CN8 / NC8 - 2024 -Way To Customs

CN8 / NC8 - 2024 - MT

TAQSIMA¬†IANNIMALI ń¶AJJIN; PRODOTTI TAL-ANNIMALI
KAPITOLU¬†1ANNIMALI ń¶AJJIN
KAPITOLU¬†2LAń¶AM U ń†EWWIENI TAL-LAń¶AM LI JITTIEKEL
KAPITOLU¬†3ń¶UT U KRUSTAńäJI, MOLLUSKI U INVERTEBRATI AKKWATIńäI Oń¶RAJN
KAPITOLU¬†4PRODOTTI TAL-ń¶ALIB; BAJD TAL-Gń¶ASAFAR; Gń¶ASEL NATURALI; PRODOTTI TAJBIN Gń¶ALL-IKEL ń†EJJIN MILL-ANNIMALI, LI MHUMIEX SPEńäIFIKATI JEW INKLUŇĽI BANDA Oń¶RA
KAPITOLU¬†5PRODOTTI ń†EJJIN MILL-ANNIMALI LI MHUMIEX SPEńäIFIKATI JEW INKLUŇĽI BANDA Oń¶RA
  
TAQSIMA IIPRODOTTI VEń†ETALI
KAPITOLU¬†6SIń†AR ń¶AJJIN U PJANTI Oń¶RAJN; BASAL, Gń¶ERUQ U Bń¶ALHOM; FJURI MAQTUGń¶IN U FAXXINA ORNAMENTALI
KAPITOLU¬†7ń¶AXIX U ńäERTI Gń¶ERUQ U TUBERI TAJBIN Gń¶ALL-IKEL
KAPITOLU¬†8FROTT U ń†EWŇĽ TAJBIN Gń¶ALL-IKEL; QOXRA TAL-FROTT TAńä-ńäITRU JEW TAL-BETTIEń¶
KAPITOLU¬†9KAF√ą, TE, MAT√Č U ń¶WAWAR
KAPITOLU¬†10ńäEREALI
KAPITOLU¬†11PRODOTTI TAL-INDUSTRIJA TAT-Tń¶IN; MALT; LAMTI; INULINA; GLUTINA TAL-QAMń¶
KAPITOLU¬†12ŇĽRIERAGń¶ U FROTT ŇĽEJTNIN; ń¶BUB, ŇĽRIERAGń¶ U FROTT MIXXELLANJI; PJANTI INDUSTRIJALI JEW MEDIńäINALI; TIBEN U FORAń†ń†
KAPITOLU¬†13GOMMALAKKA; GOMOM, RAŇĽI, U MERAQ U ESTRATTI VEń†ETALI Oń¶RAJN
KAPITOLU¬†14MATERJAL TAD-DFIR VEń†ETALI; PRODOTTI VEń†ETALI LI MHUMIEX SPEńäIFIKATI JEW INKLUŇĽI BANDA Oń¶RA
  
TAQSIMA¬†IIIXAń¶MIJIET U ŇĽJUT TAL-ANNIMALI, VEń†ETALI JEW MIKROBIńäI U PRODOTTI MILL-QSIM TAGń¶HOM; XAń¶MIJIET IPPREPARATI TAJBIN Gń¶ALL-IKEL; XEMGń¶AT TAL-ANNIMALI JEW VEń†ETALI
KAPITOLU¬†15XAń¶MIJIET U ŇĽJUT TAL-ANNIMALI, VEń†ETALI JEW MIKROBIńäI U PRODOTTI MILL-QSIM TAGń¶HOM; XAń¶MIJIET IPPREPARATI TAJBIN Gń¶ALL-IKEL; XEMGń¶AT TAL-ANNIMALI JEW VEń†ETALI
  
TAQSIMA¬†IVPRODOTTI TAL-IKEL IPPREPARATI; XARBIET, SPIRTI U ń¶ALL; TABAKK U SOSTITUTI MANIFATTURATI TAT-TABAKK; PRODOTTI, KEMM JEKK IKUN FIHOM IN-NIKOTINA U KEMM JEKK LE, MAń¶SUBA Gń¶ALL-INALAZZJONI MINGń¶AJR KOMBUSTJONI; PRODOTTI Oń¶RA LI FIHOM IN-NIKOTINA MAń¶SUBA Gń¶AT-TEń¶ID TAN-NIKOTINA MINN ń†ISEM IL-BNIEDEM
KAPITOLU¬†16PREPARATI TA‚Äô LAń¶AM, TA‚Äô ń¶UT JEW TA‚Äô KRUSTAńäJI, MOLLUSKI JEW INVERTEBRATI AKKWATIńäI Oń¶RAJN, JEW TA‚Äô INSETTI
KAPITOLU¬†17ZOKKRIJIET U ń¶LEWWIET TAZ-ZOKKOR
KAPITOLU 18KAWKAW U PREPARATI TAL-KAWKAW
KAPITOLU¬†19PREPARATI TAńä-ńäEREALI, TAD-DQIQ, TAL-LAMTU JEW TAL-ń¶ALIB; PRODOTTI TAL-PASTIńäńäIERA
KAPITOLU¬†20PREPARATI TA‚Äô ń¶AXIX, FROTT, ń†EWŇĽ JEW PARTIJIET Oń¶RAJN TAL-PJANTI
KAPITOLU¬†21PREPARATI MIXXELLANJI TAJBIN Gń¶ALL-IKEL
KAPITOLU¬†22XARBIET, SPIRTI U ń¶ALL
KAPITOLU¬†23RESIDWI U SKART MILL-INDUSTRIJI TAL-IKEL; FORAń†ń† TAL-ANNIMALI PPREPARAT
KAPITOLU¬†24TABAKK U SOSTITUTI MANIFATTURATI TAT-TABAKK; PRODOTTI, KEMM JEKK IKUN FIHOM IN-NIKOTINA U KEMM JEKK LE, MAń¶SUBA Gń¶ALL-INALAZZJONI MINGń¶AJR KOMBUSTJONI; PRODOTTI Oń¶RA LI FIHOM IN-NIKOTINA MAń¶SUBA Gń¶AT-TEń¶ID TAN-NIKOTINA MINN ń†ISEM IL-BNIEDEM
  
TAQSIMA VPRODOTTI MINERALI
KAPITOLU¬†25MELń¶; KUBRIT; MATERJALI TAL-ART U L-ń†EBEL; MATERJALI TAT-TIKń¶IL, ń†IR U SIMENT
KAPITOLU¬†26MINERALI MHUX MAń¶DUMA, GAGAZZA U RMIED
KAPITOLU¬†27KARBURANTI MINERALI, ŇĽJUT MINERALI U PRODOTTI TAD-DISTILLAZZJONI TAGń¶HOM; SUSTANZI BITUMINUŇĽI; XEMGń¶AT MINERALI
  
TAQSIMA¬†VIPRODOTTI TAL-INDUSTRIJA KIMIKA JEW DAWK RELATATI MAGń¶HA
KAPITOLU¬†28SUSTANZI KIMIńäI INORGANIńäI; KOMPOSTI ORGANIńäI JEW INORGANIńäI TA‚Äô METALLI PREZZJUŇĽI, TA‚Äô METALLI TAL-MATERJALI TAL-ART RARI, TA‚Äô ELEMENTI RADJUATTIVI JEW TA‚Äô ISOTOPI
KAPITOLU¬†29SUSTANZI KIMIńäI ORGANIńäI
KAPITOLU¬†30PRODOTTI FARMAńäEWTIńäI
KAPITOLU 31FERTILIZZANTI
KAPITOLU¬†32ESTRATTI Gń¶ALL-IKKONZAR JEW Gń¶AŇĽ-ŇĽBIGń¶; TANNINI U D-DERIVATTIVI TAGń¶HOM; ŇĽEBGń¶A, PIGMENTI U MATERJA KOLORANTI Oń¶RA; ŇĽEBGń¶A U VERNIńäI; STOKK U MASTIńäI Oń¶RAJN; LINEK
KAPITOLU¬†33ŇĽJUT ESSENZJALI U REŇĽINOJDI; PREPARATI TAL-FWEJJAń¶, KOŇĽMETIńäI JEW TAT-TWALETTA
KAPITOLU¬†34SAPUN, Ań†ENTI TENSJOATTIVI ORGANIńäI, PREPARATI Gń¶ALL-ń¶ASIL, PREPARATI Gń¶AL-LUBRIKAZZJONI, XEMGń¶AT ARTIFIńäJALI, XEMGń¶AT IPPREPARATI, PREPARATI Gń¶ALL-ILLUSTRAR JEW Gń¶ALL-Gń¶ORIK, XEMGń¶AT U Oń†ń†ETTI SIMILI, PASTES Gń¶ALL-IMMUDELLAR, ‚ÄúXEMGń¶AT DENTALI‚ÄĚ U PREPARATI DENTALI B‚ÄôBAŇĽI TA‚Äô ń†IBS
KAPITOLU¬†35SUSTANZI ALBUMINOJDALI; LAMTI MODIFIKATI; KOLOL; ENŇĽIMI
KAPITOLU¬†36SPLUŇĽIVI; PRODOTTI PIROTEKNIńäI; SULFARINI; LIGI PIROFORIńäI; ńäERTI PREPARATI KOMBUSTIBBLI
KAPITOLU¬†37Oń†ń†ETTI FOTOGRAFIńäI JEW ńäINEMATOGRAFIńäI
KAPITOLU¬†38DIVERSI PRODOTTI KIMIńäI
  
TAQSIMA¬†VIIPLASTIK U Oń†ń†ETTI MAGń¶MULA MINNU; LASTIKU U Oń†ń†ETTI MAGń¶MULA MINNU
KAPITOLU¬†39PLASTIK U Oń†ń†ETTI MAGń¶MULA MINNU
KAPITOLU¬†40LASTIKU U Oń†ń†ETTI MAGń¶MULA MINNU
  
TAQSIMA¬†VIIIń†LUD GREZZI, ń†ILDA, ń†LUD TAL-PELLIńäńäERIJA U Oń†ń†ETTI MAGń¶MULA MINNHOM; Oń†ń†ETTI TAS-SARRAń† U XEDD; Oń†ń†ETTI Gń¶AS-SAFAR, HANDBAGS U KONTENITURI SIMILI Oń†ń†ETTI TAL-MUSRANA TAL-ANNIMALI (Gń¶AJR IL-MUSRANA TAD-DUDU TAL-ń¶ARIR)
KAPITOLU¬†41ń†LUD GREZZI (Gń¶AJR IL-ń†LUD TAL-PELLIńäńäERIJA) U L-ń†ILDA
KAPITOLU¬†42Oń†ń†ETTI TAL-ń†ILDA; Oń†ń†ETTI TAS-SARRAń† U XEDD; Oń†ń†ETTI Gń¶AS-SAFAR, HANDBAGS U KONTENITURI SIMILI; Oń†ń†ETTI MAGń¶MULIN MILL-MUSRANA TAL-ANNIMALI (Gń¶AJR MILL-MUSRANA TAD-DUDU TAL-ń¶ARIR)
KAPITOLU¬†43ń†LUD TAL-PELLIńäńäERIJA U FER ARTIFIńäJALI; PRODOTTI MAGń¶MULIN MINNHOM
  
TAQSIMA¬†IXINJAM U Oń†ń†ETTI TAL-INJAM; KARBONJU TAL-INJAM; SUFRA U Oń†ń†ETTI TAS-SUFRA; MANIFATTURA TAT-TIBNA, TAL-ISPARTU JEW TA‚Äô MATERJALI Oń¶RA TAD-DFIR; XOGń¶OL TAL-QFIEF U XOGń¶OL TAL-QASAB
KAPITOLU¬†44INJAM U Oń†ń†ETTI TAL-INJAM; KARBONJU TAL-INJAM
KAPITOLU¬†45SUFRA U Oń†ń†ETTI TAS-SUFRA
KAPITOLU¬†46XOGń¶LIJIET TAT-TIBNA, TAL-ISPARTU JEW TA‚Äô MATERJALI TAD-DFIR Oń¶RAJN; XOGń¶OL TAL-QFIEF U XOGń¶OL TAL-QASAB
  
TAQSIMA¬†XPOLPA TAL-INJAM JEW TA‚Äô MATERJAL IEń¶OR ńäELLULOŇĽIKU FIBRUŇĽ; (SKART U LAQX TAL-) KARTA JEW KARTUN IRKUPRAT; KARTA JEW KARTUN U Oń†ń†ETTI MAGń¶MULA MINNHOM
KAPITOLU¬†47POLPA TAL-INJAM JEW TA‚Äô MATERJAL IEń¶OR ńäELLULOŇĽIKU FIBRUŇĽ; (SKART U LAQX TAL-) KARTA JEW KARTUN IRKUPRAT
KAPITOLU¬†48KARTA U KARTUN; Oń†ń†ETTI TAL-POLPA TAL-KARTA, TAL-KARTA JEW TAL-KARTUN
KAPITOLU¬†49KOTBA STAMPATI, GAZZETTI, STAMPI U PRODOTTI Oń¶RAJN TAL-INDUSTRIJA TAL-ISTAMPAR; MANUSKRITTI, TESTI TTAJPJATI U PJANTI
  
TAQSIMA¬†XITESSUTI U Oń†ń†ETTI TESSILI
KAPITOLU¬†50ń¶ARIR
KAPITOLU¬†51SUF, XAGń¶AR FIN JEW Ań¶RAX TAL-ANNIMALI; RADEN U DRAPP MINSUń† MILL-KRIN
KAPITOLU 52QOTON
KAPITOLU¬†53FIBRI TESSILI VEń†ETALI Oń¶RAJN; RADEN TAL-KARTA U DRAPPIJIET MINSUń†IN MIR-RADEN TAL-KARTA
KAPITOLU¬†54FILAMENTI MAGń¶MULIN MILL-BNIEDEM; strixxi u oń°ń°etti simili ta‚Äô materjali tessili magńßmulin mill-bniedem
KAPITOLU¬†55FIBRI STAPLE MAGń¶MULIN MILL-BNIEDEM
KAPITOLU¬†56WATTIET, FELTRU U DRAPPIJIET MHUX MINSUń†IN; RADEN SPEńäJALI; SPAG, KURDUNI, ń¶BULA, U GUMNA U Oń†ń†ETTI MAGń¶MULIN MINNHOM
KAPITOLU¬†57TWAPET U KISI TAL-ART TESSILI IEń¶OR
KAPITOLU¬†58DRAPPIJIET MINSUń†IN SPEńäJALI; DRAPPIJIET TESSILI BIL-BŇĽIEBEŇĽ; TAPIZZERIJI; TBERFILIET; RAKKMU
KAPITOLU¬†59DRAPPIJIET TESSILI IMPRENJATI, MIKSIJIN, MGń¶OTTIJIN JEW LAMINATI; Oń†ń†ETTI TESSILI TAT-TIP ADDATTAT Gń¶ALL-UŇĽU INDUSTRIJALI
KAPITOLU¬†60DRAPPIJIET INNITTJATI JEW MAń¶DUMIN BIL-GANńä
KAPITOLU¬†61Oń†ń†ETTI TA‚Äô LBIES U AńäńäESSORJI TAL-ń¶WEJJEń†, INNITTJATI JEW MAń¶DUMIN BIL-GANńä
KAPITOLU¬†62Oń†ń†ETTI TAL-ILBIES U AńäńäESSORJI TAL-ń¶WEJJEń†, MHUX INNITTJATI U MHUX MAń¶DUMIN BIL-GANńä
KAPITOLU¬†63Oń†ń†ETTI TESSILI Oń¶RAJN IMMANIFATTURATI; SETTIJIET; ILBIESI QODMA U Oń†ń†ETTI TESSILI QODMA; ńäRARET
  
TAQSIMA¬†XIIXEDD IS-SAQAJN, XEDD IR-RAS, UMBRELEL, UMBRELEL TAX-XEMX, BSATEN Gń¶ALL-MIXI, BSATEN-SIń†ń†U, FROSTI, FROSTINI U PARTS TAGń¶HOM; RIX IPPREPARAT U Oń†ń†ETTI MAGń¶MULIN MINNU; FJURI ARTIFIńäJALI; Oń†ń†ETTI TA‚Äô XAGń¶AR UMAN
KAPITOLU¬†64XEDD IS-SAQAJN, GETTI U Oń†ń†ETTI Bń¶ALHOM; IL-PARTS TA‚Äô DAWN L-Oń†ń†ETTI
KAPITOLU¬†65XEDD IR-RAS U L-PARTS TIEGń¶U
KAPITOLU¬†66UMBRELEL, UMBRELEL TAX-XEMX, BSATEN Gń¶ALL-MIXI, BSATEN-SIń†ń†U, FROSTI, FROSTINI U L-PARTS TAGń¶HOM
KAPITOLU¬†67RIX U ŇĽAJBAR IPPREPARATI U Oń†ń†ETTI MAGń¶MULIN MIR-RIX JEW MIŇĽ-ŇĽAJBAR; FJURI ARTIFIńäJALI; Oń†ń†ETTI MAGń¶MULIN MIX-XAGń¶AR TAL-BNIEDEM
  
TAQSIMA¬†XIIIOń†ń†ETTI TAL-ń†EBEL, ń†IBS, SIMENT, ASBESTOS, MAJKA JEW MATERJALI SIMILI; PRODOTTI TA‚Äô ńäERAMIKA; ń¶ń†IEń† U Oń†ń†ETTI TAL-ń¶ń†IEń†
KAPITOLU¬†68Oń†ń†ETTI TAL-ń†EBEL, ń†IBS, SIMENT, ASBESTOS, MAJKA JEW MATERJALI SIMILI
KAPITOLU¬†69PRODOTTI TAńä-ńäERAMIKA
KAPITOLU¬†70ń¶ń†IEń† U Oń†ń†ETTI TAL-ń¶ń†IEń†
  
TAQSIMA¬†XIVPERLI NATURALI JEW KULTIVATI, ń¶Ań†AR PREZZJUŇĽ JEW SEMIPREZZJUŇĽ, METALLI PREZZJUŇĽI, METALLI MLIBBSA B‚ÄôMETALL PREZZJUŇĽ, U Oń†ń†ETTI MAGń¶MULA MINNHOM, BIń†OTTERIJA; MUNITI
KAPITOLU¬†71PERLI NATURALI JEW IKKULTIVATI, ń¶Ań†AR PREZZJUŇĽ JEW SEMIPREZZJUŇĽ, METALLI PREZZJUŇĽI, METALLI MLIBBSA B‚ÄôMETALL PREZZJUŇĽ, U Oń†ń†ETTI MAGń¶MULA MINNHOM; BIń†OTTERIJA; MUNITI
  
TAQSIMA¬†XVMETALLI KOMUNI U Oń†ń†ETTI MAGń¶MULA MINN METALLI KOMUNI
KAPITOLU¬†72ń¶ADID U AZZAR
KAPITOLU¬†73Oń†ń†ETTI TAL-ń¶ADID JEW TAL-AZZAR
KAPITOLU¬†74RAM U Oń†ń†ETTI MAGń¶MULA MINNU
KAPITOLU¬†75NIKIL U Oń†ń†ETTI MAGń¶MULA MINNU
KAPITOLU¬†76ALUMINJU U Oń†ń†ETTI MAGń¶MULA MINNU
KAPITOLU¬†78ńäOMB U Oń†ń†ETTI MAGń¶MULA MINNU
KAPITOLU¬†79ŇĽINGU U Oń†ń†ETTI MAGń¶MULA MINNU
KAPITOLU¬†80LANDA U Oń†ń†ETTI MAGń¶MULA MINNHA
KAPITOLU¬†81METALLI Oń¶RAJN TA‚Äô VALUR BAXX; ńäERMITI; Oń†ń†ETTI MAGń¶MULA MINNHOM
KAPITOLU¬†82Gń¶ODOD, TAGń¶MIR, POŇĽATI, IMGń¶AREF U FRIEKET, TA‚Äô METALL KOMUNI; PARTS TAGń¶HOM TAL-METALL KOMUNI
KAPITOLU¬†83Oń†ń†ETTI MIXXELLANJI TA‚Äô METALLI KOMUNI
  
TAQSIMA¬†XVIMAKKINARJU U APPARAT MEKKANIKU; TAGń¶MIR ELETTRIKU; PARTS TAGń¶HOM; STRUMENTI LI JIRREKORDJAW U STRUMENTI LI JIRRIPRODUńäU L-ń¶OSS; STRUMENTI LI JIRREKORDJAW U STRUMENTI LI JIRRIPRODUńäU STAMPA U ń¶OSS TELEVIŇĽIVI U PARTS U AńäńäESSORJI TA‚Äô DAWN L-Oń†ń†ETTI
KAPITOLU¬†84REATTURI NUKLEARI, BOILERS, MAKKINARJU U APPARATI MEKKANIńäI; PARTS TAGń¶HOM
KAPITOLU¬†85MAKKINARJU U TAGń¶MIR ELETTRIKU U PARTS TAGń¶HOM; STRUMENTI LI JIRREKORDJAW U JIRRIPRODUńäU L-ń¶OSS, STRUMENTI LI JIRREKORDJAW U JIRRIPRODUńäU L-ISTAMPI U L-ń¶OSS TAT-TELEVIŇĽJONI, U PARTS U AńäńäESSORJI TA‚Äô DAWN L-Oń†ń†ETTI
  
TAQSIMA¬†XVIIVETTURI, INń†ENJI TAL-AJRU, BASTIMENTI U TAGń¶MIR TAT-TRASPORT ASSOńäJAT
KAPITOLU¬†86LOKOMOTTIVI TAL-LINJI FERROVJARJI JEW TAT-TRAMM, ROLLING STOCK U PARTS TAGń¶HOM; FIXTURES U FITTINGS Gń¶ALL-BINARJI JEW Gń¶AL-LINJI TAT-TRAMM U PARTS TAGń¶HOM; TAGń¶MIR TA‚Äô SINJALAR MEKKANIKU TAT-TRAFFIKU (INKLUŇĽ ELETTROMEKKANIKU) TA‚Äô KULL TIP
KAPITOLU¬†87VETTURI ń¶LIEF ROLLING-STOCK TA‚Äô LINJI FERROVJARJI JEW TAT-TRAMM, U PARTS U AńäńäESSORJI TAGń¶HOM
KAPITOLU¬†88INń†ENJI TAL-AJRU, INń†ENJI TAL-ISPAZJU, U PARTS TAGń¶HOM
KAPITOLU¬†89BASTIMENTI, DGń¶AJJES U STRUTTURI LI JŇĽOMMU F‚ÄôWIńäńä L-ILMA
  
TAQSIMA¬†XVIIISTRUMENTI U APPARAT OTTIKU, FOTOGRAFIKU, ńäINEMATOGRAFIKU, TA‚Äô KEJL, TA‚Äô ńäńäEKKJAR, TA‚Äô PREńäIŇĽJONI, MEDIKU JEW KIRURń†IKU; ARLOń†ń†I U ARLOń†ń†I TAL-IDEJN; STRUMENTI MUŇĽIKALI; PARTS U AńäńäESSORJI TAGń¶HOM
KAPITOLU¬†90STRUMENTI U APPARAT OTTIKU, FOTOGRAFIKU, ńäINEMATOGRAFIKU, Gń¶ALL-KEJL, Gń¶ALL-IńäńäEKKJAR, TA‚Äô PREńäIŇĽJONI, MEDIKU JEW KIRURń†IKU; PARTS U AńäńäESSORJI TAGń¶HOM
KAPITOLU¬†91ARLOń†ń†I U ARLOń†ń†I TAL-IDEJN JEW TAL-BUT U PARTS TAGń¶HOM
KAPITOLU¬†92STRUMENTI MUŇĽIKALI; PARTS U AńäńäESSORJI TA‚Äô Oń†ń†ETTI Bń¶AL HOM
  
TAQSIMA¬†XIXARMI U MUNIZZJON; PARTS U AńäńäESSORJI TAGń¶HOM
KAPITOLU¬†93ARMI U MUNIZZJON; PARTS U AńäńäESSORJI TAGń¶HOM
  
TAQSIMA¬†XXOń†ń†ETTI MANIFATTURATI VARJI
KAPITOLU¬†94Gń¶AMARA; FRIEX, SAQQIJIET, IRFID Gń¶AS-SAQQIJIET, CUSHIONS U ARREDAMENT SIMILI MIMLI; LUMINARJI U FITTINGS TAT-TIDWIL MHUX SPEńäIFIKATI JEW INKLUŇĽI BANDA Oń¶RA; SINJALI MDAWLIN, PJANńäI TAL-ISMIJIET IMDAWLIN U Bń¶ALHOM; BINI PREFABBRIKAT
KAPITOLU¬†95ń†UGARELLI, LOGń¶OB U Oń†ń†ETTI Gń¶ALL-ISPORT; PARTS U AńäńäESSORJI TAGń¶HOM
KAPITOLU¬†96Oń†ń†ETTI MANIFATTURATI MIXXELLANJI
  
TAQSIMA¬†XXIXOGń¶LIJIET TAL-ARTI, BIńäńäIET TAL-KOLLEZZJONI U ANTIKITAJIET
KAPITOLU¬†97XOGń¶LIJIET TAL-ARTI, BIńäńäIET TAL-KOLLEZZJONI U ANTIKITAJIET


Copyright © Conex 2024 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.