CN8 / NC8 - 2023 27 CN8 / NC8 - 2023 - BG 29

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 28
НЕОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОДУКТИ; НЕОРГАНИЧНИ ИЛИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ НА БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, НА РАДИОАКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ, НА РЕДКОЗЕМНИ МЕТАЛИ ИЛИ НА ИЗОТОПИ

I. ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ    
28.01 Флуор, хлор, бром и йод    
Хлор 2801 10 00  
Йод 2801 20 00  
Флуор; бром    
Флуор 2801 30 10  
Бром 2801 30 90  
28.02 Сублимирана или утаена сяра; колоидна сяра 2802 00 00  
28.03 Въглерод (сажди и други форми на въглерода, неупоменати, нито включени другаде) 2803 00 00  
28.04 Водород, благородни газове и други неметални елементи    
Водород 2804 10 00 (MTQ)
Благородни газове    
Аргон 2804 21 00 (MTQ)
Други    
Хелий 2804 29 10 (MTQ)
Други 2804 29 90 (MTQ)
Азот 2804 30 00 (MTQ)
Кислород 2804 40 00 (MTQ)
Бор; телур    
Бор 2804 50 10  
Телур 2804 50 90  
Силиций    
Съдържащ тегловно най-малко 99,99 % силиций 2804 61 00  
Друг 2804 69 00  
Фосфор    
червен фосфор 2804 70 10  
друг 2804 70 90  
Арсен 2804 80 00  
Селен 2804 90 00  
28.05 Алкални или алкалоземни метали; редкоземни метали, скандий и итрий, дори смесени или сплавени помежду си; живак    
Алкални или алкалоземни метали    
Натрий 2805 11 00  
Калций 2805 12 00  
Други    
Стронций и барий 2805 19 10  
Други 2805 19 90  
Редкоземни метали, скандий и итрий, дори смесени или сплавени помежду си    
Смесени или сплавени помежду си 2805 30 10  
Други    
С чистота, равна или по-голяма от 95 % тегловни    
Церий и лантан 2805 30 21 New  
Празеодим, неодим и самарий 2805 30 29 New  
Гадолиний, тербий и диспрозий 2805 30 31 New  
Европий, холмий, ербий, тулий, итербий, лутеций и итрий 2805 30 39 New  
Скандий 2805 30 40  
Други 2805 30 80  
Живак    
Представен в съдове с нетно съдържание 34,5 kg (стандартно тегло) и чиято стойност FOB не превишава 224 EUR на съд 2805 40 10  
Друг 2805 40 90  
II. НЕОРГАНИЧНИ КИСЕЛИНИ И НЕОРГАНИЧНИ КИСЛОРОДНИ СЪЕДИНЕНИЯ НА НЕМЕТАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ    
28.06 Хлороводород (солна киселина); хлорсулфонова киселина    
Хлороводород (солна киселина) 2806 10 00  
Хлорсулфонова киселина 2806 20 00  
28.07 Сярна киселина; олеум 2807 00 00  
28.08 Азотна киселина; нитрирна смес 2808 00 00  
28.09 Дифосфорен пентаоксид; фосфорна киселина; полифосфорни киселини с определен или неопределен химичен състав    
Дифосфорен пентаоксид 2809 10 00 (KPP)
Фосфорна киселина и полифосфорни киселини 2809 20 00 (KPP)
28.10 Борни оксиди; борни киселини    
Диборен триоксид 2810 00 10  
Други 2810 00 90  
28.11 Други неорганични киселини и други кислородни неорганични съединения на неметалните елементи    
Други неорганични киселини    
Флуороводород (флуороводородна киселина) 2811 11 00  
Циановодород (циановодородна киселина) 2811 12 00  
Други    
Бромоводород (бромоводородна киселина) 2811 19 10  
Други 2811 19 80  
Други неорганични кислородни съединения на неметалните елементи    
Въглероден диоксид 2811 21 00  
Силициев диоксид 2811 22 00  
Други    
Серен диоксид 2811 29 05  
Серен триоксид (серен анхидрид); диарсенов триоксид (арсенов анхидрид) 2811 29 10  
Азотни оксиди 2811 29 30  
Други 2811 29 90  
III. ХАЛОГЕНОПРОИЗВОДНИ, ОКСИХАЛОГЕНОПРОИЗВОДНИ И СУЛФОПРОИЗВОДНИ НА НЕМЕТАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ    
28.12 Халогениди и оксихалогениди на неметалните елементи    
Хлориди и оксихлориди    
Карбонил дихлорид (фосген) 2812 11 00  
Фосфорен оксихлорид 2812 12 00  
Фосфорен трихлорид 2812 13 00  
Фосфорен пентахлорид 2812 14 00  
Серен монохлорид 2812 15 00  
Серен дихлорид 2812 16 00  
Тионил хлорид 2812 17 00  
Други    
Фосфорни 2812 19 10  
Други 2812 19 90  
Други 2812 90 00  
28.13 Сулфиди на неметалните елементи; технически фосфорен трисулфид    
Въглероден бисулфид 2813 10 00  
Други    
Фосфорни сулфиди, включително технически фосфорен трисулфид 2813 90 10  
Други 2813 90 90  
IV. НЕОРГАНИЧНИ ОСНОВИ И ОКСИДИ, ХИДРОКСИДИ И ПЕРОКСИДИ НА МЕТАЛИТЕ    
28.14 Амоняк, безводен или във воден разтвор    
Безводен амоняк 2814 10 00  
Амоняк във воден разтвор (амонячна вода) 2814 20 00  
28.15 Натриев хидроксид (сода каустик); калиев хидроксид (поташ); натриев или калиев пероксид    
Натриев хидроксид (сода каустик)    
Твърд 2815 11 00  
Във воден разтвор 2815 12 00 (KSH)
Калиев хидроксид 2815 20 00 (KPH)
Натриев или калиев пероксид 2815 30 00  
28.16 Хидроксид и пероксид на магнезия; оксиди, хидроксиди и пероксиди на стронция или бария    
Хидроксид и пероксид на магнезия 2816 10 00  
Оксиди, хидроксиди и пероксиди на стронция или бария 2816 40 00  
28.17 Цинков оксид; цинков пероксид 2817 00 00  
28.18 Изкуствен корунд с определен или неопределен химичен състав; алуминиев оксид; алуминиев хидроксид    
Изкуствен корунд с определен или неопределен химичен състав    
С тегловно съдържание на алуминиев оксид 98,5 % или повече    
Съдържащ по-малко от 50 % от общото тегло частици с диаметър по-голям от 10 mm 2818 10 11  
Съдържащ 50 % или повече от общото тегло частици с диаметър по-голям от 10 mm 2818 10 19  
С тегловно съдържание на алуминиев оксид по-малко от 98,5 %    
Съдържащ по-малко от 50 % от общото тегло частици с диаметър по-голям от 10 mm 2818 10 91  
Съдържащ 50 % или повече от общото тегло частици с диаметър по-голям от 10 mm 2818 10 99  
Алуминиев оксид, различен от изкуствения корунд 2818 20 00  
Алуминиев хидроксид 2818 30 00  
28.19 Хромни оксиди и хидроксиди    
Хромен триоксид 2819 10 00  
Други    
Хромен диоксид 2819 90 10  
Други 2819 90 90  
28.20 Манганови оксиди    
Манганов диоксид 2820 10 00  
Други    
Манганов оксид с тегловно съдържание на манган, превишаващо 77 % 2820 90 10  
Други 2820 90 90  
28.21 Железни оксиди и хидроксиди; багрилна пръст, съдържаща тегловно 70 % или повече свързано желязо, изчислено като дижелезен триоксид (Fe2O3)    
Железни оксиди и хидроксиди 2821 10 00  
Багрилна пръст 2821 20 00  
28.22 Кобалтови оксиди и хидроксиди; технически кобалтови оксиди 2822 00 00  
28.23 Титанови оксиди 2823 00 00  
28.24 Оловни оксиди; миний и оранжев миний    
Оловен монооксид (оловна глеч, масикот) 2824 10 00  
Други 2824 90 00  
28.25 Хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли; други неорганични основи; други оксиди, хидроксиди и пероксиди на металите    
Хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли 2825 10 00  
Литиев оксид и хидроксид 2825 20 00  
Ванадиеви оксиди и хидроксиди 2825 30 00  
Никелови оксиди и хидроксиди 2825 40 00  
Медни оксиди и хидроксиди 2825 50 00  
Германиеви оксиди и циркониев диоксид 2825 60 00  
Молибденови оксиди и хидроксиди 2825 70 00  
Антимонови оксиди 2825 80 00  
Други    
Калциев оксид, хидроксид и пероксид    
Калциев хидроксид с чистота 98 % или повече, изчислена върху сухо вещество, под формата на частици, от които: - не повече от 1 % тегловно са с размер, превишаващ 75 микрометра, - не повече от 4% тегловно са с размер, по-малък от 1,3 микрометра 2825 90 11  
Други 2825 90 19  
Берилиев оксид и хидроксид 2825 90 20  
Волфрамови оксиди и хидроксиди 2825 90 40  
Кадмиев оксид 2825 90 60  
Други 2825 90 85  
V. МЕТАЛНИ СОЛИ И ПЕРОКСОСОЛИ НА НЕОРГАНИЧНИТЕ КИСЕЛИНИ    
28.26 Флуориди; флуоросиликати, флуороалуминати и други комплексни флуорни соли    
Флуориди    
Алуминиеви 2826 12 00  
Други    
Амониеви или натриеви 2826 19 10  
Други 2826 19 90  
Натриев хексафлуороалуминат (синтетичен криолит) 2826 30 00  
Други    
Дикалиев хексафлуороцирконат 2826 90 10  
Други 2826 90 80  
28.27 Хлориди, оксихлориди и хидроксихлориди; бромиди и оксибромиди; йодиди и оксийодиди    
Амониев хлорид 2827 10 00  
Калциев хлорид 2827 20 00  
Други хлориди    
Магнезиеви 2827 31 00  
Алуминиеви 2827 32 00  
Никелови 2827 35 00  
Други    
Калаени 2827 39 10  
Железни 2827 39 20  
Кобалтови 2827 39 30  
Други 2827 39 85  
Оксихлориди и хидроксихлориди    
Медни 2827 41 00  
Други    
Оловни 2827 49 10  
Други 2827 49 90  
Бромиди и оксибромиди    
Натриеви и калиеви бромиди 2827 51 00  
Други 2827 59 00  
Йодиди и оксийодиди 2827 60 00  
28.28 Хипохлорити; технически калциев хипохлорит; хлорити; хипобромити    
Технически калциев хипохлорит и други калциеви хипохлорити 2828 10 00  
Други 2828 90 00  
28.29 Хлорати и перхлорати; бромати и пербромати; йодати и перйодати    
Хлорати    
Натриеви 2829 11 00  
Други 2829 19 00  
Други    
Перхлорати 2829 90 10  
Калиеви или натриеви бромати 2829 90 40  
Други 2829 90 80  
28.30 Сулфиди; полисулфиди, с определен или неопределен химичен състав    
Натриеви сулфиди 2830 10 00  
Други    
Калциеви; антимонови или железни сулфиди 2830 90 11  
Други 2830 90 85  
28.31 Дитионити и сулфоксилати    
Натриеви 2831 10 00  
Други 2831 90 00  
28.32 Сулфити; тиосулфати    
Натриеви сулфити 2832 10 00  
Други сулфити 2832 20 00  
Тиосулфати 2832 30 00  
28.33 Сулфати; стипци; пероксосулфати (персулфати)    
Натриеви сулфати    
Динатриев сулфат 2833 11 00  
Други 2833 19 00  
Други сулфати    
Магнезиеви 2833 21 00  
Алуминиеви 2833 22 00  
Никелови 2833 24 00  
Медни 2833 25 00  
Бариеви 2833 27 00  
Други    
Кадмиеви; хромни; цинкови 2833 29 20  
Кобалтови; титанови 2833 29 30  
Оловни 2833 29 60  
Други 2833 29 80  
Стипци 2833 30 00  
Пероксосулфати (персулфати) 2833 40 00  
28.34 Нитрити; нитрати    
Нитрити 2834 10 00  
Нитрати    
Калиев 2834 21 00  
Други    
Бариев; берилиев; кадмиев; кобалтов; никелов; оловен 2834 29 20  
Меден 2834 29 40  
Други 2834 29 80  
28.35 Фосфинати (хипофосфити), фосфонати (фосфити) и фосфати; полифосфати, с определен или неопределен химичен състав    
Фосфинати (хипофосфити) и фосфонати (фосфити) 2835 10 00  
Фосфати    
Моно- или динатриеви 2835 22 00  
Калиеви 2835 24 00  
Кисел калциев фосфат (дикалциев фосфат) 2835 25 00  
Други калциеви фосфати 2835 26 00  
Други    
Триамониеви 2835 29 10  
Тринатриеви 2835 29 30  
Други 2835 29 90  
Полифосфати    
Натриев трифосфат (натриев триполифосфат) 2835 31 00  
Други 2835 39 00  
28.36 Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат    
Динатриев карбонат (калцинирана сода) 2836 20 00  
Натриев бикарбонат 2836 30 00  
Калиеви карбонати 2836 40 00  
Калциев карбонат 2836 50 00  
Бариев карбонат 2836 60 00  
Други    
Литиеви карбонати 2836 91 00  
Стронциев карбонат 2836 92 00  
Други    
Карбонати    
Магнезиеви; медни 2836 99 11  
Други 2836 99 17  
Пероксокарбонати (перкарбонати) 2836 99 90  
28.37 Цианиди, оксицианиди и комплексни цианиди    
Цианиди и оксицианиди    
Натриеви 2837 11 00  
Други 2837 19 00  
Комплексни цианиди 2837 20 00  
28.39 Силикати; технически силикати на алкалните метали    
Натриеви    
Натриеви метасиликати 2839 11 00  
Други 2839 19 00  
Други 2839 90 00  
28.40 Борати; пероксоборати (перборати)    
Динатриев тетраборат (пречистен боракс)    
Безводен 2840 11 00  
Друг    
Динатриев тетраборат пентахидрат 2840 19 10  
Друг 2840 19 90  
Други борати    
Безводни натриеви борати 2840 20 10  
Други 2840 20 90  
Пероксоборати (перборати) 2840 30 00  
28.41 Соли на оксометалните или пероксометалните киселини    
Натриев дихромат 2841 30 00  
Други хромати и дихромати; пероксохромати 2841 50 00  
Манганити, манганати и перманганати    
Калиев перманганат 2841 61 00  
Други 2841 69 00  
Молибдати 2841 70 00  
Волфрамати 2841 80 00  
Други    
Цинкати, ванадати 2841 90 30  
Други 2841 90 85  
28.42 Други соли на неорганичните киселини или пероксокиселините (включително алуминосиликати с определен или неопределен химичен състав), с изключение на азидите    
Двойни или комплексни силикати, включително алуминосиликати с определен или неопределен химичен състав 2842 10 00  
Други    
Прости, двойни или комплексни соли на селеновите или на телуровите киселини 2842 90 10  
Други 2842 90 80  
VI. РАЗНИ    
28.43 Благородни метали в колоидно състояние; неорганични или органични съединения на благородните метали с определен или неопределен химичен състав; амалгами на благородни метали    
Благородни метали в колоидно състояние    
Сребро 2843 10 10  
Други 2843 10 90  
Съединения на среброто    
Сребърен нитрат 2843 21 00  
Други 2843 29 00  
Съединения на златото 2843 30 00 (GRM)
Други съединения; амалгами    
Амалгами 2843 90 10  
Други 2843 90 90 (GRM)
28.44 Радиоактивни химични елементи и радиоактивни изотопи (включително разпадните или възпроизвеждащите се химични елементи и изотопи) и техните съединения; смеси и отпадъци, съдържащи тези продукти    
Естествен уран и неговите съединения; сплави, дисперсии (включително металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи естествен уран или съединения на естествения уран    
Естествен уран    
Необработен; отпадъци и скрап (Евратом) 2844 10 10 (KUR)
Обработен (Евратом) 2844 10 30 (KUR)
Фероуран 2844 10 50 (KUR)
Друг (Евратом) 2844 10 90 (KUR)
Уран, обогатен с U 235 и неговите съединения; плутоний и неговите съединения; сплави, дисперсии (включително металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи уран, обогатен с U 235, плутоний или съединения на тези продукти    
Уран, обогатен с U 235 и неговите съединения; сплави, дисперсии (включително металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи уран, обогатен с U 235, или съединения на тези продукти    
Фероуран 2844 20 25 (gi)
Други (Евратом) 2844 20 35 (gi)
Плутоний и неговите съединения; сплави, дисперсии (включително металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи плутоний или съединения на тези продукти    
Смеси от уран и плутоний    
Фероуран 2844 20 51 (gi)
Други (Евратом) 2844 20 59 (gi)
Други 2844 20 99 (gi)
Уран, обеднен на U 235 и неговите съединения; торий и неговите съединения; сплави, дисперсии (включително металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи уран, обеднен на U 235, торий или съединения на тези продукти    
Уран, обеднен на U 235; сплави, дисперсии (включително металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи уран, обеднен на U 235, или съединения на този продукт    
Металокерамики 2844 30 11  
Други 2844 30 19  
Торий; сплави, дисперсии (включително металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи торий или съединения на този продукт    
Металокерамики 2844 30 51  
Други    
Необработен; отпадъци и скрап (Евратом) 2844 30 55  
Обработен    
Блокове, пръти, ъглови профили, други профили и секции, тел, плочи и ленти 2844 30 61  
Други (Евратом) 2844 30 69  
Съединения на уран, обеднен на U 235, съединения на тория, дори смесени помежду си    
На уран, обеднен на U 235, на тория, дори смесени помежду си (Евратом), с изключение на солите на тория 2844 30 91  
Други 2844 30 99  
Радиоактивни елементи и изотопи и радиоактивни съединения, различни от включените в подпозиции 284410, 284420 или 284430; сплави, дисперсии (включително металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи тези елементи, изотопи или съединения; радиоактивни отпадъци    
Тритий и неговите съединения; сплави, дисперсии (включително металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи тритий или неговите съединения    
Изкуствен радиоактивен изотоп (Евратом); съединения на изкуствен радиоактивен изотоп (Евратом) 2844 41 10  
Други 2844 41 90  
Актиний-225, актиний-227, калифорний-253, кюрий-240, кюрий-241, кюрий-242, кюрий-243, кюрий-244, айнщайний-253, айнщайний-254, гадолиний-148, полоний-208, полоний-209, полоний-210, радий-223, уран-230 или уран-232 и техните съединения; сплави, дисперсии (включително металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи тези елементи или съединения    
Изкуствени радиоактивни изотопи (Евратом); съединения на изкуствените радиоактивни изотопи (Евратом) 2844 42 10  
Други 2844 42 90  
Други радиоактивни елементи, изотопи и съединения; други сплави, дисперсии (включително металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи тези елементи, изотопи или съединения    
Уран-233 и неговите съединения; сплави, дисперсии (включително металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи уран-233 или неговите съединения 2844 43 10  
Изкуствени радиоактивни изотопи (Евратом); съединения на изкуствените радиоактивни изотопи (Евратом) 2844 43 20  
Други 2844 43 80  
Радиоактивни отпадъци 2844 44 00  
Отработени (облъчени) горивни топлоотделящи елементи (касети) от ядрени реактори (Евратом) 2844 50 00 (gi)
28.45 Изотопи, различни от посочените в № 2844; техните неорганични или органични съединения с определен или неопределен химичен състав    
Тежка вода (деутериев оксид) (Евратом) 2845 10 00  
Бор, обогатен с бор-10 и неговите съединения 2845 20 00  
Литий, обогатен с литий-6 и неговите съединения 2845 30 00  
Хелий-3 2845 40 00  
Други    
Деутерий и деутериеви съединения; водород и неговите съединения, обогатени с деутерий; смеси и разтвори, съдържащи тези продукти (Евратом) 2845 90 10  
Други 2845 90 90  
28.46 Неорганични или органични съединения на редкоземните метали, на итрия или на скандия или на техните смеси    
Съединения на церия 2846 10 00  
Други    
Съединения на скандия 2846 90 30  
Съединения на лантана 2846 90 40 New  
Съединения на празеодима, неодима или самария 2846 90 50 New  
Съединения на гадолиния, тербия или диспрозия 2846 90 60 New  
Съединения на европия, холмия, ербия, тулия, итербия, лутеция или итрия 2846 90 70 New  
Съединения на смеси от метали 2846 90 90  
28.47 Водороден пероксид (кислородна вода), дори втвърден с карбамид 2847 00 00 (KHO)
28.49 Карбиди с определен или неопределен химичен състав    
Калциеви 2849 10 00  
Силициеви 2849 20 00  
Други    
Борни 2849 90 10  
Волфрамови 2849 90 30  
Алуминиеви, хромни, молибденови, ванадиеви, танталови, титанови 2849 90 50  
Други 2849 90 90  
28.50 Хидриди, нитриди, азиди, силициди и бориди с определен или неопределен химичен състав, различни от карбидите от № 2849    
Хидриди; нитриди 2850 00 20  
Азиди; силициди 2850 00 60  
Бориди 2850 00 90  
28.52 Неорганични или органични съединения на живака, с определен или с неопределен химичен състав, с изключение на амалгамите    
С определен химичен състав 2852 10 00  
Други 2852 90 00  
28.53 Фосфиди с определен или неопределен химичен състав, с изключение на ферофосфорните; други неорганични съединения (включително дестилирани води, проводими води или води със същата степен на чистота); втечнен въздух (включително втечнения въздух с отстранени благородни газове); сгъстен въздух; амалгами, различни от тези на благородните метали    
Цианоген хлорид (хлорциан) 2853 10 00  
Други    
Дестилирани води, проводими води или води със същата степен на чистота 2853 90 10  
Втечнен въздух (включително втечнения въздух с отстранени благородни газове); сгъстен въздух 2853 90 30  
Други 2853 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.