CN8 / NC8 - 2023 35 CN8 / NC8 - 2023 - BG 37

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 36
БАРУТИ И ЕКСПЛОЗИВИ; ПИРОТЕХНИЧЕСКИ АРТИКУЛИ; КИБРИТИ; ПИРОФОРНИ СПЛАВИ; ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

36.01 Барути 3601 00 00  
36.02 Експлозиви, различни от барутите 3602 00 00  
36.03 Бикфордови фитили; детониращи шнурове; ударни или детонаторни капсули; възпламенители; електрически детонатори    
Бикфордови фитили 3603 10 00  
Детониращи шнурове 3603 20 00  
Ударни капсули 3603 30 00  
Детониращи капсули 3603 40 00  
Възпламенители 3603 50 00  
Електрически детонатори 3603 60 00  
36.04 Артикули за фойерверки, сигнални ракети, ракети срещу градушка, сигнални огньове и други пиротехнически артикули    
Артикули за фойерверки 3604 10 00  
Други 3604 90 00  
36.05 Кибрити, различни от пиротехническите артикули от № 3604 3605 00 00  
36.06 Фероцерий и други пирофорни сплави под всякакви форми; артикули от възпламенителни материали, упоменати в забележка 2 от настоящата глава    
Течни горива и горива от втечнени газове от вида на използваните за запалки, представени в съдове със съдържание, непревишаващо 300 cm³ 3606 10 00  
Други    
Фероцерий и други пирофорни сплави под всякакви форми 3606 90 10  
Други 3606 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.