CN8 / NC8 - 2023 40 CN8 / NC8 - 2023 - BG 42

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 41
КОЖИ (РАЗЛИЧНИ ОТ КОЖУХАРСКИТЕ)

41.01 Сурови кожи от едър рогат добитък (включително биволските) или кожи от еднокопитни (пресни или осолени, сушени, варосани, пиклирани или консервирани по друг начин, но недъбени, нито пергаментирани, нито обработени по друг начин), дори обезкосмени или цепени    
Цели кожи, нецепени, с единично тегло, непревишаващо 8 kg, когато са сушени, 10 kg, когато са сухо осолени, и 16 kg, когато са пресни, мокро осолени или консервирани по друг начин    
Пресни 4101 20 10 (PCE)
Mокро осолени 4101 20 30 (PCE)
Сушени или сухо осолени 4101 20 50 (PCE)
Други 4101 20 80 (PCE)
Цели кожи, с тегло, превишаващо 16 kg    
Пресни 4101 50 10 (PCE)
Mокро осолени 4101 50 30 (PCE)
Сушени или сухо осолени 4101 50 50 (PCE)
Други 4101 50 90 (PCE)
Други, включително крупони, полукрупони и поли 4101 90 00  
41.02 Сурови овчи кожи (пресни или осолени, сушени, варосани, пиклирани или консервирани по друг начин, но недъбени, нито пергаментирани, нито обработени по друг начин), дори обезкосмени или цепени, различни от тези, които са изключени със забележка 1, буква в) от настоящата глава    
С вълна    
Агнешка 4102 10 10 (PCE)
Други 4102 10 90 (PCE)
Обезкосмени или без вълна    
Пиклирани 4102 21 00 (PCE)
Други 4102 29 00 (PCE)
41.03 Други сурови кожи (пресни или осолени, сушени, варосани, пиклирани или консервирани по друг начин, но недъбени, нито пергаментирани, нито обработени по друг начин), дори обезкосмени или цепени, различни от тези, които са изключени със забележка 1, буква б) или в) от настоящата глава    
От влечуги 4103 20 00 (PCE)
От свине 4103 30 00 (PCE)
Други 4103 90 00  
41.04 Дъбени или „crust“ кожи от едър рогат добитък (включително биволските) и от еднокопитни, обезкосмени, дори цепени, но необработени по друг начин    
В мокро състояние (включително wet-blue)    
Лицеви кожи, нецепени; цепени лицеви кожи    
Цели кожи от едър рогат добитък (включително биволските), с единична повърхност, непревишаваща 2,6 m² 4104 11 10 (PCE)
Други    
От едър рогат добитък (включително биволските)    
Цели кожи, с единична повърхност, превишаваща 2,6 m² 4104 11 51 (PCE)
Други 4104 11 59 (PCE)
Други 4104 11 90 (PCE)
Други    
Цели кожи от едър рогат добитък (включително биволските), с единична повърхност, непревишаваща 2,6 m² 4104 19 10 (PCE)
Други    
От едър рогат добитък (включително биволските)    
Цели кожи, с единична повърхност, превишаваща 2,6 m² 4104 19 51 (PCE)
Други 4104 19 59 (PCE)
Други 4104 19 90 (PCE)
В сухо състояние (crust)    
Лицеви кожи, нецепени; цепени лицеви кожи    
Цели кожи от едър рогат добитък (включително биволските), с единична повърхност, непревишаваща 2,6 m²    
От индийски крави цели, дори без главите и краката, с единично нетно тегло, по-малко или равно на 4,5 kg, само растително дъбени, дори претърпели известна обработка, но явно негодни в това си състояние за изработване на кожени изделия 4104 41 11 (PCE)
Други 4104 41 19 (PCE)
Други    
От едър рогат добитък (включително биволските)    
Цели кожи, с единична повърхност, превишаваща 2,6 m² 4104 41 51 (PCE)
Други 4104 41 59 (PCE)
Други 4104 41 90 (PCE)
Други    
Цели кожи от едър рогат добитък (включително биволските), с единична повърхност, непревишаваща 2,6 m²    
От индийски крави цели, дори без главите и краката, с единично нетно тегло, по-малко или равно на 4,5 kg, само растително дъбени, дори претърпели известна обработка, но явно негодни в това си състояние за изработване на кожени изделия 4104 49 11 (PCE)
Други 4104 49 19 (PCE)
Други    
От едър рогат добитък (включително биволските)    
Цели кожи, с единична повърхност, превишаваща 2,6 m² 4104 49 51 (PCE)
Други 4104 49 59 (PCE)
Други 4104 49 90 (PCE)
41.05 Дъбени или „crust“ овчи кожи, обезкосмени, дори цепени, но необработени по друг начин    
В мокро състояние (включително wet-blue) 4105 10 00 (PCE)
В сухо състояние (crust)    
Предварително растително дъбени кожи от индийска овца, дори претърпели известна обработка, но явно негодни в това си състояние за производство на кожени изделия 4105 30 10 (PCE)
Други 4105 30 90 (PCE)
41.06 Дъбени или „crust“ кожи от други животни, обезкосмени, дори цепени, но необработени по друг начин    
От кози или ярета    
В мокро състояние (включително wet-blue) 4106 21 00 (PCE)
В сухо състояние (crust)    
Предварително растително дъбени кожи от индийска коза, дори претърпели известна обработка, но явно негодни в това си състояние за производство на кожени изделия 4106 22 10 (PCE)
Други 4106 22 90 (PCE)
От свине    
В мокро състояние (включително wet-blue) 4106 31 00 (PCE)
В сухо състояние (crust) 4106 32 00 (PCE)
От влечуги    
Предварително растително дъбени 4106 40 10 (PCE)
Други 4106 40 90 (PCE)
Други    
В мокро състояние (включително wet-blue) 4106 91 00  
В сухо състояние (crust) 4106 92 00 (PCE)
41.07 Дъбени или „crust“ кожи, допълнително обработени, включително пергаментирани кожи, от едър рогат добитък (включително биволските) и от еднокопитни, обезкосмени, дори цепени, различни от тези от № 4114    
Цели кожи    
Лицеви кожи, нецепени    
От едър рогат добитък (включително биволските), с единична повърхност, непревишаваща 2,6 m²    
Телешки бокс 4107 11 11 (MTK)
Други 4107 11 19 (MTK)
Други 4107 11 90 (MTK)
Цепени лицеви кожи    
От едър рогат добитък (включително биволските), с единична повърхност, непревишаваща 2,6 m²    
Телешки бокс 4107 12 11 (MTK)
Други 4107 12 19 (MTK)
Други    
Кожи от едър рогат добитък (включително биволските) 4107 12 91 (MTK)
Кожи от еднокопитни 4107 12 99 (MTK)
Други    
От едър рогат добитък (включително биволските), с единична повърхност, непревишаваща 2,6 m² 4107 19 10 (MTK)
Други 4107 19 90 (MTK)
Други, включително ленти    
Лицеви кожи, нецепени    
За ходила 4107 91 10  
Други 4107 91 90 (MTK)
Цепени лицеви кожи    
Кожи от едър рогат добитък (включително биволските) 4107 92 10 (MTK)
Кожи от еднокопитни 4107 92 90 (MTK)
Други    
Кожи от едър рогат добитък (включително биволските) 4107 99 10 (MTK)
Кожи от еднокопитни 4107 99 90 (MTK)
41.12 Дъбени или „crust“ овчи кожи, допълнително обработени, включително пергаментирани кожи, обезкосмени, дори цепени, различни от тези от № 4114 4112 00 00 (MTK)
41.13 Дъбени или „crust“ кожи от други животни, допълнително обработени, включително пергаментирани кожи, обезкосмени, дори цепени, различни от тези от № 4114    
От кози 4113 10 00 (MTK)
От свине 4113 20 00 (MTK)
От влечуги 4113 30 00 (MTK)
Други 4113 90 00 (MTK)
41.14 Замшеви кожи — гюдерии (включително комбинирано маслено-формалиново дъбени кожи); кожи с лаково или друго покритие; метализирани кожи    
Замшеви кожи — гюдерии (включително комбинирано маслено-формалиново дъбени кожи)    
От овце 4114 10 10 (PCE)
От други животни 4114 10 90 (PCE)
Кожи с лаково или друго покритие; метализирани кожи 4114 20 00 (MTK)
41.15 Възстановена кожа на базата на кожа или кожени влакна, на плочи, листове или ленти, дори навити на рула; изрезки и други отпадъци от обработени кожи или от възстановена кожа, негодни за производството на кожени изделия; стърготини, прах и брашно от кожа    
Възстановена кожа на базата на кожа или кожени влакна, на плочи, листове или ленти, дори навити на рула 4115 10 00  
Изрезки и други отпадъци от обработени кожи или от възстановена кожа, негодни за производството на кожени изделия; стърготини, прах и брашно от кожа 4115 20 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.