CN8 / NC8 - 2023 76 CN8 / NC8 - 2023 - BG 79

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 78
ОЛОВО И ИЗДЕЛИЯ ОТ ОЛОВО

78.01 Необработено олово    
Рафинирано олово 7801 10 00  
Друго    
Съдържащо антимон като друг преобладаващ тегловно елемент 7801 91 00  
Друго    
С тегловно съдържание на сребро 0,02 % или повече и предназначено за рафиниране (олово за преработка) 7801 99 10  
Друго 7801 99 90  
78.02 Отпадъци и отломки от олово 7802 00 00  
78.04 Плочи, листове, ленти и фолио, от олово; прахове и люспи, от олово    
Плочи, листове, ленти и фолио    
Листове, ленти и фолио, с дебелина, непревишаваща 0,2 mm (без подложката) 7804 11 00  
Други 7804 19 00  
Прахове и люспи 7804 20 00  
78.06 Други изделия от олово    
Опаковки, снабдени със защитно оловно покритие против радиация за транспортиране или складиране на радиоактивни вещества (Евратом) 7806 00 10  
Други 7806 00 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.