CN8 / NC8 - 2021 26 CN8 / NC8 - 2021 - SL 28

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 27
MINERALNA GORIVA, MINERALNA OLJA IN PROIZVODI NJIHOVE DESTILACIJE; BITUMINOZNE SNOVI; MINERALNI VOSKI

27.01 ńĆrni premog; briketi, ovali in podobna trdna goriva iz ńćrnega premoga    
ńĆrni premog, tudi v prahu, toda neaglomeriran    
antracit 2701 11 00  
bituminozni ńćrni premog    
premog za koksanje 2701 12 10  
drug 2701 12 90  
drug ńćrni premog 2701 19 00  
Briketi, ovali in podobna trdna goriva iz ńćrnega premoga 2701 20 00  
27.02 Rjavi premog (lignit), aglomeriran ali neaglomeriran, razen gagata    
Rjavi premog (lignit), tudi v prahu, neaglomeriran 2702 10 00  
Aglomeriran rjavi premog (lignit) 2702 20 00  
27.03 ҆ota (vkljuńćno Ň°otna slama), neaglomerirana ali aglomerirana 2703 00 00  
27.04 Koks in polkoks iz ńćrnega premoga, rjavega premoga (lignite) ali Ň°ote, neaglomeriran ali aglomeriran; retortno oglje    
Koks in polkoks iz ńćrnega premoga 2704 00 10  
Koks in polkoks iz rjavega premoga ali lignita 2704 00 30  
Drugo 2704 00 90  
27.05 Plin iz ńćrnega premoga, vodni plin, generatorski plin in podobni plini, razen naftnih plinov in drugih plinastih ogljikovodikov 2705 00 00 (100)
27.06 Katran, dobljen z destilacijo ńćrnega premoga, rjavega premoga (lignita) ali Ň°ote in drugi mineralni katrani, dehidrirani ali ne, ali deloma destilirani ali ne, vkljuńćno rekonstituirani katrani 2706 00 00  
27.07 Olja in drugi proizvodi, dobljeni z destilacijo katrana iz ńćrnega premoga pri visoki temperaturi; podobni proizvodi, pri katerih masa aromatskih sestavin presega maso nearomatskih sestavin    
Benzol (benzen) 2707 10 00  
Toluol (toluen) 2707 20 00  
Ksilol (ksilen) 2707 30 00  
Naftalen 2707 40 00  
MeŇ°anice drugih aromatskih ogljikovodikov, pri katerih 65¬†vol.¬†% ali veńć (vkljuńćno z izgubami) destilira pri temperaturi 250¬†¬įC po metodi ISO¬†3405 (enakovredna metodi ASTM D 86) 2707 50 00  
Drugo    
kreozotna olja 2707 91 00  
drugo    
surova olja    
surova lahka olja, katerih 90¬†% prostornine ali veńć destilira pri temperaturah do 200¬†¬įC 2707 99 11  
drugo 2707 99 19  
sulfunirane vrhnje frakcije; antracen 2707 99 20  
temeljni proizvodi 2707 99 50  
fenoli 2707 99 80  
drugo    
za proizvodnjo proizvodov iz tarifne Ň°tevilke¬†2803 2707 99 91  
drugo 2707 99 99  
27.08 Smola in smolni koks, dobljena iz katrana ńćrnega premoga ali iz drugih mineralnih katranov    
Smola 2708 10 00  
Smolni koks 2708 20 00  
27.09 Nafta in olja, dobljeni iz bituminoznih mineralov, surova    
Kondenzati naravnega plina 2709 00 10  
Drugo 2709 00 90  
27.10 Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, razen surovih; proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo 70¬†mas.¬†% ali veńć olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, ńće so ta olja osnovne sestavine teh proizvodov; odpadna olja    
Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov (razen surovih) ter proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo 70¬†mas.¬†% ali veńć olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, ńće so ta olja osnovne sestavine teh proizvodov, razen tistih, ki vsebujejo biodizel, in razen odpadnih olj    
lahka olja in proizvodi    
za uporabo v specifińćnih procesih 2710 12 11  
za uporabo v kemijski predelavi, razen v procesih, ki so dolońćeni v skladu s tarifno podŇ°tevilko¬†27101211 2710 12 15  
za druge namene    
posebni bencini    
beli Ň°pirit 2710 12 21  
drugo 2710 12 25  
drugo    
motorni bencin    
letalski bencin 2710 12 31  
drug, z vsebnostjo svinca    
do vkljuńćno 0,013¬†g/l    
z oktanskim Ň°tevilom (RON) manj kot 95 2710 12 41 (MTQ)
z oktanskim Ň°tevilom (RON) 95 ali veńć, vendar manj kot 98 2710 12 45 (MTQ)
z oktanskim Ň°tevilom (RON) 98 ali veńć 2710 12 49 (MTQ)
nad 0,013 g/l 2710 12 50 (MTQ)
bencinska reaktivna goriva 2710 12 70  
druga lahka olja 2710 12 90  
druga    
srednja olja    
za uporabo v specifińćnih procesih 2710 19 11  
za uporabo v kemijski predelavi, razen v procesih, ki so dolońćeni v skladu s tarifno podŇ°tevilko¬†27101911 2710 19 15  
za druge namene    
kerozini    
reaktivno letalsko gorivo 2710 19 21  
drugo 2710 19 25  
drugo 2710 19 29  
teŇĺka olja    
plinska olja    
za uporabo v specifińćnih procesih 2710 19 31  
za uporabo v kemijski predelavi, razen v procesih, ki so dolońćeni v skladu s tarifno podŇ°tevilko¬†27101931 2710 19 35  
za druge namene    
z vsebnostjo Ňĺvepla do vkljuńćno 0,001¬†mas.¬†% 2710 19 43  
z vsebnostjo Ňĺvepla veńć kot 0,001¬†mas.¬†% do vkljuńćno 0,002¬†mas.¬†% 2710 19 46  
z vsebnostjo Ňĺvepla veńć kot 0,002¬†mas.¬†% do vkljuńćno 0,1¬†mas.¬†% 2710 19 47  
z vsebnostjo Ňĺvepla veńć kot 0,1¬†mas.¬†% 2710 19 48  
kurilna olja    
za uporabo v specifińćnih procesih 2710 19 51  
za uporabo v kemijski predelavi, razen v procesih, ki so dolońćeni v skladu s tarifno podŇ°tevilko¬†27101951 2710 19 55  
za druge namene    
z vsebnostjo Ňĺvepla do vkljuńćno 0,1¬†mas.¬†% 2710 19 62  
z vsebnostjo Ňĺvepla veńć kot 0,1¬†mas.¬†% do vkljuńćno 0,5¬†mas.¬†% 2710 19 66  
z vsebnostjo Ňĺvepla veńć kot 0,5¬†mas.¬†% 2710 19 67  
mazalna olja; druga olja    
za uporabo v specifińćnih procesih 2710 19 71  
za uporabo v kemijski predelavi, razen v procesih, ki so dolońćeni v skladu s tarifno podŇ°tevilko¬†27101971 2710 19 75  
za druge namene    
motorna olja, kompresorska mazalna olja, turbinska mazalna olja 2710 19 81  
hidravlińćna olja 2710 19 83  
bela olja, tekońći parafin 2710 19 85  
olja za menjalnike in reduktorje 2710 19 87  
sredstva za obdelavo kovin, za lońćevanje kalupov, antikorozivna olja 2710 19 91  
elektroizolacijska olja 2710 19 93  
druga mazalna in druga olja ter masti 2710 19 99  
Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov (razen surovih) ter proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo 70¬†mas.¬†% ali veńć olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, ńće so ta olja osnovne sestavine teh proizvodov, ki vsebujejo biodizel, razen odpadnih olj    
plinska olja    
z vsebnostjo Ňĺvepla do vkljuńćno 0,001¬†mas.¬†% 2710 20 11  
z vsebnostjo Ňĺvepla veńć kot 0,001¬†mas.¬†% do vkljuńćno 0,1¬†mas.¬†% 2710 20 16  
z vsebnostjo Ňĺvepla veńć kot 0,1¬†mas.¬†% 2710 20 19  
kurilna olja    
z vsebnostjo Ňĺvepla do vkljuńćno 0,5¬†mas.¬†% 2710 20 32  
z vsebnostjo Ňĺvepla veńć kot 0,5¬†mas.¬†% 2710 20 38  
druga olja 2710 20 90  
Odpadna olja    
ki vsebujejo poliklorirane bifenile (PCB), poliklorirane terfenile (PCT) ali polibromirane bifenile (PBB) 2710 91 00  
drugo 2710 99 00  
27.11 Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki    
Utekońćinjeni    
naravni plin 2711 11 00 (TJO)
propan    
propan s ńćistońćo vsaj 99¬†%    
za pogonsko gorivo ali kurjavo 2711 12 11  
za druge namene 2711 12 19  
drug    
za uporabo v specifińćnih procesih 2711 12 91  
za uporabo v kemijski predelavi, razen v procesih, ki so dolońćeni v skladu s tarifno podŇ°tevilko¬†27111291 2711 12 93  
za druge namene    
ńćistońće veńć kot 90¬†%, vendar manj kot 99¬†% 2711 12 94  
drugo 2711 12 97  
butan    
za uporabo v specifińćnih procesih 2711 13 10  
za uporabo v kemijski predelavi, razen v procesih, ki so dolońćeni v skladu s tarifno podŇ°tevilko¬†27111310 2711 13 30  
za druge namene    
ńćistońće veńć kot 90¬†%, vendar manj kot 95¬†% 2711 13 91  
drugo 2711 13 97  
etilen, propilen, butilen in butadien 2711 14 00  
drugo 2711 19 00  
V plinskem stanju    
naravni plin 2711 21 00 (TJO)
drugo 2711 29 00  
27.12 Vazelin; parafinski vosek, mikrokristalni vosek iz nafte, stiskani parafini, ozokerit, vosek iz rjavega premoga ali lignita, vosek iz Ň°ote, drugi mineralni voski in podobni proizvodi, dobljeni s sintezo ali drugimi postopki, pobarvani ali nepobarvani    
Vazelin    
surov 2712 10 10  
drug 2712 10 90  
Parafinski vosek, ki vsebuje manj kot 0,75¬†mas.¬†% olja    
sintetińćni parafinski vosek molekulske mase 460 ali veńć, vendar manj kot 1560 2712 20 10  
drug 2712 20 90  
Drugo    
ozokerit, vosek iz rjavega premoga ali lignita ali vosek iz Ň°ote (naraven proizvod)    
surov 2712 90 11  
drug 2712 90 19  
drugo    
surov    
za uporabo v specifińćnih procesih 2712 90 31  
za uporabo v kemijski predelavi, razen v procesih, ki so dolońćeni v skladu s tarifno podŇ°tevilko¬†27129031 2712 90 33  
za druge namene 2712 90 39  
drugo    
meŇ°anice 1-alkenov, ki vsebujejo 80¬†mas.¬†% ali veńć 1-alkenov dolŇĺine verige 24 ali veńć do vkljuńćno 28 ogljikovih atomov 2712 90 91  
drugo 2712 90 99  
27.13 Naftni koks, bitumen in drugi ostanki iz nafte ali olj iz bituminoznih mineralov    
Naftni koks    
neŇĺgan 2713 11 00  
Ňĺgan 2713 12 00  
Naftni bitumen 2713 20 00  
Drugi ostanki iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov    
za proizvodnjo proizvodov iz tarifne Ň°tevilke¬†2803 2713 90 10  
drugo 2713 90 90  
27.14 Bitumen in asfalt, naravni; bituminozni ali oljni skrilavci in katranski pesek; asfaltiti in asfaltne kamnine    
Bituminozni ali oljni skrilavci in katranski pesek 2714 10 00  
Drugo 2714 90 00  
27.15 Bitumenske meŇ°anice na osnovi naravnega asfalta, naravnega bitumna, bitumna iz nafte, mineralnega katrana ali mineralne katranske smole (npr.: bituminozni kit, ‚Äěcutback‚Äú) 2715 00 00  
27.16 Elektrińćna energija 2716 00 00 (100)


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.