CN8 / NC8 - 2020 89 CN8 / NC8 - 2020 - BG 91

CN8 / NC8 - 2020 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 90
ОПТИЧНИ, ФОТОГРАФСКИ ИЛИ КИНЕМАТОГРАФСКИ, ИЗМЕРИТЕЛНИ, КОНТРОЛИРАЩИ ИЛИ ПРЕЦИЗИРАЩИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЕЗИ ИНСТРУМЕНТИ ИЛИ АПАРАТИ

90.01 Оптични влакна и снопове от оптични влакна; кабели от оптични влакна, различни от тези от № 8544; поляризиращи материали на листове или на плочи; лещи (включително контактните лещи), призми, огледала и други оптични елементи от всякакви материали, немонтирани, различни от тези от оптически необработено стъкло    
Оптични влакна, снопове и кабели, от оптични влакна    
Кабели, проводници на образ 9001 10 10  
Други 9001 10 90  
Поляризиращи материали на листове или на плочи 9001 20 00  
Контактни лещи 9001 30 00 (PCE)
Стъкла за очила от стъкло    
Некоригиращи 9001 40 20 (PCE)
Коригиращи    
Напълно обработени от двете страни    
Еднофокусни 9001 40 41 (PCE)
Други 9001 40 49 (PCE)
Други 9001 40 80 (PCE)
Стъкла за очила от други материали    
Некоригиращи 9001 50 20 (PCE)
Коригиращи    
Напълно обработени от двете страни    
Еднофокусни 9001 50 41 (PCE)
Други 9001 50 49 (PCE)
Други 9001 50 80 (PCE)
Други 9001 90 00  
90.02 Лещи, призми, огледала и други оптични елементи от всякакви материали, монтирани, за инструменти или апарати, различни от същите тези артикули, от оптически необработено стъкло    
Обективи    
За снимачни апарати, за прожектори или за фотографски или кинематографски апарати за увеличаване или намаляване 9002 11 00 (PCE)
Други 9002 19 00 (PCE)
Филтри 9002 20 00 (PCE)
Други 9002 90 00  
90.03 Рамки за очила или подобни артикули и техните части    
Рамки    
От пластмаси 9003 11 00 (PCE)
От други материали 9003 19 00 (PCE)
Части 9003 90 00  
90.04 Очила (коригиращи, защитни или други) и подобни артикули    
Слънчеви очила    
С оптически обработени стъкла 9004 10 10 (PCE)
Други    
Със стъкла от пластмаси 9004 10 91 (PCE)
Други 9004 10 99 (PCE)
Други    
Със стъкла от пластмаси 9004 90 10  
Други 9004 90 90  
90.05 Бинокли, далекогледи, астрономически далекогледи, оптични телескопи и техните корпуси; други инструменти за астрономия и техните корпуси, с изключение на апаратите за радиоастрономия    
Бинокли 9005 10 00 (PCE)
Други инструменти 9005 80 00  
Части и принадлежности (включително корпусите) 9005 90 00  
90.06 Фотоапарати; апарати и устройства, включително лампите за светкавици във фотографията, с изключение на газоразрядните лампи от № 8539    
Фотоапарати, специално предназначени за подводна или въздушна фотография, за медицински преглед на вътрешни органи или за лабораториите по съдебна медицина или за съдебно идентифициране 9006 30 00 (PCE)
Фотоапарати за моментално проявяване и изготвяне на снимките 9006 40 00 (PCE)
Други фотоапарати    
С визиране през обектива (SLR), за ленти на рула с широчина, непревишаваща 35 mm 9006 51 00 (PCE)
Други, за ленти на рула с широчина, по-малка от 35 mm 9006 52 00 (PCE)
Други, за ленти на рула с широчина 35 mm    
Фотоапарати за еднократна употреба 9006 53 10 (PCE)
Други 9006 53 80 (PCE)
Други 9006 59 00 (PCE)
Апарати и устройства, включително лампи и тръби, използвани като светкавици във фотографията    
Светкавици с газоразрядни лампи (наречени „електронни светкавици“) 9006 61 00 (PCE)
Други 9006 69 00 (PCE)
Части и принадлежности    
За фотоапарати 9006 91 00  
Други 9006 99 00  
90.07 Кинокамери и кинопрожекционни апарати, дори с вградени апарати за запис или възпроизвеждане на звук    
Камери 9007 10 00 (PCE)
Прожекционни апарати 9007 20 00 (PCE)
Части и принадлежности    
За камери 9007 91 00  
За прожекционни апарати 9007 92 00  
90.08 Диапроектори; фотографски апарати за увеличаване или намаляване    
Проектори, апарати за увеличаване или намаляване 9008 50 00 (PCE)
Части и принадлежности 9008 90 00  
90.10 Апарати и оборудване за фотолаборатории или за кинолаборатории, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; негатоскопи; екрани за прожектиране    
Апарати и оборудване за автоматично проявяване на фотографски ленти, на кинематографски филми или на фотографска хартия на рула, или за автоматично копиране на проявените ленти върху рула от фотографска хартия 9010 10 00  
Други апарати и оборудване за фотолаборатории или кинолаборатории; негатоскопи 9010 50 00  
Екрани за прожектиране 9010 60 00  
Части и принадлежности    
На апарати и оборудване от подпозиции 90105000 или 90106000 9010 90 20  
Други 9010 90 80  
90.11 Оптични микроскопи, включително микроскопите за микрофотография, микрокинематография или микропрожекция    
Стереоскопични микроскопи 9011 10 00 New (PCE)
Други микроскопи за микрофотография, микрокинематография или микропрожекция    
Микроскопи за микрофотография, снабдени със специално оборудване, предназначено за манипулиране и пренасяне на полупроводниковите пластини (wafers) или решетки 9011 20 10 (PCE)
Други 9011 20 90 (PCE)
Други микроскопи 9011 80 00 (PCE)
Части и принадлежности 9011 90 00 New  
90.12 Микроскопи, различни от оптичните; дифрактографи    
Микроскопи, различни от оптичните; дифрактографи 9012 10 00 New  
Части и принадлежности 9012 90 00 New  
90.13 Устройства с течни кристали, непредставляващи артикули, включени по-специално другаде; лазери, различни от лазерните диоди; други оптични апарати и инструменти, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава    
Оптични мерници за оръжия; перископи; окуляри за машини, апарати или инструменти от настоящата глава или от раздел ХVI    
Окуляри за машини, апарати или инструменти от настоящата глава или от раздел XVI 9013 10 10  
Други 9013 10 90  
Лазери, различни от лазерните диоди 9013 20 00  
Други устройства, апарати и инструменти    
Течнокристални индикатори    
Течнокристални индикатори с активна матрица 9013 80 20  
Други 9013 80 30  
Други 9013 80 90  
Части и принадлежности    
За оптически мерници, предназначени за монтиране на оръжия, или за перископи 9013 90 05  
За течнокристални индикатори (LCD) 9013 90 10  
Други 9013 90 80  
90.14 Компаси, включително навигационните компаси; други инструменти и апарати за навигация    
Компаси, включително навигационните компаси 9014 10 00  
Инструменти и апарати за въздушна или космическа навигация (различни от компасите)    
Инерционни навигационни централи 9014 20 20 (PCE)
Други 9014 20 80  
Други инструменти и апарати 9014 80 00  
Части и принадлежности 9014 90 00  
90.15 Инструменти и апарати за геодезия, топография, земемерство, нивелиране, фотограметрия, хидрография, океанография, хидрология, метеорология или геофизика, с изключение на компасите; далекомери    
Далекомери 9015 10 00 New  
Теодолити и тахиметри (тахеометри) 9015 20 00 New  
Нивелири    
Електронни 9015 30 10  
Други 9015 30 90  
Инструменти и апарати за фотограметрия 9015 40 00 New  
Други инструменти и апарати    
За метеорология, хидрология и геофизика 9015 80 20  
За геодезия, топография, земемерство, нивелиране и хидрография 9015 80 40  
Други 9015 80 80  
Части и принадлежности 9015 90 00  
90.16 Везни с чувствителност 5 cg или по-голяма, със или без теглилки    
Везни 9016 00 10 (PCE)
Части и принадлежности 9016 00 90  
90.17 Инструменти за чертане, трасиране или смятане (например чертожни машини, пантографи, транспортири, чертожни комплекти, сметачни линии, дискове); ръчни инструменти за измерване на дължини (например метри, микрометри, шублери и калибри), неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава    
Чертожни маси и машини, дори автоматични    
Плотери 9017 10 10 (PCE)
Други 9017 10 90 (PCE)
Други инструменти за чертане, трасиране или смятане    
Плотери 9017 20 05 (PCE)
Други инструменти за чертане 9017 20 10  
Инструменти за трасиране 9017 20 39 (PCE)
Сметачни инструменти 9017 20 90 (PCE)
Микрометри, шублери, калибри и шаблони 9017 30 00 (PCE)
Други инструменти    
Метри и мерителни линии 9017 80 10  
Други 9017 80 90  
Части и принадлежности 9017 90 00  
90.18 Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението    
Електродиагностични апарати (включително апаратите за функционално изследване или за наблюдение на физиологическите параметри)    
Електрокардиографи 9018 11 00  
Апарати за диагностика чрез ултразвуково сканиране (скенери) 9018 12 00  
Апарати за диагностика чрез визуализация на магнитния резонанс 9018 13 00  
Апарати за сцинтиграфия 9018 14 00  
Други    
Апарати за синхронно наблюдение на два или повече физиологически параметри 9018 19 10  
Други 9018 19 90  
Апарати с ултравиолетови или инфрачервени лъчи 9018 20 00  
Спринцовки, игли, катетри, канюли, тръбички и подобни инструменти    
Спринцовки, със или без игли    
Пластмасови 9018 31 10  
Други 9018 31 90  
Тръбовидни метални игли и игли за шевове    
Тръбовидни метални игли 9018 32 10  
Игли за шевове 9018 32 90  
Други 9018 39 00  
Други инструменти и апарати за зъболечение    
Зъболекарски бормашини, дори комбинирани върху обща основа с друго зъболекарско оборудване 9018 41 00  
Други    
Фрези, дискове, свредла и четки, за зъболекарски бормашини 9018 49 10  
Други 9018 49 90  
Други офталмологични инструменти и апарати    
Неоптични 9018 50 10  
Оптични 9018 50 90  
Други инструменти и апарати    
Инструменти и апарати за измерване на кръвното налягане 9018 90 10  
Ендоскопи 9018 90 20  
Изкуствени бъбреци 9018 90 30  
Диатермични апарати 9018 90 40  
Апарати за трансфузия и инфузия 9018 90 50  
Анестезиологични инструменти и апарати 9018 90 60  
Апарати за нервна стимулация 9018 90 75  
Други 9018 90 84  
90.19 Апарати за механотерапия; апарати за масаж; апарати за психотехника; апарати за озонотерапия, кислородотерапия, аерозолна терапия, дихателни апарати за реанимация и други апарати за дихателна терапия    
Апарати за механотерапия; апарати за масаж; апарати за психотехника    
Електрически апарати за вибромасаж 9019 10 10  
Други 9019 10 90  
Апарати за озонотерапия, кислородотерапия, аерозолна терапия, дихателни апарати за реанимация и други апарати за дихателна терапия 9019 20 00  
90.20 Други дихателни апарати и газови маски, с изключение на защитните маски без механизъм и без сменяем филтриращ елемент 9020 00 00  
90.21 Ортопедични апарати и артикули, включително медико-хирургически колани и бандажи и патерици; шини, корита и други артикули и апарати за фрактури; артикули и апарати за протези; слухови апарати и други апарати за носене в ръка, върху тялото или за имплантиране в организма с цел да се компенсира недостатък или недъг    
Апарати за ортопедия или за фрактури    
Ортопедични артикули и апарати 9021 10 10  
Артикули и апарати за фрактури 9021 10 90  
Артикули и апарати за зъбни протези    
Изкуствени зъби    
От пластмаси 9021 21 10 (CEN)
От други материали 9021 21 90 (CEN)
Други 9021 29 00  
Други артикули и апарати за протези    
Ставни протези 9021 31 00  
Други    
Очни 9021 39 10  
Други 9021 39 90  
Слухови апарати, с изключение на частите и принадлежностите 9021 40 00 (PCE)
Сърдечни стимулатори, с изключение на частите и принадлежностите 9021 50 00 (PCE)
Други    
Части и принадлежности за слухови апарати 9021 90 10  
Други 9021 90 90  
90.22 Апарати с Х (рентгенови) лъчи и апарати, използващи алфа-, бета- или гама-излъчвания, дори за медицинско, хирургическо, зъболекарско или ветеринарно приложение, включително апаратите за рентгенофлуорография или рентгенотерапия, рентгеновите тръби и други устройства, генериращи Х (рентгенови) лъчи, генераторите на напрежение, командните пултове, екраните, масите, креслата и други подобни за изследване или лечение    
Апарати с Х (рентгенови) лъчи, дори за медицинско, хирургическо, зъболекарско или ветеринарно приложение, включително апаратите за рентгенофлуорография или рентгенотерапия    
Томографски апарати, управлявани от автоматична машина за обработка на информация 9022 12 00 (PCE)
Други, за зъболекарско приложение 9022 13 00 (PCE)
Други, за медицинско, хирургическо или ветеринарно приложение 9022 14 00 (PCE)
За други приложения 9022 19 00 (PCE)
Апарати, използващи алфа-, бета- или гама-излъчвания, дори за медицинско, хирургическо, зъболекарско или ветеринарно приложение, включително апаратите за рентгенофлуорография или рентгенотер    
За медицинско, хирургическо, зъболекарско или ветеринарно приложение 9022 21 00 (PCE)
За други приложения 9022 29 00 (PCE)
Тръби с Х (рентгенови) лъчи 9022 30 00 (PCE)
Други, включително частите и принадлежностите    
Части и принадлежности на апарати, използващи Х (рентгенови) лъчи 9022 90 20  
Други 9022 90 80  
90.23 Инструменти, апарати и модели, предназначени за демонстриране (например при обучение или изложби), които не могат да служат за други цели    
За обучение по физика, химия или техника 9023 00 10  
Други 9023 00 80  
90.24 Машини и апарати за изпитване на твърдост, опън, натиск, еластичност или други механични характеристики на материалите (например метали, дърво, текстил, хартия, пластмаси)    
Машини и апарати за изпитване на метали    
Универсални и за изпитване на опън 9024 10 20  
За изпитване на твърдост 9024 10 40  
Други 9024 10 80  
Други машини и апарати 9024 80 00 New  
Части и принадлежности 9024 90 00  
90.25 Гъстомери, ареометри и други подобни плуващи инструменти, термометри, пирометри, барометри, влагомери и психрометри, със или без устройства за регистриране, дори комбинирани помежду си    
Термометри и пирометри, некомбинирани с други инструменти    
С течност, с директно отчитане    
Медицински или ветеринарни 9025 11 20 (PCE)
Други 9025 11 80 (PCE)
Други 9025 19 00 New (PCE)
Други инструменти    
Барометри, некомбинирани с други инструменти 9025 80 20 (PCE)
Други    
Електронни 9025 80 40  
Други 9025 80 80  
Части и принадлежности 9025 90 00  
90.26 Инструменти и апарати за измерване или контрол на дебита, нивото, налягането или другите променливи характеристики на течности или газове (например дебитомери, нивопоказатели, манометри, топломери), с изключение на инструментите и апаратите от № 9014, 9015, 9028 или 9032    
За измерване или контрол на дебита или нивото на течностите    
Електронни    
Дебитомери 9026 10 21 (PCE)
Други 9026 10 29 (PCE)
Други    
Дебитомери 9026 10 81 (PCE)
Други 9026 10 89 (PCE)
За измерване или контрол на налягането    
Електронни 9026 20 20 (PCE)
Други    
Спирални манометри или манометри с метална манометрична мембрана 9026 20 40 (PCE)
Други 9026 20 80 (PCE)
Други инструменти и апарати    
Електронни 9026 80 20  
Други 9026 80 80  
Части и принадлежности 9026 90 00  
90.27 Инструменти и апарати за физични или химични анализи (например поляриметри, рефрактометри, спектрометри, анализатори на газове или на дим); инструменти и апарати за изпитване на вискозитета, порьозността, разширяването, повърхностното напрежение или други подобни, или за калориметрични, акустични или фотометрични измервания (включително експозиметрите); микротоми    
Анализатори на газове или на дим    
Електронни 9027 10 10 (PCE)
Други 9027 10 90 (PCE)
Хроматографи и апарати за електрофореза 9027 20 00  
Спектрометри, спектрофотометри и спектрографи, използващи оптичните лъчения (ултравиолетови, видими, инфрачервени) 9027 30 00  
Други инструменти и апарати, използващи оптични лъчения (ултравиолетови, видими, инфрачервени) 9027 50 00  
Други инструменти и апарати    
Експозиметри (светломери) 9027 80 05  
pH-метри, rH-метри и други апарати за измерване на проводимостта 9027 80 20 New  
Други 9027 80 80 New  
Микротоми; части и принадлежности 9027 90 00 New  
90.28 Броячи за газове, течности или електричество, включително броячите за тяхното еталониране    
Броячи за газове 9028 10 00 (PCE)
Броячи за течности 9028 20 00 (PCE)
Броячи за електричество    
За променлив ток    
Еднофазен 9028 30 11 (PCE)
Многофазен 9028 30 19 (PCE)
Други 9028 30 90 (PCE)
Части и принадлежности    
За броячи за електричество 9028 90 10  
Други 9028 90 90  
90.29 Други броячи (например броячи на обороти, броячи на продукция, таксиметри, броячи за изминато разстояние, крачкомери), скоростомери и тахометри, различни от тези от № 9014 или 9015; стробоскопи    
Броячи на обороти или на продукция, таксиметри, броячи на изминато разстояние, крачкомери и подобни броячи 9029 10 00  
Скоростомери и тахометри; стробоскопи    
Скоростомери и тахометри    
Скоростомери за сухопътни превозни средства 9029 20 31  
Други 9029 20 38  
Стробоскопи 9029 20 90  
Части и принадлежности 9029 90 00  
90.30 Осцилоскопи, спектрални анализатори и други инструменти и апарати за измерване или контрол на електрическите величини; инструменти и апарати за измерване или откриване на алфа, бета, гама, рентгенови, космически или други йонизиращи лъчения    
Инструменти и апарати за измерване или откриване на йонизиращи лъчения 9030 10 00  
Осцилоскопи и осцилографи 9030 20 00  
Други инструменти и апарати за измерване или контрол на напрежение, сила на тока, съпротивление или мощност    
Мултиметри без регистриращо устройство 9030 31 00  
Мултиметри с регистриращо устройство 9030 32 00  
Други, без регистриращо устройство    
Инструменти за измерване на съпротивление 9030 33 20  
Други 9030 33 70 New  
Други, с регистриращо устройство 9030 39 00  
Други инструменти и апарати, специално предназначени за телекомуникационната техника (например апарати за междуканално прослушване, апарати за измерване затихването на сигнала в телефонната линия, измерватели на изкривяванията на полезния сигнал, псофометри) 9030 40 00  
Други инструменти и апарати    
За измерване или контрол на полупроводникови пластини (wafers) или на полупроводникови прибори 9030 82 00  
Други, с регистриращо устройство 9030 84 00  
Други 9030 89 00 New  
Части и принадлежности 9030 90 00  
90.31 Инструменти, апарати и машини за измерване или контрол, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; профилпроектори    
Машини за балансиране на механичните части 9031 10 00  
Изпитателни стендове 9031 20 00  
Други оптични инструменти и апарати    
За контрол на полупроводникови пластини (wafers) и прибори или за контрол на маски или решетки, използвани в процеса на производството на полупроводникови прибори 9031 41 00  
Други    
Профилпроектори 9031 49 10 (PCE)
Други 9031 49 90  
Други инструменти, апарати и машини    
За измерване или контрол на геометрични величини 9031 80 20  
Други 9031 80 80  
Части и принадлежности 9031 90 00  
90.32 Инструменти и апарати за автоматично регулиране или контрол    
Термостати    
Електронни 9032 10 20 (PCE)
Други 9032 10 80 (PCE)
Маностати 9032 20 00 (PCE)
Други инструменти и апарати    
Хидравлични или пневматични 9032 81 00  
Други 9032 89 00  
Части и принадлежности 9032 90 00  
90.33 Части и принадлежности, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава, за машини, апарати, инструменти или артикули от глава 90    
Светодиодни (LED) модули за подсвет, които са източници на светлина и са съставени от един или повече светодиоди, и един или повече конектори, и са монтирани на печатна платка или друга подобна основа, и други пасивни компоненти, дори комбинирани с оптични компоненти или защитни диоди, и използвани за подсвет за течнокристални дисплеи (LCD) 9033 00 10  
Други 9033 00 90  


Copyright © Conex 2020 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.