CN8 / NC8 - 2023 37 CN8 / NC8 - 2023 - BG 39

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 38
РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ПРОДУКТИ НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

38.01 Изкуствен графит; колоиден или полуколоиден графит; препарати на базата на графита или на други форми на въглерода под формата на пасти, блокове, плочки или други полуфабрикати    
Изкуствен графит 3801 10 00  
Колоиден или полуколоиден графит    
Колоиден графит в маслена суспензия; полуколоиден графит 3801 20 10  
Друг 3801 20 90  
Въглеродни пасти за електроди и други подобни пасти за вътрешна облицовка на пещи 3801 30 00  
Други 3801 90 00  
38.02 Активен въглен; естествени активирани минерални материали; животински въглен, включително обеднен животински въглен    
Активен въглен 3802 10 00  
Други 3802 90 00  
38.03 Талово масло, дори рафинирано    
Сурово 3803 00 10  
Друго 3803 00 90  
38.04 Отпадъчни луги от производството на целулозна маса, дори концентрирани, обеззахарени или обработени химически, включително лигносулфонатите, с изключение на таловото масло от № 3803 3804 00 00  
38.05 Терпентинови масла, получени от балсамова смола, от иглолистна дървесина или при производството на целулоза по сулфатния метод, и други терпенови масла, получени при дестилация или друга обработка на иглолистна дървесина; суров дипентен; терпентиново масло, получено при производството на целулоза по бисулфитния метод, и други сурови парацимоли; борово масло (Pinе oil), съдържащо като главна съставна част алфатерпинеол    
Терпентинови масла, получени от балсамова смола, от иглолистна дървесина или при производството на целулоза по сулфатния метод    
Терпентиново масло от балсамова смола 3805 10 10  
Терпентиново масло от иглолистна дървесина 3805 10 30  
Терпентиново масло, получено при производството на целулоза по сулфатен метод 3805 10 90  
Други    
Борово масло (Pine oil) 3805 90 10  
Други 3805 90 90  
38.06 Колофони и смолни киселини и техните производни; есенция от колофон и масла от колофон; разтопени смоли    
Колофони и смолни киселини 3806 10 00  
Соли на колофоните, на смолните киселини или на производните на колофона или на смолните киселини, различни от солите на колофоновите адукти 3806 20 00  
Естерни смоли 3806 30 00  
Други 3806 90 00  
38.07 Дървесен катран; дървесни катранени масла; дървесен креозот; дървесен метилов спирт; растителни катрани; смоли за пивоварното производство и подобни продукти на базата на колофоните, смолните киселини или растителните катрани    
Дървесен катран 3807 00 10  
Други 3807 00 90  
38.08 Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията, дезинфекционни средства и други подобни, представени във форми или опаковки за продажба на дребно или във вид на препарати или артикули, като ленти, фитили и свещи, съдържащи сяра, и хартиени мухоловки    
Стоки, упоменати в забележка 1 към подпозициите от настоящата глава    
DDT (ISO) (клофенотан (INN)), в опаковки с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 300 g 3808 52 00  
Други 3808 59 00  
Стоки, упоменати в забележка 2 към подпозициите от настоящата глава    
В опаковки с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 300 g 3808 61 00  
В опаковки с нетно тегловно съдържание, превишаващо 300 g, но непревишаващо 7,5 kg 3808 62 00  
Други 3808 69 00  
Други    
Инсектициди    
На основата на пиретриноиди 3808 91 10  
На основата на хлорирани въглеводороди 3808 91 20  
На основата на карбамати 3808 91 30  
На основата на органофосфорни съединения 3808 91 40  
Други 3808 91 90  
Фунгициди    
Неорганични    
На основата на медни съединения 3808 92 10  
Други 3808 92 20  
Други    
На основата на дитиокарбамати 3808 92 30  
На основата на бензимидазоли 3808 92 40  
На основата на диазоли или триазоли 3808 92 50  
На основата на диазини или морфолини 3808 92 60  
Други 3808 92 90  
Хербициди, инхибитори на кълненето и регулатори на растежа на растенията    
Хербициди    
На основата на феноксифитохормони 3808 93 11  
На основата на триазини 3808 93 13  
На основата на амиди 3808 93 15  
На основата на карбамати 3808 93 17  
На основата на динитроанилинови производни 3808 93 21  
На основата на производни на урея, на урацил или на сулфонилурея 3808 93 23  
Други 3808 93 27  
Инхибитори на кълненето 3808 93 30  
Регулатори на растежа на растенията 3808 93 90  
Дезинфекционни средства    
На основата на кватернерни амониеви соли 3808 94 10  
На основата на халогенирани съединения 3808 94 20  
Други 3808 94 90  
Други    
Родентициди 3808 99 10  
Други 3808 99 90  
38.09 Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фиксиране на багрила и други продукти и препарати (например препарати за скробване и препарати за стипцоване), използвани при производството на текстил, хартия, кожи или в подобни производства, неупоменати, нито включени другаде    
На базата на скорбялни материали    
Съдържащи тегловно по-малко от 55 % от тези продукти 3809 10 10  
Съдържащи тегловно 55 % или повече, но по-малко от 70 % от тези продукти 3809 10 30  
Съдържащи тегловно 70 % или повече, но по-малко от 83 % от тези продукти 3809 10 50  
Съдържащи тегловно 83 % или повече от тези продукти 3809 10 90  
Други    
От видовете, използвани при производството на текстил или в подобни производства 3809 91 00  
От видовете, използвани при производството на хартия или в подобни производства 3809 92 00  
От видовете, използвани при производството на кожи или в подобни производства 3809 93 00  
38.10 Препарати за декапиране на метали; флюсове за заваряване или спояване и други спомагателни препарати, използвани при заваряване или спояване на металите; пасти и прахове за заваряване или спояване, съставени от метал и от други материали; препарати за обмазване или пълнене на електроди или пръчици за заваряване    
Препарати за декапиране на метали; пасти и прахове за заваряване или спояване, съставени от метал и от други материали 3810 10 00  
Други    
Препарати от видовете, използвани за обмазване или пълнене на електроди или пръчици за заваряване 3810 90 10  
Други 3810 90 90  
38.11 Антидетонаторни препарати, забавители на окисляването, добавки, предотвратяващи образуването на смоли, средства за подобряване на вискозитета, антикорозионни добавки и други приготвени добавки за минерални масла (включително за бензин) или за други течности, използвани за същите цели както минералните масла    
Антидетонаторни препарати    
На базата на оловни съединения    
На базата на тетраетилолово 3811 11 10  
Други 3811 11 90  
Други 3811 19 00  
Добавки за смазочни масла    
Съдържащи нефтени масла или масла от битуминозни минерали 3811 21 00  
Други 3811 29 00  
Други 3811 90 00  
38.12 Препарати, наречени „ускорители на вулканизация“; сложни пластификатори за каучук или пластмаси, неупоменати, нито включени другаде; антиокислителни препарати и други сложни стабилизатори за каучук или пластмаси    
Препарати, наречени „ускорители на вулканизация“ 3812 10 00  
Сложни пластификатори за каучук или пластмаси    
Реакционни смеси, съдържащи бензил 3-изобутирилокси-1-изопропил-2,2-диметилпропил фталат и бензил 3-изобутирилокси-2,2,4-триметилпентил фталат 3812 20 10  
Други 3812 20 90  
Антиокислителни препарати и други сложни стабилизатори за каучук или пластмаси    
Смеси на олигомери на 2,2,4-триметил-1,2-дихидрохинолин (TMQ) 3812 31 00  
Други    
Антиокислителни препарати 3812 39 10  
Други 3812 39 90  
38.13 Смеси и заряди за пожарогасители; пожарогасителни гранати и бомби 3813 00 00  
38.14 Сложни органични разтворители и разредители, неупоменати, нито включени другаде; препарати за премахване на бои или лакове    
На основата на бутилацетат 3814 00 10  
Други 3814 00 90  
38.15 Инициатори на реакции, ускорители на реакции и катализаторни препарати, неупоменати, нито включени другаде    
Катализатори върху носители    
С активна субстанция никел или никелови съединения 3815 11 00  
С активна субстанция благороден метал или съединения на благороден метал 3815 12 00  
Други    
Катализатор под формата на гранули, от които 90 % тегловно или повече са с размер, непревишаващ 10 микрометра, съставен от смес от оксиди, фиксирана върху носител от магнезиев силикат, съдържащ тегловно: - 20 % или повече, но не повече от 35 % мед и - 2 % или повече, но не повече от 3 % бисмут,и с привидна плътност 0,2 или повече, но непревишаваща 1,0 3815 19 10  
Други 3815 19 90  
Други    
Катализатор, съдържащ етилтрифенилфосфониев ацетат, представен под формата на разтвор в метанол 3815 90 10  
Други 3815 90 90  
38.16 Огнеупорни цименти, строителни разтвори, бетони и други подобни огнеупорни смеси, включително доломит, агломериран с помощта на свързващи вещества, различни от продуктите от № 3801    
Доломит, агломериран с помощта на свързващи вещества 3816 00 10  
Други 3816 00 90  
38.17 Алкилбензенови и алкилнафталенови смеси, различни от посочените в № 2707 или 2902    
Линеен алкилбензен 3817 00 50  
Други 3817 00 80  
38.18 Химични елементи, легирани с оглед използването им в електрониката, под формата на дискове, пластинки или аналогични форми; химични съединения, легирани с оглед използването им в електрониката    
Легиран силиций 3818 00 10  
Други 3818 00 90  
38.19 Течности за хидравлични спирачки и други течни препарати за хидравлични трансмисии, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни минерали или ги съдържат, но под 70 % тегловно 3819 00 00  
38.20 Антифризи и течни препарати против заскрежаване 3820 00 00  
38.21 Готови среди за развитие и съхранение на микроорганизми (включително вирусите и подобни организми) или растителни, човешки или животински клетки 3821 00 00  
38.22 Диагностични или лабораторни реактиви върху всякакъв носител, приготвени диагностични или лабораторни реактиви, дори представени върху носител, дори представени под формата на комплекти, различни от посочените в № 3006; сертифицирани референтни материали    
Диагностични или лабораторни реактиви върху всякакъв носител, приготвени диагностични или лабораторни реактиви, дори представени върху носител, дори представени под формата на комплекти    
За малария 3822 11 00  
За Зика или други болести, предавани чрез комари от рода Aedes 3822 12 00  
За определяне на кръвните групи 3822 13 00  
Други 3822 19 00  
Други 3822 90 00  
38.23 Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла, получени при рафиниране, съдържащи киселини; промишлени мастни алкохоли    
Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла, получени при рафиниране, съдържащи киселини    
Стеаринова киселина 3823 11 00  
Олеинова киселина 3823 12 00  
Талови мастни киселини 3823 13 00  
Други    
Дестилирани мастни киселини 3823 19 10  
Мастно-кисел дестилат 3823 19 30  
Други 3823 19 90  
Промишлени мастни алкохоли 3823 70 00  
38.24 Свързващи препарати за леярски форми или сърца; химични продукти и препарати на химическата промишленост или на други, свързани с нея промишлености (включително смесите от естествени продукти), неупоменати, нито включени другаде    
Свързващи препарати за леярски форми или сърца 3824 10 00  
Неагломерирани метални карбиди, смесени помежду си или с метални свързващи вещества 3824 30 00  
Приготвени добавки за цименти, строителни разтвори или бетон 3824 40 00  
Неогнеупорни строителни разтвори и бетони    
Бетони, готови за изливане 3824 50 10  
Други 3824 50 90  
Сорбитол, различен от посочения в подпозиция 290544    
Във воден разтвор    
Съдържащ тегловно 2 % или по-малко D-манитол, изчислен върху съдържанието на D-глюцитол 3824 60 11  
Друг 3824 60 19  
Друг    
Съдържащ тегловно 2 % или по-малко D-манитол, изчислен върху съдържанието на D-глюцитол 3824 60 91  
Друг 3824 60 99  
Стоки, упоменати в забележка 3 към подпозициите от настоящата глава    
Съдържащи оксиран (етиленоксид) 3824 81 00  
Съдържащи полихлорирани бифенили (РСВ), полихлорирани терфенили (РСТ) или полибромирани бифенили (PBB) 3824 82 00  
Съдържащи трис(2,3-дибромопропил)фосфат 3824 83 00  
Съдържащи алдрин (ISO), камфехлор (ISO) (токсафен), хлордан (ISO), хлордекон (ISO), DDT (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлоро-2,2-бис(р-хлорофенил)етан), диелдрин (ISO, INN), ендосулфан (ISO), ендрин (ISO), хептахлор (ISO) или мирекс (ISO) 3824 84 00  
Съдържащи 1,2,3,4,5,6-хексахлороциклохексан (НСН (ISO), включително линдан (ISO, INN) 3824 85 00  
Съдържащи пентахлоробензен (ISO) или хексахлоробензен (ISO) 3824 86 00  
Съдържащи перфлуорооктан сулфонова киселина, нейните соли, перфлуорооктан сулфонамиди или перфлуорооктан сулфонил флуорид 3824 87 00  
Съдържащи тетра-, пента-, хекса-, хепта- или октабромодифенил етери 3824 88 00  
Съдържащи късоверижни хлорирани парафини 3824 89 00  
Други    
Смеси и препарати, състоящи се главно от (5-етил-2-метил-2-оксидо-1,3,2-диоксафосфинан-5-ил)метил метил метилфосфонат и бис[(5-етил-2-метил-2-оксидо-1,3,2-диоксафосфинан-5-ил)метил] метилфосфонат 3824 91 00  
Полигликолови естери на метилфосфоновата киселина 3824 92 00  
Други    
Нефтени сулфонати, с изключение на нефтените сулфонати на алкалните метали, на амония или на етаноламините; тиофенсъдържащи сулфонови киселини от масла от битуминозни минерали и техните соли 3824 99 10  
Обменители на йони 3824 99 15  
Абсорбиращи смеси за подобряване вакуума в електронни лампи или тръби 3824 99 20  
Пиролигнити (калциев и др.); суров калциев тартрат; суров калциев цитрат 3824 99 25  
Нафтенови киселини, техните неразтворими във вода соли и техните естери 3824 99 30  
Други    
Антинакипни и подобни препарати 3824 99 45  
Препарати за галванопластика 3824 99 50  
Смеси на моно-, ди-, и три- естери на мастните киселини с глицерола (емулгатори на мазнини) 3824 99 55  
Продукти и препарати, използвани за фармацевтични или хирургически цели    
Междинни продукти, получени при производството на антибиотици от ферментацията на Streptomyces tenebrarius, дори изсушени, предназначени за производството на медикаментите за хуманната медицина от № 3004 3824 99 61  
Междинни продукти от производството на монезинови соли 3824 99 62  
Други 3824 99 64  
Спомагателни препарати от вида на използваните в леярството (различни от тези, посочени в подпозиция 38241000) 3824 99 65  
Огнезащитни, придаващи непромокаемост и други препарати, използвани за защита в строителството 3824 99 70  
Други    
Пластини от литиев ниобат, нелегирани 3824 99 75  
Смеси от амини, получени от димеризирани мастни киселини, със средно молекулно тегло 520 или повече, но непревишаващо 550 3824 99 80  
3-(1-Етил-1-метилпропил)изоксазол-5-иламин, под формата на разтвор в толуол 3824 99 85  
Cмеси, състоящи се главно от диметил метилфосфонат, оксиран и дифосфорен пентаоксид 3824 99 86  
Продукти на химическата промишленост или препарати, състоящи се предимно от органични съединения, неупоменати, нито включени другаде    
В течно състояние при 20 °C 3824 99 92  
Други 3824 99 93  
Други 3824 99 96  
38.25 Отпадъчни продукти от химическата или свързани с нея промишлености, неупоменати нито включени другаде; битови отпадъци; утайки от отпадъчни води; други отпадъци, упоменати в забележка 6 към настоящата глава    
Битови отпадъци 3825 10 00  
Утайки от отпадъчни води 3825 20 00  
Клинични отпадъци 3825 30 00  
Отпадъци от органични разтворители    
Халогенирани 3825 41 00  
Други 3825 49 00  
Отпадъци от разтвори за разяждане на метали, от хидравлични флуиди, от спирачни течности и антифризи 3825 50 00  
Други отпадъци от химическата или свързани с нея промишлености    
Съдържащи главно органични съставки 3825 61 00  
Други 3825 69 00  
Други    
Алкални железни оксиди за пречистване на газове 3825 90 10  
Други 3825 90 90  
38.26 Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни минерали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно    
Моноалкилови естери на мастни киселини, съдържащи тегловно 96,5 % или повече естери (FAMAE) 3826 00 10  
Други 3826 00 90  
38.27 Смеси, съдържащи халогенни производни на метана, етана или пропана, неупоменати, нито включени другаде    
Съдържащи флуорохлоровъглероди (CFC), дори съдържащи хидрофлуорохлоровъглеводороди (НCFC), перфлуоровъглероди (PFC) или хидрофлуоровъглеводороди (HFC); съдържащи хидробромофлуоровъглеводороди (НВFСs); съдържащи тетрахлорoметан; съдържащи 1,1,1-трихлороетан (метилхлороформ)    
Съдържащи флуорохлоровъглероди (CFC), дори съдържащи хидрофлуорохлоровъглеводороди (НCFC), перфлуоровъглероди (PFC) или хидрофлуоровъглеводороди (HFC) 3827 11 00  
Съдържащи хидробромофлуоровъглеводороди (НВFС) 3827 12 00  
Съдържащи тетрахлорoметан 3827 13 00  
Съдържащи 1,1,1-трихлороетан (метилхлороформ) 3827 14 00  
Съдържащи бромодифлуорохлорометан (Halon-1211), бромотрифлуорометан (Halon-1301) или дибромотетрафлуороетани (Halon-2402) 3827 20 00  
Съдържащи хидрофлуорохлоровъглеводороди (HCFC), дори съдържащи перфлуоровъглероди (PFC) или хидрофлуоровъглеводороди (HFC), но несъдържащи флуорохлоровъглероди (СFС)    
Съдържащи вещества от подпозиции от 290341 до 290348 3827 31 00  
Други, съдържащи вещества от подпозиции от 290371 до 290375 3827 32 00  
Други 3827 39 00  
Съдържащи метилбромид (бромометан) или бромохлорометан 3827 40 00  
Съдържащи трифлуорометан (HFC-23) или перфлуоровъглероди (PFC), но несъдържащи флуорохлоровъглероди (СFС) или хидрофлуорохлоровъглеводороди (НCFC)    
Съдържащи трифлуорометан (HFC-23) 3827 51 00  
Други 3827 59 00  
Съдържащи други хидрофлуоровъглеводороди (HFC), но несъдържащи флуорохлоровъглероди (СFС) или хидрофлуорохлоровъглеводороди (НCFC)    
Съдържащи по маса 15 % или повече 1,1,1-трифлуороетан (HFC-143a) 3827 61 00  
Други, невключени в горната подпозиция, съдържащи по маса 55 % или повече пентафлуороетан (HFC-125), но несъдържащи ненаситени флуорни производни на ациклените въглеводороди (HFO) 3827 62 00  
Други, невключени в горните подпозиции, съдържащи по маса 40 % или повече пентафлуороетан (HFC-125) 3827 63 00  
Други, невключени в горните подпозиции, съдържащи по маса 30 % или повече 1,1,1,2-тетрафлуороетан (HFC-134a), но несъдържащи ненаситени флуорни производни на ациклените въглеводороди (HFO) 3827 64 00  
Други, невключени в горните подпозиции, съдържащи по маса 20 % или повече дифлуорометан (HFC-32) и съдържащи по маса 20 % или повече пентафлуороетан (HFC-125) 3827 65 00  
Други, невключени в горните подпозиции, съдържащи вещества от подпозиции от 290341 до 290348 3827 68 00  
Други 3827 69 00  
Други 3827 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.