 90 91  
Na b√°zi chemicky modifikovan√Ĺch pŇô√≠rodn√≠ch polymerŇĮ 3208 90 99  
32.09 N√°tńõrov√© barvy a laky (vńćetnńõ emailŇĮ a jemn√Ĺch lakŇĮ) zaloŇĺen√© na syntetick√Ĺch polymerech nebo chemicky modifikovan√Ĺch pŇô√≠rodn√≠ch polymerech, rozpt√Ĺlen√© nebo rozpuŇ°tńõn√© ve vodn√©m prostŇôed√≠    
Na b√°zi akrylov√Ĺch nebo vinylov√Ĺch polymerŇĮ 3209 10 00  
Ostatn√≠ 3209 90 00  
32.10 Ostatn√≠ n√°tńõrov√© barvy a laky (vńćetnńõ emailŇĮ, jemn√Ĺch lakŇĮ a temperov√Ĺch barev); pŇôipraven√© vodn√≠ pigmenty pouŇĺ√≠van√© pro koneńćnou √ļpravu usnńõ    
Olejov√© n√°tńõrov√© barvy a laky (vńćetnńõ emailŇĮ a jemn√Ĺch lakŇĮ) 3210 00 10  
Ostatn√≠ 3210 00 90  
32.11 PŇôipraven√© sikativy 3211 00 00  
32.12 Pigmenty (vńćetnńõ kovov√Ĺch pr√°Ň°kŇĮ, Ň°upinek a vlońćek) rozpt√Ĺlen√© v nevodn√©m prostŇôed√≠, v kapaln√© nebo pastovit√© formńõ, pouŇĺ√≠van√© pŇôi v√Ĺrobńõ n√°tńõrov√Ĺch hmot (vńćetnńõ emailŇĮ); raŇĺebn√≠ f√≥lie; barvy a jin√° barviva v √ļpravńõ nebo v balen√≠ pro drobn√Ĺ prodej    
RaŇĺebn√≠ f√≥lie 3212 10 00  
Ostatn√≠ 3212 90 00  
32.13 Barvy pro umńõleckou malbu, Ň°koln√≠ barvy, plak√°tovac√≠ barvy, t√≥novac√≠ barvy, barvy pro z√°bavn√© √ļńćely a podobn√© barvy v tablet√°ch, tub√°ch, kel√≠mc√≠ch, lahvińćk√°ch, misk√°ch a v podobn√Ĺch form√°ch nebo balen√≠ch    
Barvy v souprav√°ch 3213 10 00  
Ostatn√≠ 3213 90 00  
32.14 Sklen√°Ňôsk√© tmely, Ň°tńõpaŇôsk√© tmely, pryskyŇôińćn√© tmely, tńõsnic√≠ a jin√© tmely; mal√≠Ňôsk√© tmely; neŇĺ√°ruvzdorn√© pŇô√≠pravky pro povrchovou √ļpravu fas√°d, vnitŇôn√≠ch stńõn, podlah, stropŇĮ a podobnńõ    
Sklen√°Ňôsk√© tmely, Ň°tńõpaŇôsk√© tmely, pryskyŇôińćn√© tmely, tńõsnic√≠ a jin√© tmely; mal√≠Ňôsk√© tmely    
Sklen√°Ňôsk√© tmely, Ň°tńõpaŇôsk√© tmely, pryskyŇôińćn√© tmely, tńõsnic√≠ a jin√© tmely 3214 10 10  
Mal√≠Ňôsk√© tmely 3214 10 90  
Ostatn√≠ 3214 90 00  
32.15 TiskaŇôsk√© barvy, inkousty a tuŇ°e vŇ°ech druhŇĮ, t√©Ňĺ koncentrovan√© nebo tuh√©    
TiskaŇôsk√© barvy    
ńĆern√© 3215 11 00  
Ostatn√≠ 3215 19 00  
Ostatn√≠    
Inkoustov√© kazety (bez vestavńõn√© tiskov√© hlavy) pro vloŇĺen√≠ do pŇô√≠strojŇĮ poloŇĺek 844331, 844332 nebo 844339, a obsahuj√≠c√≠ mechanick√© nebo elektrick√© komponenty; tuh√Ĺ inkoust v tvarech navrŇĺen√Ĺch pro vloŇĺen√≠ do pŇô√≠strojŇĮ poloŇĺek 844331, 844332 nebo 844339 3215 90 20  
Ostatn√≠ 3215 90 70  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.