CN8 / NC8 - 2023 31 CN8 / NC8 - 2023 - SK 33

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

32. KAPITOLA
TRIESLOVINOV√Č ALEBO FARBIARSKE V√ĚҧAŇĹKY; TAN√ćNY A ICH DERIV√ĀTY; FARBIV√Ā, PIGMENTY A OSTATN√Č FARBIACE L√ĀTKY; N√ĀTEROV√Č FARBY A LAKY; TMELY; ATRAMENTY

32.01 Trieslovinov√© v√ĹŇ•aŇĺky rastlinn√©ho p√īvodu; tan√≠ny a ich soli, √©tery, estery a ostatn√© deriv√°ty    
Kebrańćov√Ĺ v√ĹŇ•aŇĺok 3201 10 00  
Ak√°ciov√Ĺ v√ĹŇ•aŇĺok 3201 20 00  
Ostatn√©    
V√ĹŇ•aŇĺok zo sumachu, v√ĹŇ•aŇĺok z val√≥niek, dubov√Ĺ v√ĹŇ•aŇĺok alebo gaŇ°tanov√Ĺ v√ĹŇ•aŇĺok 3201 90 20  
Ostatn√© 3201 90 90  
32.02 Syntetick√© organick√© trieslovinov√© l√°tky; anorganick√© trieslovinov√© l√°tky; trieslovinov√© pr√≠pravky, tieŇĺ obsahuj√ļce pr√≠rodn√© trieslovinov√© l√°tky; enzymatick√© pr√≠pravky na predńćinenie    
Syntetick√© organick√© trieslovinov√© l√°tky 3202 10 00  
Ostatn√© 3202 90 00  
32.03 Farbiv√° rastlinn√©ho alebo Ňĺivońć√≠Ň°neho p√īvodu (vr√°tane farbiacich v√ĹŇ•aŇĺkov, ale okrem Ňĺivońć√≠Ň°neho uhlia), tieŇĺ chemicky definovan√©; pr√≠pravky Ň°pecifikovan√© pozn√°mkou¬†3 k tejto kapitole na z√°klade farbiva rastlinn√©ho alebo Ňĺivońć√≠Ň°neho p√īvodu    
Farbiv√° rastlinn√©ho p√īvodu a pr√≠pravky na ich z√°klade 3203 00 10  
Farbiv√° Ňĺivońć√≠Ň°neho p√īvodu a pr√≠pravky na ich z√°klade 3203 00 90  
32.04 Syntetick√© organick√© farbiv√°, tieŇĺ chemicky definovan√©; pr√≠pravky Ň°pecifikovan√© pozn√°mkou¬†3 k tejto kapitole na z√°klade syntetick√Ĺch organick√Ĺch farb√≠v; syntetick√© organick√© v√Ĺrobky druhu pouŇĺ√≠van√©ho ako fluorescenńćn√© zjasŇąovacie prostriedky alebo ako luminof√≥ry, tieŇĺ chemicky definovan√©    
Syntetick√© organick√© farbiv√° a pr√≠pravky na ich z√°klade, Ň°pecifikovan√© pozn√°mkou¬†3 k tejto kapitole    
Disperzn√© farbiv√° a pr√≠pravky na ich z√°klade 3204 11 00  
Kysl√© farbiv√°, tieŇĺ predmetalizovan√©, a pr√≠pravky na ich z√°klade; moridlov√© farbiv√° a pr√≠pravky na ich z√°klade 3204 12 00  
Z√°sadit√© farbiv√° a pr√≠pravky na ich z√°klade 3204 13 00  
Priame farbiv√° a pr√≠pravky na ich z√°klade 3204 14 00  
Kypov√© farbiv√° (vr√°tane farb√≠v vyuŇĺiteńĺn√Ĺch v tomto stave ako pigmenty) a pr√≠pravky na ich z√°klade 3204 15 00  
Reakt√≠vne farbiv√° a pr√≠pravky na ich z√°klade 3204 16 00  
Pigmenty a pr√≠pravky na ich z√°klade 3204 17 00  
Karotenoidn√© farbiv√° a¬†pr√≠pravky na ich z√°klade 3204 18 00  
Ostatn√©, vr√°tane zmes√≠ farb√≠v dvoch alebo viacer√Ĺch podpoloŇĺiek¬†320411 aŇĺ 320419 3204 19 00  
Syntetick√© organick√© v√Ĺrobky druhu pouŇĺ√≠van√©ho ako fluorescenńćn√© zjasŇąovacie prostriedky 3204 20 00  
Ostatn√© 3204 90 00  
32.05 Farebn√© laky; pr√≠pravky Ň°pecifikovan√© pozn√°mkou¬†3 k tejto kapitole na z√°klade farebn√Ĺch lakov 3205 00 00  
32.06 Ostatn√© farbiv√°; pr√≠pravky Ň°pecifikovan√© pozn√°mkou¬†3 k tejto kapitole, in√© ako poloŇĺiek¬†3203, 3204 alebo 3205; anorganick√© v√Ĺrobky druhu pouŇĺ√≠van√©ho ako luminof√≥ry, tieŇĺ chemicky definovan√©    
Pigmenty a pr√≠pravky na z√°klade oxidu titanińćit√©ho    
Obsahuj√ļce 80¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac oxidu titanińćit√©ho, pońć√≠tan√©ho na suŇ°inu 3206 11 00  
Ostatn√© 3206 19 00  
Pigmenty a pr√≠pravky na z√°klade zl√ļńćen√≠n chr√≥mu 3206 20 00  
Ostatn√© farbiv√° a ostatn√© pr√≠pravky    
Ultramar√≠n a pr√≠pravky na jeho z√°klade 3206 41 00  
Litop√≥n a ostatn√© pigmenty a pr√≠pravky na z√°klade sulfidu zinońćnat√©ho 3206 42 00  
Ostatn√©    
Magnetit 3206 49 10  
Ostatn√© 3206 49 70  
Anorganick√© v√Ĺrobky druhu pouŇĺ√≠van√©ho ako luminof√≥ry 3206 50 00  
32.07 Pripraven√© pigmenty, pripraven√© kaliv√° a pripraven√© farby, sklotvorn√© emaily (smalty) a glaz√ļry, engoby, tekut√© listre a podobn√© pr√≠pravky, druhu pouŇĺ√≠van√©ho v keramickom, smaltovacom alebo skl√°rskom priemysle; sklenen√© frity a ostatn√© sklo, vo forme pr√°Ň°ku, gran√ļl alebo Ň°upiniek    
Pripraven√© pigmenty, pripraven√© kaliv√° a pripraven√© farby a podobn√© pr√≠pravky 3207 10 00  
Sklotvorn√© emaily (smalty) a glaz√ļry, engoby a podobn√© pr√≠pravky    
Engoby 3207 20 10  
Ostatn√© 3207 20 90  
Tekut√© listre a podobn√© pr√≠pravky 3207 30 00  
Sklenen√© frity a ostatn√© sklo, vo forme pr√°Ň°ku, gran√ļl alebo Ň°upiniek    
Sklo vo forme Ň°upiniek s dńļŇĺkou 0,1¬†mm alebo viac, ale nepresahuj√ļcou 3,5¬†mm, a s hr√ļbkou 2¬†mikrometre alebo viac, ale nepresahuj√ļcou 5¬†mikrometrov; sklo vo forme pr√°Ň°ku alebo gran√ļl obsahuj√ļce 99¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac oxidu kremińćit√©ho 3207 40 40  
Ostatn√© 3207 40 85  
32.08 N√°terov√© farby a laky (vr√°tane emailov a jemn√Ĺch lakov) na z√°klade syntetick√Ĺch polym√©rov alebo chemicky modifikovan√Ĺch pr√≠rodn√Ĺch polym√©rov, rozpt√Ĺlen√© alebo rozpusten√© v nevodnom prostred√≠; roztoky definovan√© pozn√°mkou¬†4 k tejto kapitole    
Na z√°klade polyesterov    
Roztoky definovan√© pozn√°mkou¬†4 k tejto kapitole 3208 10 10  
Ostatn√© 3208 10 90  
Na z√°klade akrylov√Ĺch alebo vinylov√Ĺch polym√©rov    
Roztoky definovan√© pozn√°mkou¬†4 k tejto kapitole 3208 20 10  
Ostatn√© 3208 20 90  
Ostatn√©    
Roztoky definovan√© pozn√°mkou¬†4 k tejto kapitole    
Polyuret√°n z 2,2‚Ä≤-(terc-butylimino)dietanolu a 4,4‚Ä≤-metyl√©ndicyklohexyldiizokyan√°tu vo forme roztoku v N,N-dimetylacetamide obsahuj√ļceho 48¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac polym√©ru 3208 90 11  
Kopolym√©r z p-krezolu a divinylbenz√©nu vo forme roztoku v N,N-dimetylacetamide obsahuj√ļceho 48¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac polym√©ru 3208 90 13  
Ostatn√© 3208 90 19  
Ostatn√©    
Na z√°klade syntetick√Ĺch polym√©rov 3208 90 91  
Na z√°klade chemicky modifikovan√Ĺch pr√≠rodn√Ĺch polym√©rov 3208 90 99  
32.09 N√°terov√© farby a laky (vr√°tane emailov a jemn√Ĺch lakov) na z√°klade syntetick√Ĺch polym√©rov alebo chemicky modifikovan√Ĺch pr√≠rodn√Ĺch polym√©rov, rozpt√Ĺlen√© alebo rozpusten√© vo vodnom prostred√≠    
Na z√°klade akrylov√Ĺch alebo vinylov√Ĺch polym√©rov 3209 10 00  
Ostatn√© 3209 90 00  
32.10 Ostatn√© n√°terov√© farby a laky (vr√°tane emailov, jemn√Ĺch lakov a temperov√Ĺch farieb); pripraven√© vodn√© pigmenty druhu pouŇĺ√≠van√©ho na koneńćn√ļ √ļpravu usne    
Olejov√© n√°terov√© farby a laky (vr√°tane emailov a jemn√Ĺch lakov) 3210 00 10  
Ostatn√© 3210 00 90  
32.11 Pripraven√© vysuŇ°ovadl√° 3211 00 00  
32.12 Pigmenty (vr√°tane kovov√Ĺch pr√°Ň°kov a Ň°upiniek) rozpt√Ĺlen√© v nevodnom prostred√≠, v tekutej alebo pastovitej forme, druhu pouŇĺ√≠van√©ho na v√Ĺrobu n√°terov√Ĺch farieb (vr√°tane emailov); razbov√© f√≥lie; farby a ostatn√© farbiv√° vo form√°ch alebo baleniach na predaj v malom    
Razbov√© f√≥lie 3212 10 00  
Ostatn√© 3212 90 00  
32.13 Farby na umeleck√ļ mańĺbu, Ň°kolsk√© farby, plag√°tov√© farby, t√≥novacie farby, farby na z√°bavn√© √ļńćely a podobn√© farby, v tablet√°ch, tub√°ch, t√©glikoch, fńĺaŇ°tińćk√°ch, misk√°ch alebo v podobn√Ĺch form√°ch alebo baleniach    
Farby v s√ļprav√°ch 3213 10 00  
Ostatn√© 3213 90 00  
32.14 Sklen√°rsky tmel, Ň°tep√°rsky tmel, Ňĺivicov√© spojivo, tesniace zmesi a ostatn√© tmely; maliarske tmely; neŇĺiaruvzdorn√© pr√≠pravky na povrchov√ļ √ļpravu fas√°d, vn√ļtorn√Ĺch stien, podl√°h, stropov alebo podobn√© pr√≠pravky    
Sklen√°rsky tmel, Ň°tep√°rsky tmel, Ňĺivicov√© spojivo, tesniace zmesi a ostatn√© tmely; maliarske tmely    
Sklen√°rsky tmel, Ň°tep√°rsky tmel, Ňĺivicov√© spojivo, tesniace zmesi a ostatn√© tmely 3214 10 10  
Maliarske tmely 3214 10 90  
Ostatn√© 3214 90 00  
32.15 Tlańćiarensk√° farba, atramenty na p√≠sanie alebo kreslenie a ostatn√© atramenty (tuŇ°e), tieŇĺ koncentrovan√© alebo tuh√©    
Tlańćiarensk√° farba    
ńĆierna 3215 11 00  
Ostatn√° 3215 19 00  
Ostatn√©    
Atramentov√© kazety (bez integrovanej tlańćiarenskej hlavy), ktor√© s√ļ urńćen√© na vloŇĺenie do pr√≠strojov podpoloŇĺiek 844331, 844332 alebo 844339, a ktor√Ĺch s√ļńćasŇ•ou s√ļ mechanick√© alebo elektrick√© komponenty; tuh√Ĺ atrament v tvaroch navrhnut√Ĺch na vloŇĺenie do pr√≠strojov podpoloŇĺiek 844331, 844332 alebo 844339 3215 90 20  
Ostatn√© 3215 90 70  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.