CN8 / NC8 - 2024 -Way To Customs

CN8 / NC8 - 2024 - SK

2. KAPITOLAM√ĄSO A JEDL√Č M√ĄSOV√Č DROBY
3. KAPITOLARYBY A K√ĒROVCE, M√ĄKK√Ě҆E A OSTATN√Č VODN√Č BEZSTAVOVCE
4. KAPITOLAMLIEKO A MLIEńĆNE V√ĚROBKY; VT√ĀńĆIE VAJCIA; PR√ćRODN√Ě MED; JEDL√Č PRODUKTY ŇĹIVOńĆ√ć҆NEHO P√ĒVODU, INDE NE҆PECIFIKOVAN√Č ANI NEZAHRNUT√Č
5. KAPITOLAPRODUKTY ŇĹIVOńĆ√ć҆NEHO P√ĒVODU, INDE NE҆PECIFIKOVAN√Č ANI NEZAHRNUT√Č
  
II. TRIEDA¬†RASTLINN√Č V√ĚROBKY
6. KAPITOLAŇĹIV√Č STROMY A OSTATN√Č RASTLINY; CIBULE, KORENE A PODOBNE; REZAN√Č KVETINY A OKRASN√Č L√ćSTIE
7. KAPITOLAZELENINA, JEDL√Č RASTLINY, KORENE A HńĹUZY
8. KAPITOLAJEDL√Č OVOCIE A ORECHY; ҆UPY CITRUSOV√ĚCH PLODOV ALEBO MEL√ďNOV
9. KAPITOLAK√ĀVA, ńĆAJ, MAT√Č A KORENINY
10. KAPITOLAOBILNINY
11. KAPITOLAMLYN√ĀRSKE V√ĚROBKY; SLAD; ҆KROBY; INUL√ćN; P҆ENIńĆN√Ě LEPOK
12. KAPITOLAOLEJNAT√Č SEMEN√Ā A OLEJNAT√Č PLODY; R√ĒZNE ZRN√Ā, SEMEN√Ā A PLODY; PRIEMYSELN√Č ALEBO LIEńĆIV√Č RASTLINY; SLAMA A KRMOVINY
13. KAPITOLA҆ELAK; GUMY, ŇĹIVICE A OSTATN√Č RASTLINN√Č Ň†Ň§AVY A V√ĚҧAŇĹKY
14. KAPITOLARASTLINN√Č PLETACIE MATERI√ĀLY; PRODUKTY RASTLINN√ČHO P√ĒVODU INDE NE҆PECIFIKOVAN√Č ANI NEZAHRNUT√Č
  
III. TRIEDA¬†ŇĹIVOńĆ√ć҆NE, RASTLINN√Č ALEBO MIKROBI√ĀLNE TUKY A OLEJE A PRODUKTY ICH ҆TIEPENIA; UPRAVEN√Č JEDL√Č TUKY; ŇĹIVOńĆ√ć҆NE ALEBO RASTLINN√Č VOSKY
15. KAPITOLAŇĹIVOńĆ√ć҆NE, RASTLINN√Č ALEBO MIKROBI√ĀLNE TUKY A OLEJE A PRODUKTY ICH ҆TIEPENIA; UPRAVEN√Č JEDL√Č TUKY; ŇĹIVOńĆ√ć҆NE ALEBO RASTLINN√Č VOSKY
  
IV. TRIEDA¬†Pripraven√© potraviny; nealkoholick√© a¬†alkoholick√© n√°poje a¬†ocot; tabak a¬†vyroben√© n√°hradky tabaku; PRODUKTY, tieŇĺ obsahuj√ļce nikot√≠n, URńĆEN√Č NA INHAL√ĀCIU BEZ HORENIA; ostatn√© v√Ĺrobky OBSAHUJ√öCE NIKOT√ćN URńĆEN√Č NA PR√ćJEM NIKOT√ćNU ńĹUDSK√ĚM TELOM
16. KAPITOLAPR√ćPRAVKY Z M√ĄSA, R√ĚB, K√ĒROVCOV, M√ĄKK√Ě҆OV ALEBO OSTATN√ĚCH VODN√ĚCH BEZSTAVOVCOV ALEBO HMYZU
17. KAPITOLACUKOR A CUKROVINKY
18. KAPITOLAKAKAO A PR√ćPRAVKY Z KAKAA
19. KAPITOLAPR√ćPRAVKY Z OBILN√ćN, M√öKY, ҆KROBU ALEBO MLIEKA; CUKR√ĀRSKE V√ĚROBKY
20. KAPITOLAPR√ćPRAVKY ZO ZELENINY, OVOCIA, ORECHOV ALEBO OSTATN√ĚCH ńĆAST√ć RASTL√ćN
21. KAPITOLAR√ĒZNE JEDL√Č PR√ćPRAVKY
22. KAPITOLANEALKOHOLICK√Č A ALKOHOLICK√Č N√ĀPOJE A OCOT
23. KAPITOLAZVY҆KY A ODPAD Z POTRAVIN√ĀRSKEHO PRIEMYSLU; PRIPRAVEN√Č KRMIV√Ā PRE ZVIERAT√Ā
24. KAPITOLATABAK A VYROBEN√Č N√ĀHRADKY TABAKU; PRODUKTY, TIEŇĹ OBSAHUJ√öCE NIKOT√ćN, URńĆEN√Č NA INHAL√ĀCIU BEZ HORENIA; OSTATN√Č V√ĚROBKY OBSAHUJ√öCE NIKOT√ćN URńĆEN√Č NA PR√ćJEM NIKOT√ćNU ńĹUDSK√ĚM TELOM
  
V. TRIEDA¬†NERASTN√Č V√ĚROBKY
25. KAPITOLASOńĹ; S√ćRA; ZEMINY A KAMENE; SADRA, V√ĀPNO A CEMENT
26. KAPITOLARUDY, TROSKY A POPOLY
27. KAPITOLANERASTN√Č PALIV√Ā, MINER√ĀLNE OLEJE A V√ĚROBKY Z ICH DESTIL√ĀCIE; BIT√öMENOV√Č L√ĀTKY; MINER√ĀLNE VOSKY
  
VI. TRIEDA¬†V√ĚROBKY CHEMICK√ČHO PRIEMYSLU ALEBO PR√ćBUZN√ČHO PRIEMYSLU
28. KAPITOLAANORGANICK√Č CHEMIK√ĀLIE; ANORGANICK√Č ALEBO ORGANICK√Č ZL√öńĆENINY DRAH√ĚCH KOVOV, KOVOV VZ√ĀCNYCH ZEM√ćN, R√ĀDIOAKT√ćVNYCH PRVKOV ALEBO IZOTOPOV
29. KAPITOLAORGANICK√Č CHEMIK√ĀLIE
30. KAPITOLAFARMACEUTICK√Č V√ĚROBKY
31. KAPITOLAHNOJIV√Ā
32. KAPITOLATRIESLOVINOV√Č ALEBO FARBIARSKE V√ĚҧAŇĹKY; TAN√ćNY A ICH DERIV√ĀTY; FARBIV√Ā, PIGMENTY A OSTATN√Č FARBIACE L√ĀTKY; N√ĀTEROV√Č FARBY A LAKY; TMELY; ATRAMENTY
33. KAPITOLASILICE A REZINOIDY; VOŇáAVK√ĀRSKE, KOZMETICK√Č ALEBO TOALETN√Č PR√ćPRAVKY
34. KAPITOLAMYDLO, ORGANICK√Č POVRCHOVO AKT√ćVNE L√ĀTKY, PRACIE PR√ćPRAVKY, MAZACIE PR√ćPRAVKY, UMEL√Č VOSKY, PRIPRAVEN√Č VOSKY, LE҆TIACE ALEBO ńĆISTIACE PR√ćPRAVKY, SVIEńĆKY A PODOBN√Č V√ĚROBKY, MODELOVACIE PASTY, ZUBN√Č VOSKY A ZUBN√Č PR√ćPRAVKY NA Z√ĀKLADE SADRY
35. KAPITOLABIELKOVINOV√Č L√ĀTKY; MODIFIKOVAN√Č Ň†KROBY; GLEJE; ENZ√ĚMY
36. KAPITOLAV√ĚBU҆NINY; PYROTECHNICK√Č V√ĚROBKY; Z√ĀPALKY; PYROFORICK√Č ZLIATINY; NIEKTOR√Č HORńĹAV√Č PR√ćPRAVKY
37. KAPITOLAFOTOGRAFICK√Ě ALEBO KINEMATOGRAFICK√Ě TOVAR
38. KAPITOLAR√ĒZNE CHEMICK√Č V√ĚROBKY
  
VII. TRIEDA¬†PLASTY A V√ĚROBKY Z NICH; KAUńĆUK A V√ĚROBKY Z NEHO
39. KAPITOLAPLASTY A V√ĚROBKY Z NICH
40. KAPITOLAKAUńĆUK A V√ĚROBKY Z NEHO
  
VIII. TRIEDA¬†SUROV√Č KOŇĹE A KOŇĹKY, USNE, KOŇĹU҆INY A V√ĚROBKY Z NICH; SEDL√ĀRSKE A REMEN√ĀRSKE V√ĚROBKY; CESTOVN√Č POTREBY, KABELKY A PODOBN√Č SCHR√ĀNKY; V√ĚROBKY Z ńĆRIEV ZVIERAT (IN√Č AKO MESINSK√Ě VLAS)
41. KAPITOLASUROV√Č KOŇĹE A KOŇĹKY (IN√Č AKO KOŇĹU҆INY) A USNE
42. KAPITOLAV√ĚROBKY Z USNE; SEDL√ĀRSKE A REMEN√ĀRSKE V√ĚROBKY; CESTOVN√Č POTREBY, KABELKY A PODOBN√Č SCHR√ĀNKY; V√ĚROBKY Z ńĆRIEV ZVIERAT (IN√Č AKO MESINSK√Ě VLAS)
43. KAPITOLAKOŇĹU҆INY A UMEL√Č KOŇĹU҆INY; V√ĚROBKY Z NICH
  
IX. TRIEDA¬†DREVO A V√ĚROBKY Z DREVA; DREVN√Č UHLIE; KOROK A V√ĚROBKY Z KORKU; V√ĚROBKY ZO SLAMY, ESPARTA ALEBO OSTATN√ĚCH PLETAC√ćCH MATERI√ĀLOV; KO҆IK√ĀRSKY TOVAR A PR√öTEN√Č V√ĚROBKY
44. KAPITOLADREVO A V√ĚROBKY Z DREVA; DREVN√Č UHLIE
45. KAPITOLAKOROK A V√ĚROBKY Z KORKU
46. KAPITOLAV√ĚROBKY ZO SLAMY, ESPARTA ALEBO OSTATN√ĚCH PLETAC√ćCH MATERI√ĀLOV; KO҆IK√ĀRSKY TOVAR A PR√öTEN√Č V√ĚROBKY
  
X. TRIEDA¬†VL√ĀKNINA Z DREVA ALEBO OSTATN√ĚCH VL√ĀKNIT√ĚCH CELUL√ďZOV√ĚCH MATERI√ĀLOV; ZBEROV√Ě (ODPAD A V√ĚMET) PAPIER ALEBO LEPENKA; PAPIER A LEPENKA A V√ĚROBKY Z NICH
47. KAPITOLAVL√ĀKNINA Z DREVA ALEBO OSTATN√ĚCH VL√ĀKNIT√ĚCH CELUL√ďZOV√ĚCH MATERI√ĀLOV; ZBEROV√Ě (ODPAD A V√ĚMET) PAPIER ALEBO LEPENKA
48. KAPITOLAPAPIER A LEPENKA; PREDMETY Z PAPIEROVINY, PAPIERA ALEBO LEPENKY
49. KAPITOLATLAńĆEN√Č KNIHY, NOVINY, OBRAZY A OSTATN√Č V√ĚROBKY POLYGRAFICK√ČHO PRIEMYSLU; RUKOPISY, STROJOPISY A PL√ĀNY
  
XI. TRIEDA¬†TEXT√ćLIE A TEXTILN√Č V√ĚROBKY
50. KAPITOLAHODV√ĀB
51. KAPITOLAVLNA, JEMN√Č ALEBO HRUB√Č CHLPY ZVIERAT; PRIADZA Z VL√ĀSIA A TKANINY Z VL√ĀSIA
52. KAPITOLABAVLNA
53. KAPITOLAOSTATN√Č RASTLINN√Č TEXTILN√Č VL√ĀKNA; PAPIEROV√Ā PRIADZA A TKANINY Z PAPIEROVEJ PRIADZE
54. KAPITOLACHEMICK√Č VL√ĀKNA; p√°sik a podobn√© tvary z¬†chemick√Ĺch textiln√Ĺch materi√°lov
55. KAPITOLACHEMICK√Č STRIŇĹN√Č VL√ĀKNA
56. KAPITOLAVATA, PLSҧ A NETKAN√Č TEXT√ćLIE; ҆PECI√ĀLNE PRIADZE; MOT√öZY, ҆N√öRY, POVRAZY A LAN√Ā A V√ĚROBKY Z NICH
57. KAPITOLAKOBERCE A OSTATN√Č TEXTILN√Č PODLAHOV√Č KRYTINY
58. KAPITOLA҆PECI√ĀLNE TKANINY; V҆√ćVAN√Č TEXT√ćLIE; ńĆIPKY; TAPIS√ČRIE; PRAMIK√ĀRSKE V√ĚROBKY; V√Ě҆IVKY
59. KAPITOLAIMPREGNOVAN√Č, POTIAHNUT√Č, POKRYT√Č ALEBO LAMINOVAN√Č TEXT√ćLIE; TEXTILN√Č V√ĚROBKY VHODN√Č NA PRIEMYSELN√Č √öńĆELY
60. KAPITOLAPLETEN√Č ALEBO H√ĀńĆKOVAN√Č TEXT√ćLIE
61. KAPITOLAODEVY A ODEVN√Č DOPLNKY, PLETEN√Č ALEBO H√ĀńĆKOVAN√Č
62. KAPITOLAODEVY A ODEVN√Č DOPLNKY, NEPLETEN√Č ALEBO NEH√ĀńĆKOVAN√Č
63. KAPITOLAOSTATN√Č CELKOM DOHOTOVEN√Č TEXTILN√Č V√ĚROBKY; S√öPRAVY; OBNOSEN√Č ODEVY A OPOTREBOVAN√Č TEXTILN√Č V√ĚROBKY; HANDRY
  
XII. TRIEDA¬†OBUV, POKR√ĚVKY HLAVY, D√ĀŇĹDNIKY, SLNEńĆN√ćKY, VYCH√ĀDZKOV√Č PALICE, PALICE SO SEDADIELKOM, BIńĆE, JAZDECK√Č BIńĆ√ćKY A ICH ńĆASTI; UPRAVEN√Č PERIE A V√ĚROBKY Z¬†NEHO ZHOTOVEN√Č; UMEL√Č KVETINY; V√ĚROBKY Z ńĹUDSK√ĚCH VLASOV
64. KAPITOLAOBUV, GAMA҆E A PODOBN√Č V√ĚROBKY; ńĆASTI T√ĚCHTO V√ĚROBKOV
65. KAPITOLAPOKR√ĚVKY HLAVY A ICH ńĆASTI
66. KAPITOLAD√ĀŇĹDNIKY, SLNEńĆN√ćKY, VYCH√ĀDZKOV√Č PALICE, PALICE SO SEDADIELKOM, BIńĆE, JAZDECK√Č BIńĆ√ćKY A ICH ńĆASTI
67. KAPITOLAUPRAVEN√Č PERIE A P√ĀPERIE A V√ĚROBKY Z PERIA ALEBO P√ĀPERIA; UMEL√Č KVETINY; V√ĚROBKY Z ńĹUDSK√ĚCH VLASOV
  
XIII. TRIEDA¬†V√ĚROBKY Z KAMEŇáA, SADRY, CEMENTU, AZBESTU, SńĹUDY ALEBO PODOBN√ĚCH MATERI√ĀLOV; KERAMICK√Č V√ĚROBKY; SKLO A SKLENEN√Ě TOVAR
68. KAPITOLAV√ĚROBKY Z KAMEŇáA, SADRY, CEMENTU, AZBESTU, SńĹUDY ALEBO PODOBN√ĚCH MATERI√ĀLOV
69. KAPITOLAKERAMICK√Č V√ĚROBKY
70. KAPITOLASKLO A SKLENEN√Ě TOVAR
  
XIV. TRIEDA¬†PR√ćRODN√Č ALEBO UMELO PESTOVAN√Č PERLY, DRAHOKAMY ALEBO POLODRAHOKAMY, DRAH√Č KOVY, KOVY PL√ĀTOVAN√Č DRAH√ĚMI KOVMI, A V√ĚROBKY Z NICH; BIŇĹUT√ČRIA; MINCE
71. KAPITOLAPR√ćRODN√Č ALEBO UMELO PESTOVAN√Č PERLY, DRAHOKAMY ALEBO POLODRAHOKAMY, DRAH√Č KOVY, KOVY PL√ĀTOVAN√Č DRAH√ĚMI KOVMI, A V√ĚROBKY Z NICH; BIŇĹUT√ČRIA; MINCE
  
XV. TRIEDA¬†Z√ĀKLADN√Č KOVY A V√ĚROBKY ZO Z√ĀKLADN√ĚCH KOVOV
72. KAPITOLAŇĹELEZO A OCEńĹ
73. KAPITOLAV√ĚROBKY ZO ŇĹELEZA ALEBO Z OCELE
74. KAPITOLAMEńé A V√ĚROBKY Z NEJ
75. KAPITOLANIKEL A V√ĚROBKY Z NEHO
76. KAPITOLAHLIN√ćK A V√ĚROBKY Z NEHO
78. KAPITOLAOLOVO A V√ĚROBKY Z NEHO
79. KAPITOLAZINOK A V√ĚROBKY Z NEHO
80. KAPITOLAC√ćN A V√ĚROBKY Z NEHO
81. KAPITOLAOSTATN√Č Z√ĀKLADN√Č KOVY; CERMETY; V√ĚROBKY Z NICH
82. KAPITOLAN√ĀSTROJE, N√ĀRADIE, NOŇĹIARSKY TOVAR, LYŇĹICE A VIDLIńĆKY, ZO Z√ĀKLADN√ČHO KOVU; ICH ńĆASTI A S√öńĆASTI ZO Z√ĀKLADN√ČHO KOVU
83. KAPITOLAR√ĒZNE V√ĚROBKY ZO Z√ĀKLADN√ČHO KOVU
  
XVI. TRIEDA¬†STROJE, PR√ćSTROJE A MECHANICK√Č ZARIADENIA; ELEKTRICK√Č ZARIADENIA; ICH ńĆASTI A S√öńĆASTI; PR√ćSTROJE NA Z√ĀZNAM A REPRODUKCIU ZVUKU, PR√ćSTROJE NA Z√ĀZNAM A REPRODUKCIU TELEV√ćZNEHO OBRAZU A¬†ZVUKU, A ńĆASTI, S√öńĆASTI A PR√ćSLU҆ENSTVO TAK√ČHOTO TOVARU
84. KAPITOLAJADROV√Č REAKTORY, KOTLY, STROJE, PR√ćSTROJE A MECHANICK√Č ZARIADENIA; ICH ńĆASTI A S√öńĆASTI
85. KAPITOLAELEKTRICK√Č STROJE, PR√ćSTROJE A ZARIADENIA A ICH ńĆASTI A S√öńĆASTI; PR√ćSTROJE NA Z√ĀZNAM A REPRODUKCIU ZVUKU, PR√ćSTROJE NA Z√ĀZNAM A REPRODUKCIU TELEV√ćZNEHO OBRAZU A ZVUKU, ńĆASTI A S√öńĆASTI A PR√ćSLU҆ENSTVO T√ĚCHTO PR√ćSTROJOV
  
XVII. TRIEDA¬†VOZIDL√Ā, LIETADL√Ā, PLAVIDL√Ā A PRIDRUŇĹEN√Č DOPRAVN√Č ZARIADENIA
86. KAPITOLAŇĹELEZNIńĆN√Č ALEBO ELEKTRIńĆKOV√Č LOKOMOT√ćVY, KOńĹAJOV√Č VOZIDL√Ā A ICH ńĆASTI A S√öńĆASTI; ZVR҆KOV√Ě UPEVŇáOVAC√ć MATERI√ĀL ŇĹELEZNIńĆN√ĚCH ALEBO ELEKTRIńĆKOV√ĚCH TRAT√ć A JEHO ńĆASTI A S√öńĆASTI; MECHANICK√Č (VR√ĀTANE ELEKTROMECHANICK√ĚCH) DOPRAVN√Č SIGNALIZAńĆN√Č ZARIADENIA V҆ETK√ĚCH DRUHOV
87. KAPITOLAVOZIDL√Ā, IN√Č AKO ŇĹELEZNIńĆN√Č ALEBO ELEKTRIńĆKOV√Č KOńĹAJOV√Č VOZIDL√Ā, A ICH ńĆASTI A S√öńĆASTI A PR√ćSLU҆ENSTVO
88. KAPITOLALIETADL√Ā, KOZMICK√Č LODE, A ICH ńĆASTI A S√öńĆASTI
89. KAPITOLALODE, ńĆLNY A PL√ĀVAJ√öCE KON҆TRUKCIE
  
XVIII. TRIEDA¬†N√ĀSTROJE A PR√ćSTROJE OPTICK√Č, FOTOGRAFICK√Č, KINEMATOGRAFICK√Č, MERACIE, KONTROLN√Č, PRESN√Č, LEK√ĀRSKE ALEBO CHIRURGICK√Č; HODINY A HODINKY; HUDOBN√Č N√ĀSTROJE; ICH ńĆASTI, S√öńĆASTI A PR√ćSLU҆ENSTVO
90. KAPITOLAN√ĀSTROJE A PR√ćSTROJE OPTICK√Č, FOTOGRAFICK√Č, KINEMATOGRAFICK√Č, MERACIE, KONTROLN√Č, PRESN√Č, LEK√ĀRSKE ALEBO CHIRURGICK√Č; ICH ńĆASTI, S√öńĆASTI A PR√ćSLU҆ENSTVO
91. KAPITOLAHODINY A HODINKY A ICH ńĆASTI A S√öńĆASTI
92. KAPITOLAHUDOBN√Č N√ĀSTROJE; ńĆASTI A S√öńĆASTI A PR√ćSLU҆ENSTVO T√ĚCHTO N√ĀSTROJOV
  
XIX. TRIEDA¬†ZBRANE A STRELIVO; ICH ńĆASTI, S√öńĆASTI A PR√ćSLU҆ENSTVO
93. KAPITOLAZBRANE A STRELIVO; ICH ńĆASTI, S√öńĆASTI A PR√ćSLU҆ENSTVO
  
XX. TRIEDA¬†R√ĒZNE V√ĚROBKY
94. KAPITOLAN√ĀBYTOK; POSTEńĹOVINY, MATRACE, MATRACOV√Č PODLOŇĹKY, VANK√ö҆E A PODOBN√Č VYPCHAT√Č POTREBY; SVIETIDL√Ā A OSVETńĹOVACIE ZARIADENIA INDE NE҆PECIFIKOVAN√Č ANI NEZAHRNUT√Č; SVETELN√Č REKLAMY, SVETELN√Č OZNAMOVACIE TABULE A PODOBN√Č V√ĚROBKY; MONTOVAN√Č STAVBY
95. KAPITOLAHRAńĆKY, HRY A ҆PORTOV√Č POTREBY; ICH ńĆASTI, S√öńĆASTI A PR√ćSLU҆ENSTVO
96. KAPITOLAR√ĒZNE V√ĚROBKY
  
XXI. TRIEDA¬†UMELECK√Č DIELA, ZBERATEńĹSK√Č PREDMETY A STAROŇĹITNOSTI
97. KAPITOLAUMELECK√Č DIELA, ZBERATEńĹSK√Č PREDMETY A STAROŇĹITNOSTI


Copyright © Conex 2024 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.