CN8 / NC8 - 2021 39 CN8 / NC8 - 2021 - SL 41

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 40
KAVńĆUK IN PROIZVODI IZ KAVńĆUKA IN GUME

40.01 Naravni kavńćuk, balata, gutaperńća, gvajala, ńćikl in podobne naravne gume, v primarnih oblikah ali ploŇ°ńćah, listih ali trakovih ‚Äď nevulkanizirani    
Lateks iz naravnega kavńćuka, predvulkaniziran ali ne 4001 10 00  
Naravni kavńćuk v drugih oblikah    
dimljeni kavńćuk v obliki listov 4001 21 00  
naravni kavńćuk, tehnińćno specificiran (TSNR) 4001 22 00  
drug 4001 29 00  
Balata, gutaperńća, gvajala, ńćikl in podobne naravne gume 4001 30 00  
40.02 Sintetińćni kavńćuk in faktis, dobljena iz olja, v primarnih oblikah ali ploŇ°ńćah, listih ali trakovih; meŇ°anice katerega koli proizvoda iz tarifne Ň°tevilke¬†4001 s katerim koli proizvodom iz te tarifne Ň°tevilke, v primarnih oblikah ali ploŇ°ńćah, listih ali trakovih    
Stiren-butadien kavńćuk (SBR); karboksilirani stiren-butadien kavńćuk (XSBR)    
lateks 4002 11 00  
drugo    
stiren-butadien kavńćuk, proizveden z emulzijsko polimerizacijo (E-SBR), v balah 4002 19 10  
blok-kopolimeri stiren-butadien-stirena, proizvedeni s polimerizacijo v raztopini (SBS, termoplastińćni elastomeri), v granulah, v zrnih ali v prahu 4002 19 20  
stiren-butadien kavńćuk, proizveden s polimerizacijo v raztopini (S-SBR), v balah 4002 19 30  
drugo 4002 19 90  
Butadien kavńćuk (BR) 4002 20 00  
Izobuten-izopren (butil) kavńćuk (IIR); haloizobutenizopren kavńćuk (CIIR ali BIIR)    
izobuten-izopren (butil) kavńćuk (IIR) 4002 31 00  
drugo 4002 39 00  
Kloropren (klorobutadien) kavńćuk (CR)    
lateks 4002 41 00  
drugo 4002 49 00  
Akrilonitril-butadien kavńćuk (NBR)    
lateks 4002 51 00  
drugo 4002 59 00  
Izopren kavńćuk (IR) 4002 60 00  
Etilen-propilen nekonjugirani dien kavńćuk (EPDM) 4002 70 00  
MeŇ°anica proizvodov iz tarifne Ň°tevilke¬†4001 s katerim koli proizvodom iz te tarifne Ň°tevilke 4002 80 00  
Drugo    
lateks 4002 91 00  
drugo    
proizvodi, modificirani z vgradnjo plastike 4002 99 10  
drugo 4002 99 90  
40.03 Regenerirana guma v primarnih oblikah ali v ploŇ°ńćah, listih ali trakovih 4003 00 00  
40.04 Odpadki, ostruŇĺki in ostanki iz gume (razen trde gume), prah in zrna, dobljeni iz teh proizvodov 4004 00 00  
40.05 MeŇ°anice kavńćuka, nevulkanizirane, v primarnih oblikah ali ploŇ°ńćah, v listih ali trakovih    
MeŇ°anice z ogljenimi sajami ali silicijem 4005 10 00  
Raztopine; disperzije, razen tistih iz tarifne podŇ°tevilke¬†400510 4005 20 00  
Drugo    
ploŇ°ńće, listi in trakovi 4005 91 00  
drugo 4005 99 00  
40.06 Druge oblike (npr.: palice, cevi in profili) in proizvodi (npr.: koluti in obrońći) iz nevulkaniziranega kavńćuka    
Profilirani trakovi za protektiranje pnevmatik 4006 10 00  
Drugo 4006 90 00  
40.07 Niti in kord iz vulkaniziranega kavńćuka (gume) 4007 00 00  
40.08 PloŇ°ńće, listi, trakovi, palice in profili iz vulkaniziranega kavńćuka (gume), razen iz trde gume    
Iz celularne gume    
ploŇ°ńće, listi in trakovi 4008 11 00  
drugo 4008 19 00  
Iz necelularne gume    
ploŇ°ńće, listi in trakovi    
talne obloge in predpraŇĺniki 4008 21 10 (MTK)
drugo 4008 21 90  
drugo 4008 29 00  
40.09 Cevi iz vulkaniziranega kavńćuka (gume), razen iz trde gume, s priborom ali brez njega (npr. spojke, kolena, prirobnice)    
Neojańćene in nekombinirane z drugimi materiali    
brez pribora 4009 11 00  
s priborom 4009 12 00  
Ojańćene ali kombinirane samo s kovino    
brez pribora 4009 21 00  
s priborom 4009 22 00  
Ojańćene ali kombinirane samo s tekstilnimi materiali    
brez pribora 4009 31 00  
s priborom 4009 32 00  
Ojańćene ali kombinirane z drugimi materiali    
brez pribora 4009 41 00  
s priborom 4009 42 00  
40.10 Trakovi ali jermeni iz vulkaniziranega kavńćuka (gume) za transport ali transmisijo    
Transportni trakovi in jermeni    
ojańćani zgolj s kovino 4010 11 00  
ojańćani zgolj s tekstilnimi materiali 4010 12 00  
drugi 4010 19 00  
Transmisijski jermeni ali trakovi    
neskonńćni transmisijski jermeni trapezastega preseka (V-jermeni), V-rebrasti, obsega veńć kot 60¬†cm, vendar ne veńć kot 180¬†cm 4010 31 00  
neskonńćni transmisijski jermeni trapezastega preseka (V-jermeni), razen V-rebrastih, obsega veńć kot 60¬†cm, vendar ne veńć kot 180¬†cm 4010 32 00  
neskonńćni transmisijski jermeni trapezastega preseka (V-jermeni), V-rebrasti, obsega veńć kot 180¬†cm, vendar ne veńć kot 240¬†cm 4010 33 00  
neskonńćni transmisijski jermeni trapezastega preseka (V-jermeni), razen V-rebrastih, obsega veńć kot 180¬†cm, vendar ne veńć kot 240¬†cm 4010 34 00  
neskonńćni sinhroni jermeni, obsega veńć kot 60¬†cm, vendar ne veńć kot 150¬†cm 4010 35 00  
neskonńćni sinhroni jermeni, obsega veńć kot 150¬†cm, vendar ne veńć kot 198¬†cm 4010 36 00  
drugi 4010 39 00  
40.11 Nove pnevmatike, iz gume    
Za osebne avtomobile (vkljuńćno za motorna vozila za kombinirani prevoz oseb in blaga (tipa ‚Äěcaravan‚Äú, ‚Äěkombi‚Äú itd.) in dirkalne avtomobile) 4011 10 00 (PCE)
Za avtobuse ali tovornjake    
z indeksom obremenitve do vkljuńćno 121 4011 20 10 (PCE)
z indeksom obremenitve nad 121 4011 20 90 (PCE)
Za zrakoplove 4011 30 00 (PCE)
Za motorna kolesa 4011 40 00 (PCE)
Za dvokolesa 4011 50 00 (PCE)
Ki se uporabljajo za kmetijska in gozdarska vozila 4011 70 00 (PCE)
Ki se uporabljajo za gradbena, rudarska ali industrijska vozila in stroje 4011 80 00 (PCE)
Druge 4011 90 00 (PCE)
40.12 Protektirane ali rabljene pnevmatike, iz gume; polne pnevmatike ali pnevmatike z zrańćnimi komorami, zamenljive tekalne plasti in obodni trakovi platiŇ°ńć:    
Protektirane pnevmatike:    
ki se uporabljajo v avtomobilih (vkljuńćno z avtodomi in dirkalnimi avtomobili) 4012 11 00 (PCE)
ki se uporabljajo za avtobuse ali tovornjake 4012 12 00 (PCE)
ki se uporabljajo za zrakoplove 4012 13 00 (PCE)
druge 4012 19 00 (PCE)
Rabljene pnevmatike 4012 20 00 (PCE)
Drugo    
polne pnevmatike ali pnevmatike z¬†zrańćnimi komorami 4012 90 20  
zamenljive tekalne plasti 4012 90 30  
obodni trakovi platiŇ°ńć 4012 90 90  
40.13 Zrańćnice iz gume    
Za osebne avtomobile (vkljuńćno za avtodome in dirkalne avtomobile), avtobuse in tovornjake 4013 10 00 (PCE)
Za dvokolesa 4013 20 00 (PCE)
Druge 4013 90 00 (PCE)
40.14 Higienski ali farmacevtski izdelki (vkljuńćno s cuclji), iz vulkaniziranega kavńćuka (gume), razen iz trde gume, s priborom ali brez, iz trde gume    
Preservativi 4014 10 00  
Drugo 4014 90 00  
40.15 Oblańćilni predmeti in pribor za oblańćila (vkljuńćno rokavice, palńćniki in rokavice brez prstov) za vse namene, iz vulkaniziranega kavńćuka (gume), razen trde gume    
Rokavice, palńćniki in rokavice brez prstov    
kirurŇ°ke 4015 11 00 (NPR)
druge 4015 19 00 (NPR)
Drugo 4015 90 00  
40.16 Drugi izdelki iz vulkaniziranega kavńćuka (gume), razen iz trde gume    
Iz celularnega vulkaniziranega kavńćuka (gume) 4016 10 00  
Drugo    
talne obloge, pregrinjala in predpraŇĺniki 4016 91 00  
radirke 4016 92 00  
tesnila 4016 93 00  
odbijala za ladje ali doke (bokobrani), napihljiva ali ne 4016 94 00  
drugi napihljivi proizvodi 4016 95 00  
drugo    
za vozila iz tarifnih Ň°tevilk¬†8701 do 8705    
sestavljeni deli iz vulkaniziranega kavńćuka (gume) in kovine 4016 99 52  
drugo 4016 99 57  
drugo    
sestavljeni deli iz vulkaniziranega kavńćuka (gume) in kovine 4016 99 91  
drugo 4016 99 97  
40.17 Trda guma (npr. ebonit), v vseh oblikah, vkljuńćno z odpadki in ostanki; izdelki iz trde gume 4017 00 00  


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.