CN8 / NC8 - 2023 78 CN8 / NC8 - 2023 - BG 80

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 79
ЦИНК И ИЗДЕЛИЯ ОТ ЦИНК

79.01 Необработен цинк    
Несплавен цинк    
С тегловно съдържание на цинк 99,99 % или повече 7901 11 00  
С тегловно съдържание на цинк, по-малко от 99,99 %    
С тегловно съдържание на цинк 99,95 % или повече, но по-малко от 99,99 % 7901 12 10  
С тегловно съдържание на цинк 98,5 % или повече, но по-малко от 99,95 % 7901 12 30  
С тегловно съдържание на цинк 97,5 % или повече, но по-малко от 98,5 % 7901 12 90  
Цинкови сплави 7901 20 00  
79.02 Отпадъци и отломки от цинк 7902 00 00  
79.03 Пудра, прахове и люспи от цинк    
Цинкова пудра 7903 10 00  
Други 7903 90 00  
79.04 Пръти, профили и телове от цинк 7904 00 00  
79.05 Ламарини, листове, ленти и фолио, от цинк 7905 00 00  
79.07 Други изделия от цинк 7907 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.