CN8 / NC8 - 2021 38 CN8 / NC8 - 2021 - SL 40

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 39
PLASTIト君E MASE IN PROIZVODI IZ PLASTIト君IH MAS

I. PRIMARNE OBLIKE    
39.01 Polimeri etilena, v primarnih oblikah    
Polietilen (PE) z relativno gostoto pod 0,94 (PEツLD)    
linearni polietilen 3901 10 10  
drug 3901 10 90  
Polietilen z relativno gostoto 0,94 ali veト    
polietilen v eni izmed oblik, navedenih v opombiツ6(b) k temu poglavju, relativne gostote 0,958 ali veト pri 23ツツーC, in ki vsebuje: - 50ツmg/kg ali manj aluminija, - 2ツmg/kg ali manj kalcija, - 2ツmg/kg ali manj kroma, - 2ツmg/kg ali manj ナセeleza, - 2ツmg/kg ali manj niklja, - 2ツmg/kg ali manj titana in - 8ツmg/kg ali manj vanadija, inki je namenjen za proizvodnjo klorosulfoniranega polietilena 3901 20 10  
drug 3901 20 90  
Kopolimeri etilen-vinil acetata (EVA) 3901 30 00  
Etilen-alfa-olefin kopolimeri, z gostoto pod 0,94 3901 40 00  
Drugo    
ionomerska smola, ki vsebuje sol terpolimera etilena z izobutilnim akrilatom in metakrilno kislino; A-B-A blok-polimer polistirena, kopolimer etilen-butilena in polistirena, ki vsebuje 35ツmas.ツ% ali manj stirena, v eni izmed oblik, navedenih v opombiツ6(b) k temu poglavju 3901 90 30  
drugo 3901 90 80  
39.02 Polimeri propilena ali drugih olefinov, v primarnih oblikah    
Polipropilen (PP) 3902 10 00  
Poliizobutilen (PIB) 3902 20 00  
Kopolimeri propilena 3902 30 00  
Drugo    
A-B-A blok-kopolimer polistirena, kopolimer etilen-butilena in polistirena, ki vsebuje 35ツmas.ツ% ali manj stirena, v eni izmed oblik, navedenih v opombiツ6(b) k temu poglavju 3902 90 10  
polibut-1-en, kopolimer but-1-ena z etilenom, ki vsebuje 10ツmas.ツ% ali manj etilena, in meナ。anice polibut-1-ena s polietilenom in/ali s polipropilenom, ki vsebujejo 10ツmas.ツ% ali manj polietilena in/ali 25ツmas.ツ% ali manj polipropilena, v eni izmed oblik, navedenih v opombiツ6(b) k temu poglavju 3902 90 20  
drugo 3902 90 90  
39.03 Polimeri stirena, v primarnih oblikah    
Polistiren (PS)    
za ekspandiranje 3903 11 00  
drugi 3903 19 00  
Kopolimeri stiren-akrilnitrila (SAN) 3903 20 00  
Kopolimeri akrilnitril-butadien-stirena (ABS) 3903 30 00  
Drugo    
kopolimer izkljuト肱o iz stirena z alilnim alkoholom, acetilne vrednosti 175 ali veト 3903 90 10  
bromirani polistiren, ki vsebuje 58ツmas.ツ% ali veト, vendar ne veト kot 71ツmas.ツ% broma, v eni izmed oblik, navedenih v opombiツ6(b) k temu poglavju 3903 90 20  
drugo 3903 90 90  
39.04 Polimeri vinilklorida ali drugih halogeniranih olefinov, v primarnih oblikah    
Polivinilklorid (PVC), nepomeナ。an z drugimi snovmi 3904 10 00  
Drug polivinilklorid    
nemehト溝n 3904 21 00  
mehト溝n 3904 22 00  
Kopolimeri vinilklorida-vinilacetata 3904 30 00  
Drugi kopolimeri vinilklorida 3904 40 00  
Polimeri vinilidenklorida    
kopolimeri vinilidenklorida z akrilonitrilom, v obliki ekspandiranih kroglic premera 4ツホシm ali veト, vendar ne veト kot 20ツホシm 3904 50 10  
drugo 3904 50 90  
Fluoro-polimeri    
politetrafluoroetilen (PTFE) 3904 61 00  
drugi    
polivinilfluorid v eni izmed oblik, navedenih v opombiツ6(b) k temu poglavju 3904 69 10  
fluoroelastomeri FKM 3904 69 20  
drugi 3904 69 80  
Drugi 3904 90 00  
39.05 Polimeri vinilacetata ali drugih vinilestrov, v primarnih oblikah; drugi polimeri vinila, v primarnih oblikah    
Polivinilacetat (PVAC)    
v vodni disperziji 3905 12 00  
drugi 3905 19 00  
Kopolimeri vinilacetata    
v vodni disperziji 3905 21 00  
drugi 3905 29 00  
Polivinilalkohol (PVAL), s hidroliziranimi ali nehidroliziranimi acetatnimi skupinami 3905 30 00  
Drugi    
kopolimeri 3905 91 00  
drugi    
polivinilformal, v eni izmed oblik, navedenih v opombiツ6(b) k temu poglavju, molekulske mase 10000 ali veト, vendar ne veト kot 40000, ki vsebuje: - 9,5ツmas.ツ% ali veト, vendar ne veト kot 13ツmas.ツ% acetilnih skupin, vrednotenih kot vinilacetat, in - 5ツmas.ツ% ali veト, vendar ne veト kot 6,5ツmas.ツ% hidroksilnih skupin, vrednotenih kot vinilalkohol 3905 99 10  
drugi 3905 99 90  
39.06 Akrilni polimeri v primarnih oblikah    
Polimetilmetakrilat (PMMA) 3906 10 00  
Drugi    
poli[N-(3-hidroksiamino-1,1-dimetilbutil)akrilamid] 3906 90 10  
kopolimer 2-diizopropilaminoetil metakrilata z decilmetakrilatom, v obliki raztopine v N,N-dimetilacetamidu, ki vsebuje 55ツmas.ツ% ali veト kopolimerov 3906 90 20  
kopolimer akrilne kisline z 2-etilheksil akrilatom, ki vsebuje 10ツmas.ツ% ali veト, vendar ne veト kot 11ツmas.ツ% 2-etilheksil akrilata 3906 90 30  
kopolimer akrilonitrila z metilakrilatom, modificiran s polibutadien-akrilonitrilom (NBR) 3906 90 40  
polimerizacijski proizvodi akrilne kisline z alkilnim metakrilatom in z majhnimi koliト絞nami drugih monomerov, namenjeni za uporabo kot zgoナ。ト稿valci v proizvodnji tekstilnih barvnih past 3906 90 50  
kopolimer metilnega akrilata z etilenom in monomerom, ki kot substituenta vsebuje neterminalne karboksilne skupine in ki vsebuje 50ツmas.ツ% ali veト metil akrilata, spojenega ali nespojenega s silicijem 3906 90 60  
drugi 3906 90 90  
39.07 Poliacetali, drugi polietri in epoksidne smole, v primarnih oblikah; polikarbonati, alkidne smole, polialil estri in drugi poliestri, v primarnih oblikah    
Poliacetali 3907 10 00  
Drugi polietri    
polieter alkoholi    
polietilen glikoli 3907 20 11  
drugi 3907 20 20  
drugi    
kopolimer 1-kloro-2,3-epoksipropana z etilenovim oksidom 3907 20 91  
drugi 3907 20 99  
Epoksidne smole 3907 30 00  
Polikarbonati (PC) 3907 40 00  
Alkidne smole 3907 50 00  
Polietilen tereftalat (PET)    
z viskoznim ナ。tevilom 78ツml/g ali veト 3907 61 00  
drug 3907 69 00  
Poli(mleト肱a kislina) 3907 70 00  
Drugi poliestri    
nenasiト稿ni    
tekoト絞 3907 91 10  
drugi 3907 91 90  
drugi    
termoplastiト肱i tekoト絞 kristalni kopolimeri aromatskih poliestrov 3907 99 05  
poli(etilen naftalen-2,6-dikarboksilat) 3907 99 10  
drugo 3907 99 80  
39.08 Poliamidi (PAM), v primarnih oblikah    
Poliamid (PAM) -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ali -6,12 3908 10 00  
Drugi 3908 90 00  
39.09 Amino smole, fenolne smole in poliuretani, v primarnih oblikah    
Seト肱inske smole; tioseト肱inske smole 3909 10 00  
Melaminske smole 3909 20 00  
Druge amino smole    
Poli(metilen fenilizocianat) (surovi MDI, polimerni MDI) 3909 31 00  
druge 3909 39 00  
Fenolne smole 3909 40 00  
Poliuretani (PU)    
poliuretan iz 2,2窶イ-(tert-butiloamino)dietanola in 4,4窶イ-metilendicikloheksil diizocianata, v obliki raztopine v N,N-dimetilacetamidu, ki vsebuje 50ツmas.ツ% ali veト polimerov 3909 50 10  
drugi 3909 50 90  
39.10 Silikoni, v primarnih oblikah 3910 00 00  
39.11 Naftne smole, kumaron-inden smole, politerpeni, polisulfidi, polisulfoni in drugi proizvodi, navedeni v opombiツ3 k temu poglavju, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, v primarnih oblikah    
Naftne smole, kumaron, inden ali kumaron-inden smole in politerpeni 3911 10 00  
Drugo    
proizvodi kondenzacije ali preureditvene polimerizacije, kemiト肱o modificirani ali nemodificirani    
poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-1,4-fenilenizopropiliden-1,4-fenilen), v eni izmed oblik, navedenih v opombiツ6(b) k temu poglavju 3911 90 11  
poli(tio-1,4-fenilen) 3911 90 13  
drugo 3911 90 19  
drugo    
kopolimer parakreozola z divinilbenzenom, v obliki raztopine v N,N-dimetilacetamidu, ki vsebuje 50ツmas.ツ% ali veト polimerov; hidrogenirani kopolimeri viniltoluena z ホア-metilstirenom 3911 90 92  
drugo 3911 90 99  
39.12 Celuloza in njeni kemiト肱i derivati, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu, v primarnih oblikah    
Celulozni acetati (CA)    
nemehト溝ni 3912 11 00  
mehト溝ni 3912 12 00  
Nitrati celuloze (vkljuト肱o s kolodiji)    
nemehト溝ni    
kolodiji in keloidin (celulozni tetranitrat) 3912 20 11  
drugo 3912 20 19  
mehト溝ni 3912 20 90  
Celulozni etri    
karboksimetilceluloza (CMC) in njene soli 3912 31 00  
drugi    
hidroksipropilna celuloza 3912 39 20  
drugo 3912 39 85  
Drugo    
celulozni estri 3912 90 10  
drugo 3912 90 90  
39.13 Naravni polimeri (npr. alginska kislina) in modificirani naravni polimeri (npr. strjene beljakovine, kemiト肱i derivati naravnega kavト講ka), ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu, v primarnih oblikah    
Alginska kislina, njene soli in estri 3913 10 00  
Drugi 3913 90 00  
39.14 lonski izmenjalci na osnovi polimerov iz tarifnih ナ。tevilkツ3901 do 3913, v primarnih oblikah 3914 00 00  
II. ODPADKI, OSTRUナスKI IN OSTANKI; POLIZDELKI; IZDELKI    
39.15 Odpadki, ostruナセki in ostanki iz plastiト肱ih mas    
Iz polimerov etilena 3915 10 00  
Iz polimerov stirena 3915 20 00  
Iz polimerov vinilklorida 3915 30 00  
Iz drugih plastiト肱ih mas    
iz polimerov propilena 3915 90 11  
drugi 3915 90 80  
39.16 Monofilamenti, katerih kateri koli premer presega 1ツmm, palice, paliト絞ce in profilne oblike iz plastiト肱ih mas, povrナ。insko obdelane ali ne, toda drugaト稿 neobdelane    
Iz polimerov etilena 3916 10 00  
Iz polimerov vinilklorida 3916 20 00  
Iz drugih plastiト肱ih mas    
iz proizvodov, dobljenih s kondenzacijo ali preureditveno polimerizacijo, kemiト肱o modificirani ali nemodificirani 3916 90 10  
iz proizvodov adicijske polimerizacije 3916 90 50  
drugo 3916 90 90  
39.17 Cevi, gibke cevi in pribor zanje (npr. spojke, kolena, prirobnice) iz plastiト肱ih mas    
Umetna ト荒eva (ト荒eva za klobasne izdelke) iz strjenih beljakovin ali celuloznih materialov    
iz strjenih beljakovin 3917 10 10  
iz celuloznih snovi 3917 10 90  
Cevi, toge    
iz polimerov etilena    
brezナ。ivne dolナセine, ki presega najveト綱o dimenzijo preト肱ega preseka, povrナ。insko obdelane ali neobdelane, vendar drugaト稿 neobdelane 3917 21 10  
drugo 3917 21 90  
iz polimerov propilena    
brezナ。ivne dolナセine, ki presega najveト綱o dimenzijo preト肱ega preseka, povrナ。insko obdelane ali neobdelane, vendar drugaト稿 neobdelane 3917 22 10  
drugo 3917 22 90  
iz polimerov vinilklorida    
brezナ。ivne dolナセine, ki presega najveト綱o dimenzijo preト肱ega preseka, povrナ。insko obdelane ali neobdelane, vendar drugaト稿 neobdelane 3917 23 10  
drugo 3917 23 90  
iz drugih plastiト肱ih mas 3917 29 00  
Druge cevi in gibke cevi    
gibke cevi, ki lahko zdrナセijo tlak 27,6ツMPa (276ツbarov) ali veト 3917 31 00  
druge, ki niso ojaト稿ne in ne kombinirane z drugimi materiali, brez pribora 3917 32 00  
druge, ki niso ojaト稿ne in ne kombinirane z drugimi materiali, s priborom 3917 33 00  
druge 3917 39 00  
Pribor 3917 40 00  
39.18 Talne obloge iz plastiト肱ih mas, samolepilne ali ne, v zvitkih ali v ploナ。ト溝h; tapete za stene ali strope, opredeljene z opomboツ9 k temu poglavju    
Iz polimerov vinilklorida    
na nosilcu, ki je impregniran, prevleト稿n ali premazan s polivinilkloridom 3918 10 10 (MTK)
druge 3918 10 90 (MTK)
Iz drugih plastiト肱ih mas 3918 90 00 (MTK)
39.19 Samolepilne ploナ。ト稿, listi, filmi, folije, trakovi in druge podobne ploナ。ト溝te oblike iz plastiト肱ih mas, vkljuト肱o tudi tiste v zvitkih    
V zvitkih, ナ。irokih do vkljuト肱o 20ツcm    
trakovi, prevleト稿ni z nevulkaniziranim naravnim ali sintetiト肱im kavト講kom    
iz polivinilklorida ali polietilena 3919 10 12  
iz polipropilena 3919 10 15  
drugo 3919 10 19  
drugo 3919 10 80  
Drugo    
samolepilne okrogle blazinice za poliranje, ki se uporabljajo za proizvodnjo polprevodniナ。kih rezin 3919 90 20  
drugo 3919 90 80  
39.20 Druge ploナ。ト稿, listi, filmi, folije in trakovi iz plastiト肱ih mas, ki nimajo celiト溝ste strukture in so neojaト溝ni, nelaminirani, brez podloge, ali ki niso na podoben naト絞n kombinirani z drugimi materiali    
Iz polimerov etilena    
debeline do vkljuト肱o 0,125ツmm (skupna debelina)    
iz polietilena z relativno gostoto    
manj od 0,94    
polietilenski film debeline 20ツホシm ali veト, vendar ne veト kot 40ツホシm, za proizvodnjo fotoobstojnih filmov, ki se uporabljajo v proizvodnji polprevodnikov in tiskanih vezij 3920 10 23  
raztegljivi film, nepotiskani 3920 10 24  
drugo 3920 10 25  
0,94 ali veト 3920 10 28  
drugo 3920 10 40  
debeline veト od 0,125ツmm    
sintetiト肱a papirna pulpa v obliki vlaナセnih listov, izdelanih iz nepovezanih fino razcepljenih polietilenskih vlaken, pomeナ。ana ali nepomeナ。ana s celuloznimi vlakni do 15ツ%, ki vsebuje polivinilalkohol, razredト稿n v vodi kot vlaナセilcu 3920 10 81  
drugo 3920 10 89  
Iz polimerov propilena    
debeline do vkljuト肱o 0,10ツmm    
biaksialno usmerjenih 3920 20 21  
drugo 3920 20 29  
debeline nad 0,10ツmm 3920 20 80  
Iz polimerov stirena 3920 30 00  
Iz polimerov vinilklorida    
ki vsebujejo ne manj kot 6ツ% mehト溝lcev    
debeline do vkljuト肱o 1ツmm 3920 43 10  
debeline nad 1ツmm 3920 43 90  
drugi    
debeline do vkljuト肱o 1ツmm 3920 49 10  
debeline nad 1ツmm 3920 49 90  
Iz akrilnih polimerov    
iz polimetilmetakrilata 3920 51 00  
drugo    
kopolimer akrilnih in metakrilnih estrov, v obliki filma debeline, ki ne presega 150ツホシm 3920 59 10  
drugo 3920 59 90  
Iz polikarbonatov, alkidnih smol, polialilnih estrov ali drugih poliestrov    
iz polikarbonatov 3920 61 00  
iz polietilen tereftalata    
debeline do vkljuト肱o 0,35ツmm    
film polietilen tereftalata debeline 72ツホシm ali veト, vendar ne veト kot 79ツホシm, za proizvodnjo gibkih magnetnih diskov; film polietilen tereftalata debeline 100ツホシm ali veト, vendar ne veト kot 150ツホシm, za proizvodnjo fotopolimerskih tiskarskih ploナ。ト 3920 62 12  
drugo 3920 62 19  
debeline nad 0,35ツmm 3920 62 90  
iz nenasiト稿nih poliestrov 3920 63 00  
iz drugih poliestrov 3920 69 00  
Iz celuloze ali njenih kemiト肱ih derivatov    
iz regenerirane celuloze 3920 71 00  
iz celuloznega acetata    
filmi v kolutih ali trakovih, za kinematografijo ali fotografijo 3920 73 10  
drugo 3920 73 80  
iz drugih derivatov celuloze    
iz vulkanfibra 3920 79 10  
drugo 3920 79 90  
Iz drugih plastiト肱ih mas    
iz polivinilbutirala 3920 91 00  
iz poliamidov 3920 92 00  
iz amino smol 3920 93 00  
iz fenolnih smol 3920 94 00  
iz drugih plastiト肱ih mas    
iz proizvodov, dobljenih s kondenzacijsko ali preureditveno polimerizacijo, kemiト肱o modificiranih ali nemodificiranih    
poliimidni listi ali trakovi, neprevleト稿ni, ali pa prevleト稿ni ali prekriti le s plastiト肱o maso 3920 99 21  
drugo 3920 99 28  
iz proizvodov adicijske polimerizacije    
listi polivinilfluorida; biaksialno usmerjen film polivinilalkohola, ki vsebuje 97ツmas.ツ% ali veト polivinilalkohola, neprevleト稿n in debeline, ki ne presega 1ツmm 3920 99 52  
membrane za izmenjavo ionov iz fluoriranega plastiト肱ega materiala, namenjene za uporabo v kloroalkalnih elektrolitskih celicah 3920 99 53  
drugo 3920 99 59  
drugo 3920 99 90  
39.21 Druge ploナ。ト稿, listi, filmi, folije in trakovi iz plastiト肱ih mas    
Celiト溝ste strukture    
iz polimerov stirena 3921 11 00  
iz polimerov vinilklorida 3921 12 00  
iz poliuretanov    
gibki 3921 13 10  
drugi 3921 13 90  
iz regenerirane celuloze 3921 14 00  
iz drugih plastiト肱ih mas 3921 19 00  
Drugo    
iz proizvodov, dobljenih s kondenzacijsko ali preureditveno polimerizacijo, kemiト肱o modificiranih ali nemodificiranih    
iz poliestrov 3921 90 10  
iz fenolnih smol 3921 90 30  
iz amino smol    
laminirani    
laminirani proizvodi, izdelani pod visokim pritiskom, z dekorativno povrナ。ino na eni ali na obeh straneh 3921 90 41  
drugi 3921 90 43  
drugi 3921 90 49  
drugi 3921 90 55  
iz proizvodov adicijske polimerizacije 3921 90 60  
drugo 3921 90 90  
39.22 Kadi, prナ。ne kadi, umivalniki, pomivalna korita, bideji, straniナ。ト肱e ナ。koljke, deske in pokrovi, izplakovalni kotliト絞 in podobni sanitarni proizvodi, iz plastiト肱ih mas    
Kadi, prナ。ne kadi, umivalniki, pomivalna korita 3922 10 00  
Straniナ。ト肱e deske in pokrovi 3922 20 00  
Drugo 3922 90 00  
39.23 Izdelki za prevoz ali pakiranje blaga (embalaナセa), iz plastiト肱ih mas; zamaナ。ki, pokrovi, pokrovke in druga zapirala, iz plastiト肱ih mas    
ナkatle, zabojト耕i, gajbe in podobni proizvodi    
ナ。katle, zabojト耕i, gajbe in podobni proizvodi iz plastiト肱ih mas, ki so posebej oblikovani ali prilagojeni za prevoz ali pakiranje polprevodniナ。kih rezin, mask ali mreナセic 3923 10 10  
drugo 3923 10 90  
Vreト稿 in vreト耕e (vkljuト肱o trikotne)    
iz polimerov etilena 3923 21 00  
iz drugih plastiト肱ih mas    
iz polivinilklorida 3923 29 10  
druge 3923 29 90  
Baloni, plastenke, plastenト絞ce in podobni proizvodi (vkljuト肱o samo predoblikovani)    
z vsebnostjo do vkljuト肱o dveh litrov 3923 30 10 (PCE)
z vsebnostjo nad dva litra 3923 30 90 (PCE)
Motki, kopsi, vretena in podobne podloge    
motki, koluti in podobni nosilci za fotografske ali kinematografske filme ali za trakove, filme in podobno, ki se uvrナ。ト溝jo pod tarifno ナ。tevilkoツ8523 3923 40 10  
drugo 3923 40 90  
Zamaナ。ki, pokrovi, pokrovke in druga zapirala    
pokrovト耕i in zapirala za steklenice, plastenke in podobne posode 3923 50 10  
drugo 3923 50 90  
Drugo 3923 90 00  
39.24 Namizna posoda in pribor, kuhinjska posoda in pribor in drugi gospodinjski izdelki in higienski ali toaletni izdelki, iz plastiト肱ih mas    
Namizna posoda in pribor in kuhinjska posoda in pribor 3924 10 00  
Drugo 3924 90 00  
39.25 Gradbeni proizvodi za vgraditev iz plastiト肱ih mas, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu    
Rezervoarji, cisterne, kadi in podobne posode s prostornino nad 300ツl 3925 10 00  
Vrata, okna in njihovi okvirji ter pragovi za vrata 3925 20 00 (PCE)
Oknice, navojnice (tudi ナセaluzije) ter podobni proizvodi in njihovi deli 3925 30 00  
Drugo    
pribor in armature, namenjeni stalni vgradnji v vratih ali na njih, oknih, stopniナ。ト絞h, zidovih ali drugih delih stavb 3925 90 10  
razdelilne doze, instalacijski vodniki in kabelske armature za elektriト肱o napeljavo 3925 90 20  
drugo 3925 90 80  
39.26 Drugi proizvodi iz plastiト肱ih mas in proizvodi iz drugih materialov iz tarifnih ナ。tevilkツ3901 do 3914    
Proizvodi za pisarne ali ナ。ole 3926 10 00  
Oblaト絞lni predmeti in pribor za oblaト絞la (vkljuト肱o rokavice, palト肱iki in rokavice brez prstov) 3926 20 00  
Pribor (fitingi) za pohiナ。tvo, karoserije ali podobno 3926 30 00  
Kipci in drugi okrasni predmeti 3926 40 00  
Drugo    
perforirana vedra in podobni predmeti, ki se uporabljajo za precejanje (filtriranje) vode pri dotoku v drenaナセo 3926 90 50  
varovalni obrazni ナ。ト絞tniki/vizirji 3926 90 60 New (PCE)
drugo 3926 90 97 Update  


Copyright ツゥ Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction rテゥservテゥs.