CN8 / NC8 - 2023 10 CN8 / NC8 - 2023 - BG 12

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 11
МЕЛНИЧАРСКИ ПРОДУКТИ; МАЛЦ; СКОРБЯЛА И НИШЕСТЕ; ИНУЛИН; ПШЕНИЧЕН ГЛУТЕН

11.01 Брашно пшенично или брашно от смес от пшеница и ръж    
Пшенично брашно    
От твърда пшеница 1101 00 11  
От лимец и от мека пшеница 1101 00 15  
От смес от пшеница и ръж 1101 00 90  
11.02 Брашна от житни растения, различни от пшеничното или от брашното от смес от пшеница и ръж    
Царевично брашно    
С тегловно съдържание на мазнини, по-малко или равно на 1,5 % 1102 20 10  
Друго 1102 20 90  
Други    
Ечемичено брашно 1102 90 10  
Овесено брашно 1102 90 30  
Оризово брашно 1102 90 50  
Ръжено брашно 1102 90 70  
Други 1102 90 90  
11.03 Едрозърнест и дребнозърнест грис и агломерати под формата на гранули, от житни растения    
Едрозърнест и дребнозърнест грис    
От пшеница    
От твърда пшеница 1103 11 10  
От лимец и от мека пшеница 1103 11 90  
От царевица    
С тегловно съдържание на мазнини, по-малко или равно на 1,5 % 1103 13 10  
Други 1103 13 90  
От други житни растения    
От ръж или ечемик 1103 19 20  
От овес 1103 19 40  
От ориз 1103 19 50  
Други 1103 19 90  
Агломерати под формата на гранули    
От ръж или ечемик 1103 20 25  
От овес 1103 20 30  
От царевица 1103 20 40  
От ориз 1103 20 50  
От пшеница 1103 20 60  
Други 1103 20 90  
11.04 Зърна от житни растения, обработени по друг начин (например олющени, сплескани, на люспи, закръглени, нарязани или натрошени), с изключение на ориза от № 1006; зародиши на житни растения, цели, сплескани, на люспи или смлени    
Зърна, сплескани или на люспи    
От овес    
На зърна, сплескани 1104 12 10  
На люспи 1104 12 90  
От други житни растения    
От пшеница 1104 19 10  
От ръж 1104 19 30  
От царевица 1104 19 50  
От ечемик    
На зърна, сплескани 1104 19 61  
На люспи 1104 19 69  
Други    
Люспи от ориз 1104 19 91  
Други 1104 19 99  
Други обработени зърна (например олющени, закръглени, нарязани или натрошени)    
От овес    
Олющени или обелени, дори нарязани или натрошени 1104 22 40  
Закръглени 1104 22 50  
Други 1104 22 95  
От царевица    
Олющени или обелени, дори нарязани или натрошени; закръглени 1104 23 40  
Други 1104 23 98  
От други житни растения    
От ечемик    
Олющени или обелени, дори нарязани или натрошени 1104 29 04  
Закръглени 1104 29 05  
Други 1104 29 08  
Други    
Олющени или обелени, дори нарязани или натрошени 1104 29 17  
Закръглени 1104 29 30  
Само натрошени    
От пшеница 1104 29 51  
От ръж 1104 29 55  
Други 1104 29 59  
Други    
От пшеница 1104 29 81  
От ръж 1104 29 85  
Други 1104 29 89  
Зародиши на житни растения, цели, сплескани, на люспи или смлени    
От пшеница 1104 30 10  
Други 1104 30 90  
11.05 Брашно, грис, прах, люспи, гранули и агломерати под формата на гранули, от картофи    
Брашно, грис и прах 1105 10 00  
Люспи, гранули и агломерати под формата на гранули 1105 20 00  
11.06 Брашна, грис и прах от сухи бобови зеленчуци от № 0713, от сагу или от корените или грудките от № 0714 и от продуктите от глава 8    
От сухи бобови зеленчуци от № 0713 1106 10 00  
От сагу или от корени или грудки от № 0714    
Денатурирани 1106 20 10  
Други 1106 20 90  
От продуктите от глава 8    
От банани 1106 30 10  
Други 1106 30 90  
11.07 Малц, дори печен    
Непечен    
От пшеница    
Представен под формата на брашно 1107 10 11  
Друг 1107 10 19  
Друг    
Представен под формата на брашно 1107 10 91  
Друг 1107 10 99  
Печен 1107 20 00  
11.08 Скорбяла и нишесте; инулин    
Скорбяла и нишесте    
Скорбяла от пшеница 1108 11 00  
Скорбяла от царевица 1108 12 00  
Нишесте от картофи 1108 13 00  
Нишесте от маниока 1108 14 00  
Други скорбяла и нишесте    
Скорбяла от ориз 1108 19 10  
Други 1108 19 90  
Инулин 1108 20 00  
11.09 Пшеничен глутен, дори в изсушено състояние 1109 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.