CN8 / NC8 - 2023 73 CN8 / NC8 - 2023 - BG 75

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 74
МЕД И ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕД

74.01 Меден камък; циментна мед (медна утайка) 7401 00 00  
74.02 Нерафинирана мед; аноди от мед за електролитно рафиниране 7402 00 00  
74.03 Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид    
Рафинирана мед    
Катоди и секции от катоди 7403 11 00  
Полуфабрикати (заготовки) за тел 7403 12 00  
Заготовки 7403 13 00  
Други 7403 19 00  
Медни сплави    
На основата на мед и цинк (месинг) 7403 21 00  
На основата на мед и калай (бронз) 7403 22 00  
Други сплави на медта (с изключение на матерните сплави от № 7405) 7403 29 00  
74.04 Отпадъци и отломки от мед    
От рафинирана мед 7404 00 10  
От медни сплави    
На основата на мед и цинк (месинг) 7404 00 91  
Други 7404 00 99  
74.05 Матерни медни сплави 7405 00 00  
74.06 Прахове и люспи от мед    
Прахове с неслоест строеж 7406 10 00  
Прахове с ламелна структура; люспи 7406 20 00  
74.07 Пръти и профили от мед    
От рафинирана мед 7407 10 00  
От медни сплави    
На основата на мед и цинк (месинг)    
Пръти 7407 21 10  
Профили 7407 21 90  
Други 7407 29 00  
74.08 Телове от мед    
От рафинирана мед    
Чийто най-голям размер на напречното сечение превишава 6 mm 7408 11 00  
Други    
Чийто най-голям размер на напречното сечение превишава 0,5 mm 7408 19 10  
Чийто най-голям размер на напречното сечение не превишава 0,5 mm 7408 19 90  
От медни сплави    
На основата на мед и цинк (месинг) 7408 21 00  
На основата на мед и никел (купроникел) или на мед, никел и цинк (алпака) 7408 22 00  
Други 7408 29 00  
74.09 Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm    
От рафинирана мед    
На рулони 7409 11 00  
Други 7409 19 00  
От сплави на основата на мед и цинк (месинг)    
На рулони 7409 21 00  
Други 7409 29 00  
От сплави на основата на мед и калай (бронз)    
На рулони 7409 31 00  
Други 7409 39 00  
От сплави на основата на мед и никел (купроникел) или на мед, никел и цинк (алпака) 7409 40 00  
От други медни сплави 7409 90 00  
74.10 Медно фолио (дори напечатано или фиксирано върху хартия, картон, пластмаси или подобни подложки), с дебелина, непревишаваща 0,15 mm (без подложката)    
Без подложка    
От рафинирана мед 7410 11 00  
От медни сплави 7410 12 00  
Върху подложка    
От рафинирана мед 7410 21 00  
От медни сплави 7410 22 00  
74.11 Тръби от мед    
От рафинирана мед    
Прави 7411 10 10  
Други 7411 10 90  
От медни сплави    
На основата на мед и цинк (месинг)    
Прави 7411 21 10  
Други 7411 21 90  
На основата на мед и никел (купроникел) или на мед, никел и цинк (алпака) 7411 22 00  
Други 7411 29 00  
74.12 Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от мед    
От рафинирана мед 7412 10 00  
От медни сплави 7412 20 00  
74.13 Едноснопови и многоснопови въжета, сплитки и подобни артикули, от мед, без електрическа изолация 7413 00 00  
74.15 Клинове, гвоздеи, кабари, заострени куки и скоби и подобни артикули, от мед или със стъбло от желязо или стомана и глава от мед; винтове, болтове, гайки, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително и федершайбите) и подобни артикули, от мед    
Клинове и гвоздеи, кабари, заострени куки и скоби и подобни артикули 7415 10 00  
Други артикули, нерезбовани    
Шайби (включително федершайбите) 7415 21 00  
Други 7415 29 00  
Други артикули, резбовани    
Винтове; болтове и гайки 7415 33 00  
Други 7415 39 00  
74.18 Домакински артикули или домашни потреби, хигиенни или тоалетни артикули и техните части, от мед; гъби (телени), кърпи, ръкавици и подобни артикули за чистене, полиране или за аналогична употреба, от мед    
Домакински артикули или домашни потреби и техните части; гъби (телени), кърпи, ръкавици и подобни артикули за чистене, полиране или за аналогична употреба    
Неелектрически уреди за готвене или за отопление от видовете, служещи за домакински цели и техните части 7418 10 10  
Други 7418 10 90  
Хигиенни или тоалетни артикули и техните части 7418 20 00  
74.19 Други изделия от мед    
Отлети, щамповани или ковани, но необработени по друг начин 7419 20 00  
Други    
Метални платна (включително непрекъснатите платна), мрежи и решетки от тел с размер на напречното сечение, непревишаващ 6 mm; разтеглени ламарини и ленти 7419 80 10  
Пружини и ресори 7419 80 30  
Други 7419 80 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.