CN8 / NC8 - 2023 26 CN8 / NC8 - 2023 - BG 28

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 27
МИНЕРАЛНИ ГОРИВА, МИНЕРАЛНИ МАСЛА И ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНАТА ДЕСТИЛАЦИЯ; БИТУМИНОЗНИ МАТЕРИАЛИ; МИНЕРАЛНИ ВОСЪЦИ

27.01 Каменни въглища; брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива, получени от каменни въглища    
Каменни въглища, дори на прах, но неагломерирани    
Антрацит 2701 11 00  
Битуминозни въглища    
Коксови въглища 2701 12 10  
Други 2701 12 90  
Други видове въглища 2701 19 00  
Брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива, получени от каменни въглища 2701 20 00  
27.02 Лигнити, дори агломерирани, с изключение на черния кехлибар    
Лигнити, дори на прах, но неагломерирани 2702 10 00  
Лигнити, агломерирани 2702 20 00  
27.03 Торф (включително торфа за постилане), дори агломериран 2703 00 00  
27.04 Коксове и полукоксове от каменни въглища, от лигнит или от торф, дори агломерирани; ретортен въглен    
Коксове и полукоксове от каменни въглища 2704 00 10  
Коксове и полукоксове от лигнит 2704 00 30  
Други 2704 00 90  
27.05 Газ от каменни въглища, воден газ, генераторен газ и подобни газове, с изключение на нефтения газ и другите газообразни въглеводороди 2705 00 00 (100)
27.06 Катрани от каменни въглища, от лигнит или от торф и други минерални катрани, дори обезводнени или частично дестилирани, включително възстановените катрани 2706 00 00  
27.07 Масла и други продукти, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани; аналогични продукти, в които ароматните съставки преобладават тегловно по отношение на неароматните    
Бензол (бензен) 2707 10 00  
Толуол (толуен) 2707 20 00  
Ксилол (ксилени) 2707 30 00  
Нафтален 2707 40 00  
Други смеси на ароматни въглеводороди, които при дестилация по метод ISO 3405 (еквивалентен на метод ASTM D 86), до 250 °C дестилират 65 обемни % или повече (включително загубите) 2707 50 00  
Други    
Креозотни масла 2707 91 00  
Други    
Сурови масла    
Леки сурови масла, които при дестилация до 200 °C дестилират 90 обемни % или повече 2707 99 11  
Други 2707 99 19  
Сяросъдържащи фракции; антрацен 2707 99 20  
Продукти с основен характер 2707 99 50  
Феноли 2707 99 80  
Други    
Предназначени за производство на продукти от № 2803 2707 99 91  
Други 2707 99 99  
27.08 Смола и смолен (пеков) кокс от каменовъглен катран или от други минерални катрани    
Смола 2708 10 00  
Смолен (пеков) кокс 2708 20 00  
27.09 Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали    
Кондензати от природен газ 2709 00 10  
Други 2709 00 90  
27.10 Нефтени масла или масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70 % или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати; отпадъчни масла    
Нефтени масла или масла от битуминозни минерали (различни от суровите) и неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70 % или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати, различни от съдържащите биодизел и различни от отпадъчните масла    
Леки масла и препарати    
Предназначени да претърпят специфична преработка 2710 12 11  
Предназначени да претърпят химическа преработка по начин, различен от определените за подпозиция 27101211 2710 12 15  
Предназначени за други цели    
Специални бензини    
White spirit (минерален терпентин) 2710 12 21  
Други 2710 12 25  
Други    
Бензин за двигатели    
Авиационен бензин 2710 12 31  
Други, със съдържание на олово    
Непревишаващо 0,013 g/l    
С октаново число (RON), по-малко от 95 2710 12 41 (MTQ)
С октаново число (RON) 95 или повече, но по-малко от 98 2710 12 45 (MTQ)
С октаново число (RON) 98 или повече 2710 12 49 (MTQ)
Превишаващо 0,013 g/l 2710 12 50 (MTQ)
Горива за реактивни двигатели, тип бензин 2710 12 70  
Други леки масла 2710 12 90  
Други    
Средни масла    
Предназначени да претърпят специфична преработка 2710 19 11  
Предназначени да претърпят химическа преработка по начин, различен от определените за подпозиция 27101911 2710 19 15  
Предназначени за други цели    
Керосин    
За реактивни двигатели 2710 19 21  
Друг 2710 19 25  
Други 2710 19 29  
Тежки масла    
Газьол    
Предназначен да претърпи специфична преработка 2710 19 31  
Предназначен да претърпи химическа преработка по начин, различен от определените за подпозиция 27101931 2710 19 35  
Предназначен за други цели    
С тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0,001 % 2710 19 43  
С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,001 %, но непревишаващо 0,002 % 2710 19 46  
С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,002 %, но непревишаващо 0,1 % 2710 19 47  
С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,1 % 2710 19 48  
Тежки горива (fuel oils)    
Предназначени да претърпят специфична преработка 2710 19 51  
Предназначени да претърпят химическа преработка по начин, различен от определените за подпозиция 27101951 2710 19 55  
Предназначени за други цели    
С тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0,1 % 2710 19 62  
С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,1 %, но непревишаващо 0,5 % 2710 19 66  
С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,5 % 2710 19 67  
Смазочни масла; други масла    
Предназначени да претърпят специфична преработка 2710 19 71  
Предназначени да претърпят химическа преработка по начин, различен от определените за подпозиция 27101971 2710 19 75  
Предназначени за други цели    
Моторни, компресорни и турбинни масла 2710 19 81  
Хидравлични масла 2710 19 83  
Бели масла, течен парафин 2710 19 85  
Масла за зъбни предавки 2710 19 87  
Масла за обработка на метали, формовъчни масла и антикорозионни масла 2710 19 91  
Електроизолационни масла 2710 19 93  
Други смазочни масла и други масла 2710 19 99  
Нефтени масла или масла от битуминозни минерали (различни от суровите) и неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70 % или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати, съдържащи биодизел, различни от отпадъчните масла    
Газьол    
С тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0,001 % 2710 20 11  
С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,001 %, но непревишаващо 0,1 % 2710 20 16  
С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,1 % 2710 20 19  
Тежки горива (fuel oils)    
С тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0,5 % 2710 20 32  
С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,5 % 2710 20 38  
Други масла 2710 20 90  
Отпадъчни масла    
Съдържащи полихлорирани бифенили (PCB), полихлорирани терфенили (PCT) или полибромирани бифенили (PBB) 2710 91 00  
Други 2710 99 00  
27.11 Нефтен газ и други газообразни въглеводороди    
Втечнени    
Природен газ 2711 11 00 (TJO)
Пропан    
Пропан с чистота, равна или по-голяма от 99 %    
Предназначен да бъде използван като моторно гориво или като гориво за отопление 2711 12 11  
Предназначен за други цели 2711 12 19  
Друг    
Предназначен да претърпи специфична преработка 2711 12 91  
Предназначен да претърпи химическа преработка по начин, различен от определените за подпозиция 27111291 2711 12 93  
Предназначен за други цели    
С чистота, превишаваща 90 %, но по-малка от 99 % 2711 12 94  
Други 2711 12 97  
Бутани    
Предназначени да претърпят специфична преработка 2711 13 10  
Предназначени да претърпят химическа преработка по начин, различен от определените за подпозиция 27111310 2711 13 30  
Предназначени за други цели    
С чистота, превишаваща 90 %, но по-малка от 95 % 2711 13 91  
Други 2711 13 97  
Етилен, пропилен, бутилен и бутадиен 2711 14 00  
Други 2711 19 00  
В газообразно състояние    
Природен газ 2711 21 00 (TJO)
Други 2711 29 00  
27.12 Вазелин; парафин, микрокристален нефтен восък, суров парафин (slack wax), озокерит, лигнитен восък, торфен восък, други минерални восъци и подобни продукти, получени по синтетичен или друг начин, дори оцветени    
Вазелин    
Суров 2712 10 10  
Друг 2712 10 90  
Парафин, съдържащ тегловно по-малко от 0,75 % масло    
Синтетичен парафин с молекулно тегло 460 или по-високо, но непревишаващо 1560 2712 20 10  
Друг 2712 20 90  
Други    
Озокерит, лигнитен восък, торфен восък (естествени продукти)    
Сурови 2712 90 11  
Други 2712 90 19  
Други    
Сурови    
Предназначени да претърпят специфична преработка 2712 90 31  
Предназначени да претърпят химическа преработка по начин, различен от определените за подпозиция 27129031 2712 90 33  
Предназначени за други цели 2712 90 39  
Други    
Смеси от 1-алкени, с тегловно съдържание 80 % или повече на 1-алкени, с дължина на веригата 24 или повече, но не повече от 28 въглеродни атома 2712 90 91  
Други 2712 90 99  
27.13 Нефтен кокс, нефтен битум и други остатъци от нефтени масла или от масла от битуминозни минерали    
Нефтен кокс    
Некалциниран 2713 11 00  
Калциниран 2713 12 00  
Нефтен битум 2713 20 00  
Други остатъци от нефтени масла или от масла от битуминозни минерали    
Предназначени за производство на продукти от № 2803 2713 90 10  
Други 2713 90 90  
27.14 Природни битуми и природни асфалти; битуминозни шисти и пясъци; асфалтити и асфалтени скали    
Битуминозни шисти и пясъци 2714 10 00  
Други 2714 90 00  
27.15 Битумни смеси на базата на природни асфалт или битум, нефтен битум, минерален катран или пек от минерален катран (например битумни замазки, битум, разтворен в нефтен дестилат „cut backs“) 2715 00 00  
27.16 Електрическа енергия 2716 00 00 (100)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.