CN8 / NC8 - 2023 95 CN8 / NC8 - 2023 - SK 97

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

96. KAPITOLA
R√ĒZNE V√ĚROBKY

96.01 Opracovan√° slonovina, kosŇ•, korytnańćina, rohovina, parohy, koraly, perleŇ• a ostatn√© Ňĺivońć√≠Ň°ne rezb√°rske materi√°ly, a v√Ĺrobky z t√Ĺchto materi√°lov (vr√°tane v√Ĺrobkov z√≠skan√Ĺch tvarovan√≠m)    
Opracovan√° slonovina a v√Ĺrobky zo slonoviny 9601 10 00  
Ostatn√© 9601 90 00  
96.02 Opracovan√Ĺ rastlinn√Ĺ alebo nerastn√Ĺ rezb√°rsky materi√°l a v√Ĺrobky z t√Ĺchto materi√°lov; v√Ĺrobky tvarovan√© alebo vyrez√°van√© z vosku, stear√≠nu, pr√≠rodn√©ho kauńćuku alebo pr√≠rodn√Ĺch Ňĺiv√≠c alebo modelovac√≠ch p√°st, a ostatn√© tvarovan√© alebo vyrez√°van√© v√Ĺrobky, inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√©; opracovan√° netvrden√° Ňĺelat√≠na (okrem Ňĺelat√≠ny poloŇĺky¬†3503) a v√Ĺrobky z netvrdenej Ňĺelat√≠ny 9602 00 00  
96.03 Metly, zmet√°ky, kefy, kefky, Ň°tetky a Ň°tetce (vr√°tane t√Ĺch, ktor√© tvoria ńćasti strojov, pr√≠strojov alebo vozidiel), ruńćn√© mechanick√© metly bez motora, mopy a opraŇ°ovańće z peria; pripraven√© zv√§zky na v√Ĺrobu metiel alebo kief a Ň°tetcov; maliarske vank√ļŇ°iky a valńćeky; stierky (in√© ako valńćekov√© stierky)    
Metly, zmet√°ky, kefy, kefky, Ň°tetky a Ň°tetce, pozost√°vaj√ļce z pr√ļtikov alebo ostatn√Ĺch rastlinn√Ĺch materi√°lov zviazan√Ĺch do zv√§zkov, tieŇĺ s n√°sadou 9603 10 00 (PCE)
Zubn√© kefky, kefky a Ň°tetky na holenie, kefy na vlasy, kefky na nechty, kefky na mihalnice a ostatn√© toaletn√© kefy a kefky na osobn√© pouŇĺitie, vr√°tane t√Ĺch, ktor√© tvoria ńćasti pr√≠strojov    
Zubné kefky, vrátane kefiek na zubné protézy 9603 21 00 (PCE)
Ostatn√©    
Kefy na vlasy 9603 29 30 (PCE)
Ostatn√© 9603 29 80  
Kefy a Ň°tetce pre umelcov, Ň°tetce na p√≠sanie a podobn√© Ň°tetce na nan√°Ň°anie kozmetick√Ĺch pr√≠pravkov    
Kefy a Ň°tetce pre umelcov a Ň°tetce na p√≠sanie 9603 30 10 (PCE)
҆tetce na nan√°Ň°anie kozmetick√Ĺch pr√≠pravkov 9603 30 90 (PCE)
Maliarske, natierańćsk√©, lakovacie alebo podobn√© kefy a Ň°tetce (in√© ako kefy a Ň°tetce podpoloŇĺky¬†960330); maliarske vank√ļŇ°iky a valńćeky    
Maliarske, natierańćsk√©, lakovacie alebo podobn√© kefy a Ň°tetce 9603 40 10 (PCE)
Maliarske vank√ļŇ°iky a valńćeky 9603 40 90 (PCE)
Ostatn√© kefy a kefky tvoriace ńćasti strojov, pr√≠strojov alebo vozidiel 9603 50 00  
Ostatn√©    
Ruńćn√© mechanick√© metly, bez motora 9603 90 10 (PCE)
Ostatn√©    
Zametacie kefy na ńćistenie ul√≠c; metly, zmet√°ky a kefy pre dom√°cnosŇ•, vr√°tane kief na obuv alebo kief na odevy; kefy na ńćesanie alebo ńćistenie zvierat 9603 90 91  
Ostatn√© 9603 90 99  
96.04 Ruńćn√© sit√° a ruńćn√© rieńćice 9604 00 00  
96.05 Cestovn√© s√ļpravy na osobn√ļ toaletu, Ň°itie alebo ńćistenie obuvi alebo odevov 9605 00 00  
96.06 Gomb√≠ky, stl√°ńćacie gomb√≠ky a patentn√© gomb√≠ky, formy na gomb√≠ky a ostatn√© ńćasti a s√ļńćasti t√Ĺchto v√Ĺrobkov; gomb√≠kov√© polotovary    
Stl√°ńćacie gomb√≠ky a patentn√© gomb√≠ky a ich ńćasti 9606 10 00  
Gomb√≠ky    
Z plastov, nepokryt√© textiln√Ĺm materi√°lom 9606 21 00  
Zo z√°kladn√©ho kovu, nepokryt√© textiln√Ĺm materi√°lom 9606 22 00  
Ostatn√© 9606 29 00  
Formy na gomb√≠ky a ostatn√© ńćasti a s√ļńćasti gomb√≠kov; gomb√≠kov√© polotovary 9606 30 00  
96.07 Zipsy a ich ńćasti a s√ļńćasti    
Zipsy    
S ńćl√°nkami zo z√°kladn√©ho kovu 9607 11 00 (MTR)
Ostatné 9607 19 00 (MTR)
ńĆasti a s√ļńćasti    
Zo z√°kladn√©ho kovu, vr√°tane √ļzkych p√°sikov vybaven√Ĺch ńćl√°nkami zo z√°kladn√©ho kovu 9607 20 10  
Ostatn√© 9607 20 90  
96.08 Guńĺ√īńćkov√© per√°; popisovańće, znańćkovańće a zv√ĹrazŇąovańće, s plsten√Ĺm hrotom a ostatn√Ĺmi p√≥rovit√Ĺmi hrotmi; plniace per√°, rysovacie per√° a ostatn√© per√°; rydl√° na rozmnoŇĺovańće; patentn√© ceruzky; n√°sadky na per√°, r√ļńćky na ceruzky a podobn√© v√Ĺrobky; ńćasti a s√ļńćasti (vr√°tane ochrann√Ĺch uz√°verov a pr√≠chytiek) t√Ĺchto v√Ĺrobkov, in√© ako v√Ĺrobky poloŇĺky¬†9609    
Guńĺ√īńćkov√© per√°    
S tekut√Ĺm atramentom 9608 10 10 (PCE)
Ostatn√©    
S vymeniteńĺnou n√°plŇąou 9608 10 92 (PCE)
Ostatné 9608 10 99 (PCE)
Popisovańće, znańćkovańće a zv√ĹrazŇąovańće s plsten√Ĺm hrotom a ostatn√Ĺmi p√≥rovit√Ĺmi hrotmi 9608 20 00 (PCE)
Plniace perá, rysovacie perá a ostatné perá 9608 30 00 (PCE)
Patentné ceruzky 9608 40 00 (PCE)
S√ļpravy v√Ĺrobkov dvoch alebo viacer√Ĺch predch√°dzaj√ļcich podpoloŇĺiek 9608 50 00  
N√°hradn√© n√°plne do guńĺ√īńćkov√Ĺch pier, skladaj√ļce sa z guńĺ√īńćkov√©ho hrotu a z√°sobn√≠ka n√°plne 9608 60 00 (PCE)
Ostatn√©    
Hroty a Ň°pińćky pier 9608 91 00  
Ostatn√© 9608 99 00  
96.09 Ceruzky (in√© ako ceruzky poloŇĺky¬†9608), pastelky, tuhy, pastely, kresliace uhle, p√≠sacie alebo kresliace kriedy a krajńć√≠rske kriedy    
Ceruzky a pastelky, s tuhou v pl√°Ň°ti    
S tuhou z grafitu 9609 10 10  
Ostatn√© 9609 10 90  
Tuhy do ceruziek, ńćierne alebo farebn√© 9609 20 00  
Ostatn√©    
Pastely a kresliace uhle 9609 90 10  
Ostatn√© 9609 90 90  
96.10 Bridlicov√© tabuńĺky a tabule, na p√≠sanie alebo na kreslenie, tieŇĺ zar√°movan√© 9610 00 00  
96.11 D√°tovacie, peńćatiace alebo ńć√≠slovacie razidl√° a podobn√© v√Ĺrobky (vr√°tane strojńćekov na tlańć alebo na vytl√°ńćanie Ň°t√≠tkov), ruńćn√©; ruńćn√© s√°dzadl√° a mal√© ruńćn√© tlańćiarensk√© s√ļpravy obsahuj√ļce tak√©to s√°dzadl√° 9611 00 00  
96.12 P√°sky do p√≠sac√≠ch strojov alebo podobn√© p√°sky, napusten√© tlańćiarenskou farbou alebo inak pripraven√© na zanechanie odtlańćkov, tieŇĺ na cievkach alebo v kazet√°ch; peńćiatkovacie vank√ļŇ°iky, tieŇĺ napusten√©, tieŇĺ v Ň°katuńĺk√°ch    
P√≠sacie p√°sky    
Z plastov 9612 10 10  
Z chemick√Ĺch vl√°kien, so Ň°√≠rkou menej ako 30¬†mm, trvale zamontovan√© v plastov√Ĺch alebo kovov√Ĺch kazet√°ch druhu pouŇĺ√≠van√©ho v automatick√Ĺch p√≠sac√≠ch strojoch, zariadeniach na automatick√© spracovanie √ļdajov a ostatn√Ĺch strojoch 9612 10 20  
Ostatn√© 9612 10 80  
Peńćiatkovacie vank√ļŇ°iky 9612 20 00  
96.13 Zapańĺovańće cigariet a ostatn√© zapańĺovańće, tieŇĺ mechanick√© alebo elektrick√©, a ich ńćasti a s√ļńćasti in√© ako kamienky a kn√īty    
Plynov√© vreckov√© zapańĺovańće, znovu nenaplniteńĺn√© 9613 10 00 (PCE)
Plynov√© vreckov√© zapańĺovańće, znovu naplniteńĺn√© 9613 20 00 (PCE)
Ostatn√© zapańĺovańće 9613 80 00  
ńĆasti a s√ļńćasti 9613 90 00  
96.14 Fajky (vr√°tane fajkov√Ĺch hl√°v), cigarov√© alebo cigaretov√© Ň°pińćky, a ich ńćasti a s√ļńćasti    
Hrubo tvarovan√© bloky (polotovary) z dreva alebo koreŇąa, na v√Ĺrobu fajok 9614 00 10  
Ostatn√© 9614 00 90  
96.15 Hrebene na ńćesanie, hrebene do vlasov a podobn√© v√Ĺrobky; vl√°senky, sponky do vlasov, nat√°ńćky, prip√≠nadl√° a podobn√© v√Ĺrobky, in√© ako v√Ĺrobky poloŇĺky¬†8516, a ich ńćasti a s√ļńćasti    
Hrebene na ńćesanie, hrebene do vlasov a podobn√© v√Ĺrobky    
Z tvrden√©ho kauńćuku alebo plastov 9615 11 00  
Ostatn√© 9615 19 00  
Ostatn√© 9615 90 00  
96.16 RozpraŇ°ovańće voŇąaviek a podobn√© toaletn√© rozpraŇ°ovańće, ich rozpraŇ°ovacie zariadenia a hlavy; labutienky a pudrovadl√° na nan√°Ň°anie kozmetick√Ĺch alebo toaletn√Ĺch pr√≠pravkov    
RozpraŇ°ovańće voŇąaviek a podobn√© toaletn√© rozpraŇ°ovańće, ich rozpraŇ°ovacie zariadenia a hlavy    
Toaletn√© rozpraŇ°ovańće 9616 10 10  
RozpraŇ°ovacie zariadenia a hlavy 9616 10 90  
Labutienky a pudrovadl√° na nan√°Ň°anie kozmetick√Ĺch alebo toaletn√Ĺch pr√≠pravkov 9616 20 00  
96.17 Termosky a¬†ostatn√© v√°kuov√© n√°doby, kompletn√©; ich ńćasti a¬†s√ļńćasti in√© ako sklenen√© vloŇĺky 9617 00 00  
96.18 Krajńć√≠rske panny a ostatn√© figur√≠ny; automaty a ostatn√© oŇĺiven√© sc√©ny do v√Ĺkladn√Ĺch skr√≠Ňą 9618 00 00  
96.19 Hygienick√© vloŇĺky a tamp√≥ny, plienky, prebaly a podobn√© v√Ĺrobky, z ak√©hokońĺvek materi√°lu    
Z vaty z textiln√Ĺch materi√°lov 9619 00 30  
Z ostatn√Ĺch textiln√Ĺch materi√°lov    
Hygienick√© vloŇĺky, tamp√≥ny a podobn√© v√Ĺrobky 9619 00 40  
Plienky a prebaly a podobn√© v√Ĺrobky 9619 00 50  
Z ostatn√Ĺch materi√°lov    
Hygienick√© vloŇĺky, tamp√≥ny a podobn√© v√Ĺrobky    
Hygienick√© vloŇĺky 9619 00 71  
Tamp√≥ny 9619 00 75  
Ostatn√© 9619 00 79  
Plienky a prebaly a podobn√© v√Ĺrobky    
Detsk√© plienky a prebaly pre deti 9619 00 81  
Ostatn√© (napr√≠klad v√Ĺrobky na starostlivosŇ• pri inkontinencii) 9619 00 89  
96.20 Jednonoh√©, dvojnoh√©, trojnoh√© stojany a¬†podobn√© v√Ĺrobky    
Druhu pouŇĺ√≠van√©ho pre digit√°lne fotapar√°ty, fotografick√© pr√≠stroje alebo videokamery, kinematografick√© kamery a projektory; druhu pouŇĺ√≠van√©ho pre ńŹalŇ°ie pr√≠stroje 90. kapitoly 9620 00 10  
Ostatn√©    
Z plastov alebo hlin√≠ka 9620 00 91  
Ostatn√© 9620 00 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.