CN8 / NC8 - 2023 33 CN8 / NC8 - 2023 - SK 35

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

34. KAPITOLA
MYDLO, ORGANICK√Č POVRCHOVO AKT√ćVNE L√ĀTKY, PRACIE PR√ćPRAVKY, MAZACIE PR√ćPRAVKY, UMEL√Č VOSKY, PRIPRAVEN√Č VOSKY, LE҆TIACE ALEBO ńĆISTIACE PR√ćPRAVKY, SVIEńĆKY A PODOBN√Č V√ĚROBKY, MODELOVACIE PASTY, ZUBN√Č VOSKY A ZUBN√Č PR√ćPRAVKY NA Z√ĀKLADE SADRY

34.01 Mydlo; organick√© povrchovo akt√≠vne v√Ĺrobky a pr√≠pravky pouŇĺ√≠van√© ako mydlo, vo forme tyńćiniek, tablińćiek, vylisovan√Ĺch kusov alebo tvarov, tieŇĺ obsahuj√ļce mydlo; organick√© povrchovo akt√≠vne v√Ĺrobky a pr√≠pravky na um√Ĺvanie pokoŇĺky vo forme kvapaliny alebo kr√©mu a balen√© na predaj v malom, tieŇĺ obsahuj√ļce mydlo; papier, vata, plsŇ• a netkan√© text√≠lie, impregnovan√©, potiahnut√© alebo pokryt√© mydlom alebo detergentom    
Mydlo a organick√© povrchovo akt√≠vne v√Ĺrobky a pr√≠pravky vo forme tyńćiniek, tablińćiek, vylisovan√Ĺch kusov alebo tvarov a papier, vata, plsŇ• a netkan√© text√≠lie, impregnovan√©, potiahnut√© alebo pokryt√© mydlom alebo detergentom    
Na toaletn√© pouŇĺitie (vr√°tane medicin√°lnych v√Ĺrobkov) 3401 11 00  
Ostatn√© 3401 19 00  
Mydlo v ostatn√Ĺch form√°ch    
҆upinky, doŇ°tińćky, granuly alebo pr√°Ň°ok 3401 20 10  
Ostatn√© 3401 20 90  
Organick√© povrchovo akt√≠vne v√Ĺrobky a pr√≠pravky na um√Ĺvanie pokoŇĺky vo forme kvapaliny alebo kr√©mu a balen√© na predaj v malom, tieŇĺ obsahuj√ļce mydlo 3401 30 00  
34.02 Organick√© povrchovo akt√≠vne l√°tky (in√© ako mydlo); povrchovo akt√≠vne pr√≠pravky, pracie pr√≠pravky (vr√°tane pomocn√Ĺch prac√≠ch pr√≠pravkov) a ńćistiace pr√≠pravky, tieŇĺ obsahuj√ļce mydlo, in√© ako poloŇĺky¬†3401    
Ani√≥nov√© organick√© povrchovo akt√≠vne l√°tky, tieŇĺ balen√© na predaj v¬†malom    
Line√°rne alkylbenz√©nsulf√≥nov√© kyseliny a¬†ich soli 3402 31 00  
Ostatn√©    
Vodn√Ĺ roztok obsahuj√ļci 30¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac, ale najviac 50¬†hmotnostn√Ĺch % alkylu [oxydi(benz√©nsulfon√°tu)] disodn√©ho 3402 39 10  
Ostatn√© 3402 39 90  
Ostatn√© organick√© povrchovo akt√≠vne l√°tky, tieŇĺ balen√© na predaj v¬†malom    
Kati√≥nov√© 3402 41 00  
Nei√≥nov√© 3402 42 00  
Ostatn√© 3402 49 00  
Pr√≠pravky balen√© na predaj v malom    
Povrchovo akt√≠vne pr√≠pravky 3402 50 10  
Pracie pr√≠pravky a ńćistiace pr√≠pravky 3402 50 90  
Ostatn√©    
Povrchovo akt√≠vne pr√≠pravky 3402 90 10  
Pracie pr√≠pravky a ńćistiace pr√≠pravky 3402 90 90  
34.03 Mastiace pr√≠pravky (vr√°tane rezn√Ĺch olejov, pr√≠pravkov na uvońĺŇąovanie skrutiek alebo mat√≠c, pr√≠pravkov proti hrdzi alebo kor√≥zii a pr√≠pravkov na vytieranie foriem, na z√°klade mazadiel) a pr√≠pravky druhu pouŇĺ√≠van√©ho na olejovanie alebo mazanie textiln√Ĺch materi√°lov, usne, koŇĺuŇ°√≠n alebo ostatn√Ĺch materi√°lov, ale okrem pr√≠pravkov obsahuj√ļcich ako z√°kladn√© zloŇĺky 70¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac ropn√Ĺch olejov alebo olejov z√≠skan√Ĺch z bit√ļmenov√Ĺch nerastov    
Obsahuj√ļce ropn√© oleje alebo oleje z√≠skan√© z bit√ļmenov√Ĺch nerastov    
Pr√≠pravky na √ļpravu textiln√Ĺch materi√°lov, usne, koŇĺuŇ°√≠n alebo ostatn√Ĺch materi√°lov 3403 11 00  
Ostatn√©    
Obsahuj√ļce 70¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac ropn√Ĺch olejov alebo olejov z√≠skan√Ĺch z bit√ļmenov√Ĺch nerastov, ale ktor√© nie s√ļ ich z√°kladnou zloŇĺkou 3403 19 10  
Mazadl√° s¬†obsahom uhl√≠ka poch√°dzaj√ļceho z¬†biomasy najmenej 25 hmotnostn√Ĺch¬†%, ktor√© s√ļ biologicky rozloŇĺiteńĺn√© na √ļrovni najmenej 60¬†% 3403 19 20  
Ostatn√© 3403 19 80  
Ostatn√©    
Pr√≠pravky na √ļpravu textiln√Ĺch materi√°lov, usne, koŇĺuŇ°√≠n alebo ostatn√Ĺch materi√°lov 3403 91 00  
Ostatn√© 3403 99 00  
34.04 Umel√© vosky a pripraven√© vosky    
Z polyoxyetyl√©nu (polyetyl√©nglykolu) 3404 20 00  
Ostatn√© 3404 90 00  
34.05 LeŇ°tidl√° a kr√©my na obuv, n√°bytok, podlahy, karos√©rie, sklo alebo kov, ńćistiace pasty a pr√°Ň°ky a podobn√© pr√≠pravky (tieŇĺ vo forme papiera, vaty, plsti, netkan√Ĺch text√≠li√≠, ńĺahńćen√Ĺch plastov alebo ńĺahńćen√©ho kauńćuku, impregnovan√Ĺch, potiahnut√Ĺch alebo pokryt√Ĺch tak√Ĺmito pr√≠pravkami), okrem voskov poloŇĺky¬†3404    
LeŇ°tidl√°, kr√©my a podobn√© pr√≠pravky na obuv alebo useŇą 3405 10 00  
LeŇ°tidl√°, kr√©my a podobn√© pr√≠pravky na √ļdrŇĺbu dreven√©ho n√°bytku, podl√°h alebo ostatn√Ĺch dreven√Ĺch v√Ĺrobkov 3405 20 00  
LeŇ°tidl√° a podobn√© pr√≠pravky na karos√©rie, in√© ako leŇ°tidl√° na kovy 3405 30 00  
ńĆistiace pasty a pr√°Ň°ky a ostatn√© ńćistiace pr√≠pravky 3405 40 00  
Ostatn√©    
LeŇ°tidl√° na kovy 3405 90 10  
Ostatn√© 3405 90 90  
34.06 Svieńćky, tenk√© svieńćky a podobn√© v√Ĺrobky 3406 00 00  
34.07 Modelovacie pasty, vr√°tane p√°st upraven√Ĺch na z√°bavu det√≠; pr√≠pravky zn√°me ako ‚Äězubolek√°rsky vosk‚Äú alebo ‚Äězubn√© odtlańćovacie zmesi‚Äú, balen√© v s√ļprav√°ch, v baleniach na predaj v malom alebo v tvare tabuliek, podkov, tyńćiniek alebo v podobn√Ĺch form√°ch; ostatn√© pr√≠pravky pouŇĺ√≠van√© v zubnom lek√°rstve na z√°klade sadry (p√°lenej sadry alebo s√≠ranu v√°penat√©ho) 3407 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.