CN8 / NC8 - 2023 74 CN8 / NC8 - 2023 - BG 76

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 75
НИКЕЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ НИКЕЛ

75.01 Никелов камък, шлаки от никелови оксиди и други междинни продукти на никеловата металургия    
Никелов камък 7501 10 00  
Шлаки от никелови оксиди (синтеровани) и други междинни продукти на никеловата металургия 7501 20 00  
75.02 Необработен никел    
Несплавен никел 7502 10 00  
Никелови сплави 7502 20 00  
75.03 Отпадъци и отломки от никел    
От несплавен никел 7503 00 10  
От никелови сплави 7503 00 90  
75.04 Прахове и люспи от никел 7504 00 00  
75.05 Пръти, профили и телове от никел    
Пръти и профили    
От несплавен никел 7505 11 00  
От никелови сплави 7505 12 00  
Телове    
От несплавен никел 7505 21 00  
От никелови сплави 7505 22 00  
75.06 Ламарини, ленти, листове и фолио от никел    
От несплавен никел 7506 10 00  
От никелови сплави 7506 20 00  
75.07 Тръби и принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от никел    
Тръби    
От несплавен никел 7507 11 00  
От никелови сплави 7507 12 00  
Принадлежности за тръбопроводи 7507 20 00  
75.08 Други изделия от никел    
Метални платна и решетки, от никелова тел 7508 10 00  
Други 7508 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.