CN8 / NC8 - 2023 81 CN8 / NC8 - 2023 - HR 83

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 82
ALATI, NOŽARSKI PROIZVODI I PRIBOR ZA JELO OD OBIČNIH KOVINA; NJIHOVI DIJELOVI OD OBIČNIH KOVINA

82.01 Ručni alati: štihače, lopate, pijuci, budaci, motike, vile i grablje; sjekire, kosiri i sličan alat za sječenje; vrtne škare i škare za obrezivanje stabala svih vrsta (bez ušica za prste); kose, srpovi, noževi za sijeno, škare za živicu, klinovi za cijepanje drva i ostali alat koje se rabi u poljoprivredi, hortikulturi ili šumarstvu    
štihače i lopate 8201 10 00 (PCE)
pijuci, budaci, motike i grablje 8201 30 00  
sjekire, kosiri i sličan alat za sječu 8201 40 00  
vrtne škare i slične škare za uporabu jednom rukom (uključujući škare za perad) 8201 50 00 (PCE)
škare za živicu, škare za obrezivanje i slične škare za uporabu dvjema rukama 8201 60 00  
ostali ručni alat što ga se rabi u poljoprivredi, hortikulturi ili šumarstvu 8201 90 00  
82.02 Ručne pile; listovi za pile svih vrsta (uključujući pilasta glodala ili listove bez zuba)    
ručne pile 8202 10 00  
listovi tračnih pila 8202 20 00  
kružni listovi za pile (uključujući pilasta glodala)    
s radnim dijelom od čelika 8202 31 00  
ostali, uključujući dijelove 8202 39 00  
rezni lanci za pile 8202 40 00  
ostali rezni listovi za pile    
ravni listovi za pile, za obradu kovina 8202 91 00  
ostalo    
za obradu kovina 8202 99 20  
za obradu ostalih materijala 8202 99 80  
82.03 Turpije, rašpe, kliješta (uključujući kliješta za rezanje), pincete, škare za rezanje kovina, rezači cijevi, rezači svornjaka, kliješta za probijanje i slični ručni alati    
turpije, rašpe i slični alati 8203 10 00  
kliješta (uključujući i kliješta za rezanje), pincete i sličan alat 8203 20 00  
škare za rezanje kovina i slični alati 8203 30 00  
rezači cijevi, rezači svornjaka, kliješta za probijanje i slični alati 8203 40 00  
82.04 Ručni ključevi za vijke (uključujući moment-ključeve, ali isključujući držače za ureznice); izmjenjivi ulošci za ključeve, sa ili bez drški    
ručni ključevi za vijke    
nepodesivi 8204 11 00  
podesivi 8204 12 00  
izmjenjivi nastavci za ključeve, sa ili bez drški 8204 20 00  
82.05 Ručni alati (uključujući staklorezačke dijamante), nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; lampe za lemljenje; škripci, stege i slično, osim pribora i dijelova za alatne strojeve i strojeve za rezanje mlazom vode; nakovnji; prijenosne kovačnice; brusevi za oštrenje na postoljima s ručnim ili nožnim pogonom    
alati za bušenje, narezivanje ili urezivanje navoja 8205 10 00  
čekići i maljevi 8205 20 00  
blanje, ravna dlijeta, profilna dlijeta i slični alati za obradu drva 8205 30 00  
odvijači 8205 40 00  
ostali ručni alati (uključujući staklorezačke dijamante)    
alati za kućanstvo 8205 51 00  
ostalo    
alati za zidanje, betoniranje, žbukanje i bojenje zidova 8205 59 10  
ostalo 8205 59 80  
lampe za lemljenje 8205 60 00  
škripci, stege i slično 8205 70 00  
ostalo, uključujući setove proizvoda iz dvaju ili više podbrojeva ovog tarifnog broja    
nakovnji; prijenosne kovačnice; brusevi za oštrenje s postoljima s ručnim ili nožnim pogonom 8205 90 10  
setovi proizvoda iz dvaju ili više podbrojeva ovog tarifnog broja 8205 90 90  
82.06 Alati iz dvaju ili više tarifnih brojeva od 8202 do 8205, pripremljeni u setovima za pojedinačnu prodaju 8206 00 00  
82.07 Izmjenjivi alati za ručne alate, neovisno imaju li pogon ili ne, ili za alatne strojeve (na primjer, za prešanje, utiskivanje, probijanje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, bušenje, proširivanje provrta, glodanje, tokarenje ili odvijanje vijaka), uključujući matrice za izvlačenje ili istiskivanje kovina, te alati za bušenje stijena ili zemlje    
alati za bušenje stijena ili zemlje    
s radnim dijelom od kermeta 8207 13 00  
ostali, uključujući dijelove    
s radnim dijelom od dijamanta ili od aglomeriranog dijamanta 8207 19 10  
ostalo 8207 19 90  
matrice za izvlačenje ili istiskivanje kovina    
s radnim dijelom od dijamanta ili od aglomeriranog dijamanta 8207 20 10  
s radnim dijelom od ostalih materijala 8207 20 90  
alati za prešanje, utiskivanje ili probijanje    
za obradu kovina 8207 30 10  
ostalo 8207 30 90  
alati za urezivanje navoja ili narezivanje navoja    
za obradu kovina    
alati za urezivanje navoja 8207 40 10  
alati za narezivanje navoja 8207 40 30  
ostalo 8207 40 90  
alati za bušenje, osim za bušenje stijena ili zemlje    
s radnim dijelom od dijamanta ili od aglomeriranog dijamanta 8207 50 10  
s radnim dijelom od ostalih materijala    
zidarska svrdla 8207 50 30  
ostalo    
za obradu kovina, s radnim dijelom    
od kermeta 8207 50 50  
od brzoreznog čelika 8207 50 60  
od ostalih materijala 8207 50 70  
ostalo 8207 50 90  
alati za razvrtanje ili provlačenje    
s radnim dijelom od dijamanta ili od aglomeriranog dijamanta 8207 60 10  
s radnim dijelom od ostalih materijala    
alati za razvrtanje    
za obradu kovina 8207 60 30  
ostalo 8207 60 50  
alati za provlačenje    
za obradu kovina 8207 60 70  
ostalo 8207 60 90  
alati za glodanje    
za obradu kovina, s radnim dijelom    
od kermeta 8207 70 10  
od ostalih materijala    
s drškom 8207 70 31  
ostalo 8207 70 37  
ostalo 8207 70 90  
alati za tokarenje    
za obradu kovina, s radnim dijelom    
od kermeta 8207 80 11  
od ostalih materijala 8207 80 19  
ostalo 8207 80 90  
ostali izmjenjivi alati    
s radnim dijelom od dijamanta ili od aglomeriranog dijamanta 8207 90 10  
s radnim dijelom od ostalih materijala    
nastavci za odvijač 8207 90 30  
alati za izradu ozubljenja 8207 90 50  
ostali, s radnim dijelom    
od kermeta    
za obradu kovina 8207 90 71  
ostalo 8207 90 78  
od ostalih materijala    
za obradu kovina 8207 90 91  
ostalo 8207 90 99  
82.08 Noževi i rezne oštrice za strojeve ili za mehaničke uređaje    
za obradu kovina 8208 10 00  
za obradu drva 8208 20 00  
za kuhinjske uređaje ili za strojeve koje se rabi u prehrambenoj industriji 8208 30 00  
za strojeve koje se rabi u poljoprivredi, hortikulturi i šumarstvu 8208 40 00  
ostalo 8208 90 00  
82.09 Pločice, štapići, vrhovi i slično za alate, neugrađeno, od kermeta    
izmjenjivi umeci 8209 00 20  
ostalo 8209 00 80  
82.10 Mehanički uređaji na ručni pogon, mase 10 kg ili manje, što ih se rabi za pripremanje ili posluživanje jela ili pića 8210 00 00  
82.11 Noževi s reznim oštricama, nazubljeni ili ne (uključujući vrtlarske noževe), osim noževa iz tarifnog broja 8208, i njihove oštrice    
slogovi 8211 10 00  
ostalo    
noževi za jelo s nepomičnim oštricama 8211 91 00  
ostali noževi s nepomičnim oštricama 8211 92 00  
noževi sa sklopivim oštricama 8211 93 00  
oštrice 8211 94 00  
drške od običnih kovina 8211 95 00  
82.12 Aparati za brijanje, britve i britvice (uključujući pripremke britvica u trakama)    
aparati za brijanje i britve    
aparati za brijanje s nepromjenjivim britvicama 8212 10 10 (PCE)
ostalo 8212 10 90 (PCE)
britvice, uključujući pripremke britvica u trakama 8212 20 00 (100)
ostali dijelovi 8212 90 00  
82.13 Škare, krojačke i slične škare, i njihove oštrice 8213 00 00  
82.14 Ostali nožarski proizvodi (na primjer, strojevi za šišanje ili striženje, mesarske ili kuhinjske sjekirice, bradve i noževi za usitnjavanje, noževi za papir); setovi i sprave za manikuru ili pedikuru (uključujući rašpe za nokte)    
noževi za papir, otvaranje pisama, brisanje (struganjem), šiljila za olovke i oštrice za njih 8214 10 00  
setovi i sprave za manikuru i pedikuru (uključujući rašpe za nokte) 8214 20 00  
ostalo 8214 90 00  
82.15 Žlice, vilice, grabilice, žlice za obiranje, lopatice za serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer i slični kuhinjski ili stolni proizvodi    
setovi što sadrže najmanje jedan proizvod prevučen plemenitom kovinom    
samo s proizvodima prevučenima plemenitom kovinom 8215 10 20  
ostalo    
od nehrđajućeg čelika 8215 10 30  
ostalo 8215 10 80  
ostali setovi    
od nehrđajućeg čelika 8215 20 10  
ostalo 8215 20 90  
ostalo    
prevučeni plemenitom kovinom 8215 91 00  
ostalo    
od nehrđajućeg čelika 8215 99 10  
ostalo 8215 99 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.