CN8 / NC8 - 2021 70 CN8 / NC8 - 2021 - SL 72

CN8 / NC8 - 2021 - SL

I-Way To Customs

POGLAVJE 71
NARAVNI ALI KULTIVIRANI BISERI, DRAGI ALI POLDRAGI KAMNI, PLEMENITE KOVINE, KOVINE, PLATIRANE S PLEMENITIMI KOVINAMI, IN IZ NJIH NAREJENI IZDELKI; IMITACIJE NAKITA; KOVANCI

I. NARAVNI ALI KULTIVIRANI BISERI IN DRAGI ALI POLDRAGI KAMNI    
71.01 Biseri, naravni ali kultivirani, obdelani ali neobdelani, nesortirani, sortirani, toda nenanizani, nemontirani ali nevdelani; naravni ali kultivirani biseri, zańćasno nanizani zaradi laŇĺjega transporta    
Naravni biseri 7101 10 00 (GRM)
Kultivirani biseri    
neobdelani 7101 21 00 (GRM)
obdelani 7101 22 00 (GRM)
71.02 Diamanti, neobdelani ali obdelani, toda nemontirani in nevdelani    
Nesortirani 7102 10 00 (CTM)
Industrijski    
neobdelani ali samo razŇĺagani, razklani ali tesani 7102 21 00 (CTM)
drugi 7102 29 00 (CTM)
Neindustrijski    
neobdelani ali samo razŇĺagani, razklani ali tesani 7102 31 00 (CTM)
drugi 7102 39 00 (CTM)
71.03 Dragi kamni (razen diamantov) in poldragi kamni, neobdelani ali obdelani, nesortirani ali sortirani, toda nenanizani, nemontirani ali nevdelani; nesortirani dragi kamni (razen diamantov) in poldragi kamni, zańćasno nanizani zaradi laŇĺjega transporta    
Neobdelani ali samo razŇĺagani ali grobo oblikovani 7103 10 00  
Drugańće obdelani    
rubini, safirji in smaragdi 7103 91 00 (GRM)
drugi 7103 99 00 (GRM)
71.04 Sintetińćni ali rekonstruirani dragi ali poldragi kamni, obdelani ali neobdelani, nesortirani ali sortirani, toda nenanizani, nemontirani, nevdelani; nesortirani sintetińćni ali rekonstruirani dragi ali poldragi kamni, zańćasno nanizani zaradi laŇĺjega transporta    
Piezoelektrińćni kremen 7104 10 00 (GRM)
Drugi neobdelani ali samo razŇĺagani ali grobo oblikovani    
diamanti 7104 20 10 (GRM)
drugi 7104 20 90 (GRM)
Drugi    
diamanti 7104 90 10 (GRM)
drugi 7104 90 90 (GRM)
71.05 Prah iz naravnih ali sintetińćnih dragih ali poldragih kamnov    
Diamantni 7105 10 00 (GRM)
Drug 7105 90 00 (GRM)
II. PLEMENITE KOVINE IN KOVINE, PLATIRANE S PLEMENITO KOVINO    
71.06 Srebro (vkljuńćno srebro, prevleńćeno z zlatom ali platino), neobdelano ali v obliki polizdelkov ali prahu    
Prah 7106 10 00 (GRM)
Drugo    
neobdelano 7106 91 00 (GRM)
polizdelki 7106 92 00 (GRM)
71.07 Navadne kovine, platirane s slojem srebra, brez nadaljnje obdelave, kot polizdelki 7107 00 00  
71.08 Zlato (vkljuńćno zlato, prevleńćeno s platino), neobdelano ali v obliki polizdelkov ali prahu    
Nemonetarno    
prah 7108 11 00 (GRM)
neobdelano 7108 12 00 (GRM)
polizdelki    
palice, Ňĺica in profili; ploŇ°ńće; plońćevina in trakovi debeline, ki brez podlage presega 0,15¬†mm 7108 13 10 (GRM)
drugo 7108 13 80 (GRM)
Monetarno 7108 20 00 (GRM)
71.09 Navadne kovine ali srebro, platirani s slojem zlata, brez nadaljnje obdelave, kot polizdelki 7109 00 00  
71.10 Platina, neobdelana, polizdelki ali v prahu    
Platina    
neobdelana ali v prahu 7110 11 00 (GRM)
drugo    
palice, Ňĺica in odrezki; ploŇ°ńće; plońćevina in trakovi debeline, ki brez podlage presega 0,15¬†mm 7110 19 10 (GRM)
drugo 7110 19 80 (GRM)
Paladij    
neobdelan ali v prahu 7110 21 00 (GRM)
drugo 7110 29 00 (GRM)
Rodij    
neobdelan ali v prahu 7110 31 00 (GRM)
drugo 7110 39 00 (GRM)
Iridij, osmij in rutenij    
neobdelani ali v prahu 7110 41 00 (GRM)
drugo 7110 49 00 (GRM)
71.11 Navadne kovine, srebro ali zlato, platirani s slojem platine, brez nadaljnje obdelave, kot polizdelki 7111 00 00  
71.12 Odpadki in ostanki plemenitih kovin ali kovin, platiranih s slojem plemenite kovine; drugi ostanki in odpadki, ki vsebujejo plemenite kovine ali njihove spojine, vrst, ki se uporabljajo predvsem za ponovno pridobivanje plemenitih kovin    
Pepel, ki vsebuje plemenite kovine ali spojine plemenitih kovin 7112 30 00  
Drugo    
iz zlata, tudi iz kovin, platiranih s slojem zlata, toda brez odpadkov, ki vsebujejo druge plemenite kovine 7112 91 00  
iz platine, tudi iz kovin, platiranih s slojem platine, toda brez odpadkov, ki vsebujejo druge plemenite kovine 7112 92 00  
drugo 7112 99 00  
III. NAKIT, ZLATARSKI, SREBRARSKI IN DRUGI IZDELKI    
71.13 Nakit in deli nakita, iz plemenitih kovin ali kovin, platiranih s slojem plemenite kovine    
Iz plemenitih kovin, vkljuńćno s tistimi, ki so prevleńćeni ali platirani s slojem plemenite kovine    
iz srebra, vkljuńćno s tistimi, ki so prevleńćeni ali platirani s slojem plemenite kovine 7113 11 00 (GRM)
iz drugih plemenitih kovin, vkljuńćno s tistimi, ki so prevleńćeni ali platirani s slojem plemenite kovine 7113 19 00 (GRM)
Iz navadnih kovin, platiranih s slojem plemenite kovine 7113 20 00  
71.14 Zlatarski ali srebrarski predmeti in njihovi deli, iz plemenitih kovin ali kovin, platiranih s slojem plemenite kovine    
Iz plemenitih kovin, vkljuńćno s tistimi, ki so prevleńćeni ali platirani s slojem plemenite kovine    
iz srebra, vkljuńćno s tistimi, ki so prevleńćeni ali platirani s slojem plemenite kovine 7114 11 00 (GRM)
iz drugih plemenitih kovin, vkljuńćno s tistimi, ki so prevleńćeni ali platirani s slojem plemenite kovine 7114 19 00 (GRM)
Iz navadnih kovin, platiranih s slojem plemenite kovine 7114 20 00  
71.15 Drugi predmeti iz plemenitih kovin ali iz kovin, platiranih s slojem plemenite kovine    
Katalizatorji v obliki Ňĺińćne tkanine, reŇ°etke ali mreŇĺe iz platine 7115 10 00  
Drugo 7115 90 00  
71.16 Predmeti iz naravnih ali kultiviranih biserov, dragih ali poldragih kamnov (naravnih, sintetińćnih ali rekonstruiranih)    
Iz naravnih ali kultiviranih biserov 7116 10 00 (GRM)
Iz dragih ali poldragih kamnov (naravnih, sintetińćnih ali rekonstruiranih)    
ogrlice, zapestnice in drugi izdelki v celoti iz naravnih dragih ali poldragih kamnov, preprosto nanizanih, brez sponk ali drugih dodatkov 7116 20 11 (GRM)
drugo 7116 20 80 (GRM)
71.17 Imitacije nakita    
Iz navadnih kovin, vkljuńćno s tistimi, ki so prevleńćene s plemenitimi kovinami    
manŇ°etni gumbi in podobni gumbi 7117 11 00  
drugo 7117 19 00  
Drugo 7117 90 00  
71.18 Kovanci    
Kovanci (razen zlatnikov), ki niso zakonito plańćilno sredstvo 7118 10 00 (GRM)
Drugi 7118 90 00 (GRM)


Copyright © Conex 2021 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.