CN8 / NC8 - 2023 37 CN8 / NC8 - 2023 - SL 39

CN8 / NC8 - 2023 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 38
RAZNI KEMIJSKI PROIZVODI

38.01 Umetni grafit, koloidni ali polkoloidni grafit; preparati na osnovi grafita ali drugih vrst ogljika v obliki paste, blokov, ploŇ°ńć in drugih polizdelkov    
Umetni grafit 3801 10 00  
Koloidni ali polkoloidni grafit    
koloidni grafit v oljni suspenziji; polkoloidni grafit 3801 20 10  
drug 3801 20 90  
Ogljikove paste za elektrode in podobne paste za oblaganje peńći 3801 30 00  
Drugi 3801 90 00  
38.02 Aktivno oglje; aktivirani naravni mineralni proizvodi; Ňĺivalsko oglje, vkljuńćno rabljeno Ňĺivalsko oglje    
Aktivno oglje 3802 10 00  
Drugo 3802 90 00  
38.03 Talovo olje, surovo ali rafinirano    
Surovo 3803 00 10  
Drugo 3803 00 90  
38.04 LuŇĺnice iz proizvodnje lesne celuloze, nekoncentrirane ali koncentrirane, razsladkane ali kemińćno obdelane, vkljuńćno z lignin sulfonati, toda brez talovega olja iz tarifne Ň°tevilke¬†3803 3804 00 00  
38.05 Smolni, lesni ali sulfatni terpentin ter druga terpentinova olja, dobljena z destilacijo ali po drugańćnem postopku iz lesa iglavcev; surovi dipenten; sulfitni terpentin in drugi surovi paracimeni; borovo olje, ki vsebuje alfa-terpineol kot glavno sestavino    
Smolni, lesni ali sulfatni terpenti    
smolni terpentin 3805 10 10  
lesni terpentin 3805 10 30  
sulfatni terpentin 3805 10 90  
Drugo    
borovo olje 3805 90 10  
drugo 3805 90 90  
38.06 Kolofonija in druge smolne kisline ter njihovi derivati; kolofonijski Ň°pirit in kolofonijska olja; staljene smole    
Kolofonija in smolne kisline 3806 10 00  
Soli kolofonije, smolnih kislin ali derivatov kolofonije ali smolnih kislin, razen soli aduktov kolofonije 3806 20 00  
Smolni estri (ester gums) 3806 30 00  
Drugo 3806 90 00  
38.07 Lesni katran; olja iz lesnega katrana; lesni kreozot; lesna nafta; rastlinska smola; pivovarska smola in podobni preparati na osnovi kolofonije, smolnih kislin ali rastlinskih smol    
Lesni katran 3807 00 10  
Drugo 3807 00 90  
38.08 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva zoper klitje, sredstva za urejanje rasti rastlin, dezinfektanti in podobni proizvodi, pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno ali kot preparati ali proizvodi (npr. Ňĺveplani trakovi, stenji, sveńće in muholovke)    
Blago, navedeno v opombi¬†1 k tarifnim podŇ°tevilkam k temu poglavju    
DDT (ISO) (klofenotan (INN)), v pakiranju z neto vsebino do vkljuńćno 300¬†g 3808 52 00  
Drugo 3808 59 00  
Blago, navedeno v opombi 2 k tarifnim podŇ°tevilkam k temu poglavju    
v pakiranju z neto vsebino do vkljuńćno 300¬†g 3808 61 00  
v pakiranju z neto vsebino veńć kot 300¬†g do vkljuńćno 7,5¬†kg 3808 62 00  
drugo 3808 69 00  
Drugo    
insekticidi    
na osnovi piretroidov 3808 91 10  
na osnovi kloriranih ogljikovodikov 3808 91 20  
na osnovi karbamatov 3808 91 30  
na osnovi organofosfornih spojin 3808 91 40  
drugi 3808 91 90  
fungicidi    
anorganski    
preparati na osnovi bakrovih spojin 3808 92 10  
drugi 3808 92 20  
drugi    
na osnovi ditiokarbamatov 3808 92 30  
na osnovi benzimidazolov 3808 92 40  
na osnovi diazolov ali triazolov 3808 92 50  
na osnovi diazinov ali morfolinov 3808 92 60  
drugi 3808 92 90  
herbicidi, sredstva zoper klitje in sredstva za urejanje rasti rastlin    
herbicidi    
na osnovi fenoksi-fitohormonov 3808 93 11  
na osnovi triazinov 3808 93 13  
na osnovi amidov 3808 93 15  
na osnovi karbamatov 3808 93 17  
na osnovi dinitroanilinovih derivatov 3808 93 21  
na osnovi derivatov seńćnine, uracila ali sulfonil seńćnine 3808 93 23  
drugi 3808 93 27  
proizvodi proti klitju 3808 93 30  
regulatorji rastlinske rasti 3808 93 90  
dezinfektanti    
na osnovi kvaternih amonijevih soli 3808 94 10  
na osnovi halogeniranih spojin 3808 94 20  
drugi 3808 94 90  
drugo    
rodenticidi 3808 99 10  
drugi 3808 99 90  
38.09 Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeŇ°evanje barvanja in fiksiranja barvil ter drugi proizvodi (npr. sredstva za apreturo in jedkanje), ki se uporabljajo v tekstilni, papirni, usnjarski in podobnih industrijah, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu    
Na osnovi Ň°krobnih snovi    
ki vsebujejo do 55¬†mas.¬†% takih substanc 3809 10 10  
ki vsebujejo 55¬†mas.¬†% ali veńć, vendar do 70¬†mas.¬†% takih substanc 3809 10 30  
ki vsebujejo od vkljuńćno 70¬†mas.¬†% do 83¬†mas.¬†% takih substanc 3809 10 50  
ki vsebujejo 83¬†mas.¬†% ali veńć takih substanc 3809 10 90  
Drugo    
ki se uporabljajo v tekstilni ali podobnih industrijah 3809 91 00  
ki se uporabljajo v papirni ali podobnih industrijah 3809 92 00  
ki se uporabljajo v usnjarski ali podobnih industrijah 3809 93 00  
38.10 Preparati za dekapiranje kovinskih povrŇ°in; talila in drugi pomoŇĺni preparati za mehko spajkanje in trdo spajkanje ali varjenje; praŇ°ki in paste za spajkanje in varjenje, ki so sestavljeni iz kovin in drugih materialov; preparati, ki se uporabljajo kot jedra ali obloge za elektrode ali varilne palice    
Preparati za dekapiranje kovinskih povrŇ°in; praŇ°ki in paste, ki so sestavljeni iz kovin in drugih materialov, za mehko spajkanje, trdo spajkanje ali varjenje 3810 10 00  
Drugo    
preparati, ki se uporabljajo kot jedra ali obloge za varilne elektrode in palice 3810 90 10  
drugo 3810 90 90  
38.11 Preparati proti klenkanju, antioksidanti, preparati za prepreńćevanje kopińćenja smole, za zboljŇ°anje viskoznosti, preparati za prepreńćevanje korozije in drugi pripravljeni dodatki, za mineralna olja (vkljuńćno bencin) ali za druge tekońćine, ki se uporabljajo v iste namene kot mineralna olja    
Preparati proti klenkanju    
na osnovi svinńćevih spojin    
na osnovi tetraetil-svinca 3811 11 10  
drugi 3811 11 90  
drugi 3811 19 00  
Dodatki za mazalna olja    
ki vsebujejo olja iz nafte ali olja iz bituminoznih mineralov 3811 21 00  
drugi 3811 29 00  
Drugo 3811 90 00  
38.12 Pripravljeni pospeŇ°evalci vulkanizacije, sestavljeni plastifikatorji za gumo in plastińćne mase, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, antioksidanti (protioksidacijski preparati) in drugi sestavljeni stabilizatorji za gumo ali plastińćne mase    
Pripravljeni pospeŇ°evalci vulkanizacije za gumo 3812 10 00  
Sestavljeni mehńćalci za gumo in plastińćne mase    
reagenńćne meŇ°anice, ki vsebujejo benzil 3-izobutiriloksi-1-izopropil-2,2-dimetilpropilftalat in benzil 3-izobutiriloksi-2,2,4-trimetilpentilftalat 3812 20 10  
drugo 3812 20 90  
Antioksidanti (protioksidacijski preparati) in drugi sestavljeni stabilizatorji za gumo ali plastińćne mase    
zmesi 1,2-dihidro-2,2,4-trimetil-kinolin oligomerov 3812 31 00  
drugo    
antioksidanti (protioksidacijski preparati) 3812 39 10  
Drugo 3812 39 90  
38.13 Preparati in polnila za aparate za gaŇ°enje poŇĺara; napolnjene granate za gaŇ°enje poŇĺara 3813 00 00  
38.14 Sestavljena organska topila in razredńćila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; pripravljena sredstva za odstranjevanje premazov ali lakov    
Na osnovi butil acetata 3814 00 10  
Druga 3814 00 90  
38.15 Pobudniki reakcije, pospeŇ°evalci reakcije in katalitińćni preparati, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu    
Katalizatorji na nosilcu    
z nikljem ali nikljevimi spojinami kot aktivnimi snovmi 3815 11 00  
s plemenitimi kovinami ali spojinami plemenitih kovin kot aktivnimi snovmi 3815 12 00  
drugi    
katalizatorji v obliki zrnc, katerih 90¬†mas.¬†% ali veńć delcev ne presega 10¬†mikronov in ki sestoje iz meŇ°anic oksidov na nosilcu iz magnezijevega silikata, in ki vsebujejo: - 20¬†mas.¬†% ali veńć, vendar ne veńć kot 35¬†mas.¬†% bakra, in - 2¬†mas.¬†% ali veńć, vendar ne veńć kot 3¬†mas.¬†% bizmuta,katerih relativna gostota je 0,2 ali veńć, vendar ne veńć kot 1,0 3815 19 10  
drugi 3815 19 90  
Drugo    
katalizatorji, ki sestoje iz etilentrifenilfosfonijevega acetata v obliki raztopine v metanolu 3815 90 10  
drugo 3815 90 90  
38.16 Ognjevarni cementi, ognjevarne malte, ognjevarni betoni in podobne ognjevarne mase, vkljuńćno dolomitne nabijalne meŇ°anice, razen proizvodov iz tarifne Ň°tevilke 3801    
Dolomitne nabijalne meŇ°anice 3816 00 10  
Drugo 3816 00 90  
38.17 MeŇ°ani alkilbenzeni in meŇ°ani alkilnaftaleni, razen tistih iz tarifne Ň°tevilke¬†2707 ali 2902    
Linearni alkilbenzen 3817 00 50  
Drugo 3817 00 80  
38.18 Kemińćni elementi, dopirani za uporabo v elektroniki, v obliki kolutov, ploŇ°ńćic ali v podobnih oblikah; kemińćne spojine, dopirane za uporabo v elektroniki    
Dopirani silicij 3818 00 10  
Drugi 3818 00 90  
38.19 Tekońćine za hidravlińćne zavore in druge pripravljene tekońćine za hidravlińćni prenos, ki ne vsebujejo ali vsebujejo pod 70¬†mas.¬†% olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov 3819 00 00  
38.20 Preparati zoper zmrzovanje in pripravljene tekońćine za odtajanje 3820 00 00  
38.21 Pripravljene podlage za razvoj ali vzdrŇĺevanje mikroorganizmov (vkljuńćno z virusi in podobnimi organizmi) ali rastlinskih, ńćloveŇ°kih ali Ňĺivalskih celic 3821 00 00  
38.22 Diagnostińćni ali laboratorijski reagenti na podlogi (nosilcu); pripravljeni diagnostińćni ali laboratorijski reagenti na nosilcu ali brez njega, v obliki kompleta ali ne, razen tistih iz tarifne Ň°tevilke 3006; certificirani referenńćni materiali    
Diagnostińćni ali laboratorijski reagenti na podlogi (nosilcu); pripravljeni diagnostińćni ali laboratorijski reagenti na nosilcu ali brez njega, v obliki kompleta ali ne    
za malarijo 3822 11 00  
za ziko in druge bolezni, ki jih prenaŇ°ajo komarji rodu Aedes 3822 12 00  
za dolońćanje krvnih skupin 3822 13 00  
drugi 3822 19 00  
Drugi 3822 90 00  
38.23 Industrijske maŇ°ńćobne monokarboksilne kisline; kislinska olja iz rafinacije; industrijski maŇ°ńćobni alkoholi    
Industrijske maŇ°ńćobne monokarboksilne kisline; kislinska olja iz rafinacije    
stearinska kislina 3823 11 00  
oleinska kislina 3823 12 00  
maŇ°ńćobne kisline talovega olja 3823 13 00  
drugo    
destilirane maŇ°ńćobne kisline 3823 19 10  
destilati maŇ°ńćobnih kislin 3823 19 30  
drugo 3823 19 90  
Industrijski maŇ°ńćobni alkoholi 3823 70 00  
38.24 Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele in livarska jedra; kemijski proizvodi in preparati kemijske industrije ali sorodnih industrij (vkljuńćno tudi tisti, ki so sestavljeni iz meŇ°anic naravnih proizvodov), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu    
Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele ali livarska jedra 3824 10 00  
Neaglomerirani karbidi kovin, med seboj pomeŇ°ani ali pomeŇ°ani s kovinskimi vezivi 3824 30 00  
Pripravljeni dodatki za cemente, malte ali betone 3824 40 00  
Neognjevarne malte in betoni    
beton, pripravljen za vlivanje 3824 50 10  
drugo 3824 50 90  
Sorbitol, razen sorbitola iz tarifne podŇ°tevilke¬†290544    
v vodni raztopini    
ki vsebuje 2¬†mas.¬†% ali manj D-manitola, rańćunano glede na vsebnost D-glucitola 3824 60 11  
drug 3824 60 19  
drug    
ki vsebuje 2¬†mas.¬†% ali manj D-manitola, rańćunano glede na vsebnost D-glucitola 3824 60 91  
drug 3824 60 99  
Blago, navedeno v opombi 3 k tarifnim podŇ°tevilkam k temu poglavju    
ki vsebujejo oksiran (etilen oksid) 3824 81 00  
ki vsebujejo polibromirane bifenile (PBB), poliklorirane terfenile (PCT) ali poliklorirane bifenile (PCB) 3824 82 00  
ki vsebujejo tris(2,3-dibromopropil) fosfat 3824 83 00  
ki vsebujejo aldrin (ISO), kamfeklor (ISO) (toksafen), klordan (ISO), klordekon (ISO), DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trikloro-2,2-bis(p-klorofenil)etan), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptaklor (ISO) ali mireks (ISO) 3824 84 00  
ki vsebujejo 1,2,3,4,5,6-heksaklorocikloheksan (HCH (ISO)), vkljuńćno lindan (ISO, INN) 3824 85 00  
ki vsebujejo pentaklorobenzen (ISO) ali heksaklorobenzen (ISO) 3824 86 00  
ki vsebujejo perfluorooktan sulfonsko kislino, njene soli, perfluorooktan sulfonamide ali perfluorooktan sulfonil fluorid 3824 87 00  
ki vsebujejo tetra-, penta-, heksa-, hepta- ali oktabromodifenil etre 3824 88 00  
ki vsebujejo kratkoveriŇĺne klorirane parafine 3824 89 00  
Drugo    
meŇ°anice in preparati, ki jih preteŇĺno sestavljajo (5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonat in bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil] metilfosfonat 3824 91 00  
poliglikol estri metilfosfonske kisline 3824 92 00  
drugo    
naftni sulfonati, razen naftnih sulfonatov alkalnih kovin, amonijaka ali etanolaminov; tiofenirane sulfonske kisline, iz olj pridobljenih iz bituminoznih mineralov, in njihove soli 3824 99 10  
ionski izmenjevalci 3824 99 15  
lovilci (geterji) za vakuumske cevi 3824 99 20  
piroligniti (na primer kalcijevi); surovi kalcijev tartrat; surovi kalcijev citrat 3824 99 25  
naftenske kisline, njihove v vodi netopne soli in njihovi estri 3824 99 30  
Drugo    
preparati, ki prepreńćujejo tvorbo vodnega kamna, in podobni preparati, ki odstranjujejo vodni kamen 3824 99 45  
preparati za elektrogalvanizacijo 3824 99 50  
meŇ°anice mono-, di- in tri-estrov maŇ°ńćobnih kislin z glicerinom (emulgatorji za maŇ°ńćobe) 3824 99 55  
proizvodi in preparati za farmacevtsko ali kirurŇ°ko uporab    
vmesni proizvodi pri proizvodnji antibiotikov, dobljeni s fermentacijo Streptomyces tenebrarius, posuŇ°eni ali neposuŇ°eni, namenjeni za proizvodnjo ńćloveŇ°kih zdravil iz tar. Ň°t.¬†3004 3824 99 61  
vmesni proizvodi iz proizvodnje monensinskih soli 3824 99 62  
Drugi 3824 99 64  
pomoŇĺni proizvodi za livarne (razen tistih, uvrŇ°ńćenih pod tar. podŇ°t.38241000) 3824 99 65  
ognjevarni, vodotesni in podobni zaŇ°ńćitni preparati, ki se uporabljajo v gradbeniŇ°tvu 3824 99 70  
Drugi    
rezine litijevega niobata, nedopirani 3824 99 75  
meŇ°anice aminov iz dimerizacije maŇ°ńćobnih kislin, povpreńćne molekulske mase 520 ali veńć, vendar ne veńć kot 550 3824 99 80  
3-(1-etil-1-metilpropil)izoksazol-5-ilamin, v obliki raztopine v toluenu 3824 99 85  
zmesi, ki jih preteŇĺno sestavljajo dimetil metilfosfonat, oksiran in difosforjev pentoksid 3824 99 86  
kemijski proizvodi in preparati, sestavljeni predvsem iz organskih spojin, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu    
v tekońći obliki pri 20¬†¬įC 3824 99 92  
Drugi 3824 99 93  
Drugo 3824 99 96  
38.25 Ostanki iz proizvodnje kemijske industrije ali sorodnih industrij, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; komunalni odpadki; kanalizacijsko blato; drugi odpadki navedeni v opombi¬†6 k temu poglavju    
Komunalni odpadki 3825 10 00  
Kanalizacijsko blato 3825 20 00  
Klinińćni odpadki 3825 30 00  
Odpadna organska topila    
halogenirana 3825 41 00  
druga 3825 49 00  
Odpadki od tekońćin za luŇĺenje kovin, hidravlińćnih tekońćin, zavornih tekońćin in tekońćin proti zamrzovanju 3825 50 00  
Drugi odpadki kemijske industrije ali sorodnih industrij    
ki vsebujejo preteŇĺno organske sestavine 3825 61 00  
drugi 3825 69 00  
Drugo    
alkalni Ňĺelezovi oksidi za preńćiŇ°ńćevanje plina 3825 90 10  
drugo 3825 90 90  
38.26 Biodizel in njegove zmesi, ki ne vsebujejo ali vsebujejo manj kot 70¬†mas.¬†% olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov    
Monoalkilni estri maŇ°ńćobnih kislin, ki vsebujejo vsaj 96,5¬†mas.¬†% estrov (FAMAE) 3826 00 10  
Drugo 3826 00 90  
38.27 MeŇ°anice, ki vsebujejo halogenirane derivate metana, etana ali propana, ki niso navedene ali zajete na drugem mestu    
Ki vsebujejo klorofluoroogljike (CFC), ki vsebujejo ali ne klorofluoroogljikovodike (HCFC), perfluoroogljike (PFC) ali fluoroogljikovodike (HFC); ki vsebujejo bromofluoroogljikovodike (HBFC); ki vsebujejo ogljikov tetraklorid; ki vsebujejo 1,1,1-trikloroetan (metilkloroform)    
ki vsebujejo klorofluoroogljike (CFC), ki vsebujejo ali ne klorofluoroogljikovodike (HCFC), perfluoroogljike (PFC) ali fluoroogljikovodike (HFC) 3827 11 00  
ki vsebujejo bromofluoroogljikovodike (HBFC) 3827 12 00  
ki vsebujejo ogljikov tetraklorid 3827 13 00  
ki vsebujejo 1,1,1-trikloroetan (metilkloroform) 3827 14 00  
Ki vsebujejo bromoklorodifluorometan (Halon-1211), bromotrifluorometan (Halon-1301) ali dibromotetrafluoroetane (Halon-2402) 3827 20 00  
Ki vsebujejo klorofluoroogljikovodike (HCFC), vsebujejo ali ne vsebujejo perfluoroogljikov (PFC) ali fluoroogljikovodikov (HFC), vendar ne vsebujejo klorofluoroogljikov (CFC)    
ki vsebujejo substance iz tarifnih podŇ°tevilk290341 do 290348 3827 31 00  
druge, ki vsebujejo substance iz tarifnih podŇ°tevilk 290371 do 290375 3827 32 00  
druge 3827 39 00  
Ki vsebujejo metilbromid (bromometan) ali bromoklorometan 3827 40 00  
Ki vsebujejo trifluorometan (HFC-23) ali perfluoroogljike (PFC), vendar ne vsebujejo klorofluoroogljikov (CFC) ali klorofluoroogljikovodikov (HCFC)    
ki vsebujejo trifluorometan (HFC-23) 3827 51 00  
druge 3827 59 00  
Ki vsebujejo druge fluoroogljikovodike (HFC), vendar ne vsebujejo klorofluoroogljikov (CFC) ali klorofluoroogljikovodikov (HCFC)    
ki vsebujejo 15 mas. % ali veńć 1,1,1-trifluoroetana (HFC-143a) 3827 61 00  
druge, ki niso vkljuńćene v zgornjo tarifno podŇ°tevilko in ki vsebujejo 55 mas. % ali veńć pentafluoroetana (HFC-125), vendar ne vsebujejo nenasińćenih fluoriranih derivatov aciklińćnih ogljikovodikov (HFO) 3827 62 00  
druge, ki niso vkljuńćene v zgornje tarifne podŇ°tevilke in ki vsebujejo 40 mas. % ali veńć pentafluoroetana (HFC-125) 3827 63 00  
druge, ki niso vkljuńćene v zgornje tarifne podŇ°tevilke in ki vsebujejo 30 mas. % ali veńć 1,1,1,2-tetrafluoroetana (HFC-134a), vendar ne vsebujejo nenasińćenih fluoriranih derivatov aciklińćnih ogljikovodikov (HFO) 3827 64 00  
druge, ki niso vkljuńćene v zgornje tarifne podŇ°tevilke in ki vsebujejo 20 mas. % ali veńć difluorometana (HFC-32) in 20 mas. % ali veńć pentafluoroetana (HFC-125) 3827 65 00  
druge, ki niso vkljuńćene v zgornje tarifne podŇ°tevilke in ki vsebujejo substance iz tarifnih podŇ°tevilk290341 do 290348 3827 68 00  
druge 3827 69 00  
Druge 3827 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.