CN8 / NC8 - 2023 38 CN8 / NC8 - 2023 - BG 40

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 39
ПЛАСТМАСИ И ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ

I. ПЪРВИЧНИ ФОРМИ    
39.01 Полимери на етилена в първични форми    
Полиетилен с относителна плътност, по-малка от 0,94    
Линеен полиетилен 3901 10 10  
Друг 3901 10 90  
Полиетилен с относителна плътност, равна или по-голяма от 0,94    
Полиетилен, под една от формите, упоменати в забележка 6, буква б) към настоящата глава, с плътност при 23 °С 0,958 или повече, съдържащ: - 50 mg/kg или по-малко алуминий, - 2 mg/kg или по-малко калций, - 2 mg/kg или по-малко хром, - 2 mg/kg или по-малко желязо, - 2 mg/kg или по-малко никел, - 2 mg/kg или по-малко титан и - 8 mg/kg или по-малко ванадий,предназначен за производството на хлорсулфониран полиетилен 3901 20 10  
Друг 3901 20 90  
Съполимери на етилена и на винилацетата 3901 30 00  
Етилен-алфа-олефин съполимери с относителна плътност, по-малка от 0,94 3901 40 00  
Други    
Йономерни смоли, съставени от сол на терполимера на етилен с изобутилакрилат и метакрилова киселина; блок съполимер от вида А-В-А на полистирен, етилен-бутиленов съполимер и полистирен, съдържащ тегловно 35 % или по-малко стирен, под една от формите, упоменати в забележка 6, буква б) към настоящата глава 3901 90 30  
Други 3901 90 80  
39.02 Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми    
Полипропилен 3902 10 00  
Полиизобутилен 3902 20 00  
Съполимери на пропилена 3902 30 00  
Други    
Блок съполимер от вида А-В-А на полистирен, етилен-бутиленов съполимер и полистирен, съдържащ тегловно 35 % или по-малко стирен, под една от формите, упоменати в забележка 6, буква б) към настоящата глава 3902 90 10  
Поли(бут-1-ен), съполимер на бут-1-ен и етилен, съдържащ тегловно 10 % или по-малко етилен, или смес на поли(бут-1-ен), полиетилен и/или полипропилен, съдържащ тегловно 10 % или по-малко полиетилен и/или 25 % или по-малко полипропилен, под една от формите, упоменати в забележка 6, буква б) към настоящата глава 3902 90 20  
Други 3902 90 90  
39.03 Полимери на стирена в първични форми    
Полистирен    
За експандиране 3903 11 00  
Друг 3903 19 00  
Стирен-акрилонитрилни съполимери (SAN) 3903 20 00  
Акрилонитрил-бутадиен-стиренови съполимери (ABS) 3903 30 00  
Други    
Съполимер само от стирен и алилов алкохол, с ацетилно число 175 или повече 3903 90 10  
Бромиран полистирен, съдържащ тегловно 58 % или повече, но не повече от 71 % бром, под една от формите, упоменати в забележка 6, буква б) към настоящата глава 3903 90 20  
Други 3903 90 90  
39.04 Полимери на винилхлорида или на други халогенирани олефини в първични форми    
Поли(винилхлорид), несмесен с други вещества 3904 10 00  
Друг поли(винилхлорид)    
Непластифициран 3904 21 00  
Пластифициран 3904 22 00  
Съполимери на винилхлорида и на винилацетата 3904 30 00  
Други съполимери на винилхлорида 3904 40 00  
Полимери на винилиденхлорида    
Съполимер на винилиденхлорид и акрилонитрил, под формата на сфери за експандиране, с диаметър 4 микрометра или повече, но непревишаващ 20 микрометра 3904 50 10  
Други 3904 50 90  
Флуорирани полимери    
Политетрафлуоретилен (тефлон) 3904 61 00  
Други    
Поливинилфлуорид, под една от формите, упоменати в забележка 6, буква б) към настоящата глава 3904 69 10  
Флуороеластомери (FKM) 3904 69 20  
Други 3904 69 80  
Други 3904 90 00  
39.05 Полимери на винилацетата или на други винилови естери в първични форми; други винилови полимери в първични форми    
Поли(винилацетат)    
Във водна дисперсия 3905 12 00  
Други 3905 19 00  
Съполимери на винилацетата    
Във водна дисперсия 3905 21 00  
Други 3905 29 00  
Поли(винилов алкохол), дори съдържащ нехидролизирани ацетатни групи 3905 30 00  
Други    
Съполимери 3905 91 00  
Други    
Поли(винилформал), под една от формите, упоменати в забележка 6, буква б) от настоящата глава, с молекулно тегло 10000 или повече, но непревишаващо 40000, съдържащ тегловно: - 9,5 % или повече, но не повече от 13 % ацетилни групи, изчислени като винилацетат, и - 5 % или повече, но не повече от 6,5 % хидрокси групи, изчислени като винилов алкохол 3905 99 10  
Други 3905 99 90  
39.06 Акрилови полимери в първични форми    
Поли(метилметакрилат) 3906 10 00  
Други    
Поли[N-(3-хидроксиимино-1,1-диметилбутил)акриламид] 3906 90 10  
Съполимер на 2-диизопропиламиноетилметакрилат и на децилметакрилат, под формата на разтвор в N,N-диметилацетамид, съдържащ тегловно 55 % или повече съполимер 3906 90 20  
Съполимер на акрилова киселина и 2-етилхексил акрилат, съдържащ тегловно 10 % или повече, но не повече от 11 % 2-етилхексил акрилат 3906 90 30  
Съполимер на акрилнитрил и метилакрилат, модифициран с полибутадиен-акрилонитрил (NBR) 3906 90 40  
Продукти от полимеризацията на акрилна киселина с алкил метакрилат и малки количества други мономери, предназначени да бъдат използвани като сгъстителни разтвори (сгъстители) при производството на пасти за печатане на текстил 3906 90 50  
Съполимер на метил акрилат с етилен и мономер, съдържащ като заместител некрайна карбоксилна група и с тегловно съдържание 50 % или повече метил акрилат, дори смесен със силициев диоксид 3906 90 60  
Други 3906 90 90  
39.07 Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в първични форми    
Полиацетали 3907 10 00  
Други полиетери    
Бис(полиоксиетилен) метилфосфонат 3907 21 00  
Други    
Полиетералкохоли    
Полиетиленгликоли 3907 29 11  
Други 3907 29 20  
Други    
Съполимер на 1-хлор-2,3-епоксипропан и етиленоксид 3907 29 91  
Други 3907 29 99  
Епоксидни смоли 3907 30 00  
Поликарбонати 3907 40 00  
Алкидни смоли 3907 50 00  
Поли(етилентерефталат)    
С вискозитетен индекс 78 ml/g или повече 3907 61 00  
Други 3907 69 00  
Поли(млечна киселина) 3907 70 00  
Други полиестери    
Ненаситени    
Течни 3907 91 10  
Други 3907 91 90  
Други    
Термопластични течнокристални съполимери от ароматни полиестери 3907 99 05  
Поли(етиленнафтален-2,6-дикарбоксилат) 3907 99 10  
Други 3907 99 80  
39.08 Полиамиди в първични форми    
Полиамид -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 или -6,12 3908 10 00  
Други 3908 90 00  
39.09 Аминосмоли, фенолни смоли и полиуретани в първични форми    
Карбамидни смоли; тиокарбамидни смоли 3909 10 00  
Меламинови смоли 3909 20 00  
Други аминосмоли    
Поли(метилен фенил изоцианат) (суров MDI, полимерен MDI) 3909 31 00  
Други 3909 39 00  
Фенолни смоли 3909 40 00  
Полиуретани    
Полиуретан, получен от 2,2′-(третичен-бутилимино) диетанол и 4,4′-метилендициклохексил диизоцианат, под формата на разтвор в N,N-диметилацетамид, съдържащ тегловно 50 % или повече полимер 3909 50 10  
Други 3909 50 90  
39.10 Силикони в първични форми 3910 00 00  
39.11 Нефтени смоли, кумаронинденови смоли, политерпени, полисулфиди, полисулфони и други продукти, упоменати в забележка 3 от настоящата глава, неупоменати, нито включени другаде, в първични форми    
Нефтени смоли, кумаронови смоли, инденови смоли, кумаронинденови смоли и политерпени 3911 10 00  
Поли(1,3-фенилен метилфосфонат) 3911 20 00  
Други    
Продукти на кондензационна полимеризация или на полимеризация чрез прегрупиране, дори химически модифицирани    
Поли(окси-1,4-фениленсулфонил-1,4-фениленокси-1,4-фениленизопропилиден-1,4-фенилен), под една от формите, упоменати в забележка 6, буква б) от настоящата глава 3911 90 11  
Поли(тио-1,4-фенилен) 3911 90 13  
Други 3911 90 19  
Други    
Съполимер на р-крезол и дивинилбензен, под формата на разтвор в N,N-диметилацетамид, съдържащ тегловно 50 % или повече полимер; хидрогенирани съполимери на винилтолуен и на α-метилстирен 3911 90 92  
Други 3911 90 99  
39.12 Целулоза и нейните химически производни, неупоменати, нито включени другаде, в първични форми    
Целулозни ацетати    
Непластифицирани 3912 11 00  
Пластифицирани 3912 12 00  
Целулозни нитрати (включително колодия)    
Непластифицирани    
Колодий и целоидин 3912 20 11  
Други 3912 20 19  
Пластифицирани 3912 20 90  
Целулозни етери    
Карбоксиметилцелулоза и нейните соли 3912 31 00  
Други    
Хидроксипропил целулоза 3912 39 20  
Други 3912 39 85  
Други    
Целулозни естери 3912 90 10  
Други 3912 90 90  
39.13 Естествени полимери (например алгинова киселина) и модифицирани естествени полимери (например втвърдени протеини, химични производни на естествения каучук), неупоменати, нито включени другаде, в първични форми    
Алгинова киселина, нейните соли и естери 3913 10 00  
Други 3913 90 00  
39.14 Обменители на йони на основата на полимерите от № 3901 до 3913, в първични форми 3914 00 00  
II. ОТПАДЪЦИ, ИЗРЕЗКИ И ОСТАТЪЦИ; ПОЛУГОТОВИ ПРОДУКТИ; ИЗДЕЛИЯ    
39.15 Отпадъци, изрезки и остатъци от пластмаси    
От полимери на етилена 3915 10 00  
От полимери на стирена 3915 20 00  
От полимери на винилхлорида 3915 30 00  
От други пластмаси    
От полимери на пропилена 3915 90 11  
Други 3915 90 80  
39.16 Пластмасови едножични влакна, чийто най-голям размер на напречния разрез превишава 1 mm (моновлакна), пръчки, прътове и профили, дори с повърхностна обработка, но необработени по друг начин    
От полимери на етилена 3916 10 00  
От полимери на винилхлорида 3916 20 00  
От други пластмаси    
От продукти на кондензационна полимеризация или на полимеризация чрез прегрупиране, дори химически модифицирани 3916 90 10  
От продукти на присъединителна полимеризация 3916 90 50  
Други 3916 90 90  
39.17 Пластмасови тръби и маркучи и техните принадлежности (например свръзки, колена, муфи)    
Изкуствени черва от втвърдени протеини или от целулозни пластмаси    
От втвърдени протеини 3917 10 10  
От целулозни пластмаси 3917 10 90  
Тръби и маркучи, твърди    
От полимери на етилена    
Безшевни, с дължина, превишаваща най-големия размер на напречното сечение, дори с повърхностна обработка, но необработени по друг начин 3917 21 10  
Други 3917 21 90  
От полимери на пропилена    
Безшевни, с дължина, превишаваща най-големия размер на напречното сечение, дори с повърхностна обработка, но необработени по друг начин 3917 22 10  
Други 3917 22 90  
От полимери на винилхлорида    
Безшевни, с дължина, превишаваща най-големия размер на напречното сечение, дори с повърхностна обработка, но необработени по друг начин 3917 23 10  
Други 3917 23 90  
От други пластмаси 3917 29 00  
Други тръби и маркучи    
Гъвкави тръби и гъвкави маркучи, издържащи налягане минимум 27,6 МРа 3917 31 00  
Други, неподсилени, нито по друг начин комбинирани с други материали, без принадлежности 3917 32 00  
Други, неподсилени, нито по друг начин комбинирани с други материали, с принадлежности 3917 33 00  
Други 3917 39 00  
Принадлежности 3917 40 00  
39.18 Пластмасови подови настилки, дори самозалепващи се, на роли или под формата на плочи или плочки; пластмасови облицовки за стени или тавани, определени в забележка 9 от настоящата глава    
От полимери на винилхлорида    
Състоящи се от подложка, импрегнирана, промазана или покрита с поли(винилхлорид) 3918 10 10 (MTK)
Други 3918 10 90 (MTK)
От други пластмаси 3918 90 00 (MTK)
39.19 Пластмасови самозалепващи се плочи, листове, ленти, фолио и други плоски форми, дори на роли    
На роли с широчина, непревишаваща 20 сm    
Ленти, промазани с естествен или синтетичен, невулканизиран каучук    
От поли(винилхлорид) или от полиетилен 3919 10 12  
От полипропилен 3919 10 15  
Други 3919 10 19  
Други 3919 10 80  
Други    
Самозалепващи се кръгли тампони за полиране от видовете, използвани при производството на полупроводникови пластини (wafers) 3919 90 20  
Други 3919 90 80  
39.20 Други плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали    
От полимери на етилена    
С дебелина, непревишаваща 0,125 mm    
От полиетилен, с относителна плътност    
По-малка от 0,94    
Полиетиленов лист, с дебелина 20 микрометра или повече, но непревишаваща 40 микрометра, предназначен за производство на фоторезистивни покрития за полупроводници или печатни платки 3920 10 23  
Еластично фолио, непечатано 3920 10 24  
Други 3920 10 25  
Равна или по-голяма от 0,94 3920 10 28  
Други 3920 10 40  
С дебелина, превишаваща 0,125 mm    
Маса за синтетична хартия, под формата на влажни листове, съставена от отделни влакна от полиетилен, смесени или не с целулозни влакна в съотношение 15 % или по-малко, съдържаща като овлажняващ агент воден разтвор на поли(винилов алкохол) 3920 10 81  
Други 3920 10 89  
От полимери на пропилена    
С дебелина, непревишаваща 0,10 mm    
Биаксиално ориентирани 3920 20 21  
Други 3920 20 29  
С дебелина, превишаваща 0,10 mm 3920 20 80  
От полимери на стирена 3920 30 00  
От полимери на винилхлорида    
Съдържащи тегловно не по-малко от 6 % пластификатори    
С дебелина, непревишаваща 1 mm 3920 43 10  
С дебелина, превишаваща 1 mm 3920 43 90  
Други    
С дебелина, непревишаваща 1 mm 3920 49 10  
С дебелина, превишаваща 1 mm 3920 49 90  
От акрилови полимери    
От поли(метилметакрилат) 3920 51 00  
Други    
Съполимер на акрилови и метакрилови естери, под формата на фолио, с дебелина, непревишаваща 150 микрометра 3920 59 10  
Други 3920 59 90  
От поликарбонати, алкидни смоли, алилови полиестери или други полиестери    
От поликарбонати 3920 61 00  
От поли(етилентерефталат)    
С дебелина, непревишаваща 0,35 mm    
Фолио от поли(етилентерефталат), с дебелина 72 микрометра или повече, но непревишаваща 79 микрометра, предназначено за производството на гъвкави магнитни дискове; фолио от поли(етилентерефталат), с дебелина 100 микрометра или повече, но непревишаваща 150 микрометра, предназначено за производството на фотополимерни печатни платки 3920 62 12  
Други 3920 62 19  
С дебелина, превишаваща 0,35 mm 3920 62 90  
От ненаситени полиестери 3920 63 00  
От други полиестери 3920 69 00  
От целулоза или от химичните ѝ производни    
От регенерирана целулоза 3920 71 00  
От целулозен ацетат    
Фолио, на роли или ленти, за кинематографията или за фотографията 3920 73 10  
Други 3920 73 80  
От други производни на целулозата    
От вулканфибър 3920 79 10  
Други 3920 79 90  
От други пластмаси    
От поли(винилбутирал) 3920 91 00  
От полиамиди 3920 92 00  
От аминосмоли 3920 93 00  
От фенолни смоли 3920 94 00  
От други пластмаси    
От продукти на кондензационна полимеризация или на полимеризация чрез прегрупиране, дори химически модифицирани    
Фолио и ленти от полиимид, непромазани, или промазани, или само покрити с пластмаси 3920 99 21  
Други 3920 99 28  
От продукти на присъединителна полимеризация    
Листове от поливинилфлуорид; листове от биаксиално ориентиран поли(винилов алкохол), непромазани, съдържащи тегловно 97 % или повече поли(винилов алкохол), с дебелина, непревишаваща 1 mm 3920 99 52  
Йонообменни мембрани, от флуорирани пластмаси, предназначени да бъдат използвани в хлоралкални електролитни клетки 3920 99 53  
Други 3920 99 59  
Други 3920 99 90  
39.21 Други пластмасови плочи, листове, фолио, ленти и пластини    
Порести продукти    
От полимери на стирена 3921 11 00  
От полимери на винилхлорида 3921 12 00  
От полиуретани    
От мека пяна 3921 13 10  
Други 3921 13 90  
От регенерирана целулоза 3921 14 00  
От други пластмаси 3921 19 00  
Други    
От продукти на кондензационна полимеризация или на полимеризация чрез прегрупиране, дори химически модифицирани    
От полиестери 3921 90 10  
От фенолни смоли 3921 90 30  
От аминосмоли    
Ламинирани    
Ламинирани при високо налягане, с декоративен слой върху едната или върху двете страни 3921 90 41  
Други 3921 90 43  
Други 3921 90 49  
Други 3921 90 55  
От продукти на присъединителна полимеризация 3921 90 60  
Други 3921 90 90  
39.22 Пластмасови вани, поддушови корита, мивки, бидета, тоалетни чинии и техните седалки и капаци, казанчета за тоалетни и подобни санитарни или хигиенни артикули    
Вани, поддушови корита и мивки 3922 10 00  
Седалки и капаци за тоалетни чинии 3922 20 00  
Други 3922 90 00  
39.23 Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули; пластмасови тапи, капаци, капсули и други приспособления за затваряне    
Кутии, каси, щайги и подобни артикули    
Кутии, каси, щайги и подобни артикули, от пластмаса, специално оформени или сглобени за транспорт или опаковане на полупроводникови пластини (wafers), маски или решетки 3923 10 10  
Други 3923 10 90  
Торби, торбички, пликчета и фунийки    
От полимери на етилена 3923 21 00  
От други пластмаси    
От поли(винилхлорид) 3923 29 10  
Други 3923 29 90  
Дамаджани, бутилки, флакони и подобни артикули    
С вместимост, непревишаваща 2 литра 3923 30 10 (PCE)
С вместимост, превишаваща 2 литра 3923 30 90 (PCE)
Ролки, шпули и подобни подложки    
Ролки и подобни носители за навиване на фотографски или кинематографски филми или на ленти, филми и т.н., посочени в № 8523 3923 40 10  
Други 3923 40 90  
Тапи, капаци, капсули и други приспособления за затваряне    
Запушалки и капсули за затваряне на бутилки 3923 50 10  
Други 3923 50 90  
Други 3923 90 00  
39.24 Пластмасови съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домашни потреби и хигиенни или тоалетни артикули    
Съдове и прибори за сервиране или за кухня 3924 10 00  
Други 3924 90 00  
39.25 Пластмасови артикули за оборудване в строителството, неупоменати, нито включени другаде    
Резервоари, бидони и подобни съдове, с вместимост, превишаваща 300 литра 3925 10 00  
Врати, прозорци и техните каси, прагове за врати 3925 20 00 (PCE)
Капаци, щори (включително венецианските щори) и подобни артикули и техните части 3925 30 00  
Други    
Принадлежности и гарнитури, предназначени да бъдат фиксирани неподвижно на врати, прозорци, стълбища, стени или други части на сгради 3925 90 10  
Кабелни канали и профили 3925 90 20  
Други 3925 90 80  
39.26 Други изделия от пластмаси и изделия от другите материали от № 3901 до 3914    
Канцеларски и училищни артикули 3926 10 00  
Облекла и принадлежности към тях (включително ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст) 3926 20 00  
Гарнитури за мебели, каросерии или други подобни 3926 30 00  
Статуетки и други предмети за украса 3926 40 00  
Други    
Мрежи и подобни артикули за канализационните отточни тръби 3926 90 50  
Предпазни шлемове / визьори 3926 90 60 (PCE)
Други 3926 90 97  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.