CN8 / NC8 - 2021 31 CN8 / NC8 - 2021 - CS 33

CN8 / NC8 - 2021 - CS

I-Way To Customs

KAPITOLA 32
TŘÍSELNÉ NEBO BARVÍŘSKÉ VÝTAŽKY; TANINY A JEJICH DERIVÁTY; BARVIVA, PIGMENTY A JINÉ BARVICÍ LÁTKY; NÁTĚROVÉ BARVY A LAKY; TMELY A JINÉ NÁTĚROVÉ HMOTY; INKOUSTY

32.01 Tříselné výtažky rostlinného původu; taniny a jejich soli, ethery, estery a jiné deriváty    
Kebračový výtažek 3201 10 00  
Mimózový výtažek 3201 20 00  
Ostatní    
Výtažek ze škumpy, výtažek z valonek, dubový nebo kaštanový výtažek 3201 90 20  
Ostatní 3201 90 90  
32.02 Syntetická organická třísliva; anorganická třísliva; tříselné přípravky, též obsahující přírodní třísliva; enzymatické přípravky pro předčinění    
Syntetická organická třísliva 3202 10 00  
Ostatní 3202 90 00  
32.03 Barviva rostlinného nebo živočišného původu (včetně barvicích výtažků, avšak kromě černi živočišného původu), chemicky definované i nedefinované; přípravky založené na barvicí látce rostlinného nebo živočišného původu specifikované poznámkou 3 k této kapitole    
Barviva rostlinného původu a přípravky na nich založené 3203 00 10  
Barviva živočišného původu a přípravky na nich založené 3203 00 90  
32.04 Syntetická organická barviva, chemicky definovaná i nedefinovaná; přípravky založené na syntetické organické barvicí látce specifikované poznámkou 3 k této kapitole; syntetické organické výrobky používané jako fluorescenční zjasňující prostředky nebo jako luminofory, chemicky definované i nedefinované    
Syntetická organická barviva a přípravky na nich založené specifikované poznámkou 3 k této kapitole    
Disperzní barviva a přípravky na nich založené 3204 11 00  
Kyselá barviva, též metalizovaná a přípravky na nich založené; mořidlová barviva a přípravky na nich založené 3204 12 00  
Zásaditá barviva a přípravky na nich založené 3204 13 00  
Přímá barviva a přípravky na nich založené 3204 14 00  
Kypová barviva (včetně těch, která jsou v tomto stavu použitelná jako pigmenty) a přípravky na nich založené 3204 15 00  
Reaktivní barviva a přípravky na nich založené 3204 16 00  
Pigmenty a přípravky na nich založené 3204 17 00  
Ostatní, včetně směsí barviv dvou nebo více položek 320411 až 320419 3204 19 00  
Syntetické organické výrobky používané jako fluorescenční zjasňující prostředky 3204 20 00  
Ostatní 3204 90 00  
32.05 Barevné laky; přípravky založené na barevných lacích specifikované poznámkou 3 k této kapitole 3205 00 00  
32.06 Ostatní barviva; přípravky specifikované poznámkou 3 k této kapitole, jiné než čísel 3203, 3204 nebo 3205; anorganické výrobky používané jako luminofory, chemicky definované i nedefinované    
Pigmenty a přípravky na bázi oxidu titaničitého    
Obsahující 80 % hmotnostních nebo více oxidu titaničitého počítáno v sušině 3206 11 00  
Ostatní 3206 19 00  
Pigmenty a přípravky na bázi sloučenin chromu 3206 20 00  
Ostatní barviva a ostatní přípravky    
Ultramarin a přípravky na jeho bázi 3206 41 00  
Litopon a ostatní pigmenty a přípravky na bázi sulfidu zinečnatého 3206 42 00  
Ostatní    
Magnetit 3206 49 10  
Ostatní 3206 49 70  
Anorganické výrobky používané jako luminofory 3206 50 00  
32.07 Připravené pigmenty, připravená kalidla a připravené barvy, sklotvorné smalty a glazury, engoby, tekuté listry a podobné přípravky používané v keramickém průmyslu, smaltovnách nebo sklárnách; skleněné frity a jiné sklo, ve formě prášku, granulí, šupinek nebo vloček    
Připravené pigmenty, připravená kalidla, připravené barvy a podobné přípravky 3207 10 00  
Sklotvorné smalty a glazury, engoby a podobné přípravky    
Engoby 3207 20 10  
Ostatní 3207 20 90  
Tekuté listry a podobné přípravky 3207 30 00  
Skleněné frity a jiné sklo, ve formě prášku, granulí, šupinek nebo vloček    
Sklo ve formě vloček o délce 0,1 mm nebo více, avšak nepřesahující 3,5 mm a o tloušťce 2 mikrometry nebo více, avšak nepřesahující 5 mikrometrů; sklo ve formě prášku nebo granulí obsahující 99 % hmotnostních nebo více oxidu křemičitého 3207 40 40  
Ostatní 3207 40 85  
32.08 Nátěrové barvy a laky (včetně emailů a jemných laků) založené na syntetických polymerech nebo chemicky modifikovaných přírodních polymerech, rozptýlené nebo rozpuštěné v nevodném prostředí; roztoky definované v poznámce 4 k této kapitole    
Na bázi polyesterů    
Roztoky definované v poznámce 4 k této kapitole 3208 10 10  
Ostatní 3208 10 90  
Na bázi akrylových nebo vinylových polymerů    
Roztoky definované v poznámce 4 k této kapitole 3208 20 10  
Ostatní 3208 20 90  
Ostatní    
Roztoky definované v poznámce 4 k této kapitole    
Polyurethan z 2,2′-(terc-butylimino)diethanolu a 4,4′-methylendicyklohexyldiisokyanátu, ve formě N,N-dimethylacetamidového roztoku obsahujícího 48 % hmotnostních nebo více polymeru 3208 90 11  
Kopolymer p-kresolu a divinylbenzenu, ve formě N,N-dimethylacetamidového roztoku obsahujícího 48 % hmotnostních nebo více polymeru 3208 90 13  
Ostatní 3208 90 19  
Ostatní    
Na bázi syntetických polymerů 3208 90 91  
Na bázi chemicky modifikovaných přírodních polymerů 3208 90 99  
32.09 Nátěrové barvy a laky (včetně emailů a jemných laků) založené na syntetických polymerech nebo chemicky modifikovaných přírodních polymerech, rozptýlené nebo rozpuštěné ve vodném prostředí    
Na bázi akrylových nebo vinylových polymerů 3209 10 00  
Ostatní 3209 90 00  
32.10 Ostatní nátěrové barvy a laky (včetně emailů, jemných laků a temperových barev); připravené vodní pigmenty používané pro konečnou úpravu usně    
Olejové nátěrové barvy a laky (včetně emailů a jemných laků) 3210 00 10  
Ostatní 3210 00 90  
32.11 Připravené sikativy 3211 00 00  
32.12 Pigmenty (včetně kovových prášků, šupinek a vloček) rozptýlené v nevodném prostředí, v kapalné nebo pastovité formě, používané při výrobě nátěrových hmot (včetně emailů); ražební fólie; barvy a jiná barviva v úpravě nebo v balení pro drobný prodej    
Ražební fólie 3212 10 00  
Ostatní 3212 90 00  
32.13 Barvy pro uměleckou malbu, školní barvy, plakátovací barvy, tónovací barvy, barvy pro zábavné účely a podobné barvy v tabletách, tubách, kelímcích, lahvičkách, miskách a v podobných formách nebo baleních    
Barvy v soupravách 3213 10 00  
Ostatní 3213 90 00  
32.14 Sklenářské tmely, štěpařské tmely, pryskyřičné tmely, těsnicí a jiné tmely; malířské tmely; nežáruvzdorné přípravky pro povrchovou úpravu fasád, vnitřních stěn, podlah, stropů a podobně    
Sklenářské tmely, štěpařské tmely, pryskyřičné tmely, těsnicí a jiné tmely; malířské tmely    
Sklenářské tmely, štěpařské tmely, pryskyřičné tmely, těsnicí a jiné tmely 3214 10 10  
Malířské tmely 3214 10 90  
Ostatní 3214 90 00  
32.15 Tiskařské barvy, inkousty a tuše všech druhů, též koncentrované nebo tuhé    
Tiskařské barvy    
Černé 3215 11 00  
Ostatní 3215 19 00  
Ostatní    
Inkoustové kazety (bez vestavěné tiskové hlavy) pro vložení do přístrojů položek 844331, 844332 nebo 844339, a obsahující mechanické nebo elektrické komponenty; tuhý inkoust v tvarech navržených pro vložení do přístrojů položek 844331, 844332 nebo 844339 3215 90 20  
Ostatní 3215 90 70  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.