CN8 / NC8 - 2023 29 CN8 / NC8 - 2023 - SK 31

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

30. KAPITOLA
FARMACEUTICK√Č V√ĚROBKY

30.01 ŇĹńĺazy a ostatn√© org√°ny na organoterapeutick√© √ļńćely, suŇ°en√©, tieŇĺ v pr√°Ň°ku; v√ĹŇ•aŇĺky zo Ňĺliaz alebo ostatn√Ĺch org√°nov alebo z ich v√Ĺluńćkov na organoterapeutick√© √ļńćely; hepar√≠n a jeho soli; ostatn√© ńĺudsk√© alebo Ňĺivońć√≠Ň°ne l√°tky pripraven√© na terapeutick√© alebo profylaktick√© √ļńćely, inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√©    
V√ĹŇ•aŇĺky zo Ňĺliaz alebo z ostatn√Ĺch org√°nov alebo z ich v√Ĺluńćkov    
ńĹudsk√©ho p√īvodu 3001 20 10  
Ostatn√© 3001 20 90  
Ostatn√©    
ńĹudsk√©ho p√īvodu 3001 90 20  
Ostatn√©    
Hepar√≠n a jeho soli 3001 90 91  
Ostatn√© 3001 90 98  
30.02 ńĹudsk√° krv; zvieracia krv pripraven√° na terapeutick√©, profylaktick√© alebo diagnostick√© √ļńćely; antis√©ra, ostatn√© krvn√© zloŇĺky a imunologick√© v√Ĺrobky, tieŇĺ modifikovan√© alebo z√≠skan√© biotechnologick√Ĺmi procesmi; ońćkovacie l√°tky (vakc√≠ny), tox√≠ny, kult√ļry mikroorganizmov (okrem kvasiniek) a podobn√© v√Ĺrobky; bunkov√© kult√ļry, tieŇĺ modifikovan√©    
Antis√©ra, ostatn√© krvn√© zloŇĺky a imunologick√© v√Ĺrobky, tieŇĺ modifikovan√© alebo z√≠skan√© biotechnologick√Ĺmi procesmi    
Antis√©ra a¬†ostatn√© krvn√© zloŇĺky 3002 12 00  
Imunologick√© v√Ĺrobky nezmieŇ°an√©, ktor√© nie s√ļ v¬†odmeran√Ĺch d√°vkach alebo vo form√°ch alebo baleniach na predaj v¬†malom 3002 13 00  
Imunologick√© v√Ĺrobky zmieŇ°an√©, ktor√© nie s√ļ v¬†odmeran√Ĺch d√°vkach alebo vo form√°ch alebo baleniach na predaj v¬†malom 3002 14 00  
Imunologick√© v√Ĺrobky, ktor√© s√ļ v¬†odmeran√Ĺch d√°vkach alebo vo form√°ch alebo baleniach na predaj v malom 3002 15 00  
Ońćkovacie l√°tky (vakc√≠ny), tox√≠ny, kult√ļry mikroorganizmov (okrem kvasiniek) a podobn√© v√Ĺrobky    
Ońćkovacie l√°tky (vakc√≠ny) pre hum√°nne lek√°rstvo    
Ońćkovacie l√°tky (vakc√≠ny) proti koronav√≠rusom podobn√Ĺm SARS (druhom SARS-CoV) 3002 41 10 (PCE)
Ostatn√© 3002 41 90  
Ońćkovacie l√°tky (vakc√≠ny) pre zverolek√°rstvo 3002 42 00  
Ostatn√© 3002 49 00  
Bunkov√© kult√ļry, tieŇĺ modifikovan√©    
V√Ĺrobky na bunkov√ļ terapiu 3002 51 00  
Ostatn√© 3002 59 00  
Ostatn√©    
ńĹudsk√° krv 3002 90 10  
Zvieracia krv pripraven√° na terapeutick√©, profylaktick√© alebo diagnostick√© √ļńćely 3002 90 30  
30.03 Lieky (okrem tovaru poloŇĺiek¬†3002, 3005 alebo 3006) zloŇĺen√© z dvoch alebo viacer√Ĺch zloŇĺiek navz√°jom zmieŇ°an√Ĺch na terapeutick√© alebo profylaktick√© √ļńćely, ktor√© nie s√ļ v odmeran√Ĺch d√°vkach alebo vo form√°ch alebo baleniach na predaj v malom    
Obsahuj√ļce penicil√≠ny alebo ich deriv√°ty so Ň°trukt√ļrou kyseliny penicil√°novej, alebo streptomyc√≠ny alebo ich deriv√°ty 3003 10 00  
Ostatn√©, obsahuj√ļce antibiotik√° 3003 20 00  
Ostatn√©, obsahuj√ļce horm√≥ny alebo ostatn√© v√Ĺrobky poloŇĺky¬†2937    
Obsahuj√ļce inzul√≠n 3003 31 00  
Ostatn√© 3003 39 00  
Ostatn√©, obsahuj√ļce alkaloidy alebo ich deriv√°ty    
Obsahuj√ļce efedr√≠n alebo jeho soli 3003 41 00  
Obsahuj√ļce pseudoefedr√≠n (INN) alebo jeho soli 3003 42 00  
Obsahuj√ļce norefedr√≠n alebo jeho soli 3003 43 00  
Ostatn√© 3003 49 00  
Ostatn√©, obsahuj√ļce √ļńćinn√© l√°tky proti mal√°rii op√≠san√© v¬†pozn√°mke k¬†podpoloŇĺk√°m 2 k tejto kapitole 3003 60 00  
Ostatn√© 3003 90 00  
30.04 Lieky (okrem tovaru poloŇĺiek¬†3002, 3005 alebo 3006) zloŇĺen√© zo zmieŇ°an√Ĺch alebo nezmieŇ°an√Ĺch v√Ĺrobkov na terapeutick√© alebo profylaktick√© √ļńćely, balen√© v odmeran√Ĺch d√°vkach (vr√°tane tak√Ĺch, ktor√© s√ļ vo forme transderm√°lnych syst√©mov) alebo vo form√°ch alebo baleniach na predaj v malom    
Obsahuj√ļce penicil√≠ny alebo ich deriv√°ty so Ň°trukt√ļrou kyseliny penicil√°novej, alebo streptomyc√≠ny alebo ich deriv√°ty 3004 10 00  
Ostatn√©, obsahuj√ļce antibiotik√° 3004 20 00  
Ostatn√©, obsahuj√ļce horm√≥ny alebo ostatn√© v√Ĺrobky poloŇĺky¬†2937    
Obsahuj√ļce inzul√≠n 3004 31 00  
Obsahuj√ļce kortikosteroidn√© horm√≥ny, ich deriv√°ty alebo Ň°trukt√ļrne anal√≥gy 3004 32 00  
Ostatn√© 3004 39 00  
Ostatn√©, obsahuj√ļce alkaloidy alebo ich deriv√°ty    
Obsahuj√ļce efedr√≠n alebo jeho soli 3004 41 00  
Obsahuj√ļce pseudoefedr√≠n (INN) alebo jeho soli 3004 42 00  
Obsahuj√ļce norefedr√≠n alebo jeho soli 3004 43 00  
Ostatn√© 3004 49 00  
Ostatn√©, obsahuj√ļce vitam√≠ny alebo ostatn√© v√Ĺrobky poloŇĺky¬†2936 3004 50 00  
Ostatn√©, obsahuj√ļce √ļńćinn√© l√°tky proti mal√°rii op√≠san√© v¬†pozn√°mke k¬†podpoloŇĺk√°m 2 k tejto kapitole 3004 60 00  
Ostatn√© 3004 90 00  
30.05 Vata, g√°za, ov√≠nadl√° a podobn√Ĺ tovar (napr√≠klad obv√§zy, n√°plasti, obklady), impregnovan√© alebo potiahnut√© farmaceutick√Ĺmi l√°tkami alebo vo form√°ch alebo baleniach na predaj v malom na lek√°rske, chirurgick√©, zubolek√°rske alebo zverolek√°rske √ļńćely    
N√°plasti a ostatn√Ĺ tovar s prińĺnavou vrstvou 3005 10 00  
Ostatn√©    
Vata a tovar z vaty 3005 90 10  
Ostatn√©    
Z textiln√Ĺch materi√°lov    
G√°za a tovar z g√°zy 3005 90 31  
Ostatn√© 3005 90 50  
Ostatn√© 3005 90 99  
30.06 Farmaceutick√© v√Ĺrobky Ň°pecifikovan√© v pozn√°mke¬†4 k tejto kapitole    
Steriln√Ĺ chirurgick√Ĺ katgut, podobn√© steriln√© materi√°ly na zoŇ°√≠vanie (vr√°tane steriln√Ĺch absorbovateńĺn√Ĺch nit√≠ pouŇĺ√≠van√Ĺch v chirurgii alebo v zubnom lek√°rstve) a steriln√© tkaninov√© n√°plasti pouŇĺ√≠van√© v chirurgii na uzatv√°ranie r√°n; steriln√© lamin√°ri√° a steriln√© lamin√°rne tamp√≥ny; steriln√© absorbovateńĺn√© prostriedky na zastavenie krv√°cania pouŇĺ√≠van√© v chirurgii alebo v zubnom lek√°rstve; steriln√© prostriedky na zabr√°nenie vzniku zrastov pouŇĺ√≠van√© v chirurgii alebo v¬†zubnom lek√°rstve, tieŇĺ absorbovateńĺn√©    
Steriln√Ĺ chirurgick√Ĺ katgut 3006 10 10  
Steriln√© prostriedky na zabr√°nenie vzniku zrastov pouŇĺ√≠van√© v chirurgii alebo v¬†zubnom lek√°rstve, tieŇĺ absorbovateńĺn√© 3006 10 30  
Ostatn√© 3006 10 90  
Kontrastn√© pr√≠pravky na rŇĎntgenov√© vyŇ°etrenia; diagnostick√© reagencie urńćen√© na podanie pacientovi 3006 30 00  
Zubn√© cementy a ostatn√© zubn√© v√Ĺplne; kostn√© rekonŇ°trukńćn√© cementy 3006 40 00  
Lek√°rnińćky a s√ļpravy prvej pomoci 3006 50 00  
Chemick√© antikoncepńćn√© pr√≠pravky na z√°klade horm√≥nov, ostatn√Ĺch v√Ĺrobkov poloŇĺky¬†2937 alebo spermic√≠dov 3006 60 00  
G√©lov√© prepar√°ty urńćen√© na pouŇĺitie v hum√°nnom alebo veterin√°rnom lek√°rstve ako lubrikanty, ktor√© sa aplikuj√ļ na ńćasti tela pri chirurgick√Ĺch oper√°ci√°ch alebo fyzick√Ĺch vyŇ°etreniach, alebo ako spojovac√≠ prostriedok medzi telom a lek√°rskym n√°strojom 3006 70 00  
Ostatn√©    
Pom√īcky urńćen√© na pouŇĺitie pri st√≥mi√°ch 3006 91 00  
Farmaceutick√Ĺ odpad 3006 92 00  
Placebo l√°tky a s√ļpravy na zaslepen√© (alebo dvojito zaslepen√©) klinick√© sk√ļŇ°anie na pouŇĺitie pri uznan√Ĺch klinick√Ĺch sk√ļŇ°kach, balen√© v odmeran√Ĺch d√°vkach 3006 93 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.