CN8 / NC8 - 2023 30 CN8 / NC8 - 2023 - BG 32

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 31
ТОРОВЕ

31.01 Торове от животински или растителен произход, дори смесени помежду си или обработени химически; торове, получени в резултат на смесване или химична обработка на продукти от животински или растителен произход 3101 00 00  
31.02 Минерални или химични азотни торове    
Карбамид, дори във воден разтвор    
Карбамид с тегловно съдържание на азот, превишаващо 45 % спрямо сух безводен продукт 3102 10 10 (KNI)
Друг 3102 10 90 (KNI)
Амониев сулфат; двойни соли и смеси от амониев сулфат и амониев нитрат    
Амониев сулфат 3102 21 00 (KNI)
Други 3102 29 00 (KNI)
Амониев нитрат, дори във воден разтвор    
Във воден разтвор 3102 30 10 (KNI)
Друг 3102 30 90 (KNI)
Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства    
С тегловно съдържание на азот, непревишаващо 28 % 3102 40 10 (KNI)
С тегловно съдържание на азот, превишаващо 28 % 3102 40 90 (KNI)
Натриев нитрат 3102 50 00 (KNI)
Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат 3102 60 00 (KNI)
Смеси от карбамид и амониев нитрат във воден или амонячен разтвор 3102 80 00 (KNI)
Други, включително смесите, непосочени в предходните подпозиции 3102 90 00 (KNI)
31.03 Минерални или химични фосфорни торове    
Суперфосфати    
С тегловно съдържание на дифосфорен пентаоксид (P2O5), 35 % или повече 3103 11 00 (KPP)
Други 3103 19 00 (KPP)
Други 3103 90 00 (KPP)
31.04 Минерални или химични калиеви торове    
Калиев хлорид    
С тегловно съдържание на калий, изчислено като K2О, непревишаващо 40 % спрямо сух безводен продукт 3104 20 10 (KPO)
С тегловно съдържание на калий, изчислено като K2О, превишаващо 40 %, но непревишаващо 62 % спрямо сух безводен продукт 3104 20 50 (KPO)
С тегловно съдържание на калий, изчислено като K2О, превишаващо 62 % спрямо сух безводен продукт 3104 20 90 (KPO)
Калиев сулфат 3104 30 00 (KPO)
Други 3104 90 00 (KPO)
31.05 Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий; други торове; продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или други подобни форми, или в опаковки с брутно тегло, непревишаващо 10 kg    
Продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или други подобни форми или в опаковки с брутно тегло, непревишаващо 10 kg 3105 10 00  
Минерални или химични торове, съдържащи трите подхранващи елемента: азот, фосфор и калий    
С тегловно съдържание на азот, превишаващо 10 % спрямо сух безводен продукт 3105 20 10  
Други 3105 20 90  
Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) 3105 30 00  
Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат), дори смесен с диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) 3105 40 00  
Други минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: азот и фосфор    
Съдържащи нитрати и фосфати 3105 51 00  
Други 3105 59 00  
Минерални или химични торове, съдържащи двата подхранващи елемента: фосфор и калий 3105 60 00  
Други    
С тегловно съдържание на азот, превишаващо 10 % спрямо сух безводен продукт 3105 90 20  
Други 3105 90 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.