CN8 / NC8 - 2023 29 CN8 / NC8 - 2023 - BG 31

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 30
ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ

30.01 Жлези и други органи за органо-терапевтични цели, в изсушено състояние, дори под формата на прах; екстракти от жлези и други органи или от техните секрети за органо-терапевтични цели; хепарин и неговите соли; други субстанции от човешки или животински произход, приготвени за терапевтични или профилактични цели, неупоменати, нито включени другаде    
Екстракти от жлези или от други органи или от техните секрети    
От човешки произход 3001 20 10  
Други 3001 20 90  
Други    
От човешки произход 3001 90 20  
Други    
Хепарин и неговите соли 3001 90 91  
Други 3001 90 98  
30.02 Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми, други кръвни съставки и имунологични продукти, дори модифицирани или получени по биотехнологичен път; ваксини, токсини, култури от микроорганизми (с изключение на маите) и други подобни продукти; клетъчни култури, дори модифицирани    
Антисеруми, други кръвни съставки и имунологични продукти, дори модифицирани или получени по биотехнологичен път    
Антисеруми и други кръвни съставки 3002 12 00  
Имунологични продукти, несмесени, непредставени под формата на дози, нито пригодени за продажба на дребно 3002 13 00  
Имунологични продукти, смесени, непредставени под формата на дози, нито пригодени за продажба на дребно 3002 14 00  
Имунологични продукти, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно 3002 15 00  
Ваксини, токсини, култури от микроорганизми (с изключение на маите) и други подобни продукти    
Ваксини за хуманната медицина    
Ваксини срещу свързани с ТОРС коронавируси (вид на вируса на тежкия остър респираторен синдром (SARS-CoV)) 3002 41 10 (PCE)
Други 3002 41 90  
Ваксини за ветеринарната медицина 3002 42 00  
Други 3002 49 00  
Клетъчни култури, дори модифицирани    
Продукти за клетъчна терапия 3002 51 00  
Други 3002 59 00  
Други    
Човешка кръв 3002 90 10  
Животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели 3002 90 30  
30.03 Медикаменти (с изключение на продуктите от № 3002, 3005 или 3006), съставени от продукти, смесени помежду си, приготвени за терапевтични или профилактични цели, но непредставени под формата на дози, нито пригодени за продажба на дребно    
Съдържащи пеницилини или производни на тези продукти със структура на пеницилиновата киселина, или стрептомицини или производни на тези продукти 3003 10 00  
Други, съдържащи антибиотици 3003 20 00  
Други, съдържащи хормони или други продукти от № 2937    
Съдържащи инсулин 3003 31 00  
Други 3003 39 00  
Други, съдържащи алкалоиди или техните производни    
Съдържащи ефедрин или неговите соли 3003 41 00  
Съдържащи псевдоефедрин (INN) или неговите соли 3003 42 00  
Съдържащи норефедрин или неговите соли 3003 43 00  
Други 3003 49 00  
Други, съдържащи активни вещества против малария, описани в забележка 2 към подпозициите от настоящата глава 3003 60 00  
Други 3003 90 00  
30.04 Медикаменти (с изключение на продуктите от № 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози (включително тези за трансдермално приложение) или пригодени за продажба на дребно    
Съдържащи пеницилини или производни на тези продукти със структура на пеницилиновата киселина, или стрептомицини или производни на тези продукти 3004 10 00  
Други, съдържащи антибиотици 3004 20 00  
Други, съдържащи хормони или други продукти от № 2937    
Съдържащи инсулин 3004 31 00  
Съдържащи кортикостероидни хормони, техните производни или структурни аналози 3004 32 00  
Други 3004 39 00  
Други, съдържащи алкалоиди или техните производни    
Съдържащи ефедрин или неговите соли 3004 41 00  
Съдържащи псевдоефедрин (INN) или неговите соли 3004 42 00  
Съдържащи норефедрин или неговите соли 3004 43 00  
Други 3004 49 00  
Други, съдържащи витамини или други продукти от № 2936 3004 50 00  
Други, съдържащи активни вещества против малария, описани в забележка 2 към подпозициите от настоящата глава 3004 60 00  
Други 3004 90 00  
30.05 Вати, марли, бинтове и аналогични артикули (например превръзки, пластири, синапизми), напоени или промазани с фармацевтични субстанции или пригодени за продажба на дребно за медицински, хирургически, стоматологични или ветеринарни цели    
Пластири и други артикули със залепващ се слой 3005 10 00  
Други    
Вати и изделия от вата 3005 90 10  
Други    
От текстилни материали    
Марли и изделия от марля 3005 90 31  
Други 3005 90 50  
Други 3005 90 99  
30.06 Фармацевтични препарати и артикули, посочени в забележка 4 от настоящата глава    
Стерилни катгути и други подобни стерилни конци за хирургически шевове (включително стерилните резорбируеми конци, употребявани в хирургията или стоматологията) и стерилни лепила за органични тъкани, използвани в хирургията за затваряне на рани; стерилни ламинарии; стерилни резорбируеми кръвоспиращи средства, употребявани в хирургията или стоматологията; стерилни средства за предотвратяване на сраствания, използвани в хирургията или стоматологията, дори резорбируеми    
Стерилни катгути 3006 10 10  
Стерилни средства за предотвратяване на сраствания, използвани в хирургията или стоматологията, дори резорбируеми 3006 10 30  
Други 3006 10 90  
Контрастни препарати за рентгенови прегледи; диагностични реактиви, предназначени за приложение върху пациенти 3006 30 00  
Зъболекарски цименти и други материали за запълване на зъби; цименти за възстановяване на костите 3006 40 00  
Окомплектовани фармацевтични чанти и кутии за оказване на първа медицинска помощ 3006 50 00  
Противозачатъчни химически препарати на базата на хормони, на други продукти от № 2937 или на спермициди 3006 60 00  
Препарати, представени под формата на гел, предназначени за използване в хуманната или ветеринарната медицина като лубриканти преди хирургически операции или медицински преглед, или като свързващ агент между тялото и медицинските инструменти 3006 70 00  
Други    
Приспособления за стомия 3006 91 00  
Фармацевтични отпадъци 3006 92 00  
Плацебо и комплекти за мними (blinded или double-blinded) клинични проучвания предназначени за признато клинично проучване, представени под формата на дози 3006 93 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.