CN8 / NC8 - 2021 28 CN8 / NC8 - 2021 - SL 30

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 29
ORGANSKI KEMIJSKI PROIZVODI

I. OGLJIKOVODIKI IN NJIHOVI HALOGENSKI, SULFO-, NITRO-, ALI NITROZO- DERIVATI    
29.01 Aciklińćni ogljikovodiki    
Nasińćeni 2901 10 00  
Nenasińćeni    
etilen 2901 21 00  
propen (propilen) 2901 22 00  
buten (butilen) in njegovi izomeri 2901 23 00  
buta-1,3-dien in izopren 2901 24 00  
drugo 2901 29 00  
29.02 Ciklińćni ogljikovodiki    
Cikloalkani, cikloalkeni in cikloterpeni    
cikloheksan 2902 11 00  
drugi 2902 19 00  
Benzen 2902 20 00  
Toluen 2902 30 00  
Ksileni    
o-ksilen 2902 41 00  
m-ksilen 2902 42 00  
p-ksilen 2902 43 00  
izomeri ksilenov v meŇ°anici 2902 44 00  
Stiren 2902 50 00  
Etilbenzen 2902 60 00  
Kumen 2902 70 00  
Drugi 2902 90 00  
29.03 Halogenirani derivati ogljikovodikov    
Nasińćeni klorirani derivati aciklińćnih ogljikovodikov    
klorometan (metilklorid) in kloroetan (etilklorid) 2903 11 00  
diklorometan (metilenklorid) 2903 12 00  
kloroform (triklorometan) 2903 13 00  
ogljikov tetraklorid 2903 14 00  
etilendiklorid (ISO) (1,2-dikloroetan) 2903 15 00  
drugi 2903 19 00  
Klorirani derivati nenasińćenih aciklińćnih ogljikovodikov    
vinilklorid (kloretilen) 2903 21 00  
trikloroetilen 2903 22 00  
tetrakloroetilen (perkloroetilen) 2903 23 00  
drugi 2903 29 00  
Fluorirani, bromirani ali jodirani derivati aciklińćnih ogljikovodikov    
etilendibromid (ISO) (1,2-dibromoetan) 2903 31 00  
drugo    
bromirani    
bromometan (metil bromid) 2903 39 11  
dibromometan 2903 39 15  
drugo 2903 39 19  
nasińćeni fluoridi    
difluorometan 2903 39 21  
trifluorometan 2903 39 23  
pentafluoroetan in 1,1,1-trifluoroetan 2903 39 24  
1,1-difluoroetan 2903 39 25  
1,1,1,2-tetrafluoroetan 2903 39 26  
pentafluoropropani, heksafluoropropani in heptafluoropropani 2903 39 27  
perfluorirani nasińćeni fluoridi 2903 39 28  
drugi nasińćeni fluoridi 2903 39 29  
nenasińćeni fluoridi    
2,3,3,3-tetrafluoropropen 2903 39 31  
1,3,3,3-tetrafluoropropen 2903 39 35  
drugi nenasińćeni fluoridi 2903 39 39  
jodidi 2903 39 80  
Halogenirani derivati aciklińćnih ogljikovodikov, ki vsebujejo dva ali veńć razlińćnih halogenskih elementov    
klorodifluorometan 2903 71 00  
diklorotrifluoroetan 2903 72 00  
diklorofluoroetan 2903 73 00  
klorodifluoroetan 2903 74 00  
dikloropentafluoropropan 2903 75 00  
bromoklorodifluorometan, bromotrifluorometan in dibromtetrafluoroetani    
bromoklorodifluorometan 2903 76 10  
bromotrifluorometan 2903 76 20  
dibromtetrafluoroetani 2903 76 90  
drugi perhalogenirani derivati, samo s fluorom in klorom    
triklorofluorometan, diklorodifluorometan, triklorotrifluoroetani, diklorotetrafluoroetani in kloropentafluoroetan 2903 77 60  
drugo 2903 77 90  
drugi perhalogenirani derivati 2903 78 00  
drugo    
halogenirani samo z bromom in klorom, fluorom in klorom ali s fluorom in bromom 2903 79 30  
drugi 2903 79 80  
Halogenirani derivati ciklanskih, ciklenskih in cikloterpenskih ogljikovodikov    
1,2,3,4,5,6-heksaklorocikloheksan (HCH (ISO)), vkljuńćno lindan (ISO, INN) 2903 81 00  
aldrin (ISO), klordan (ISO) in heptaklor (ISO) 2903 82 00  
mireks (ISO) 2903 83 00  
drugi    
1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoetil)cikloheksan; tetrabromociklooktani 2903 89 10  
drugi 2903 89 80  
Halogenirani derivati aromatskih ogljikovodikov    
klorobenzen, o-diklorobenzen in p-diklorobenzen 2903 91 00  
heksaklorobenzen (ISO) in DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trikloro-2,2-bis(p-klorofenil)etan) 2903 92 00  
pentaklorobenzen (ISO) 2903 93 00  
heksabromobifenili 2903 94 00  
drugi    
2,3,4,5,6-pentabromoetilbenzen 2903 99 10  
drugi 2903 99 80  
29.04 Sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati ogljikovodikov, halogenirani ali nehalogenirani    
Derivati, ki vsebujejo samo sulfo- skupine, njihove soli in etil estri 2904 10 00  
Derivati, ki vsebujejo samo nitro- ali nitrozo- skupine 2904 20 00  
Perfluorooktan sulfonska kislina, njene soli in perfluorooktan sulfonil fluorid    
perfluorooktan sulfonska kislina 2904 31 00  
amonijev perfluorooktan sulfonat 2904 32 00  
litijev perfluorooktan sulfonat 2904 33 00  
kalijev perfluorooktan sulfonat 2904 34 00  
druge soli perfluorooktan sulfonske kisline 2904 35 00  
perfluorooktan sulfonil fluorid 2904 36 00  
Drugi    
trikloronitrometan (kloropikrin) 2904 91 00  
drugi 2904 99 00  
II. ALKOHOLI IN NJIHOVI HALOGENSKI, SULFO-, NITRO- ALI NITROZO- DERIVATI    
29.05 Aciklińćni alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati    
Nasińćeni enohidroksilni alkoholi    
metanol (metil alkohol) 2905 11 00  
propan-1-ol (propil alkohol) in propan-2-ol (izopropil alkohol) 2905 12 00  
butan-1-ol (n-butil alkohol) 2905 13 00  
drugi butanoli    
2-metilpropan-2-ol (terc-butil alkohol) 2905 14 10  
drugi 2905 14 90  
oktanol (oktil alkohol) in njegovi izomeri    
oktan-2-ol 2905 16 20  
drugi 2905 16 85  
dodekan-1-ol (lauril alkohol), heksadekan-1-ol (cetil alkohol) in oktadekan-1-ol (stearil alkohol) 2905 17 00  
drugi 2905 19 00  
Nenasińćeni enohidroksilni alkoholi    
aciklińćni terpenski alkohol 2905 22 00  
drugi    
alil alkohol 2905 29 10  
drugi 2905 29 90  
Dioli    
etilenglikol (etandiol) 2905 31 00  
propilenglikol (propan-1,2-diol) 2905 32 00  
drugi    
butan-1,3-diol 2905 39 20  
butan-1,4-diol    
butan-1,4-diol ali tetrametilen glikol (1,4-butandiol) z vsebnostjo ogljika bioloŇ°kega izvora 100¬†mas.¬†% 2905 39 26  
drugi 2905 39 28  
2,4,7,9-tetrametildeka-5-in-4,7-diol 2905 39 30  
drugi 2905 39 95  
Drugi veńćhidroksilni alkoholi    
2-etil-2-(hidroksimetil)propan-1,3-diol (trimetilolpropan) 2905 41 00  
pentaeritritol 2905 42 00  
manitol 2905 43 00  
D-glucitol (sorbitol)    
v vodni raztopini    
ki vsebuje do vkljuńćno 2¬†mas.¬†% D-manitola, rańćunano na vsebnost D-glucitola 2905 44 11  
drugi 2905 44 19  
drugi    
ki vsebuje do vkljuńćno 2¬†mas.¬†% D-manitola, rańćunano na vsebnost D-glucitola 2905 44 91  
drugi 2905 44 99  
glicerol 2905 45 00  
drugi 2905 49 00  
Halogenski, sulfo-,nitro- ali nitrozo- derivati aciklińćnih alkoholov    
etklorvinol (INN) 2905 51 00  
drugo    
2,2-bis(bromoetil)propandiol 2905 59 91  
drugi 2905 59 98  
29.06 Ciklińćni alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati    
Ciklanski, ciklenski ali cikloterpenski    
mentol 2906 11 00  
cikloheksanol, metilcikloheksanoli in dimetilcikloheksanoli 2906 12 00  
steroli in inozitoli    
steroli 2906 13 10  
inozitoli 2906 13 90  
drugo 2906 19 00  
Aromatski    
benzil alkohol 2906 21 00  
drugo 2906 29 00  
III. FENOLI, FENOLNI ALKOHOLI IN NJIHOVI HALOGENSKI, SULFO-, NITRO- ALI NITROZO- DERIVATI    
29.07 Fenoli; fenolni alkoholi    
Monofenoli    
fenol (hidroksibenzen) in njegove soli 2907 11 00  
krezoli in njihove soli 2907 12 00  
oktilfenol, nonilfenol in njuni izomeri; njune soli 2907 13 00  
naftoli in njihove soli    
1-naftol 2907 15 10  
drugi 2907 15 90  
drugi    
ksilenoli in njihove soli 2907 19 10  
drugi 2907 19 90  
Polifenoli; fenolni alkoholi    
rezorcinol in njegove soli 2907 21 00  
hidrokinon (kinol) in njegove soli 2907 22 00  
4,4‚Ä≤-izopropilidendifenol (bisfenol¬†A, difenilolpropan) in njegove soli 2907 23 00  
drugo 2907 29 00  
29.08 Halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati fenolov ali fenol alkoholov    
Derivati, ki vsebujejo samo halogenske skupine, in njihove soli    
pentaklorofenol (ISO) 2908 11 00  
drugo 2908 19 00  
drugo    
dinozeb (ISO) in njegove soli 2908 91 00  
4,6-dinitro-o-krezol (DNOC (ISO)) in njegove soli 2908 92 00  
drugo 2908 99 00  
IV. ETRI, PEROKSIDI ALKOHOLOV, PEROKSIDI ETROV, PEROKSIDI KETONOV, EPOKSIDI S TRIńĆLENSKIM OBROńĆEM, ACETALI IN POLACETALI IN NJIHOVI HALOGENSKI, SULFO-, NITRO- ALI NITROZO- DERIVATI    
29.09 Etri, eter-alkoholi, eter-fenoli, eter-alkohol-fenoli, peroksidi alkoholov, peroksidi etrov, peroksidi ketonov (kemińćno opredeljeni ali neopredeljeni) in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati    
Aciklińćni etri in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati    
dietileter 2909 11 00  
drugo    
terc-butil etil eter (etil terc-butil-eter, ETBE) 2909 19 10  
drugi 2909 19 90  
Ciklanski, ciklenski ali cikloterpenski etri in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati 2909 20 00  
Aromatski etri in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati    
difenileter 2909 30 10  
derivati, halogenirani samo z bromom    
pentabromodifenil eter; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromofenoksi)benzen 2909 30 31  
1,2-bis(2,4,6-tribromofenoksi)etan, namenjen za proizvodnjo akrilonitril-butadien-stirena (ABS) 2909 30 35  
drugi 2909 30 38  
drugo 2909 30 90  
Eter-alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati    
2,2‚Ä≤-oksidietanol (dietilenglikol, digol) 2909 41 00  
monobutil etri etilenglikola ali dietilenglikola 2909 43 00  
drugi monoalkil etri etilenglikola ali dietilenglikola 2909 44 00  
drugo    
2-(2-kloroetoksi)etanol 2909 49 11  
drugo 2909 49 80  
Eter-fenoli, eter-alkohol-fenoli in njihovi halogenski, sulfo- nitro- ali nitrozo- derivati 2909 50 00  
Peroksidi alkoholov, peroksidi etrov, peroksidi ketonov in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati 2909 60 00  
29.10 Epoksidi, epoksialkoholi, epoksifenoli in epoksietri s trińćlenskim obrońćem in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati    
Etilenoksid (oksiran) 2910 10 00  
Propilenoksid (metiloksiran) 2910 20 00  
Epiklorhidrin (1-kloro-2,3-epoksipropan) 2910 30 00  
Dieldrin (ISO, INN)¬† 2910 40 00  
Endrin (ISO) 2910 50 00  
Drugo 2910 90 00  
29.11 Acetali in polacetali z drugimi kisikovimi funkcijami ali brez njih in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati 2911 00 00  
V. SPOJINE Z ALDEHIDNO FUNKCIJO    
29.12 Aldehidi, z drugimi kisikovimi funkcijami ali brez njih; ciklińćni polimeri aldehidov; paraformaldehid    
Akciklińćni aldehidi brez drugih kisikovih funkcij    
metanal (formaldehid) 2912 11 00  
etanal (acetaldehid) 2912 12 00  
drugi 2912 19 00  
Ciklińćni aldehidi brez drugih kisikovih funkcij    
benzaldehid 2912 21 00  
drugi 2912 29 00  
Aldehid-alkoholi, aldehid-etri, aldehid-fenoli in aldehidi z drugimi kisikovimi funkcijami    
vanilin (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehid) 2912 41 00  
etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid) 2912 42 00  
drugi 2912 49 00  
Ciklińćni polimeri aldehidov 2912 50 00  
Paraformaldehid 2912 60 00  
29.13 Halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati proizvodov iz tarifne Ň°tevilke¬†2912 2913 00 00  
VI. SPOJINE S KETONSKO IN KINONSKO FUNKCIJO    
29.14 Ketoni in kinoni z drugimi kisikovimi funkcijami ali brez njih in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati    
Akciklińćni ketoni brez drugih kisikovih funkcij    
aceton 2914 11 00  
butanon (metil etil keton) 2914 12 00  
4-metilpentan-2-on (metil izobutil keton) 2914 13 00  
drugi    
5-metilheksan-2-on 2914 19 10  
drugi 2914 19 90  
Ciklanski, ciklenski ali cikloterpenski ketoni brez drugih kisikovih funkcij    
cikloheksanon in metilcikloheksanoni 2914 22 00  
iononi in metiliononi 2914 23 00  
drugi 2914 29 00  
Aromatski ketoni brez drugih kisikovih funkcij    
fenilaceton (fenilpropan-2-on) 2914 31 00  
drugo 2914 39 00  
Ketonski alkoholi in ketonski aldehidi    
4-hidroksi-4-metilpentan-2-on (diaceton alkohol) 2914 40 10  
drugi 2914 40 90  
Ketonski fenoli in ketoni z drugimi kisikovimi funkcijami 2914 50 00  
Kinoni    
antrakinon 2914 61 00  
koencim Q10 (ubidekarenon (INN)) 2914 62 00  
drugi    
1,4-naftokinon 2914 69 10  
drugi 2914 69 80  
Halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati    
klordekon (ISO) 2914 71 00  
drugi 2914 79 00  
VII. KARBOKSILNE KISLINE IN NJIHOVI ANHIDRIDI, HALOGENIDI, PEROKSIDI IN PEROKSIKISLINE TER NJIHOVI HALOGENSKI, SULFO-, NITRO- ALI NITROZO- DERIVATI    
29.15 Nasińćene aciklińćne monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline, njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati    
Mravljinńćna kislina, njene soli in estri    
mravljinńćna kislina 2915 11 00  
soli mravljinńćne kisline 2915 12 00  
estri mravljinńćne kisline 2915 13 00  
Ocetna kislina in njene soli; anhidrid ocetne kisline    
ocetna kislina 2915 21 00  
anhidrid ocetne kisline 2915 24 00  
drugi 2915 29 00  
Estri ocetne kisline    
etilacetat 2915 31 00  
vinilacetat 2915 32 00  
n-butilacetat 2915 33 00  
dinozeb (ISO) acetat 2915 36 00  
drugi 2915 39 00  
Mono-, di- ali triklorocetna kislina, njene soli in estri 2915 40 00  
Propionska kislina, njene soli in estri 2915 50 00  
Maslene kisline (butanojske kisline), pentanojeve kisline, njihove soli in estri    
maslene kisline, njihove soli in estri    
1-izopropil-2,2-dimetiltrimetilen diizobutirat 2915 60 11  
drugo 2915 60 19  
pentanojeve kisline, njihove soli in estri 2915 60 90  
Palmitinska kislina, stearinska kislina, njune soli in estri    
palmitinska kislina ter njene soli in estri 2915 70 40  
stearinska kislina ter njene soli in estri 2915 70 50  
Drugo    
lavrinska kislina ter njene soli in estri 2915 90 30  
drugo 2915 90 70  
29.16 Nenasińćene aciklińćne monokarboksilne kisline, ciklińćne monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline, njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati    
Nenasińćene aciklińćne monokarboksilne kisline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline in njihovi derivati    
akrilna kislina in njene soli 2916 11 00  
estri akrilne kisline 2916 12 00  
metakrilna kislina in njene soli 2916 13 00  
estri metakrilne kisline 2916 14 00  
oleinska, linolna in linoleinska kislina, njihove soli in estri 2916 15 00  
binapakril (ISO) 2916 16 00  
drugo    
undekanske kisline, njihove soli in estri 2916 19 10  
krotonska kislina 2916 19 40  
drugo 2916 19 95  
Ciklanske, ciklenske in cikloterpenske monokarboksilne kisline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline in njihovi derivati 2916 20 00  
Aromatińćne monokarboksilne kisline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline in njihovi derivati    
benzojska kislina, njene soli in estri 2916 31 00  
benzoilperoksid in benzoilklorid 2916 32 00  
fenilocetna kislina in njene soli 2916 34 00  
drugo    
estri fenilocetne kisline 2916 39 10  
drugo 2916 39 90  
29.17 Polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati    
Aciklińćne polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline in njihovi derivati    
oksalna kislina, njene soli in estri 2917 11 00  
adipinska kislina, njene soli in estri 2917 12 00  
azelainska kislina, sebacinska kislina, njune soli in estri    
sebacinska kislina 2917 13 10  
drugo 2917 13 90  
anhidrid maleinske kisline 2917 14 00  
drugo    
malonska kislina, njene soli in estri 2917 19 10  
etan-1,2-dikarboksilna kislina ali butandiojska kislina (sukcinska kislina) z vsebnostjo ogljika bioloŇ°kega izvora 100¬†mas.¬†% 2917 19 20  
drugo 2917 19 80  
Ciklanske, ciklenske in cikloterpenske polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline in njihovi derivati 2917 20 00  
Aromatske polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline in njihovi derivati    
dioktil ortoftalati 2917 32 00  
dinonil ali didecil ortoftalati 2917 33 00  
drugi estri ortoftalne kisline 2917 34 00  
anhidrid ftalne kisline 2917 35 00  
tereftalna kislina in njene soli 2917 36 00  
dimetiltereftalat 2917 37 00  
drugo    
ester ali anhidrid tetrabromoftalne kisline; benzen-1,2,4-trikarboksilna kislina; izoftaloilov diklorid, ki vsebuje 0,8¬†mas.¬†% ali manj tetraftaloilovega diklorida; naftaleno-1,4,5,8-tetrakarboksilna kislina; tetrakloroftalov anhidrid; natrijev 3,5-bis(metoksikarbonil)benzensulfonat 2917 39 20  
drugo 2917 39 95  
29.18 Karboksilne kisline z dodatno kisikovo funkcijo in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati    
Karboksilne kisline z alkoholno funkcijo, toda brez druge kisikove funkcije, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline ali njihovi derivati    
mleńćna kislina, njene soli in estri 2918 11 00  
vinska kislina 2918 12 00  
soli in estri vinske kisline 2918 13 00  
citronska kislina 2918 14 00  
soli in estri citronske kisline 2918 15 00  
glukonska kislina, njene soli in estri 2918 16 00  
2,2-difenil-2-hidroksiocetna kislina (benzilska kislina) 2918 17 00  
klorobenzilat (ISO) 2918 18 00  
drugo    
holna kislina, 3-alfa,12-alfa-dihidroksi-5-beta-holan-24-ojska kislina (dezoksiholna kislina), njune soli in estri 2918 19 30  
2,2-bis(hidroksimetil)propionska kislina 2918 19 40  
drugo 2918 19 98  
Karboksilne kisline s fenolno funkcijo, toda brez drugih kisikovih funkcij, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline in njihovi derivati    
salicilna kislina in njene soli 2918 21 00  
o-acetilsalicilna kislina, njene soli in estri 2918 22 00  
drugi estri salicilne kisline in njihove soli 2918 23 00  
drugo 2918 29 00  
Karboksilne kisline z aldehidno ali ketonsko funkcijo, toda brez drugih kisikovih funkcij, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline in njihovi derivati 2918 30 00  
Drugo    
2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorofenoksiocetna kislina), njene soli in estri 2918 91 00  
drugo    
2,6-dimetoksibenzojska kislina; dikamba (ISO); natrijev fenoksiacetat 2918 99 40  
drugo 2918 99 90  
VIII. ESTRI ANORGANSKIH KISLIN NEKOVIN IN NJIHOVE SOLI, NJIHOVI HALOGENSKI, SULFO-, NITRO- ALI NITROZO- DERIVATI    
29.19 Estri fosforne kisline in njihove soli, vkljuńćno z laktofosfati; njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati    
Tris(2,3-dibromopropil) fosfat 2919 10 00  
Drugo 2919 90 00  
29.20 Estri drugih anorganskih kislin nekovin (razen estrov vodikovih halogenidov) in njihove soli; njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati    
Estri tiofosforne kisline (fosfortioati) in njihove soli; njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati    
paration (ISO) in parationmetil (ISO) (metilparation) 2920 11 00  
drugo 2920 19 00  
Fosfitni estri in njihove soli; njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo-derivati    
dimetil fosfit 2920 21 00  
dietil fosfit 2920 22 00  
trimetil fosfit 2920 23 00  
trietil fosfit 2920 24 00  
drugi 2920 29 00  
Endosulfan (ISO) 2920 30 00  
Drugo    
estri Ňĺveplove kisline in estri ogljikove kisline ter njihove soli, njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati 2920 90 10  
drugi 2920 90 70  
IX. SPOJINE Z DU҆IKOVO FUNKCIJO    
29.21 Spojine z amino funkcijo    
Aciklińćni monoamini in njihovi derivati; njihove soli    
metilamin, di- ali trimetilamin in njihove soli 2921 11 00 (KMA)
2-(N,N-dimetilamino)etil klorid hidroklorid 2921 12 00  
2-(N,N-dietilamino)etil klorid hidroklorid 2921 13 00  
2-(N,N-diizopropilamino)etil klorid hidroklorid 2921 14 00  
drugo    
1,1,3,3-tetrametilbutilamin 2921 19 40  
dietilamin in njegove soli 2921 19 50  
drugo 2921 19 99  
Aciklińćni poliamini in njihovi derivati; njihove soli    
etilendiamin in njegove soli 2921 21 00  
heksametilendiamin in njegove soli 2921 22 00  
drugo 2921 29 00  
Ciklanski, ciklenski in cikloterpenski mono- ali poliamini in njihovi derivati; njihove soli    
cikloheksilamin in cikloheksildimetilamin in njune soli 2921 30 10  
cikloheksa-1,3-ilenediamin (1,3-diaminocikloheksan) 2921 30 91  
drugo 2921 30 99  
Aromatski monoamini in njihovi derivati; njihove soli    
anilin in njegove soli 2921 41 00  
derivati anilina in njihove soli 2921 42 00  
toluidini in njihovi derivati; njihove soli 2921 43 00  
difenilamin in njegovi derivati; njihove soli 2921 44 00  
1-naftilamin (alfa-naftilamin), 2-naftilamin (beta-naftilamin) in njihovi derivati; njihove soli 2921 45 00  
amfetamin (INN), benzfetamin (INN), deksamfetamin (INN), etilamfetamin (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN), lavamfetamin (INN), mefenoreks (INN) in fentermin (INN); njihove soli 2921 46 00  
drugo 2921 49 00  
Aromatski poliamini in njihovi derivati; njihove soli    
o-, m-, p-fenilendiamini, diaminotolueni in njihovi derivati; njihove soli    
o-, m-, p-fenilendiamin, diaminotolueni in njihovi halogenirani, sulfonirani, nitrirani in nitrozirani derivati; njihove soli    
m-fenilendiamin ńćistote 99¬†% ali veńć, ki vsebuje: - 1¬†mas.¬†% ali manj vode, - 200¬†mg/kg ali manj o-fenilendiamina in - 450¬†mg/kg ali manj p-fenilendiamina 2921 51 11  
drugo 2921 51 19  
drugo 2921 51 90  
drugo    
m-fenilenbis(metilamin); 2,2‚Ä≤-diklor-4,4‚Ä≤-metilendianilin; 4,4‚Ä≤-bi-o-toluidin; 1,8-naftalendiamin 2921 59 50  
drugo 2921 59 90  
29.22 Aminospojine s kisikovo funkcijo    
Aminoalkoholi in njihovi etri in estri, razen tistih, ki vsebujejo veńć kot eno vrsto kisikove funkcije; njihove soli    
monoetanolamin in njegove soli 2922 11 00  
dietanolamin in njegove soli 2922 12 00  
dekstropropoksifen (INN) in njegove soli 2922 14 00  
trietanolamin 2922 15 00  
dietanolamonijev perfluorooktan sulfonat 2922 16 00  
metildietanolamin in etildietanolamin 2922 17 00  
2-(N,N-diizopropilamino)etanol 2922 18 00  
drugo 2922 19 00  
Aminonaftoli in drugi aminofenoli, razen tistih, ki vsebujejo veńć kot eno vrsto kisikove funkcije, njihovi etri in estri; njihove soli    
aminohidroksinaftalensulfonske kisline in njihove soli 2922 21 00  
drugo 2922 29 00  
Aminoaldehidi, aminoketoni in aminokinoni, razen tistih, ki vsebujejo veńć kot eno vrsto kisikove funkcije; njihove soli    
amfepramon (INN), metadon (INN) in normetadon (INN); njihove soli 2922 31 00  
drugo 2922 39 00  
Amino kisline in njihovi estri, razen tistih, ki vsebujejo veńć kot eno vrsto kisikove funkcije; njihove soli    
lizin in njegovi estri; njegove soli 2922 41 00  
glutaminska kislina in njene soli 2922 42 00  
antranilna kislina (2-aminobenzojska kislina) in njene soli 2922 43 00  
tilidin (INN) in njegove soli 2922 44 00  
drugo    
ő≤-alanin 2922 49 20  
drugo 2922 49 85  
Fenoli aminoalkoholov, fenoli amino-kislin in druge aminospojine s kisikovo funkcijo 2922 50 00  
29.23 Kvarterne amonijeve soli in hidroksidi; lecitini in drugi fosfoaminolipidi, kemińćno opredeljeni ali neopredeljeni    
Holin in njegove soli 2923 10 00  
Lecitini in drugi fosfoaminolipidi 2923 20 00  
Tetraetilamonijev perfluorooktan sulfonat 2923 30 00  
Didecildimetilamonijev perfluorooktan sulfonat 2923 40 00  
Drugo 2923 90 00  
29.24 Spojine s karboksiamidno funkcijo, spojine ogljikove kisline z amidno funkcijo    
Aciklińćni amidi (vkljuńćno aciklińćni karbamati) in njihovi derivati; njihove soli    
meprobamat (INN) 2924 11 00  
fluoroacetamid (ISO), monokrotofos (ISO) in fosfamidon (ISO) 2924 12 00  
drugo 2924 19 00  
Ciklińćni amidi (vkljuńćno ciklińćni karbamati) in njihovi derivati; njihove soli    
ureini in njihovi derivati; njihove soli 2924 21 00  
2-acetamidobenzojska kislina (N-acetilantranilna kislina) in njene soli 2924 23 00  
etinamat (INN) 2924 24 00  
alaklor (ISO) 2924 25 00  
drugo    
lidokain (INN) 2924 29 10  
drugo 2924 29 70  
29.25 Spojine s karboksiimidno funkcijo (vkljuńćno saharin in njegove soli) in spojine z imino funkcijo    
Imidi in njihovi derivati; njihove soli    
saharin in njegove soli 2925 11 00  
glutetimid (INN) 2925 12 00  
drugo    
3,3‚Ä≤,4,4‚Ä≤,5,5‚Ä≤,6,6‚Ä≤-oktabromo-N,N‚Ä≤-etilendiftalimid; N,N‚Ä≤-etilenbis(4,5-dibromoheksahidro-3,6-metanoftalimid) 2925 19 20  
drugi 2925 19 95  
Imini in njihovi derivati; njihove soli    
klordimeform (ISO) 2925 21 00  
drugo 2925 29 00  
29.26 Spojine z nitrilno funkcijo    
Akrilonitril 2926 10 00  
1-cianogvanidin (diciandiamid) 2926 20 00  
Fenproporeks (INN) in njegove soli; metadon (INN) vmesni proizvod (4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutan) 2926 30 00  
Alfa-fenilacetoacetonitril 2926 40 00  
Drugo    
izoftalonitril 2926 90 20  
drugo 2926 90 70  
29.27 Diazo-, azo- ali azoksi spojine 2927 00 00  
29.28 Organski derivati hidrazina ali hidroksilamina    
N,N-Bis(2-metoksetil)hidroksilamin 2928 00 10  
Drugo 2928 00 90  
29.29 Spojine z drugimi duŇ°ikovimi funkcijami    
Izocianati 2929 10 00  
Drugo 2929 90 00  
X. ORGANSKO-ANORGANSKE SPOJINE, HETEROCIKLIńĆNE SPOJINE, NUKLEINSKE KISLINE IN NJIHOVE SOLI TER SULFONAMIDI    
29.30 Organske Ňĺveplove spojine    
Tiokarbamati in ditiokarbamati 2930 20 00  
Tiuram mono-, di- ali tetrasulfidi 2930 30 00  
Metionin    
metionin (INN) 2930 40 10  
drugo 2930 40 90  
2-(N,N-dietilamino)etantiol 2930 60 00  
Bis(2-hidroksietil)sulfid (tiodiglikol (INN)) 2930 70 00  
Aldikarb (ISO), kaptafol (ISO) in metamidofos (ISO) 2930 80 00  
Drugo    
cistein in cistin 2930 90 13  
derivati cisteina in cistina 2930 90 16  
DL-2-hidroksi-4-(metiltio)maslena kislina 2930 90 30  
2,2‚Ä≤-tiodietil bis[3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionat] 2930 90 40  
meŇ°anice izomerjev, ki vsebujejo 4-metil-2,6-bis(metiltio)-metafenilendiamin in 2-metil-4,6-bis(metiltio)-metafenilendiamin 2930 90 50  
druge 2930 90 98  
29.31 Druge organsko-anorganske spojine    
Svinńćev tetrametil in svinńćev tetraetil 2931 10 00  
Tributilkositrove spojine 2931 20 00  
Drugi organsko-fosfatni derivati    
dimetil metilfosfonat 2931 31 00  
dimetil propilfosfonat 2931 32 00  
dietil etilfosfonat 2931 33 00  
natrijev 3-(trihidroksisilil)propil metilfosfonat 2931 34 00  
2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinan 2,4,6-trioksid 2931 35 00  
(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonat 2931 36 00  
bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil]metilfosfonat 2931 37 00  
sol metilfosfonske kisline in (aminoiminometil)seńćnina (v razmerju 1 : 1) 2931 38 00  
drugo    
metilfosfonoil difluorid (metilfosfonski difluorid) 2931 39 20  
metilfosfonoil diklorid (metilfosfonski diklorid) 2931 39 30  
etidronska kislina (INN) (1-hidroksietan-1,1-difosfonska kislina) in njegove soli 2931 39 50  
(nitrilotrimetandiil)tris(fosfonska kislina), {etan-1,2-diilbis[nitrilobis(metilen)]}tetrakis(fosfonska kislina), [(bis{2-[bis(fosfonometil)amino]etil}amino)metil]fosfonska kislina, {heksan-1,6-diilbis[nitrilobis(metilen)]}tetrakis(fosfonska kislina), {[(2-hidroksietil)imino]bis(metilen)}bis(fosfonska kislina), in [(bis{6-[bis(fosfonometil)amino]heksil}amino)metil]fosfonska kislina; njihove soli 2931 39 60  
drugo 2931 39 90  
Drugo 2931 90 00  
29.32 Heterociklińćne spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi kisika    
Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran furanov obrońć (hidrogenirane ali ne)    
tetrahidrofuran 2932 11 00  
2-furaldehid (furfuraldehid) 2932 12 00  
furfurilalkohol in tetrahidrofurfuril alkohol 2932 13 00  
sukraloza 2932 14 00  
drugo 2932 19 00  
Laktoni    
fenolftalein; 1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metoksikarbonil-1-naftil)-3-okso-1H,3H-benzo[de]izokromen-1-il]-6-oktadekaloksi-2-naftojska kislina; 3‚Ä≤-kloro-6‚Ä≤-cikloheksaminospiro[izobenzofuran-1(3H),9‚Ä≤-ksanten]-3-on; 6‚Ä≤-(N-etil-p-toluidino)-2‚Ä≤-metilspiro[izobenzofuran-1(3H),9‚Ä≤-ksanten]-3-on; metil-6-dokosaloksi-1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metil-1-fenantril)-3-okso-1H,3H-naftol[1,8-cd]piran-1-il]naftalen-2-karboksilat 2932 20 10  
gama-butirolacton 2932 20 20  
drugo 2932 20 90  
Drugi    
izosafrol 2932 91 00  
1-(1,3-benzodioksol-5-il)propan-2-on 2932 92 00  
piperonal 2932 93 00  
safrol 2932 94 00  
tetrahidrokanabinoli (vsi izomeri) 2932 95 00  
drugi 2932 99 00  
29.33 Heterociklińćne spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi duŇ°ika    
Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran pirazolov obrońć (hidrogenirane ali ne)    
fenazon (antipirin) in njegovi derivati    
propifenazon (INN) 2933 11 10  
drugo 2933 11 90  
druge    
fenilbutazon (INN) 2933 19 10  
drugo 2933 19 90  
Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran imidazolov obrońć (hidrogenirane ali ne)    
hidantoin in njegovi derivati 2933 21 00  
drugo    
nafazolin hidroklorid (INNM) in nafazolin nitrat (INNM); fentolamin (INN); tolazolin hidroklorid (INNM) 2933 29 10  
drugo 2933 29 90  
Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran piridinov obrońć (hidrogenirane ali ne)    
piridin in njegove soli 2933 31 00  
piperidin in njegove soli 2933 32 00  
alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramid (INN), bromazepam (INN), difenoksin (INN), diphenoksilat (INN), dipipanon (INN), fentanil (INN), ketobemidon (INN), metilfenidat (INN), pentazocin (INN), petidin (INN), petidin (INN) posrednik¬†A, fenciklidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN), pipradrol (INN), piritramid (INN), propiram (INN) in trimeperidin (INN); njihove soli 2933 33 00  
druge    
iproniazid (INN); ketobemidon hidroklorid (INNM); piridostigmin bromid (INN) 2933 39 10  
2,3,5,6-tetrakloropiridin 2933 39 20  
3,6-dikloropiridin-2-karboksilna kislina 2933 39 25  
2-hidroksiletilamonij-3,6-dikloropiridin-2-karboksilat 2933 39 35  
2-butoksietil(3,5,6-triklor-2-piridiloksi)acetat 2933 39 40  
3,5-dikloro-2,4,6-trifluorpiridin 2933 39 45  
fluoroksipir (ISO), metilni ester 2933 39 50  
4-metilpiridin 2933 39 55  
drugo 2933 39 99  
Spojine, ki imajo kinolinsko ali izokinolinsko obrońćasto strukturo (hidrogenirane ali ne), nadalje nekondenzirane    
levorfanol (INN) in njegove soli 2933 41 00  
drugo    
halogeni derivati kinolina; derivati kinolinkarboksilne kisline 2933 49 10  
dekstrometorfan (INN) in njegove soli 2933 49 30  
drugo 2933 49 90  
Spojine, ki imajo v strukturi pirimidinski obrońć (hidrogenirane ali ne) ali piperazinski obrońć    
malonilurea (barbiturna kislina) in njene soli 2933 52 00  
alobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, ciklobarbital (INN), metilfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) in vinilbital (INN); njihove soli    
fenobarbital (INN), barbital (INN) in njune soli 2933 53 10  
drugo 2933 53 90  
drugi derivati maloniluree (barbiturne kisline); njihove soli 2933 54 00  
loprazolam (INN), meklokvalon (INN), metakvalone (INN) in zipeprol (INN); njihove soli 2933 55 00  
drugo    
diazinon (ISO) 2933 59 10  
1,4-diazobiciklol[2.2.2.]oktan (trietilendiamin) 2933 59 20  
drugo 2933 59 95  
Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran obrońć triazina (hidrogenirane ali ne)    
melamin 2933 61 00  
druge    
atrazin (ISO); propazin (ISO); simazin (ISO); heksahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin (heksogen, trimetilentrinitramin) 2933 69 10  
metenamin (INN) (heksametilentetramin); 2,6-di-terc-butil-4-[4,6-bis(oktiltio)-1,3,5-triazin-2-ilamino]fenol 2933 69 40  
drugo 2933 69 80  
Laktami    
6-heksanlaktam (epsilonkaprolaktam) 2933 71 00  
klobazam (INN) in metiprilon (INN) 2933 72 00  
drugi laktami 2933 79 00  
Drugo    
alprazolam (INN), kamazepam (INN), klordiazepoksid (INN), klonazepam (INN), klorazepat, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), etil loflazepat (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oksazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pirovaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) in triazolam (INN); njihove soli    
klordiazepoksid (INN) 2933 91 10  
drugo 2933 91 90  
azinfos-metil (ISO) 2933 92 00  
drugo    
indol, 3-metilindol (skatol), 6-alil-6,7-dihidro-5H-dibenz(c,e)azepin (azapetin), fenindamin (INN) in njihove soli; imipramin hidroklorid (INNM) 2933 99 20  
2,4-di-terc-butil-6-(5-klorobenzotriazol-2-il)fenol 2933 99 50  
drugo 2933 99 80  
29.34 Nukleinske kisline in njihove soli, kemińćno opredeljene ali neopredeljene; druge heterociklińćne spojine    
Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran tiazolov obrońć (hidrogenirane ali ne) 2934 10 00  
Spojine, ki imajo v strukturi benzotiazolov obrońć (hidrogenirane ali ne), naprej nekondenzirane    
di(benzotiazol-2-il)disulfid; benzotiazol-2-tiol (merkaptobenzotiazol) in njegove soli 2934 20 20  
drugo 2934 20 80  
Spojine, ki imajo v strukturi fenotiazinov obrońć (hidrogenirane ali ne), naprej nekondenzirane    
tietilperazin (INN); tioridazin (INN) in njegove soli 2934 30 10  
drugo 2934 30 90  
Drugo    
aminoreks (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN), kloksazolam (INN), dekstromoramid (INN), haloksazolam (INN), ketazolam (INN), mezokarb (INN), oksazolam (INN), pemolin (INN), fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN) in sufentanil (INN); njihove soli 2934 91 00  
drugo    
klorpotiksen (INN), tenalidin (INN) in njuni tartrati in maleati; furazolidon (INN); 7-aminocefalosporanska kislina; soli in estri (6R,7R)-3-acetoksimetil-7-[(R)-2-formiloksi-2-fenilacetamido]-8-okso-5-tia-1-azabiciklo[4.2.0.]okt-2-en-2-karboksilne kisline; 1-[2-(1,3-dioksan-2-il)etil]-2-metilpiridinijev bromid 2934 99 60  
drugo 2934 99 90  
29.35 Sulfonamidi    
N-metilperfluoroktan sulfonamid 2935 10 00  
N-etilperfluoroktan sulfonamid 2935 20 00  
N-etil-N-(2-hidroksietil) perfluorooktan sulfonamid 2935 30 00  
N-(2-hidroksietil)-N-metilperfluoroktan sulfonamid 2935 40 00  
Drugi perfluorooktan sulfonamidi 2935 50 00  
Drugi    
3-[1-[7-(heksadecilsulfonilamino)-1H-indol-3-il]-3-okso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il]-N,N-dimetil-1H-indol-7-sulfonamid; metosulam (ISO) 2935 90 30  
Drugo 2935 90 90  
XI. PROVITAMINI, VITAMINI IN HORMONI    
29.36 Provitamini in vitamini, naravni ali sintetińćni (vkljuńćno z naravnimi koncentrati), njihovi derivati, ki se uporabljajo predvsem kot vitamini, in medsebojne meŇ°anice navedenih proizvodov, vkljuńćno s tistimi, ki so v kakrŇ°nem koli topilu    
Vitamini in njihovi derivati, nepomeŇ°ani    
vitamini¬†A in njihovi derivati 2936 21 00  
vitamin¬†B1 in njegovi derivati 2936 22 00  
vitamin¬†B2 in njegovi derivati 2936 23 00  
D ali DL¬†pantotenska kislina (vitamin¬†B3 ali vitamin¬†B5) in njeni derivati 2936 24 00  
vitamin¬†B6 in njegovi derivati 2936 25 00  
vitamin¬†B12 in njegovi derivati 2936 26 00  
vitamin¬†C in njegovi derivati 2936 27 00  
vitamin¬†E in njegovi derivati 2936 28 00  
drugi vitamini in njihovi derivati 2936 29 00  
Drugi, vkljuńćno z naravnimi koncentrati 2936 90 00  
29.37 Hormoni, prostaglandini, tromboksani in leukotrieni, naravni ali sintetińćni; njihovi derivati in strukturno podobne snovi, vkljuńćno z veriŇĺno modificiranimi polipeptidi, ki se uporabljajo predvsem kot hormoni    
Polipeptidni hormoni, proteinski hormoni in glikoproteinski hormoni, njihovi derivati in strukturno podobne snovi    
somatotropin, njegovi derivati in strukturno podobne snovi 2937 11 00 (GRM)
insulin in njegove soli 2937 12 00 (GRM)
drugo 2937 19 00 (GRM)
Steroidni hormoni, njihovi derivati in strukturno podobne snovi    
kortizon, hidrokortizon, prednizon (dehidrokortizon) in prednizolon (dehidrohidrokortizon) 2937 21 00 (GRM)
halogenirani derivati adrenokortikalnih hormonov 2937 22 00 (GRM)
estrogeni in progestogeni 2937 23 00 (GRM)
drugo 2937 29 00 (GRM)
Prostaglandini, tromboksani in leukotrieni, njihovi derivati in strukturno podobne snovi 2937 50 00 (GRM)
Drugo 2937 90 00 (GRM)
XII. GLIKOZIDI IN ALKALOIDI, NARAVNI ALI SINTETIńĆNI, NJIHOVE SOLI, ETRI, ESTRI IN DRUGI DERIVATI    
29.38 Glikozidi, naravni ali sintetińćni, in njihove soli, etri, estri in drugi derivati    
Rutozid (rutin) in njegovi derivati 2938 10 00  
Drugo    
digitalis glikozidi 2938 90 10  
glicirizinska kislina in glicirizati 2938 90 30  
drugo 2938 90 90  
29.39 Alkaloidi, naravni ali sintetińćni, njihove soli, etri, estri in drugi derivati    
Alkaloidi opija in njihovi derivati; njihove soli    
koncentrati makove slame; buprenorfin (INN), kodein, dihidrokodein (INN), etilmorfin, etorfin (INN), heroin, hidrokodon (INN), hidromorfon (INN), morfin, nikomorfin (INN), oksikodon (INN), oksimorfon (INN), folkodin (INN), tebakon (INN) in tebain; njihove soli 2939 11 00  
drugo 2939 19 00  
Alkaloidi kininovca in njihovi derivati, njihove soli 2939 20 00  
Kofein in njegove soli 2939 30 00  
Efedrini in njihove soli    
efedrin in njegove soli 2939 41 00  
psevdoefedrin (INN) in njegove soli 2939 42 00  
katin (INN) in njegove soli 2939 43 00  
norefedrin in njegove soli 2939 44 00  
drugo 2939 49 00  
Teofilin in aminofilin (teofilin-etilendiamin) in njuni derivati; njune soli    
fenetilin (INN) in njegove soli 2939 51 00  
drugo 2939 59 00  
Alkaloidi rŇĺenih roŇĺińćkov in njihovi derivati; njihove soli    
ergometrin (INN) in njegove soli 2939 61 00  
ergotamin (INN) in njegove soli 2939 62 00  
lizergińćna kislina in njene soli 2939 63 00  
drugo 2939 69 00  
Drugo rastlinskega izvora    
kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN), metamfetamin racemat; njihove soli, estri in drugi derivati 2939 71 00  
drugo    
nikotin in njegove soli, etri, estri in drugi njihovi derivati 2939 79 10  
drugi 2939 79 90  
Drugo 2939 80 00  
XIII. DRUGE ORGANSKE SPOJINE    
29.40 Sladkorji, kemińćno ńćisti, razen saharoze, laktoze, maltoze, glukoze in fruktoze; sladkorni etri, sladkorni acetali in sladkorni estri, in njihove soli, razen proizvodov iz tarifne Ň°tevilke¬†2937, 2938 ali 2939 2940 00 00  
29.41 Antibiotiki    
Penicilini in njihovi derivati s strukturo penicilanske kisline; njihove soli 2941 10 00  
Streptomicini in njihovi derivati; njihove soli    
dihidrostreptomicin, njegove soli, estri in hidrati 2941 20 30  
drugi 2941 20 80  
Tetraciklini in njihovi derivati; njihove soli 2941 30 00  
Kloramfenikol in njegovi derivati; njihove soli 2941 40 00  
Eritromicin in njegovi derivati; njihove soli 2941 50 00  
Drugo 2941 90 00  
29.42 Druge organske spojine 2942 00 00  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.