CN8 / NC8 - 2023 81 CN8 / NC8 - 2023 - BG 83

CN8 / NC8 - 2023 - BG

I-Way To Customs

ГЛАВА 82
ИНСТРУМЕНТИ И СЕЧИВА, НОЖАРСКИ АРТИКУЛИ И ПРИБОРИ ЗА ХРАНЕНЕ ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; ЧАСТИ ЗА ТЕЗИ АРТИКУЛИ ОТ НЕБЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ

82.01 Белове (лизгари), лопати, кирки, търнокопи, мотики, мотички, вили, сеносъбирачки, гребла; брадви и други подобни инструменти за сечене или разцепване; градинарски ножици от всички видове; коси и сърпове, ножове за рязане на сено или слама, ножици за жив плет, клинове и други ръчни земеделски, градинарски или за дърводобив инструменти    
Белове (лизгари) и лопати 8201 10 00 (PCE)
Кирки, търнокопи, мотики, мотички, сеносъбирачки и гребла 8201 30 00  
Брадви и други подобни инструменти за сечене или разцепване 8201 40 00  
Градинарски ножици и подобни инструменти за работа с една ръка (включително и ножиците за разфасоване на птици) 8201 50 00 (PCE)
Ножици за жив плет, градинарски ножици и подобни инструменти за работа с две ръце 8201 60 00  
Други ръчни земеделски, градинарски или за дърводобив инструменти 8201 90 00  
82.02 Ръчни триони; листове за триони от всички видове (включително отрезните фрези и неназъбените остриета за рязане)    
Ръчни триони 8202 10 00  
Ленти за лентови триони 8202 20 00  
Дискове за циркуляри (включително отрезните фрези)    
С работна част от стомана 8202 31 00  
Други, включително частите 8202 39 00  
Дърворезни вериги 8202 40 00  
Други листове за триони    
Ножовки за право рязане, за обработка на метали 8202 91 00  
Други    
За обработка на метали 8202 99 20  
За обработка на други материали 8202 99 80  
82.03 Пили, рашпили, клещи (дори режещи), плоски клещи, щипци, ножици за рязане на метал, тръборезачки и болторезачки, замби, пробивни клещи и подобни ръчни инструменти    
Пили, рашпили и подобни инструменти 8203 10 00  
Клещи (дори режещи), плоски клещи, щипци и подобни инструменти 8203 20 00  
Ножици за метал и подобни инструменти 8203 30 00  
Тръборезачки, болторезачки, замби, пробивни клещи и подобни инструменти 8203 40 00  
82.04 Ръчни гаечни ключове (включително динамометричните ключове); сменяеми глухи ключове, дори с дръжка    
Ръчни гаечни ключове    
Без възможност за регулиране на размера 8204 11 00  
С възможност за регулиране на размера 8204 12 00  
Сменяеми глухи ключове, дори с дръжка 8204 20 00  
82.05 Ръчни инструменти и сечива (включително диамантите за рязане на стъкло), неупоменати, нито включени другаде; поялни лампи и подобни; менгемета, стяги и подобни, различни от тези, представляващи принадлежности или части за инструментални машини или за машини за водоструйно рязане; наковални; преносими ковашки огнища; приспособления за шлайфане, монтирани на стойки, задвижвани ръчно или с педал    
Инструменти за пробиване и за нарязване на вътрешни и външни резби 8205 10 00  
Чукове и каменарски чукове 8205 20 00  
Рендета, длета и подобни режещи инструменти за обработка на дърво 8205 30 00  
Отвертки 8205 40 00  
Други ръчни инструменти и сечива (включително диамантите за рязане на стъкло)    
За домашна употреба 8205 51 00  
Други    
Инструменти за зидари, леяри, бетонджии, гипсаджии и бояджии 8205 59 10  
Други 8205 59 80  
Поялни лампи и подобни 8205 60 00  
Менгемета, стяги и подобни 8205 70 00  
Други, включително комплекти, състоящи се най-малко от два артикула от подпозиции от настоящата позиция    
Наковални; преносими ковашки огнища; приспособления за шлайфане, монтирани на стойки, задвижвани ръчно или с педал 8205 90 10  
Комплекти, състоящи се от артикули от най-малко две от подпозициите от настоящата позиция 8205 90 90  
82.06 Комплекти, пригодени за продажба на дребно, съставени най-малко от два инструмента от № 8202 до 8205 8206 00 00  
82.07 Сменяеми инструменти за ръчни сечива, механични или не, или за инструментални машини (например за пресоване, щамповане, щанцоване, нарязване на резби, пробиване, разстъргване, протегляне, фрезоване, струговане, завинтване), включително и дюзите за изтегляне или екструдиране на металите, както и инструменти за пробиване на почвата или за сондаж    
Инструменти за пробиване на почвата, на камъни или за сондиране    
С работна част от металокерамики 8207 13 00  
Други, включително частите    
С работна част от диаманти или от агломерирани диаманти 8207 19 10  
Други 8207 19 90  
Дюзи за изтегляне или за екструдиране на метали    
С работна част от диаманти или от агломерирани диаманти 8207 20 10  
С работна част от други материали 8207 20 90  
Инструменти за пресоване, щамповане, дълбоко изтегляне или за щанцоване    
За обработка на метали 8207 30 10  
Други 8207 30 90  
Инструменти за нарязване на външни или вътрешни резби    
За обработка на метали    
Инструменти за нарязване на вътрешни резби 8207 40 10  
Инструменти за нарязване на външни резби 8207 40 30  
Други 8207 40 90  
Инструменти за пробиване    
С работна част от диаманти или от агломерирани диаманти 8207 50 10  
С работна част от други материали    
Зидарски бургии 8207 50 30  
Други    
За обработка на метали, с работна част    
От металокерамики 8207 50 50  
От бързорежещи (рапидни) стомани 8207 50 60  
От други материали 8207 50 70  
Други 8207 50 90  
Инструменти за разстъргване, райбероване или за протегляне    
С работна част от диаманти или от агломерирани диаманти 8207 60 10  
С работна част от други материали    
Инструменти за разстъргване и райбероване    
За обработка на метали 8207 60 30  
Други 8207 60 50  
Инструменти за протегляне    
За обработка на метали 8207 60 70  
Други 8207 60 90  
Инструменти за фрезоване    
За обработка на метали, с работна част    
От металокерамики 8207 70 10  
От други материали    
Опашни фрези 8207 70 31  
Други 8207 70 37  
Други 8207 70 90  
Инструменти за струговане    
За обработка на метали, с работна част    
От металокерамики 8207 80 11  
От други материали 8207 80 19  
Други 8207 80 90  
Други сменяеми инструменти    
С работна част от диаманти или от агломерирани диаманти 8207 90 10  
С работна част от други материали    
Отвертки-наставки 8207 90 30  
Инструменти за нарязване на зъбни колела 8207 90 50  
Други, с работна част    
От металокерамики    
За обработка на метали 8207 90 71  
Други 8207 90 78  
От други материали    
За обработка на метали 8207 90 91  
Други 8207 90 99  
82.08 Ножове и режещи остриета за машини или за механични уреди    
За обработка на метали 8208 10 00  
За обработка на дърво 8208 20 00  
За кухненски уреди или за машини за хранителната промишленост 8208 30 00  
За земеделски, градинарски или за дърводобивни машини 8208 40 00  
Други 8208 90 00  
82.09 Плочки, пръчки, върхове и подобни профилирани части за инструменти, немонтирани, от металокерамики    
Сменяеми плочки 8209 00 20  
Други 8209 00 80  
82.10 Механични уреди с ръчно задвижване, с тегло до 10 kg, използвани за подготвяне, приготвяне, кондициониране или сервиране на храни или напитки 8210 00 00  
82.11 Ножове (различни от тези от № 8208), с режещо острие или назъбени, включително и малките затварящи се косери за градинарството и техните остриета    
Комплекти 8211 10 00  
Други    
Ножове за хранене с неподвижно острие 8211 91 00  
Други ножове с неподвижно острие 8211 92 00  
Други ножове, различни от ножовете с неподвижно острие, включително и малките затварящи се косери 8211 93 00  
Остриета 8211 94 00  
Дръжки от неблагородни метали 8211 95 00  
82.12 Бръсначи, самобръсначки и техните ножчета (включително заготовките на ленти)    
Бръсначи и самобръсначки    
Самобръсначки с несменяеми ножчета 8212 10 10 (PCE)
Други 8212 10 90 (PCE)
Ножчета за самобръсначки (включително заготовките на ленти) 8212 20 00 (100)
Други части 8212 90 00  
82.13 Ножици с двойни рамене и техните остриета 8213 00 00  
82.14 Други ножарски артикули (например машинки за стригане, остриета за разцепване, сатъри, месарски или кухненски брадвички и ножове за разрязване на хартия); инструменти и комплекти от инструменти за маникюр или педикюр (включително пили за нокти)    
Ножове за разрязване на хартия, за отваряне на писма, шабери, острилки и техните остриета 8214 10 00  
Инструменти и комплекти от инструменти за маникюр или за педикюр (включително пилите за нокти) 8214 20 00  
Други 8214 90 00  
82.15 Лъжици, вилици, черпаци, решетести лъжици за обиране на пяна, лопатки за торти, специални ножове за риба или за масло, щипки за захар и подобни артикули    
Комплекти, съдържащи най-малко един предмет, който е посребрен, позлатен или платиниран    
Съдържащи само посребрени, позлатени или платинирани предмети 8215 10 20  
Други    
От неръждаема стомана 8215 10 30  
Други 8215 10 80  
Други комплекти    
От неръждаема стомана 8215 20 10  
Други 8215 20 90  
Други    
Посребрени, позлатени или платинирани 8215 91 00  
Други    
От неръждаема стомана 8215 99 10  
Други 8215 99 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.