CN8 / NC8 - 2023 28 CN8 / NC8 - 2023 - LT 30

CN8 / NC8 - 2023 - LT

I-Way To Customs

29 SKIRSNIS
ORGANINIAI CHEMIKALAI

I. ANGLIAVANDENILIAI, J┼▓ HALOGENINTI, SULFONINTI, NITRINTI IR NITROZINTI DARINIAI    
29.01 Alifatiniai angliavandeniliai    
Sotieji 2901 10 00  
Nesotieji    
Etilenas (etenas) 2901 21 00  
Propenas (propilenas) 2901 22 00  
Butenas (butilenas) ir jo izomerai 2901 23 00  
1,3-Butadienas ir izoprenas 2901 24 00  
Kiti 2901 29 00  
29.02 Cikliniai angliavandeniliai    
Cikloalkanai, cikloalkenai ir cikloterpenai    
Cikloheksanas 2902 11 00  
Kiti 2902 19 00  
Benzenas 2902 20 00  
Toluenas 2902 30 00  
Ksilenai    
o-Ksilenas 2902 41 00  
m-Ksilenas 2902 42 00  
p-Ksilenas 2902 43 00  
Ksileno izomer┼│ mi┼íiniai 2902 44 00  
Stirenas 2902 50 00  
Etilbenzenas 2902 60 00  
Kumenas 2902 70 00  
Kiti 2902 90 00  
29.03 Halogeninti angliavandenili┼│ dariniai    
Sotieji chlorinti alifatini┼│ angliavandenili┼│ dariniai    
Chlormetanas (metilchloridas) ir chloretanas (etilchloridas) 2903 11 00  
Dichlormetanas (metileno chloridas) 2903 12 00  
Chloroformas (trichlormetanas) 2903 13 00  
Tetrachlormetanas (anglies tetrachloridas) 2903 14 00  
Etileno dichloridas (ISO) (1,2-dichloretanas) 2903 15 00  
Kiti 2903 19 00  
Nesotieji chlorinti alifatini┼│ angliavandenili┼│ dariniai    
Vinilchloridas (chloretilenas) 2903 21 00  
Trichloretilenas 2903 22 00  
Tetrachloretilenas (perchloretenas) 2903 23 00  
Kiti 2903 29 00  
Sotieji fluorinti alifatini┼│ angliavandenili┼│ dariniai    
Trifluormetanas (HFC-23) 2903 41 00  
Difluormetanas (HFC-32) 2903 42 00  
Fluormetanas (HFC-41), 1,2-difluoretanas (HFC-152) ir 1,1-difluoretanas (HFC-152a) 2903 43 00  
Pentafluoretanas (HFC-125), 1,1,1-trifluoretanas (HFC-143a) ir 1,1,2-trifluoretanas (HFC-143) 2903 44 00  
1,1,1,2-Tetrafluoretanas (HFC-134a) ir 1,1,2,2-tetrafluoretanas (HFC-134) 2903 45 00  
1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropanas (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3-heksafluorpropanas (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3-heksafluorpropanas (HFC-236ea) ir 1,1,1,3,3,3-heksafluorpropanas (HFC-236fa) 2903 46 00  
1,1,1,3,3-Pentafluorpropanas (HFC-245fa) ir 1,1,2,2,3-pentafluorpropanas (HFC-245ca) 2903 47 00  
1,1,1,3,3-Pentafluorbutanas (HFC-365mfc) ir 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekafluorpentanas (HFC-43-10mee) 2903 48 00  
Kiti    
Kiti pentafluorpropanai, heksafluorpropanai ir heptafluorpropanai 2903 49 10  
Perfluorinti dariniai 2903 49 30  
Kiti 2903 49 90  
Nesotieji fluorinti alifatini┼│ angliavandenili┼│ dariniai    
2,3,3,3-Tetrafluorpropenas (HFO-1234yf), 1,3,3,3-tetrafluorpropenas (HFO-1234ze) ir (Z)-1,1,1,4,4,4-heksafluor-2-butenas (HFO-1336mzz) 2903 51 00  
Kiti 2903 59 00  
Brominti arba jodinti alifatini┼│ angliavandenili┼│ dariniai    
Metilbromidas (brommetanas) 2903 61 00  
Etileno dibromidas (ISO) (1,2-dibrometanas) 2903 62 00  
Kiti    
Bromidai    
Dibrommetanas 2903 69 11  
Kiti 2903 69 19  
Jodidai 2903 69 80  
Halogeninti alifatini┼│ angliavandenili┼│ dariniai, kuri┼│ sud─Śtyje yra ne ma┼żiau kaip du skirtingi halogen┼│ atomai    
Chlordifluormetanas (HCFC-22) 2903 71 00  
Dichlortrifluoretanai (HCFC-123) 2903 72 00  
Dichlorfluoretanai (HCFC-141, 141b) 2903 73 00  
Chlordifluoretanai (HCFC-142, 142b) 2903 74 00  
Dichlorpentafluorpropanai (HCFC-225, 225ca, 225cb) 2903 75 00  
Bromchlordifluormetanas (halonas-1211), bromtrifluormetanas (halonas-1301) ir dibromtetrafluoretanai (halonas-2402)    
Bromchlordifluormetanas (halonas-1211) 2903 76 10  
Bromtrifluormetanai (halonas-1301) 2903 76 20  
Dibromtetrafluoretanai (halonas-2402) 2903 76 90  
Kiti, perhalogeninti vien tik fluoru arba chloru    
Trichlorfluormetanas, dichlordifluormetanas, trichlortrifluoretanai, dichlortetrafluoretanai ir chlorpentafluoretanas 2903 77 60  
Kiti 2903 77 90  
Kiti perhalogeninti dariniai 2903 78 00  
Kiti    
Halogeninti vien tik bromu ir chloru, fluoru ir chloru arba fluoru ir bromu 2903 79 30  
Kiti 2903 79 80  
Halogeninti cikloalkanini┼│, cikloalkenini┼│ arba cikloterpenini┼│ angliavandenili┼│ dariniai    
1,2,3,4,5,6-Heksachlorcikloheksanas (HCH (ISO)), ─»skaitant lindan─ů (ISO, INN) 2903 81 00  
Aldrinas (ISO), chlordanas (ISO) ir heptachloras (ISO) 2903 82 00  
Mireksas (ISO) 2903 83 00  
Kiti    
1,2-Dibrom-4-(1,2-dibrometil)cikloheksanas; tetrabromciklooktanai 2903 89 10  
Kiti 2903 89 80  
Halogeninti aromatini┼│ angliavandenili┼│ dariniai    
Chlorbenzenas, o-dichlorbenzenas ir p-dichlorbenzenas 2903 91 00  
Heksachlorbenzenas (ISO) ir DDT (ISO) (klofenotanas (INN), 1,1,1-trichlor-2,2-bis(p-chlorfenil)etanas) 2903 92 00  
Pentachlorbenzenas (ISO) 2903 93 00  
Heksabrombifenilai 2903 94 00  
Kiti    
2,3,4,5,6-Pentabrometilbenzenas 2903 99 10  
Kiti 2903 99 80  
29.04 Sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti angliavandenili┼│ dariniai, halogeninti arba nehalogeninti    
Dariniai, kuri┼│ sud─Śtyje yra vien tik sulfogrupi┼│, j┼│ druskos ir etilo esteriai 2904 10 00  
Dariniai, kuri┼│ sud─Śtyje yra vien tik nitro- arba tik nitrozo-grupi┼│ 2904 20 00  
Perfluoroktano sulfonin─Ś r┼źg┼ítis, jos druskos ir perfluoroktano sulfonilfluoridas    
Perfluoroktano sulfonin─Ś r┼źg┼ítis 2904 31 00  
Amonio perfluoroktano sulfonatas 2904 32 00  
Li─Źio perfluoroktano sulfonatas 2904 33 00  
Kalio perfluoroktano sulfonatas 2904 34 00  
Kitos perfluoroktano sulfonin─Śs r┼źg┼íties druskos 2904 35 00  
Perfluoroktano sulfonilfluoridas 2904 36 00  
Kiti    
Trichlornitrometanas (chlorpikrinas) 2904 91 00  
Kiti 2904 99 00  
II. ALKOHOLIAI IR J┼▓ HALOGENINTI, SULFONINTI, NITRINTI, ARBA NITROZINTI DARINIAI    
29.05 Alifatiniai alkoholiai ir j┼│ halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai    
Sotieji vienhidroksiliai alkoholiai    
Metanolis (metilo alkoholis) 2905 11 00  
1-Propanolis (propilo alkoholis) ir 2-propanolis (izopropilo alkoholis) 2905 12 00  
1-Butanolis (n-butilo alkoholis) 2905 13 00  
Kiti butanoliai    
2-Metilpropan-2-olis (tret-butilo alkoholis) 2905 14 10  
Kiti 2905 14 90  
Oktanolis (oktilo alkoholis) ir jo izomerai    
2-Oktanolis 2905 16 20  
Kiti 2905 16 85  
1-Dodekanolis (laurilo alkoholis), 1-heksadekanolis (cetilo alkoholis) ir 1-oktadekanolis (stearilo alkoholis) 2905 17 00  
Kiti 2905 19 00  
Nesotieji vienhidroksiliai alkoholiai    
Alifatiniai terpen┼│ alkoholiai 2905 22 00  
Kiti    
Alilo alkoholis 2905 29 10  
Kiti 2905 29 90  
Dioliai    
Etilenglikolis (etandiolis) 2905 31 00  
Propilenglikolis (1,2-propandiolis) 2905 32 00  
Kiti    
1,3-Butandiolis 2905 39 20  
1,4-Butandiolis    
1,4-Butandiolis arba tetrametilenglikolis (butan-1,4-diolis), kuriame 100┬á% mas─Śs jo sud─Śtyje esan─Źios anglies yra biologin─Śs kilm─Śs 2905 39 26  
Kiti 2905 39 28  
2,4,7,9-Tetrametildek-5-in-4,7-diolis 2905 39 30  
Kiti 2905 39 95  
Kiti polihidroksiliniai alkoholiai    
2-Etil-2-(hidroksimetil)-propan-1,3-diolis (trimetilolpropanas) 2905 41 00  
Pentaeritritolis 2905 42 00  
Manitolis 2905 43 00  
D-gliucitolis (sorbitolis)    
Vandeninis tirpalas    
Kurio sud─Śtyje D-manitolis sudaro ne daugiau kaip 2┬á% mas─Śs, skai─Źiuojant pagal D-gliucitolio kiek─» 2905 44 11  
Kiti 2905 44 19  
Kiti    
Kuri┼│ sud─Śtyje D-manitolis sudaro ne daugiau kaip 2┬á% mas─Śs, skai─Źiuojant pagal D-gliucitolio kiek─» 2905 44 91  
Kiti 2905 44 99  
Glicerolis 2905 45 00  
Kiti 2905 49 00  
Halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti alifatini┼│ alkoholi┼│ dariniai    
Etilchlorvinolis (INN) 2905 51 00  
Kiti    
2,2-Bis(brommetil)-propandiolis 2905 59 91  
Kiti 2905 59 98  
29.06 Cikliniai alkoholiai ir j┼│ halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai    
Cikloalkaniniai, cikloalkeniniai ir cikloterpeniniai    
Mentolis 2906 11 00  
Cikloheksanolis, metilcikloheksanoliai ir dimetilcikloheksanoliai 2906 12 00  
Steroliai ir inozitoliai    
Steroliai 2906 13 10  
Inozitoliai 2906 13 90  
Kiti 2906 19 00  
Aromatiniai    
Benzilo alkoholis 2906 21 00  
Kiti 2906 29 00  
III. FENOLIAI, FENOLALKOHOLIAI IR J┼▓ HALOGENINTI, SULFONINTI, NITRINTI ARBA NITROZINTI DARINIAI    
29.07 Fenoliai; fenolalkoholiai    
Monofenoliai    
Fenolis (benzenolis) ir jo druskos 2907 11 00  
Krezoliai ir j┼│ druskos 2907 12 00  
Oktilfenolis, nonilfenolis ir j┼│ izomerai; j┼│ druskos 2907 13 00  
Naftoliai ir j┼│ druskos    
1-Naftolis 2907 15 10  
Kiti 2907 15 90  
Kiti    
Ksilenoliai ir j┼│ druskos 2907 19 10  
Kiti 2907 19 90  
Polifenoliai; fenolalkoholiai    
Rezorcinolis ir jo druskos 2907 21 00  
Hidrochinonas (chinolis) ir jo druskos 2907 22 00  
4,4ÔÇ▓-Izopropilidendifenolis (bisfenolis┬áA, difenilolpropanas) ir jo druskos 2907 23 00  
Kiti 2907 29 00  
29.08 Halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti fenoli┼│ arba fenolalkoholi┼│ dariniai    
Dariniai, kuri┼│ sud─Śtyje yra tik halogen┼│ pakaitai (substituentai), ir j┼│ druskos    
Pentachlorfenolis (ISO) 2908 11 00  
Kiti 2908 19 00  
Kiti    
Dinosebas (ISO) ir jo druskos 2908 91 00  
4,6-dinitro-o-krezolis (DNOC (ISO)) ir jo druskos 2908 92 00  
Kiti 2908 99 00  
IV. ETERIAI, ALKOHOLI┼▓ PEROKSIDAI, ETERI┼▓ PEROKSIDAI, ACETALI┼▓ PEROKSIDAI IR HEMIACETALI┼▓ PEROKSIDAI, KETON┼▓ PEROKSIDAI, EPOKSIDAI SU TRINARIU ┼ŻIEDU, ACETALIAI IR HEMIACETALIAI IR J┼▓ HALOGENINTI, SULFONINTI, NITRINTI ARBA NITROZINTI DARINIAI    
29.09 Eteriai, eteralkoholiai, eterfenoliai, eteralkoholfenoliai, alkoholi┼│ peroksidai, eteri┼│ peroksidai, acetali┼│ peroksidai ir hemiacetali┼│ peroksidai, keton┼│ peroksidai (chemijos at┼żvilgiu apib┼źdinti arba neapib┼źdinti) ir j┼│ halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai    
Alifatiniai eteriai ir j┼│ halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai    
Dietileteris 2909 11 00  
Kiti    
Tret-butil etilo eteris (etil-tret-butil-eteris, ETBE) 2909 19 10  
Kiti 2909 19 90  
Cikloalkaniniai, cikloalkeniniai arba cikloterpeniniai eteriai ir j┼│ halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai 2909 20 00  
Aromatiniai eteriai ir j┼│ halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai    
Difenileteris 2909 30 10  
Vien tik bromu halogeninti dariniai    
Pentabromdifenileteris; 1,2,4,5-tetrabrom-3,6-bis(pentabromfenoksi)-benzenas 2909 30 31  
1,2-Bis(2,4,6-tribromfenoksi)-etanas, skirtas akrilnitrilbutadienstirenui (ABS) gaminti 2909 30 35  
Kiti 2909 30 38  
Kiti 2909 30 90  
Eteralkoholiai ir j┼│ halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai    
2,2ÔÇ▓- Oksidietanolis (dietilenglikolis, digolis) 2909 41 00  
Etilenglikolio arba dietilenglikolio monobutiliniai eteriai 2909 43 00  
Kiti etilenglikolio arba dietilenglikolio monoalkiliniai eteriai 2909 44 00  
Kiti    
2-(2-Chloretoksi)etanolis 2909 49 11  
Kiti 2909 49 80  
Eterfenoliai, eteralkoholfenoliai ir j┼│ halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai 2909 50 00  
Alkoholi┼│ peroksidai, eteri┼│ peroksidai, acetali┼│ peroksidai ir hemiacetali┼│ peroksidai, keton┼│ peroksidai ir j┼│ halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai    
Acetali┼│ peroksidai ir hemiacetali┼│ peroksidai 2909 60 10  
Kiti 2909 60 90  
29.10 Epoksidai, epoksialkoholiai, epoksifenoliai ir epoksieteriai su trinariu ┼żiedu ir j┼│ halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai    
Oksiranas (etilenoksidas) 2910 10 00  
Metiloksiranas (propilenoksidas) 2910 20 00  
1-Chlor-2,3-epoksipropanas (epichlorhidrinas) 2910 30 00  
Dieldrinas (ISO, INN) 2910 40 00  
Endrinas (ISO) 2910 50 00  
Kiti 2910 90 00  
29.11 Acetaliai ir hemiacetaliai, kuri┼│ molekul─Śse yra arba n─Śra kit┼│ deguonini┼│ funkcini┼│ grupi┼│, ir j┼│ halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai 2911 00 00  
V. JUNGINIAI, KURI┼▓ MOLEKUL─ľSE YRA ALDEHIDINI┼▓ FUNKCINI┼▓ GRUPI┼▓    
29.12 Aldehidai, kuri┼│ molekul─Śse yra arba n─Śra kit┼│ deguonini┼│ funkcini┼│ grupi┼│; cikliniai aldehid┼│ polimerai; paraformaldehidas    
Alifatiniai aldehidai, kuri┼│ molekul─Śse n─Śra kit┼│ deguonini┼│ funkcini┼│ grupi┼│    
Metanalis (formaldehidas) 2912 11 00  
Etanalis (acetaldehidas) 2912 12 00  
Kiti 2912 19 00  
Cikliniai aldehidai, kuri┼│ molekul─Śse n─Śra kit┼│ deguonini┼│ funkcini┼│ grupi┼│    
Benzaldehidas 2912 21 00  
Kiti 2912 29 00  
Aldehidalkoholiai, aldehideteriai, aldehidfenoliai ir aldehidai, kuri┼│ molekul─Śse yra kit┼│ deguonini┼│ funkcini┼│ grupi┼│    
Vanilinas (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehidas) 2912 41 00  
Etilvanilinas (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehidas) 2912 42 00  
Kiti 2912 49 00  
Cikliniai aldehid┼│ polimerai 2912 50 00  
Paraformaldehidas 2912 60 00  
29.13 Produkt┼│, priskiriam┼│ 2912┬ápozicijai, halogeninti, sulfoninti, nitrinti ir nitrozinti dariniai 2913 00 00  
VI. JUNGINIAI, KURI┼▓ MOLEKUL─ľSE YRA KETONINI┼▓ FUNKCINI┼▓ GRUPI┼▓, IR JUNGINIAI, KURI┼▓ MOLEKUL─ľSE YRA CHINONINI┼▓ FUNKCINI┼▓ GRUPI┼▓    
29.14 Ketonai ir chinonai, kuri┼│ molekul─Śse yra arba n─Śra kit┼│ deguonini┼│ funkcini┼│ grupi┼│, ir j┼│ halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai    
Alifatiniai ketonai, kuri┼│ molekul─Śse n─Śra kit┼│ deguonini┼│ funkcini┼│ grupi┼│    
Acetonas 2914 11 00  
Butanonas (metiletilketonas) 2914 12 00  
4-Metilpentan-2-onas (metilizobutilketonas) 2914 13 00  
Kiti    
5-Metilheksan-2-onas 2914 19 10  
Kiti 2914 19 90  
Cikloalkaniniai, cikloalkeniniai arba cikloterpeniniai ketonai, kuri┼│ molekul─Śse n─Śra kit┼│ deguonini┼│ funkcini┼│ grupi┼│    
Cikloheksanonas ir metilcikloheksanonai 2914 22 00  
Jononai ir metiljononai 2914 23 00  
Kiti 2914 29 00  
Aromatiniai ketonai, kuri┼│ molekul─Śse n─Śra kit┼│ deguonini┼│ funkcini┼│ grupi┼│    
Fenilacetonas (fenilpropan-2-onas) 2914 31 00  
Kiti 2914 39 00  
Ketoalkoholiai ir ketoaldehidai (oksoaldehidai)    
4-Hidroksi-4-metilpentan-2-onas (diacetono alkoholis) 2914 40 10  
Kiti 2914 40 90  
Ketofenoliai ir ketonai, kuri┼│ molekul─Śse yra kit┼│ deguonini┼│ funkcini┼│ grupi┼│ 2914 50 00  
Chinonai    
Antrachinonas 2914 61 00  
Kofermentas Q10 (ubidekarenonas (INN)) 2914 62 00  
Kiti    
1,4-Naftochinonas 2914 69 10  
Kiti 2914 69 80  
Halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai    
Chlordekonas (ISO) 2914 71 00  
Kiti 2914 79 00  
VII. KARBOKSIR┼¬G┼áTYS IR J┼▓ ANHIDRIDAI, HALOGENIDAI, PEROKSIDAI IR PEROKSIR┼¬G┼áTYS IR HALOGENINTI, SULFONINTI, NITRINTI ARBA NITROZINTI DARINAI    
29.15 So─Źiosios alifatin─Śs monokarboksir┼źg┼ítys ir j┼│ anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksir┼źg┼ítys; j┼│ halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai    
Skruzd┼żi┼│ r┼źg┼ítis, jos druskos ir esteriai    
Skruzd┼żi┼│ r┼źg┼ítis 2915 11 00  
Skruzd┼żi┼│ r┼źg┼íties druskos 2915 12 00  
Skruzd┼żi┼│ r┼źg┼íties esteriai 2915 13 00  
Acto r┼źg┼ítis ir jos druskos; acto r┼źg┼íties anhidridas (acetahidridas)    
Acto r┼źg┼ítis 2915 21 00  
Acto r┼źg┼íties anhidridas (acetanhidridas) 2915 24 00  
Kiti 2915 29 00  
Acto r┼źg┼íties esteriai    
Etilacetatas 2915 31 00  
Vinilacetatas 2915 32 00  
n-Butilacetatas 2915 33 00  
Dinosebo (ISO) acetatas 2915 36 00  
Kiti 2915 39 00  
Mono-, di- arba trichloracto r┼źg┼ítys, j┼│ druskos ir esteriai 2915 40 00  
Propiono r┼źg┼ítis, jos druskos ir esteriai 2915 50 00  
Butano (sviesto) r┼źg┼ítys, pentano (valerijon┼│) r┼źg┼ítys, j┼│ druskos ir esteriai    
Butano (sviesto) r┼źg┼ítys, j┼│ druskos ir esteriai    
1-Izopropil-2,2-dimetiltrimetileno diizobutiratas 2915 60 11  
Kiti 2915 60 19  
Pentano (valerijon┼│) r┼źg┼ítys, j┼│ druskos ir esteriai 2915 60 90  
Palmitino r┼źg┼ítis, stearino r┼źg┼ítis, j┼│ druskos ir esteriai    
Palmitino r┼źg┼ítis, jos druskos ir esteriai 2915 70 40  
Stearino r┼źg┼ítis, jos druskos ir esteriai 2915 70 50  
Kiti    
Lauro r┼źg┼ítis, jos druskos ir esteriai 2915 90 30  
Kiti 2915 90 70  
29.16 Neso─Źiosios alifatin─Śs monokarboksir┼źg┼ítys, ciklin─Śs monokarboksir┼źg┼ítys, j┼│ anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksir┼źg┼ítys; j┼│ halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai    
Neso─Źiosios alifatin─Śs monokarboksir┼źg┼ítys, j┼│ anhidridai, halogenidai, peroksidai, peroksir┼źg┼ítys, taip pat j┼│ dariniai    
Akrilo r┼źg┼ítis ir jos druskos 2916 11 00  
Akrilo r┼źg┼íties esteriai 2916 12 00  
Metakrilo r┼źg┼ítis ir jos druskos 2916 13 00  
Metakrilo r┼źg┼íties esteriai 2916 14 00  
Oleino, linolo ir linoleno r┼źg┼ítys, j┼│ druskos ir esteriai 2916 15 00  
Binapakrilas (ISO) 2916 16 00  
Kiti    
Undeceno r┼źg┼ítys ir j┼│ druskos bei esteriai 2916 19 10  
Krotono r┼źg┼ítis 2916 19 40  
Kiti 2916 19 95  
Cikloalkanin─Śs, cikloalkenin─Śs ir cikloterpenin─Śs monokarboksir┼źg┼ítys, j┼│ anhidridai, halogenidai, peroksidai, peroksir┼źg┼ítys, taip pat j┼│ dariniai 2916 20 00  
Aromatin─Śs monokarboksir┼źg┼ítys, j┼│ anhidridai, halogenidai, peroksidai, peroksir┼źg┼ítys, taip pat j┼│ dariniai    
Benzenkarboksir┼źg┼ítis, jos druskos ir esteriai 2916 31 00  
Benzoilperoksidas ir benzoilchloridas 2916 32 00  
Fenilacto r┼źg┼ítis ir jos druskos 2916 34 00  
Kiti    
Fenilacto r┼źg┼íties esteriai 2916 39 10  
Kiti 2916 39 90  
29.17 Polikarboksir┼źg┼ítys, j┼│ anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksir┼źg┼ítys; j┼│ halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai    
Alifatin─Śs polikarboksir┼źg┼ítys, j┼│ anhidridai, halogenidai, peroksidai, peroksir┼źg┼ítys ir j┼│ dariniai    
Oksalo r┼źg┼ítis, jos druskos ir esteriai 2917 11 00  
Adipo r┼źg┼ítis, jos druskos ir esteriai 2917 12 00  
Azelaino r┼źg┼ítis, sebaco r┼źg┼ítis, j┼│ druskos ir esteriai    
Sebaco r┼źg┼ítis 2917 13 10  
Kiti 2917 13 90  
Maleino r┼źg┼íties anhidridas 2917 14 00  
Kiti    
Malono r┼źg┼ítis, jos druskos ir esteriai 2917 19 10  
1,2-Etandikarboksi r┼źg┼ítis arba butano dir┼źg┼ítis (gintaro r┼źg┼ítis), kurioje 100┬á% mas─Śs jos sud─Śtyje esan─Źios anglies yra biologin─Śs kilm─Śs 2917 19 20  
Kiti 2917 19 80  
Cikloalkanin─Śs, cikloalkenin─Śs arba cikloterpenin─Śs polikarboksir┼źg┼ítys, j┼│ anhidridai, halogenidai, peroksidai, peroksir┼źg┼ítys ir j┼│ dariniai 2917 20 00  
Aromatin─Śs polikarboksir┼źg┼ítys, j┼│ anhidridai, halogenidai, peroksidai, peroksir┼źg┼ítys ir j┼│ dariniai    
Dioktilortoftalatai 2917 32 00  
Dinonil- arba didecilortoftalatai 2917 33 00  
Kiti ortoftalio r┼źg┼íties esteriai 2917 34 00  
Ftalio r┼źg┼íties anhidridas 2917 35 00  
Tereftalio r┼źg┼ítis ir jos druskos 2917 36 00  
Dimetiltereftalatas 2917 37 00  
Kiti    
Tetrabromftalio r┼źg┼íties esteris arba anhidridas; benzen-1,2,4-trikarboksir┼źg┼ítis; izoftaloildichloridas, kurio sud─Śtyje esantis tereftaloildichloridas sudaro ne daugiau kaip 0,8┬á% mas─Śs; naftalen-1,4,5,8-tetrakarboksir┼źg┼ítis; tetrachlorftalio r┼źg┼íties anhidridas; natrio 3,5-bis(metoksikarbonil)benzensulfonatas 2917 39 20  
Bis(2-etilheksil) benzen-1,4-dikarboksilatas (DOTP) 2917 39 35 New  
Kiti 2917 39 85 New  
29.18 Karboksir┼źg┼ítys, kuri┼│ molekul─Śse yra papildomoji deguonin─Ś funkcin─Ś grup─Ś, ir j┼│ anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksir┼źg┼ítys; j┼│ halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai    
Karboksir┼źg┼ítys, kuri┼│ molekul─Śse yra alkoholin─Ś funkcin─Ś grup─Ś, ta─Źiau n─Śra kit┼│ deguonini┼│ funkcini┼│ grupi┼│, j┼│ anhidridai, halogenidai, peroksidai, peroksir┼źg┼ítys ir j┼│ dariniai    
Pieno r┼źg┼ítis, jos druskos ir esteriai 2918 11 00  
Vyno r┼źg┼ítis 2918 12 00  
Vyno r┼źg┼íties druskos ir esteriai 2918 13 00  
Citrin┼│ r┼źg┼ítis 2918 14 00  
Citrin┼│ r┼źg┼íties druskos ir esteriai 2918 15 00  
Gliukono r┼źg┼ítis, jos druskos ir esteriai 2918 16 00  
2,2-Difenil-2-hidroksiacto r┼źg┼ítis (benzilo r┼źg┼ítis) 2918 17 00  
Chlorbenzilatas (ISO) 2918 18 00  
Kiti    
Cholio r┼źg┼ítis, 3-alfa,12-alfa-dihidroksi-5-beta-cholano-24 r┼źg┼ítis (dezoksicholio r┼źg┼ítis), j┼│ druskos ir esteriai 2918 19 30  
2,2-Bis(hidroksimetil)-propiono r┼źg┼ítis 2918 19 40  
Kiti 2918 19 98  
Karboksir┼źg┼ítys, kuri┼│ molekul─Śse yra fenolin─Ś funkcin─Ś grup─Ś, ta─Źiau n─Śra kit┼│ deguonini┼│ funkcini┼│ grupi┼│, j┼│ anhidridai, halogenidai, peroksidai, peroksir┼źg┼ítys ir j┼│ dariniai    
Salicilo r┼źg┼ítis ir jos druskos 2918 21 00  
o-Acetilsalicilo r┼źg┼ítis, jos druskos ir esteriai 2918 22 00  
Kiti salicilo r┼źg┼íties esteriai ir j┼│ druskos 2918 23 00  
Kiti 2918 29 00  
Karboksir┼źg┼ítys, kuri┼│ molekul─Śse yra aldehidin─Ś arba ketonin─Ś funkcin─Ś grup─Ś, ta─Źiau n─Śra kit┼│ deguonini┼│ funkcini┼│ grupi┼│, j┼│ anhidridai, halogenidai, peroksidai, peroksir┼źg┼ítys ir j┼│ dariniai 2918 30 00  
Kiti    
2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trichlorfenoksiacto r┼źg┼ítis), jos druskos ir esteriai 2918 91 00  
Kiti    
2,6-Dimetoksibenzenkarboksir┼źg┼ítis; dikamba (ISO); natrio fenoksiacetatas 2918 99 40  
Kiti 2918 99 90  
VIII. NEMETAL┼▓ NEORGANINI┼▓ R┼¬G┼á─îI┼▓ ESTERIAI IR J┼▓ DRUSKOS BEI J┼▓ HALOGENINTI, SULFONINTI, NITRINTI ARBA NITROZINTI DARINIAI    
29.19 Fosfato r┼źg┼íties esteriai ir j┼│ druskos, ─»skaitant laktofosfatus; j┼│ halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai    
Tri(2,3-dibrompropilo)fosfatas 2919 10 00  
Kiti 2919 90 00  
29.20 Kit┼│ nemetal┼│ neorganini┼│ r┼źg┼í─Źi┼│ esteriai (i┼ískyrus vandenilio halogenid┼│ esterius) ir j┼│ druskos; j┼│ halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai    
Tiofosfato r┼źg┼íties esteriai (fosforotioatai) ir j┼│ druskos; j┼│ halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai    
Parationas (ISO) ir parationmetilas (ISO) (metilparationas) 2920 11 00  
Kiti 2920 19 00  
Fosfito esteriai ir j┼│ druskos; j┼│ halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai    
Dimetilfosfitas 2920 21 00  
Dietilfosfitas 2920 22 00  
Trimetilfosfitas 2920 23 00  
Trietilfosfitas 2920 24 00  
Kiti 2920 29 00  
Endosulfanas (ISO) 2920 30 00  
Kiti    
Sieros r┼źg┼íties (sulfato r┼źg┼íties) ir anglies r┼źg┼íties (karbonato r┼źg┼íties) esteriai ir j┼│ druskos ir j┼│ halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai 2920 90 10  
Kiti 2920 90 70  
IX. JUNGINIAI, KURI┼▓ MOLEKUL─ľSE YRA AZOTINI┼▓ FUNKCINI┼▓ GRUPI┼▓    
29.21 Junginiai, kuri┼│ molekul─Śse yra amino funkcin─Ś grup─Ś    
Alifatiniai monoaminai ir j┼│ dariniai; j┼│ druskos    
Metilaminas, di- arba trimetilaminas ir j┼│ druskos 2921 11 00 (KMA)
2-(N,N-Dimetilamin)chloretano hidrochloridas 2921 12 00  
2-(N,N-Dietilamin)chloretano hidrochloridas 2921 13 00  
2-(N,N-Diizopropilamin)chloretano hidrochloridas 2921 14 00  
Kiti    
1,1,3,3-Tetrametilbutilaminas 2921 19 40  
Dietilaminas ir jo druskos 2921 19 50  
Kiti 2921 19 99  
Alifatiniai poliaminai ir j┼│ dariniai; j┼│ druskos    
Etilendiaminas ir jo druskos 2921 21 00  
Heksametilendiaminas ir jo druskos 2921 22 00  
Kiti 2921 29 00  
Cikloalkaniniai, cikloalkeniniai ir cikloterpeniniai mono- arba poliaminai ir j┼│ dariniai; j┼│ druskos    
Cikloheksilaminas ir cikloheksildimetilaminas ir j┼│ druskos 2921 30 10  
Cikloheksilen-1,3-diaminas (1,3-diaminocikloheksanas) 2921 30 91  
Kiti 2921 30 99  
Aromatiniai monoaminai ir j┼│ dariniai; j┼│ druskos    
Anilinas ir jo druskos 2921 41 00  
Anilino dariniai ir j┼│ druskos 2921 42 00  
Toluidinai ir j┼│ dariniai; j┼│ druskos 2921 43 00  
Difenilaminas ir jo dariniai; j┼│ druskos 2921 44 00  
1-Naftilaminas (alfa-naftilaminas), 2-naftilaminas (beta-naftilaminas) ir j┼│ dariniai; j┼│ druskos 2921 45 00  
Amfetaminas (INN), benzamfetaminas (INN), deksamfetaminas (INN), etilamfetaminas (INN), fenkamfaminas (INN), lefetaminas (INN), levamfetaminas (INN), mefenoreksas (INN) ir fenterminas (INN); j┼│ druskos 2921 46 00  
Kiti 2921 49 00  
Aromatiniai poliaminai ir j┼│ dariniai; j┼│ druskos    
o, m-, p-Fenilendiaminas, diamintoluenai ir j┼│ dariniai; j┼│ druskos    
o, m-, p-Fenilendiaminas, diamintoluenai ir j┼│ halogeninti, sulfoninti, nitrinti ir nitrozinti dariniai; j┼│ druskos    
m-Fenilendiaminas, kurio grynumas ne ma┼żesnis kaip 99┬á% mas─Śs ir kuri┼│ sud─Śtyje: - vanduo sudaro ne daugiau kaip 1┬á% mas─Śs, - o-fenilendiaminas sudaro ne daugiau kaip 200┬ámg/kg ir - p-fenilendiaminas sudaro ne daugiau kaip 450┬ámg/kg 2921 51 11  
Kiti 2921 51 19  
Kiti 2921 51 90  
Kiti    
m-Fenilenbis (metilaminas); 2,2ÔÇ▓-dichlor-4,4ÔÇ▓-metilendianilinas; 4,4ÔÇ▓-bi-o-toluidinas; 1,8-naftilendiaminas 2921 59 50  
Kiti 2921 59 90  
29.22 Aminojunginiai, kuri┼│ molekul─Śse yra deguonin─Ś funkcin─Ś grup─Ś    
Aminoalkoholiai, i┼ískyrus junginius, kuri┼│ molekul─Śse yra daugiau kaip vienos r┼ź┼íies deguonini┼│ funkcini┼│ grupi┼│, j┼│ eteriai ir esteriai; j┼│ druskos    
Monoetanolaminas ir jo druskos 2922 11 00  
Dietanolaminas ir jo druskos 2922 12 00  
Dekstropropoksifenas (INN) ir jo druskos 2922 14 00  
Trietanolaminas 2922 15 00  
Dietanolamonio perfluoroktano sulfonatas 2922 16 00  
Metildietanolaminas ir etildietanolaminas 2922 17 00  
2-(N,N-Diizopropilamin)etanolis 2922 18 00  
Kiti 2922 19 00  
Aminonaftoliai ir kiti aminofenoliai, i┼ískyrus junginius, kuri┼│ molekul─Śse yra daugiau kaip vienos r┼ź┼íies deguonini┼│ funkcini┼│ grupi┼│, j┼│ eteriai ir esteriai; j┼│ druskos    
Aminohidroksinaftalen-sulfonr┼źg┼ítys ir j┼│ druskos 2922 21 00  
Kiti 2922 29 00  
Aminoaldehidai, aminoketonai ir aminochinonai, i┼ískyrus junginius, kuri┼│ molekul─Śse yra daugiau kaip vienos r┼ź┼íies deguonini┼│ funkcini┼│ grupi┼│; j┼│ druskos    
Amfepramonas (INN), metadonas (INN) ir normetadonas (INN); j┼│ druskos 2922 31 00  
Kiti 2922 39 00  
Aminor┼źg┼ítys, i┼ískyrus junginius, kuri┼│ molekul─Śse yra daugiau kaip vienos r┼ź┼íies deguonini┼│ funkcini┼│ grupi┼│, ir j┼│ esteriai; j┼│ druskos    
Lizinas ir jo esteriai; j┼│ druskos 2922 41 00  
Glutamo r┼źg┼ítis ir jos druskos 2922 42 00  
Antranilo r┼źg┼ítis (2-aminobenzenkarboksir┼źg┼ítis) ir jos druskos 2922 43 00  
Tilidinas (INN) ir jo druskos 2922 44 00  
Kiti    
beta-Alaninas 2922 49 20  
Kiti 2922 49 85  
Aminoalkoholfenoliai, fenolaminor┼źg┼ítys ir kiti aminojunginiai, kuri┼│ molekul─Śse yra deguonini┼│ funkcini┼│ grupi┼│ 2922 50 00  
29.23 Ketvirtin─Śs amonio druskos ir hidroksidai; lecitinai ir kiti fosfoaminolipidai, chemijos at┼żvilgiu apib┼źdinti arba neapib┼źdinti    
Cholinas ir jo druskos 2923 10 00  
Lecitinai ir kiti fosfoaminolipidai 2923 20 00  
Tetraetilamonio perfluoroktano sulfonatas 2923 30 00  
Didecildimetilamonio perfluoroktano sulfonatas 2923 40 00  
Kiti 2923 90 00  
29.24 Junginiai, kuri┼│ molekul─Śse yra karboksiamido funkcin─Ś grup─Ś; karbonato r┼źg┼íties (anglies r┼źg┼íties) junginiai, kuri┼│ molekul─Śse yra amido funkcini┼│ grupi┼│    
Alifatiniai amidai (─»skaitant alifatinius karbamatus) ir j┼│ dariniai; j┼│ druskos    
Meprobamatas (INN) 2924 11 00  
Fluoracetamidas (ISO), monokrotofosas (ISO) ir fosfamidonas (ISO) 2924 12 00  
Kiti 2924 19 00  
Cikliniai amidai (─»skaitant ciklinius karbamatus) ir j┼│ dariniai; j┼│ druskos    
Ureinai ir j┼│ dariniai; j┼│ druskos 2924 21 00  
2-Acetamidobenzenkarboksir┼źg┼ítis (N-acetilantranilo r┼źg┼ítis) ir jos druskos 2924 23 00  
Etinamatas (INN) 2924 24 00  
Alachloras (ISO) 2924 25 00  
Kiti    
Lidokainas (INN) 2924 29 10  
Kiti 2924 29 70  
29.25 Junginiai, kuri┼│ molekul─Śse yra karboksiimido funkcin─Ś grup─Ś (─»skaitant sacharin─ů ir jo druskas), taip pat junginiai, kuri┼│ molekul─Śse yra imino funkcin─Ś grup─Ś    
Imidai ir j┼│ dariniai; j┼│ druskos    
Sacharinas ir jo druskos 2925 11 00  
Glutetimidas (INN) 2925 12 00  
Kiti    
3,3ÔÇ▓,4,4ÔÇ▓,5,5ÔÇ▓,6,6ÔÇ▓-Oktabrom-N,NÔÇ▓-etilendiftalimidas; N,NÔÇ▓-etilenbis(4,5-dibromheksahidro-3,6-metanftalimidas) 2925 19 20  
Kiti 2925 19 95  
Iminai ir j┼│ dariniai; j┼│ druskos    
Chlordimeformas (ISO) 2925 21 00  
Kiti 2925 29 00  
29.26 Junginiai, kuri┼│ molekul─Śse yra nitrilo funkcin─Ś grup─Ś    
Akrilnitrilas 2926 10 00  
1-Cianguanidinas (diciandiamidas) 2926 20 00  
Fenpropreksas (INN) ir jo druskos; metadono (INN) tarpinis produktas (4-cian-2-dimetilamino-4,4-difenilbutanas) 2926 30 00  
alfa-fenilacetoacetonitrilas 2926 40 00  
Kiti    
Izoftalonitrilas 2926 90 20  
Kiti 2926 90 70  
29.27 Diazo-, azo- arba azoksijunginiai 2927 00 00  
29.28 Hidrazino arba hidroksilamino organiniai dariniai    
N,N-Bis(2-metoksietil) hidroksilaminas 2928 00 10  
Kiti 2928 00 90  
29.29 Junginiai, kuri┼│ molekul─Śse yra kit┼│ azotini┼│ funkcini┼│ grupi┼│    
Izocianatai 2929 10 00  
Kiti 2929 90 00  
X. ORGANINIAIÔÇôNEORGANINIAI JUNGINIAI, HETEROCIKLINIAI JUNGINIAI, NUKLEINO R┼¬G┼áTYS (NUKLEOR┼¬G┼áTYS) IR J┼▓ DRUSKOS, SULFAMIDAI    
29.30 Organiniai sieros junginiai    
2-(N,N-Dimetilamino-)etantiolis 2930 10 00  
Tiokarbamatai ir ditiokarbamatai 2930 20 00  
Tiuramo mono-, di- arba tetrasulfidai 2930 30 00  
Metioninas    
Metioninas (INN) 2930 40 10  
Kitas 2930 40 90  
2-(N,N-Dietilamin)etantiolis 2930 60 00  
Bis(2-hidroksietil) sulfidas (tiodiglikolis (INN)) 2930 70 00  
Aldikarbas (ISO), kaptafolas (ISO) ir metamidofosas (ISO) 2930 80 00  
Kiti    
Cisteinas ir cistinas 2930 90 13  
Cisteino arba cistino dariniai 2930 90 16  
DL-2-Hidroksi-4-(metiltio)sviesto r┼źg┼ítis 2930 90 30  
2,2ÔÇ▓-Tiodietilbis[3-(3,5-di-tret-butil-4-hidroksifenil)propionatas] 2930 90 40  
Izomer┼│ mi┼íinys, kurio sud─Śtyje yra 4-metil-2,6-bis(metiltio)-m-fenilendiamino ir 2-metil-4,6-bis(metiltio)-m-fenilendiamino 2930 90 50  
Kiti 2930 90 98  
29.31 Kiti organiniai-neorganiniai junginiai    
Tetrametil ┼ívinas ir tetraetil ┼ívinas 2931 10 00  
Tributilalavo junginiai 2931 20 00  
Nehalogeninti fosforo organiniai dariniai    
Dimetilmetilfosfonatas 2931 41 00  
Dimetilpropilfosfonatas 2931 42 00  
Dietiletilfosfonatas 2931 43 00  
Metilfosfono r┼źg┼ítis 2931 44 00  
Metilfosfono r┼źg┼íties druska ir (aminoiminometil)karbamidas (1┬á:┬á1) 2931 45 00  
2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinano 2,4,6-trioksidas 2931 46 00  
(5-Etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metilo metilfosfonatas 2931 47 00  
3,9-Dimetil-2,4,8,10-tetraoksa-3,9-difosfaspiro[5,5]undekano 3,9-dioksidas 2931 48 00  
Kiti    
Natrio 3-(trihidroksisilil)propilo metilfosfonatas 2931 49 10  
Bis[(5-etil-2-metil-2-oksid-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil]metilfosfonatas 2931 49 20  
Etidrono r┼źg┼ítis (INN) (1-hidroksietan-1,1-difosfono r┼źg┼ítis) ir jo druskos 2931 49 30  
(Nitrilotrimetandiil)tris(fosfono r┼źg┼ítis), {etan-1,2-diilbis[nitrilobis(metilen)]}tetrakis(fosfono r┼źg┼ítis), [(bis{2-[bis(fosfonometil)amino]etil}amino)metil]fosfono r┼źg┼ítis, {heksan-1,6-diilbis[nitrilobis(metilen)]}tetrakis(fosfono r┼źg┼ítis), {[(2-hidroksietil)imino]bis(metilen)}bis(fosfono r┼źg┼ítis), ir [(bis{6-[bis(fosfonometil)amino]heksil}amino)metil]fosfono r┼źg┼ítis; j┼│ druskos 2931 49 40  
Kiti 2931 49 90  
Halogeninti fosforo organiniai dariniai    
Metilfosfonio dichloridas 2931 51 00  
Propilfosfonio dichloridas 2931 52 00  
O-(3-chlorpropil) O-[4-nitro-3-(trifluormetil)fenil]metilfosfontionatas 2931 53 00  
Trichlorfonas (ISO) 2931 54 00  
Kiti    
Metilfosfonio difluoridas 2931 59 10  
Kiti 2931 59 90  
Kiti 2931 90 00  
29.32 Heterocikliniai junginiai, kuri┼│ molekul─Śse yra tik deguonies heteroatomas (-ai)    
Junginiai, kuri┼│ molekul─Śse yra nekondensuotas furano ┼żiedas (hidrintas arba nehidrintas)    
Tetrahidrofuranas 2932 11 00  
2-Furaldehidas (furfurolas) 2932 12 00  
Furfurilo alkoholis ir tetrahidrofurfurilo alkoholis 2932 13 00  
Sukraloz─Ś 2932 14 00  
Kiti 2932 19 00  
Laktonai    
Fenolftaleinas; 1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metoksikarbonil-1-naftil)-3-oksi-1H,3H-benzo[de]izochromen-1-il]-6-oktadeciloksi-2-naftoin─Ś r┼źg┼ítis; 3ÔÇ▓-chlor-6ÔÇ▓-cikloheksilaminospiro[izobenzofuran-1(3H),9ÔÇ▓-ksanten]-3-onas; 6ÔÇ▓-(N-etil-p-toluidin)-2ÔÇ▓-metilspiro[izobenzofuran-1(3H),9ÔÇ▓-ksanten]-3-onas; metil-6-dokosiloksi-1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metil-1-fenantril)-3-osi-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il]-naftalen-2-karboksilatas 2932 20 10  
gama-Butirolaktonas 2932 20 20  
Kiti 2932 20 90  
Kiti    
Izosafrolas 2932 91 00  
1-(1,3-Benzodioksol-5-il)propan-2-onas 2932 92 00  
Piperonalis 2932 93 00  
Safrolas 2932 94 00  
Tetrahidrokanabinolis (visi izomerai) 2932 95 00  
Karbofuranas (ISO) 2932 96 00  
Kiti 2932 99 00  
29.33 Heterocikliniai junginiai, kuri┼│ molekul─Śse yra tik azoto heteroatomas (-ai)    
Junginiai, kuri┼│ molekul─Śse yra nekondensuotas pirazolo ┼żiedas (hidrintas arba nehidrintas)    
Fenazonas (antipirinas) ir jo dariniai    
Propifenazonas (INN) 2933 11 10  
Kiti 2933 11 90  
Kiti    
Fenilbutazonas (INN) 2933 19 10  
Kiti 2933 19 90  
Junginiai, kuri┼│ molekul─Śse yra nekondensuotas imidazolo ┼żiedas (hidrintas arba nehidrintas)    
Hidantoinas ir jo dariniai 2933 21 00  
Kiti    
Nafazolino hidrochloridas (INNM) ir nafazolino nitratas (INNM); fentolaminas (INN); tolazolino hidrochloridas (INNM) 2933 29 10  
Kiti 2933 29 90  
Junginiai, kuri┼│ molekul─Śse yra nekondensuotas piridino ┼żiedas (hidrintas arba nehidrintas)    
Piridinas ir jo druskos 2933 31 00  
Piperidinas ir jo druskos 2933 32 00  
Alfentanilis (INN), anileridinas (INN), bezitramidas (INN), bromazepamas (INN), karfetanilas (INN), difenoksinas (INN), difenoksilatas (INN), dipipanonas (INN), fentanilas (INN), ketobemidonas (INN), metilfenidatas (INN), pentazocinas (INN), petidinas (INN), petidino (INN) tarpinis produktas┬áA, fenciklidinas (INN) (PCP), fenoperidinas (INN), pipradrolas (INN), piritramidas (INN), propiramas (INN), remifentanilis (INN) ir trimeperidinas (INN); j┼│ druskos 2933 33 00  
Kiti fentaniliai ir j┼│ dariniai 2933 34 00  
3-Kvinuklidinolis 2933 35 00  
4-Anilino-N-fenetilpiperidinas (ANPP) 2933 36 00  
N-Fenetil-4-piperidonas (NPP) 2933 37 00  
Kiti    
Iproniazidas (INN); ketobemidono hidrochloridas (INNM); piridostigmino bromidas (INN) 2933 39 10  
2,3,5,6-Tetrachlorpiridinas 2933 39 20  
3,6-Dichlorpiridin-2-karboksir┼źg┼ítis 2933 39 25  
2-Hidroksietilamonio-3,6-dichlorpiridin-2-karboksilatas 2933 39 35  
2-Butoksietil(3,5,6-trichlor-2-piridiloksi)acetatas 2933 39 40  
3,5-Dichlor-2,4,6-trifluorpiridinas 2933 39 45  
Fluoroksipiras (ISO), metilo esteris 2933 39 50  
4-Metilpiridinas 2933 39 55  
Kiti 2933 39 99  
Junginiai, kuri┼│ molekul─Śse yra chinolino arba izochinolino ┼żiedin─Ś sistema (hidrinta ar nehidrinta), kuri toliau nekondensuota    
Levorfanolis (INN) ir jo druskos 2933 41 00  
Kiti    
Chinolino halogeninti dariniai; chinolinkarboksir┼źg┼íties dariniai 2933 49 10  
Dekstrometorfanas (INN) ir jo druskos 2933 49 30  
Kiti 2933 49 90  
Junginiai, kuri┼│ molekul─Śse yra pirimidino ┼żiedas (hidrintas arba nehidrintas) arba piperazino ┼żiedas    
Malonilkarbamidas (barbit┼źro r┼źg┼ítis) ir jos druskos 2933 52 00  
Alobarbitalis (INN), amobarbitalis (INN), barbitalis (INN), butalbitalis (INN), butobarbitalis, ciklobarbitalis (INN), metilfenobarbitalis (INN), pentobarbitalis (INN), fenobarbitalis (INN), sekbutabarbitalis (INN), sekobarbitalis (INN) ir vinilbitalis (INN); j┼│ druskos    
Fenobarbitalis (INN), barbitalis (INN) ir j┼│ druskos 2933 53 10  
Kiti 2933 53 90  
Kiti malonilkarbamido (barbit┼źro r┼źg┼íties) dariniai; j┼│ druskos 2933 54 00  
Loprazolamas (INN), meklokvalonas (INN), metakvalonas (INN) ir zipeprolis (INN); j┼│ druskos 2933 55 00  
Kiti    
Diazinonas (ISO) 2933 59 10  
1,4-Diazabiciklo[2,2,2]oktanas (trietilendiaminas) 2933 59 20  
Kiti 2933 59 95  
Junginiai, kuri┼│ molekul─Śse yra nekondensuotas triazino ┼żiedas (hidrintas arba nehidrintas)    
Melaminas 2933 61 00  
Kiti    
Atrazinas (ISO); propazinas (ISO); simazinas (ISO); heksahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazinas (heksogenas, trimetilentrinitraminas) 2933 69 10  
Metenaminas (INN) (heksametilentetraminas); 2,6-di-tret-butil-4-[4,6-bis(oktiltio)-1,3,5-triazinil-2-amino] fenolis 2933 69 40  
Kiti 2933 69 80  
Laktamai    
6-Heksanlaktamas (epsilon-kaprolaktamas) 2933 71 00  
Klobazamas (INN) ir metiprilonas (INN) 2933 72 00  
Kiti laktamai 2933 79 00  
Kiti    
Alprazolamas (INN), kamazepamas (INN), chlordiazepoksidas (INN), klonazepamas (INN), chlorazepatas, delorazepamas (INN), diazepamas (INN), estazolamas (INN), etilloflazepatas (INN), fludiazepamas (INN), flunitrazepamas (INN), flurazepamas (INN), halazepamas (INN), lorazepamas (INN), lormetazepamas (INN), mazindolas (INN), medazepamas (INN), midazolamas (INN), nimetazepamas (INN), nitrazepamas (INN), nordazepamas (INN), oksazepamas (INN), pinazepamas (INN), prazepamas (INN), pirovaleronas (INN), temazepamas (INN), tetrazepamas (INN) ir triazolamas (INN); j┼│ druskos    
Chlordiazepoksidas (INN) 2933 91 10  
Kiti 2933 91 90  
Metilazinofosas (ISO) 2933 92 00  
Kiti    
Indolas, 3-metilindolas (skatolas), 6-alil-6,7-dihidro-5H-dibenz[c,e]azepinas (azapetinas), fenindaminas (INN) ir j┼│ druskos; imipramino hidrochloridas (INNM) 2933 99 20  
2,4-Di-tret-butil-6-(5-chlorbenztriazol-2-il) fenolis 2933 99 50  
Kiti 2933 99 80  
29.34 Nukleino r┼źg┼ítys (nukleor┼źg┼ítys) ir j┼│ druskos, chemijos at┼żvilgiu apib┼źdintos arba neapib┼źdintos; kiti heterocikliniai junginiai    
Junginiai, kuri┼│ molekul─Śse yra nekondensuotas tiazolo ┼żiedas (hidrintas arba nehidrintas) 2934 10 00  
Junginiai, kuri┼│ molekul─Śse yra benztiazolo ┼żiedin─Ś sistema (hidrinta arba nehidrinta), kuri toliau nekondensuota    
Di(benztiazol-2-il) disulfidas; benztiazol-2-tiolis (merkaptobenztiazolas) ir jo druskos 2934 20 20  
Kiti 2934 20 80  
Junginiai, kuri┼│ molekul─Śse yra fentiazino ┼żiedin─Ś sistema (hidrinta arba nehidrinta), kuri toliau nekondensuota    
Tietilperazinas (INN); tioridazinas (INN) ir jo druskos 2934 30 10  
Kiti 2934 30 90  
Kiti    
Aminoreksas (INN), brotizolamas (INN), klotiazepamas (INN), kloksazolamas (INN), dekstromoramidas (INN), haloksazolamas (INN), ketazolamas (INN), mezokarbas (INN), oksazolamas (INN), pemolinas (INN), fendimetrazinas (INN), fenmetrazinas (INN) ir sufentanilas (INN); j┼│ druskos 2934 91 00  
Kiti fentaniliai ir j┼│ dariniai 2934 92 00  
Kiti    
Chlorprotiksenas (INN); tenalidinas (INN) ir j┼│ tartratai bei maleinatai; furazolidonas (INN); 7-aminocefalosporano r┼źg┼ítis; (6R,7R)-3-acetoksimetil-7-[(R)-2-formiloksi-2-fenilacetamido]-8-oksi-5-tio-1-azabiciklo[4,2,0]okt-2-en-2-karboksir┼źg┼íties druskos ir esteriai; 1-[2-(1,3-dioksan-2-il)etil]-2-metilpiridino bromidas 2934 99 60  
Kiti 2934 99 90  
29.35 Sulfamidai    
N-metilperfluoroktano sulfamidas 2935 10 00  
N-etilperfluoroktano sulfamidas 2935 20 00  
N-etil-N-(2-hidroksietil) perfluoroktano sulfamidas 2935 30 00  
N-(2-hidroksietil) N-metilperfluoroktano sulfamidas 2935 40 00  
Kiti perfluoroktano sulfamidai 2935 50 00  
Kiti    
3-[1-[7-(Heksadecilsulfonilamino)-1H-indolil-3]-3-okso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il]-N,N-dimetil-1H-indol-7-sulfamidas; metosulamas (ISO) 2935 90 30  
Kiti 2935 90 90  
XI. PROVITAMINAI, VITAMINAI IR HORMONAI    
29.36 Provitaminai ir vitaminai, gamtiniai arba gauti sintez─Śs b┼źdu (─»skaitant gamtinius koncentratus), j┼│ dariniai, daugiausia vartojami kaip vitaminai, taip pat ┼íi┼│ jungini┼│ mi┼íiniai, i┼ítirpinti bet kuriame tirpiklyje arba nei┼ítirpinti    
Vitaminai ir j┼│ dariniai, nesumai┼íyti    
Vitaminai┬áA ir j┼│ dariniai 2936 21 00  
Vitaminas┬áB1 ir jo dariniai 2936 22 00  
Vitaminas┬áB2 ir jo dariniai 2936 23 00  
D- arba DL-pantoteno r┼źg┼ítis (vitaminas┬áB5) ir jos dariniai 2936 24 00  
Vitaminas┬áB6 ir jo dariniai 2936 25 00  
Vitaminas┬áB12 ir jo dariniai 2936 26 00  
Vitaminas┬áC ir jo dariniai 2936 27 00  
Vitaminas┬áE ir jo dariniai 2936 28 00  
Kiti vitaminai ir j┼│ dariniai 2936 29 00  
Kiti, ─»skaitant nat┼źralius koncentratus 2936 90 00  
29.37 Hormonai, prostaglandinai, tromboksanai ir leukotrienai, gamtiniai arba gauti sintez─Śs b┼źdu; j┼│ dariniai ir strukt┼źriniai analogai, ─»skaitant polipeptidus su modifikuota grandine, daugiausia vartojami kaip hormonai    
Polipeptidiniai hormonai, baltyminiai hormonai ir glikoproteininiai hormonai, j┼│ dariniai ir strukt┼źriniai analogai    
Somatotropinas, jo dariniai ir strukt┼źriniai analogai 2937 11 00 (GRM)
Insulinas ir jo druskos 2937 12 00 (GRM)
Kiti 2937 19 00 (GRM)
Steroidiniai hormonai, j┼│ dariniai ir strukt┼źriniai analogai    
Kortizonas, hidrokortizonas, prednizonas (dehidrokortizonas) ir prednizolonas (dehidrohidrokortizonas) 2937 21 00 (GRM)
Antinks─Źi┼│ ┼żiev─Śs hormon┼│ halogeninti dariniai 2937 22 00 (GRM)
Estrogenai ir progestogenai 2937 23 00 (GRM)
Kiti 2937 29 00 (GRM)
Prostaglandinai, tromboksanai ir leukotrienai, j┼│ dariniai ir strukt┼źriniai analogai 2937 50 00 (GRM)
Kiti 2937 90 00 (GRM)
XII. GLIKOZIDAI IR ALKALOIDAI, GAMTINIAI ARBA GAUTI SINTEZ─ľS B┼¬DU, TAIP PAT J┼▓ DRUSKOS, ETERIAI, ESTERIAI IR KITI DARINIAI    
29.38 Glikozidai, gamtiniai arba gauti sintez─Śs b┼źdu, taip pat j┼│ druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai    
Rutozidas (rutinas) ir jo dariniai 2938 10 00  
Kiti    
Rusmen─Śs glikozidai 2938 90 10  
Glicirizino r┼źg┼ítis ir glicirizinatai 2938 90 30  
Kiti 2938 90 90  
29.39 Alkaloidai, gamtiniai arba gauti sintez─Śs b┼źdu, taip pat j┼│ druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai    
Opijaus alkaloidai ir j┼│ dariniai; j┼│ druskos    
Aguon┼│ stiebeli┼│ koncentratai; buprenorfinas (INN), kodeinas, dihidrokodeinas (INN), etilmorfinas, etorfinas (INN), heroinas, hidrokodonas (INN), hidromorfonas (INN), morfinas, nikomorfinas (INN), oksikodonas (INN), oksimorfonas (INN), folkodinas (INN), tebakonas (INN) ir tebainas; j┼│ druskos 2939 11 00  
Kiti 2939 19 00  
Chininmed┼żio ┼żiev─Śs alkaloidai ir j┼│ dariniai; j┼│ druskos 2939 20 00  
Kofeinas ir jo druskos 2939 30 00  
Efedros alkaloidai ir j┼│ dariniai; j┼│ druskos    
Efedrinas ir jo druskos 2939 41 00  
Pseudoefedrinas (INN) ir jo druskos 2939 42 00  
Katinas (INN) ir jo druskos 2939 43 00  
Norefedrinas ir jo druskos 2939 44 00  
Levometamfetaminas, metamfetaminas (INN), metamfetamino racematas ir j┼│ druskos 2939 45 00  
Kiti 2939 49 00  
Teofilinas ir aminofilinas (teofilinas-etilendiaminas) bei j┼│ dariniai; j┼│ druskos    
Fenetilinas (INN) ir jo druskos 2939 51 00  
Kiti 2939 59 00  
Rugi┼│ skalsi┼│ alkaloidai ir j┼│ dariniai; j┼│ druskos    
Ergometrinas (INN) ir jo druskos 2939 61 00  
Ergotaminas (INN) ir jo druskos 2939 62 00  
Lizergo r┼źg┼ítis ir jos druskos 2939 63 00  
Kiti 2939 69 00  
Kiti, augalin─Śs kilm─Śs    
Kokainas, ekgoninas; j┼│ druskos, esteriai ir kiti dariniai 2939 72 00  
Kiti    
Nikotinas ir jo druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai 2939 79 10  
Kiti 2939 79 90  
Kiti 2939 80 00  
XIII. KITI ORGANINIAI JUNGINIAI    
29.40 Chemi┼íkai gryni cukr┼źs, i┼ískyrus sacharoz─Ö, laktoz─Ö, maltoz─Ö, gliukoz─Ö ir fruktoz─Ö; cukr┼│ eteriai, cukr┼│ acetaliai ir cukr┼│ esteriai bei j┼│ druskos, i┼ískyrus produktus, priskiriamus 2937, 2938 arba 2939┬ápozicijai 2940 00 00  
29.41 Antibiotikai    
Penicilinai ir j┼│ dariniai, kuri┼│ molekul─Śs turi penicilano r┼źg┼íties molekul─Śs strukt┼źr─ů; j┼│ druskos 2941 10 00  
Streptomicinai ir j┼│ dariniai; j┼│ druskos    
Dihidrostreptomicinas, jo druskos, esteriai ir hidratai 2941 20 30  
Kiti 2941 20 80  
Tetraciklinai ir j┼│ dariniai; j┼│ druskos 2941 30 00  
Chloramfenikolis ir jo dariniai; j┼│ druskos 2941 40 00  
Eritromicinas ir jo dariniai; j┼│ druskos 2941 50 00  
Kiti 2941 90 00  
29.42 Kiti organiniai junginiai 2942 00 00  


Copyright ┬ę Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction r├ęserv├ęs.