CN8 / NC8 - 2023 34 CN8 / NC8 - 2023 - BG 36

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 35
БЕЛТЪЧНИ ВЕЩЕСТВА; ПРОДУКТИ НА БАЗАТА НА МОДИФИЦИРАНИ СКОРБЯЛА ИЛИ НИШЕСТЕ; ЛЕПИЛА; ЕНЗИМИ

35.01 Казеини, казеинати и други казеинови производни; казеинови лепила    
Казеини    
Предназначени за производство на изкуствени текстилни влакна 3501 10 10  
Предназначени за промишлени цели, различни от тези за производство на хранителни продукти или фуражи 3501 10 50  
Други 3501 10 90  
Други    
Казеинови лепила 3501 90 10  
Други 3501 90 90  
35.02 Албумини (включително концентратите на два или повече протеини, получени от суроватка, съдържащи тегловно повече от 80 % протеини от суроватка, изчислени в сухо вещество), албуминати и други производни на албумините    
Яйчен албумин    
Изсушен    
Негоден или направен негоден за консумация от човека 3502 11 10  
Друг 3502 11 90  
Друг    
Негоден или направен негоден за консумация от човека 3502 19 10  
Друг 3502 19 90  
Млечен албумин, включително концентратите на два или повече протеини, получени от суроватка    
Негоден или направен негоден за консумация от човека 3502 20 10  
Друг    
Изсушен (на листове, люспи, кристали, прах и т.н.) 3502 20 91  
Друг 3502 20 99  
Друг    
Албумини, различни от яйчния албумин и млечния албумин    
Негодни или направени негодни за консумация от човека 3502 90 20  
Други 3502 90 70  
Албуминати и други производни на албумините 3502 90 90  
35.03 Желатин (включително желатин под формата на изрязани квадратни или правоъгълни листове, дори с обработена повърхност или оцветени) и производни на желатина; ихтиокол; други лепила от животински произход, с изключение на казеиновите лепила от № 3501    
Желатин и производни на желатина 3503 00 10  
Други 3503 00 80  
35.04 Пептони и техните производни; други протеинови вещества и техните производни, неупоменати, нито включени другаде; стрити на прах кожи, обработени или не с хром    
Концентрирани млечни протеини, посочени в допълнителна забележка 1 към настоящата глава 3504 00 10  
Други 3504 00 90  
35.05 Декстрин и други модифицирани скорбяла и нишесте (например желатинирани или естерифицирани скорбяла и нишесте); лепила на базата на скорбяла или нишесте, на декстрин или на други модифицирани скорбяла или нишесте    
Декстрин и други модифицирани скорбяла и нишесте    
Декстрин 3505 10 10  
Други модифицирани скорбяла и нишесте    
Естерифицирани или етерифицирани скорбяла и нишесте 3505 10 50  
Други 3505 10 90  
Лепила    
С тегловно съдържание на скорбяла или нишесте, на декстрин или на други модифицирани скорбяла или нишесте, по-малко от 25 % 3505 20 10  
С тегловно съдържание на скорбяла или нишесте, на декстрин или на други модифицирани скорбяла или нишесте, равно или по-голямо от 25 %, но по-малко от 55 % 3505 20 30  
С тегловно съдържание на скорбяла или нишесте, на декстрин или на други модифицирани скорбяла или нишесте, равно или по-голямо от 55 %, но по-малко от 80 % 3505 20 50  
С тегловно съдържание на скорбяла или нишесте, на декстрин или на други модифицирани скорбяла или нишесте, равно или по-голямо от 80 % 3505 20 90  
35.06 Готови лепила, неупоменати, нито включени другаде; всякакви продукти, употребявани за лепене, пригодени за продажба на дребно като лепила с нетно тегло, непревишаващо 1 kg    
Всякакви продукти, употребявани за лепене, пригодени за продажба на дребно като лепила с нетно тегло, непревишаващо 1 kg 3506 10 00  
Други    
Лепила на базата на полимери от № 3901 до 3913 или на каучук    
Оптически прозрачно свободно отделящо се залепващо фолио и оптически прозрачни съхливи течни лепила, използвани изключително или главно в производството на дисплеи с плосък екран или сензорни екранни панели 3506 91 10  
Други 3506 91 90  
Други 3506 99 00  
35.07 Ензими; ензимни препарати, неупоменати, нито включени другаде    
Сирище и неговите концентрати 3507 10 00  
Други    
Липопротеин липаза; алкална протеаза от вида Aspergillus 3507 90 30  
Други 3507 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.