CN8 / NC8 - 2020 90 CN8 / NC8 - 2020 - BG 92

CN8 / NC8 - 2020 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 91
ЧАСОВНИКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

91.01 Ръчни часовници, джобни часовници и подобни часовници (включително хронометри и други от същите видове), с корпуси от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали    
Ръчни часовници, с електрически принцип на действие, дори с вграден хронометър    
Само с механично отчитане 9101 11 00 (PCE)
Други 9101 19 00 (PCE)
Други ръчни часовници, дори с вграден хронометър    
Със самонавиване 9101 21 00 (PCE)
Други 9101 29 00 (PCE)
Други    
С електрически принцип на действие 9101 91 00 (PCE)
Други 9101 99 00 (PCE)
91.02 Ръчни часовници, джобни часовници и подобни часовници (включително хронометри от същите видове), различни от тези от № 9101    
Ръчни часовници с електрически принцип на действие, дори с вграден хронометър    
Само с механично отчитане 9102 11 00 (PCE)
Само с оптоелектронно отчитане 9102 12 00 (PCE)
Други 9102 19 00 (PCE)
Други ръчни часовници, дори с вграден хронометър    
С автоматично навиване 9102 21 00 (PCE)
Други 9102 29 00 (PCE)
Други    
С електрически принцип на действие 9102 91 00 (PCE)
Други 9102 99 00 (PCE)
91.03 Будилници и други часовници, с часовников механизъм с малък обем    
С електрически принцип на действие 9103 10 00 (PCE)
Други 9103 90 00 (PCE)
91.04 Часовници за командни табла и подобни часовници за автомобили, въздухоплавателни превозни средства, кораби или други превозни средства 9104 00 00 (PCE)
91.05 Будилници и други часовници, с часовников механизъм, неотговарящ на определението в забележка 3 от настоящата глава    
Будилници    
С електрически принцип на действие 9105 11 00 (PCE)
Други 9105 19 00 (PCE)
Стенни часовници    
С електрически принцип на действие 9105 21 00 (PCE)
Други 9105 29 00 (PCE)
Други    
С електрически принцип на действие 9105 91 00 (PCE)
Други 9105 99 00 (PCE)
91.06 Апарати за контролиране на времето и хронометри с часовников механизъм или синхронен двигател (например апарати за регистриране присъствието, апарати за отбелязване на часа и датата)    
Апарати за регистриране присъствието; апарати за отбелязване на часа и датата 9106 10 00 (PCE)
Други 9106 90 00 (PCE)
91.07 Часовникови прекъсвачи и други апарати, позволяващи да се задвижи механизъм в определено време, снабдени с часовников механизъм или със синхронен двигател 9107 00 00 (PCE)
91.08 Часовникови механизми с малък обем, комплектувани и сглобени    
С електрически принцип на действие    
Само с механично отчитане или с устройство, което позволява вграждането на приспособление за механично отчитане 9108 11 00 (PCE)
Само с оптоелектронно отчитане 9108 12 00 (PCE)
Други 9108 19 00 (PCE)
С автоматично навиване 9108 20 00 (PCE)
Други 9108 90 00 (PCE)
91.09 Часовникови механизми, различни от тези с малък обем, комплектувани и сглобени    
С електрически принцип на действие 9109 10 00 (PCE)
Други 9109 90 00 (PCE)
91.10 Комплектувани часовникови механизми, несглобени или частично сглобени (шаблони); некомплектувани часовникови механизми, сглобени; заготовки за часовникови механизми    
За часовници с малък обем    
Комплектувани механизми, несглобени или частично сглобени (шаблони)    
С баланс със спирална пружина 9110 11 10 (PCE)
Други 9110 11 90 (PCE)
Некомплектувани механизми, сглобени 9110 12 00  
Заготовки 9110 19 00  
Други 9110 90 00  
91.11 Корпуси за часовниците от № 9101 или 9102 и техните части    
Корпуси от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали 9111 10 00 (PCE)
Корпуси от неблагородни метали, дори позлатени или посребрени 9111 20 00 (PCE)
Други корпуси 9111 80 00 (PCE)
Части 9111 90 00  
91.12 Кутии и шкафове за часовникови апарати и техните части    
Кутии и шкафове 9112 20 00 (PCE)
Части 9112 90 00  
91.13 Верижки и каишки за ръчни часовници и техните части    
От благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали    
От благородни метали 9113 10 10  
От плакета или дублета от благородни метали 9113 10 90  
От неблагородни метали, дори позлатени или посребрени 9113 20 00  
Други 9113 90 00  
91.14 Други части за часовници    
Пружини, включително спиралните пружини 9114 10 00  
Циферблати 9114 30 00  
Платини и мостове 9114 40 00  
Други 9114 90 00  


Copyright © Conex 2020 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.